„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (134)

2012 m. sausio 20 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Pagerbtas „Baltų ainių“ laureatas

Nominacija vyskupui Jonui Borutai įteikta Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vyskupui Jonui Borutai SJ (dešinėje)
„Baltų ainių“ laureato diplomą
įteikia „Baltų ainių“ garbės
prezidentas Antanas Vinkus (kairėje)
ir pirmininkas Alfonsas Čekauskas
(viduryje)

Arkivyskupo Mečislovo Reinio
auditorijoje. Iš dešinės:
koncertmeisterė prof. Rita
Aleknaitė-Bieliauskienė,
solistas prof. Antanas
Kiveris ir Katalikų tikybos
katedros doc. dr. Artūras
Grickevičius

Jau antri metai Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ (pirmininkas Alfonsas Čekauskas) organizuoja Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos konkurso laureatų pagerbimą ir apdovanojimą Lietuvos Edukologijos universiteto (iki 2011 m. spalio 18 d. tai buvo Vilniaus pedagoginis universitetas) Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje. Pirmas toks renginys vyko 2010 metų gruodžio 28 d. (apie jį rašyta „XXI amžiuje“ 2011 m., nr. 2), tada buvo pagerbtas Elko vyskupas Jerzy Mazur. Šiemet konkurso laureatas – Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Renginys, kurį vedė A. Čekauskas, neatsitiktinai vyko Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje – arkivyskupas buvo aktyvus blaivybės propaguotojas, o Lietuvos Edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis – arkivyskupo M. Reinio giminaitis, nuo 2007 metų išrinktas Nacionalinės žalingų įpročių prevencijos tarybos garbės pirmininku.

Kartu buvo apdovanoti ir Vinco Kudirkos publicistikos konkurso laureatai – Jolanta Čekauskaitė-Grinevičienė iš Ukmergės (ji dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti), Jonas Laurinavičius (per 47 žurnalistinio darbo metus parašęs per 100 knygų, gausybę straipsnių, save vadinęs „kaimo žurnalistu“) ir Gediminas Zaleckas (filmuoja, rengia reportažus iš blaivybės draugijos veiklos).

„Baltų ainių“ pirmininkas A. Čekauskas kalbėjo, kad jau 22 metai organizuojami vyskupo Motiejaus Valančiaus konkursai, o jo asmenybė neturi analogų tautos istorijoje. Jis akcentavo vysk. M. Valančiaus veiklą kuriant blaivybės draugijas bei šios akcijos plėtrą į Lenkiją, Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą. „Baltų ainiai“ remia visus dvasininkus visose šalyse, dirbančius blaivybės tikslui, siekia paviešinti jų darbus ir padėkoti. A. Čekauskas atkreipė dėmesį į vysk. J. Borutos SJ pamokslus, kuriuose žodžio įtaiga, švelnus, gražus balso tembras, istorinių faktų gausumas ypač veikia jaunimą. Vysk. J. Boruta SJ, skleisdamas blaivybės idėjas, taurina ir stiprina tautos gyvenimą.

Filosofas prof. Česlovas Kalenda apžvelgė vysk. J. Borutos SJ gyvenimą. Akcentuota turininga ir įvairi dvasininko pedagoginė, administracinė, mokslinė veikla. Telšių vyskupijoje veikia 17 anoniminių alkoholikų grupių, globojamų vyskupo. Dievas per prievartą „nelaužo“ žmogaus, svarbu, kad jis pats norėtų išlipti iš alkoholio ar kitos priklausomybės liūno. Vyskupas apie tai kalba pamoksluose, susitikimuose su jaunimu, renginiuose.

Vysk. J. Borutai SJ Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ 2011 metų laureato diplomą įteikė pirmininkas A. Čekauskas ir draugijos garbės prezidentas Neringos meras Antanas Vinkus.

Vysk. J. Boruta SJ, dėkodamas už apdovanojimą, akcentavo, kad blaivybė – mūsų moralės, mūsų tautos išlikimo esmė. Daug problemų savaime išsispręstų, jei būtų išspręstas alkoholizmo klausimas. Vyskupas kalbėjo apie neigiamą reklamos įtaką jaunimui, anoniminių alkoholikų klubų svarbą, nes jie – vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjos tęsinys šiandieninėmis sąlygomis. Laureatas pabrėžė, kad ir vyskupas M. Valančius, ir arkivyskupas M. Reinys daug nuveikė blaivybės srityje. Gautas diplomas, sakė vyskupas, įpareigos dar daugiau darbuotis, kad mūsų tėvynėje būtų ir blaiviau, ir šviesiau.

A. Vinkus, dėkodamas už išrinkimą „Baltų ainių“ garbės prezidentu, priminė, kad jam kadaise teko darbuotis Blaivystės draugijos pirmininku, vėliau šių pareigų dėl susiklosčiusių aplinkybių atsisakė. Kalbėjo apie savo devynerių metų darbą diplomatinėje tarnyboje. Priminė, kad 2010 metais, po didelių pastangų, Vladimiro (prie Kliazmos) miesto kapinių memoriale buvo atidengta paminklinė lenta arkivyskupui M. Reiniui. Ten, Vladimire, iškilmingoje ceremonijoje tuometinis Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje A. Vinkus savo kalbą užbaigė žodžiais: „Arkivyskupe Mečislovai Reiny, Tau lenkiasi lietuviai“. Savo kalbą garbės prezidentas užbaigė Janinos Survilaitės-Vaitkevičienės parašytomis eilėmis.

Seimo narys Kazimieras Uoka apgailestavo, kad 2007 metais priimtas įstatymas, jog nuo 2012-ųjų bus draudžiama bet kokia alkoholio reklama, nebeįsigalios: aštrią kovą blaivybės šalininkai pralaimėjo. Kai vyks rinkimai, jis paragino pagalvoti, ar beverta rinkti Seimo nariais tuos, kurie balsavo prieš minėtą įstatymą.

Lietuvos Edukologijos universiteto studijų prorektorius prof. Vytautas Bernotas ir Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros vedėja doc. dr. Ingrida Gudauskienė pasveikino „Baltų ainių“ laureatą vysk. J. Borutą SJ.

Renginyje dalyvauti negalėjusio universiteto rektoriaus A. Gaižučio dovaną – knygą „Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti“ – įteikė doc. dr. I. Gudauskienė ir perskaitė akademiko dedikaciją laureatui. Beje, šioje knygoje yra straipsnis apie arkivyskupą M. Reinį: „Mečislovas Reinys – tautos kultūrinėje atmintyje“ (p. 695–720).

Poetė, pedagogė Meilė Kudarauskaitė, kilusi iš M. Valančiaus krašto, džiaugėsi, kad vyskupas J. Boruta SJ gražiai įsišaknijo žemaičių žemėje. Ji perskaitė keletą sukurtų eilių.

Meninę programą, sveikindami „Baltų ainių“ laureatą vysk. J. Borutą SJ ir gruodžio 25 d. 69-ąjį gimtadienį paminėjusį A. Vinkų, atliko styginių kvartetas „Akademija“ (Petras Kunca, Dalytė Lapėnaitė, Ramutė Kalnėnaitė ir Remigijus Vitkauskas) bei solistas prof. Antanas Kiveris (bosas) ir koncertmeisterė prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija