„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2006 m. birželio 14 d., Nr. 4


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Ir vėl birželis primena tautos tragediją

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Ona ir Juozapas Černiai
Siziabsko senelių prieglaudoje

Stefanija Černytė 1955 metais

1941-ųjų birželis sukrėtė visą Lietuvą. Ešelonai, prigrūsti po 1200-1300 aukų, tarsi gyvatės rangėsi geležinkelio pylimais į Rytus. Ginkluota apsauga, tremties stresas, prasidėjęs karas, nežinomybė, aklinai uždaryta vagonų ertmė, nežmoniškos buities sąlygos kėlė didėjančią nelaimės nuojautą.

Prasidėjusi „filtracija“ tęsėsi. Tebegaudžiant karo pabūklų salvėms, Lietuvą sukrėtė grįžusių sovietinių okupantų siautėjimas.

Vienas šios skaudžios praeities liudijimų – Černių šeimos iš Kamajų valsčiaus Nemaniūnų kaimo likimas. Apie šeimos tragediją kalbėjomės su Stefanija Černyte. Jos pavardė turėtų būti Černiūtė, bet tėveliai nepastebėjo, kaip vargonininkas metrikuose įrašė neteisingą pavardę. Ne tai svarbu. „Esmė – skaudi mūsų šeimos istorija, būdinga daugeliui Lietuvos žmonių sovietinio genocido metais“, - sako Stefanija, ir jos veidu nurieda skausmo ašara. Moteris rodo tėvų, brolių, seserų nuotraukas, pasakoja jų likimus. Tik ji viena beliko. Tiesa, yra brolių, seserų vaikai, kuriems liko gili žaizda širdyje, fakelu nušviečianti Laisvės ir Nepriklausomybės kainą.

* * *

Stefanijos tėvai Ona ir Juozapas Černiai užaugino šešis vaikus, dar du mirė vaikystėje. Juozapas daug matė ir išgyveno rusų-japonų kare. Grįžęs darbavosi 18 hektarų ūkyje, ne kartą buvo išrinktas kaimo seniūnu, vėliau eiguliavo gimtajame krašte. Pirmasis į sovietų gniaužtus pateko Juozapo ir Onos sūnus Izidorius – Ukmergės miesto savivaldybės tarnautojas. Vietiniams kolaborantams netiko jo tautiškumas. Šeima sužinojo, jog jis suimtas ir uždarytas Ukmergės kalėjime. Kiek dėta pastangų pasimatyti, perduoti maisto, nepavyko. 1940-aisiais Izidorių įkalino dešimčiai metų ir išvežė į Sibiro lagerį, o iš ten – ištrėmė į Tomsko sritį.

Vyriausias Černių sūnus Vladas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, vadovavo 1941 metų birželio sukilimui Varėnos poligone, buvo P.Plechavičiaus vietinės rinktinės karys. Ją likviduojant pasitraukė, gyveno nelegaliai, buvo vokiečių ieškomas. Pokario metais pasitraukė į Latviją, slapstėsi ir dirbo darbininku.

Napoleonas, gimęs 1918 metais, - jaunesnysis leitenantas, antrąją karo dieną prisijungė prie Lietuvos sukilėlių, įstojo į savigynos batalioną. Pateko į Vakarų Ukrainą. Už broliavimąsi su vietiniais gyventojais vokiečiai batalioną išformavo, karius pasiuntė į frontą. 1944 metais patekęs rusų nelaisvėn, pasisakė esąs Lietuvos pilietis, už ką buvo nuteistas 10 metų lagerio, 1954 metais grįžo į Lietuvą.

Valerija mokytojavo Merkinėje, Alytaus pradžios mokykloje, 1947 metais netikėtai mirė.

Anelė liko Lietuvoje, išgyveno to laiko sunkumus, rėmė Sibire kenčiančius savuosius.

Jauniausioji dukra Stefanija 1943-1944 metais mokėsi Alytaus mokytojų seminarijoje, vėliau - Kauno mokytojų seminarijoje. Alytuje jos auklėtojas buvo Adolfas Ramanauskas, lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė mokytojas Konstantinas Bajerčius. Tris Mokytojų seminarijos kursus spėjo užbaigti Stefanija. 1945 m. liepos 24 d. tėvus O. ir J.Černius ir Stefaniją ištrėmė į Komijos žemę, kuri dar caro laikais buvo „puiki“ tremties vieta.

O.Černienė spėjo pasiimti kryžių nuo sienos, rožinį ir maldaknygę, kareiviai dar kažką įmetė į sunkvežimį. J.Černius buvo ligotas, prieš kelias dienas į koją buvo įkirtusi gyvatė, tad gulintį įmetė į sunkvežimį. Visus atvežė į Kupiškio geležinkelio stotį, suvarė į gyvulinius vagonus, kur daugiausia buvo seneliai, moterys su mažais vaikais ir paaugliais. Vyrus, jei jų ir buvo, tuoj nuo šeimos atskyrė. Kelionė truko daugiau nei savaitę, visus išlaipino Lazareto gyvenvietėje, Komi ASSR. Lazaretas, arba lageris Nr. 1, vėliau vadintas tiesiog Rybnica. Tai būta apleisto lagerio ligoninės dar iš geležinkelio statybos laikų (1939-1940 m.). Iš čia ir pavadinimas „Lazaretas“. Černius apgyvendino Lazareto barakuose. Tenai apgyvendino nepajėgius dirbti senukus, kurie pradėjo mirti net po šešis per dieną. Siautė dėmėtoji šiltinė, mirusiuosius laidojo kaip papuolė. Tremtiniams reikėjo dirbti be išeiginių dienų, senukus paliko likimo valiai. Senukai Černiai, be priežiūros, gaudami menkas išlaikytinių duonos korteles, visiškai nusilpo, tad komendantas juos 1947 metais išsiuntė į senelių prieglaudą Siziabsko kaime, prie Ižmos upės, 150 km iki Šiaurės poliaračio. Tolimoje, svetimoje aplinkoje 1952 metais mirė Juozapas. Vyrui mirus, O.Černienė norėjo grįžti į Lietuvą. Iš tėviškės buvo surinkta 500 parašų, tačiau Rokiškio valdininkai atsakė, jog vietos nėra. Sūnus Izidorius išsirūpino, kad motiną atvežtų į Raovskije, Novosibirsko srityje. Motina pas sūnų vyko 20 dienų etapu. Dvylika metų blaškyta Sibire O.Černienė 1957-aisiais išėjo Amžinybėn. Tėvams atminti sūnus Napoleonas Kamajų bažnyčios šventoriuje pastatė simbolinį koplytstulpį, kuriame iškalė Jankaus žodžius:

„Mūsų kapas –
          šalčio pastogė,
Mūsų kryžius – šventa
          Lietuva.
Praeities,
          Atminties ir
          Tėvynės išvežti
                         negalima“.

* * *

Stefaniją siuntinėjo iš vienos kirtavietės į kitą. Darbas miške labai sunkus, normos didelės, teko dirbti be jokių išeiginių. Jei kas turėjo pinigų, važiavo 100 kilometrų traukiniu apsipirkti. Badas žiūrėjo kiekvienam į akis. Senukai gaudavo 300 gramų, o dirbantieji – 600 g duonos.

Vasarą išsiųsdavo šienauti, kur miško takeliu tekdavo eiti parą. Prie upės iš karklų išmoko supinti palapines, jas apdėdavo šienu ir visą vasarą gyveno. Kadangi vasarą visai nesutemdavo, tai daugiau naktį dirbdavo, nes dieną kandžiodavo uodai ir mažos muselės, kurias vadino „skrebais“. Dar birželio mėnesį miške iškrisdavo sniegas, o rugsėjį snigo smarkokai, bulvės nespėdavo užaugti. 1947 metų liepą, paraginta vienos lietuvės ir palaiminta rusės moters, Stefanija pasiryžo bėgti į Lietuvą. „Tėvynėje niekas nesutiko, tik šmėkščiojo šautuvų buožės, buvau visą laiką stropiai ieškoma, - pasakoja Stefanija. – Nepatekau į „vaduotojų“ rankas, bet tai jau atskira sunki gyvenimo atkarpa. Turiu už tai dėkoti Dievui, kad sunkiame gyvenimo kelyje Jo kryžiaus auka ir kančia buvo gyvenimo viltis ir paguoda“.

* * *

„Dar baisesnių kančių patyrė brolis Izidorius, - teigia Stefanija. – Sibire jam teko iškentėti nežmoniškas kančias. Dirbo Vorkutoje, anglių kasykloje, tiesė geležinkelį Kotlasas-Vorkuta. Vienu metu svėrė tik 35 kilogramus ir buvo pasmerktas mirčiai. Varydami kalinius per pelkes, ant kurių buvo plonas ledas, o po juo vanduo, prižiūrėtojai suguldydavo kalinius ir per juos sausomis kojomis pereidavo pelkę“. Atlikęs bausmę kalėjime, Izidorius buvo ištremtas į Novosibirsko srities Michailovsko rajoną, Kagovskyje kaimą. Ten vedė lietuvaitę, buvusią kalinę. 1957 metais, po motinos mirties, grįžo į Lietuvą. Sunku buvo gauti darbą, sveikata menka. Dirbo buhalteriu tarybiniame ūkyje. Ten ir mirė 1975 metais, palaidotas Panevėžio kapinaitėse.

Napoleono išgyvenimus ir meilę Tėvynei liudija jo raštas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai 1996 metais. Stefanija šio rašto kopiją saugo tarp kitų svarbių dokumentų. „Manajai kartais, išaugusiai Nepriklausomos Lietuvos padangėje, Tėvynė, kaip ir Motina, yra vienintelė, šventa, nepakeičiama, taipogi šventa mums buvo ir jai duota kario priesaika, - teigia rašte Napoleonas. – Sovietinę invaziją Lietuvon mes vertiname ir vertinome kaip rusų carinės imperijos – tautų kalėjimo politikos tęsimą smurtu, klasta ir jėga susigrąžinant, kas buvo prarasta per bolševikinę revoliuciją. Lietuvos kariuomenė, pasiruošusi kraujo aukai už laisvę buvo pasmerkta moraliniam pažeminimui ir fizinio sunaikinimo tragedijai“.

Napoleonas buvo Lietuvos karo mokyklos paskutinės laidos auklėtinis. 1940 metais sovietų invazija juos užklupo iš Gaižiūnų poligone po paskutinių pratybų grįžtančius į Kauną, kad būtų suteiktas karininko laipsnis. Įvykus agresijai ir Lietuvos kariuomenės tragedijai, neleidžiant pasipriešinti agresoriui, karininko laipsnio suteikimas buvo atidėtas mėnesiui ar pusantro. Bolševikiniams išvaduotojams „apšvitinus“ nuo „buržuazinių nuodų“, buvo suteiktas karininko laipsnis. Prievarta Lietuvos kariuomenę įjungus į raudonosios armijos sudėtį, Napoleonas buvo pasiųstas į Vilniaus pėstininkų karo mokyklą ir paskirtas būrio vado pavaduotoju.

Pirmąją karo dieną Švenčionėlių poligone buvęs Vilniaus pėstininkų karo mokyklos lietuvių batalionas buvo sumaišytas su rusų batalionu ir iš šių karių sukurtas kovinis dalinys pro Vilnių, Aušros Vartus genamas į plačiąją šalį. Trys leitenantai – Sakalauskas, Mačėnas ir Černius - užskridus vokiečių lėktuvams ir kilus sąmyšiui, pastebėjo netoli Aušros Vartų, praviroje kiemo tarpuvartėje, stovinčios mergaitės ženklą ir spruko į kiemą. „Prasidėjęs karas buvo kaip išsigelbėjimas iš klaikaus bolševikinio košmaro. Karo pradžioje spontaniškai sukilus Lietuvai prieš raudonuosius okupantus ir susikūrusiai Lietuvos laikinajai vyriausybei kreipiantis stoti į savisaugos dalinius, kaip atkuriamą Lietuvos kariuomenę, per keletą savaičių susikūrė apie 20 apsaugos batalionų“, - rašė Napoleonas.

Naciams sutrypus lietuvių tautos Nepriklausomybės siekius, Lietuvos savisaugos daliniai prievarta buvo įjungti į vokiečių karinės administracijos priklausomybę. Anot Napoleono, „pasirinkimo nebuvo, tuo metu vokiečių kareiviai buvo patikimas skydas, dengiantis Lietuvą nuo grėsmingo bolševikinio plėšrūno“.

Apsaugos batalionams vadovavo Lietuvos karininkai pagal Lietuvos kariuomenės statutus ir nusistovėjusią tvarką. Kariai dėvėjo lietuvišką uniformą, nesiskyrė su tautine atributika. „Sužinoję nacių kėslus panaudoti bataliono karius kaip širmą savo darbams pridengti, nemažai karių sugebėjo „pranykti“, - rašo Napoleonas. Jam įsiminė 1942 m. vasario 16-oji. Nepaisant vokiečių įsakymo tą dieną užsiėmimus vesti uždarose kareivinių teritorijose, prisiimdamas visišką atsakomybę, išrikiavo kuopą karių ir su šautuvais ant pečių, skambant žygio dainai, iš Šančių patraukė prie Karo muziejaus Nežinomo kareivio kapo ir centrinėmis Kauno gatvėmis grįžo atgal. Kaunui skęstant nacionalinių trispalvių jūroje, Lietuvos karių dalinys buvo akibrokštas naciams, pabrėžiantis, kad Lietuva gyva ir bergždžios jų pastangos įkišti ją į Ostlando karstą.

Netrukus po to, kai batalione įsivyravo antinacinės nuotaikos ir nepaklusnumas, juo buvo atsikratyta, pasiunčiant jį į Rytus. Patekę į pelkėtas ir miškingas Baltarusijos sritis, prikimštas iš Maskvos permestų diversantinių grupuočių, lietuviai vengė bet kokios prievartos, skriaudos vietiniams gyventojams, dargi susidraugavo su jais, įspėdavo apie gresiantį pavojų. Ypač draugiški santykiai susiklostė Vakarų Ukrainoje po to, kai žvalgybos metu, veikdami leitenanto Baltoko vadovaujamoje kuopoje, paleido į nelaisvę patekusį ginkluotą banderininką – Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo dalyvį, įpareigodami jį įspėti savuosius, kad šioje srityje dislokuotas lietuvių karinis dalinys nėra priešiškas ukrainiečių tautos siekiams. Gestapas išsiaiškino apie belaisvio paleidimą, ir lietuviai buvo apkaltinti Vokietijos reicho išdavimu. Batalioną išformavo ir permetė į frontą. Ten Napoleonas pateko į sovietų nelaisvę, buvo įregistruotas kaip Lietuvos pilietis, nubaustas pagal 58 straipsnį. Toliau – lagerio kančios.

„Lageryje sutikau ne vieną suviliotą, apgautą karį. Jie, kaip ir leitenantas Leonas Dumgys, tarnavęs 13-ajame apsaugos batalione, suviliotas čekistų, išsiilgęs šeimos ir tėvynės grįžo iš Anglijos, o Klaipėdoje buvo sutiktas čekistų su vilkšuniais ir „apdovanotas“ 25 metus lagerio“, - prisimena N.Černius.

Į Lietuvą jis grįžo 1954 metais, niekada neparodė ištikimybės Lenino-Stalino priesakams, o okupantų priklijuota Tėvynės išdaviko etiketė – vertesnis apdovanojimas už bet kokius ordinus. 1996 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išdavė pažymėjimą Nr. 00175/96, kad N.Černius yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir yra atstatomos visos jo teisės (pasirašė LKT pirmininkas Pranas Kūris).

Černių šeimos likimas rodo, jog Laisvė ir Nepriklausomybė – šventa, neatimama kiekvienos tautos teisė ir visapusiško žmogaus suklestėjimo pagrindas, tautos išlikimo laidas – apginama pasiaukojimu ir krauju.

Stefanijos ČERNYTĖS

asmeninio albumo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija