„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2009 m. birželio 17 d., Nr. 3 (13)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kaip 1940 metų birželio 15 dieną vyko Lietuvos okupacija

1940 metų birželio 15-oji – tragiškiausia Lietuvos istorijoje diena. Tą dieną buvo įvykdyta brutali, pagal Rusijos bolševikų taktinius sprendimus ir strategines užmačias, Lietuvos okupacija. Beveik penkias dešimtis metų besitęsusi okupacija yra pažymėta tautos genocidu (trėmimais, įkalinimais, žudymais), tautos identiteto naikinimu, nukrikščioninimu, socialinės struktūros naikinimu. Visa tai buvo pavadinta – „socialistine revoliucija, nuvertusia kruviną fašistinį režimą“.

Kaip atrodė ta „revoliucija“ pagal įslaptintus, dabar nors kažkiek atskleidžiamus sovietinės karinės ir politinės vadovybės įsakymus? Iš jų aiškiai matyti, kad įvyko tikriausia Lietuvos nepriklausomos respublikos okupacija su visomis tragiškomis okupacijos pasekmėmis. Štai keletas dokumentų (vertimas iš rusų kalbos), patvirtinančių, jog tariama revoliucija tebuvo karinė intervencija su visomis okupacijos pasekmėmis.

* * *

Įsakymas

3-ajai (trečiajai) armijai, motomechanizuotai (MSD) ir tankų dalims užimti Šiaulius 12 val. (1940 06 16), 23-iasis SD dalinys lieka vietoje, vienu divizijos pulku užimti Novo-Aleksandrovską.

4) 11-osios armijos, 185 SD išvesti Panevėžio kryptimi, 123 – SD į Ukmergės rajoną, 84 SD įvesti į Vilnių ir sudaryti garnizoną, užėmus visus palankius punktus aplink miestą. 21-ajai tankų brigadai 1940 06 16, paryčiui įeiti į Jonavos rajoną, ir jį užimti. 11 SK; tankų brigadomis ir kavalerijai 06 16, paryčiui užimti Kėdainių rajoną, Jonavą, išskyrus Žeimių stotį, Kauną, užimant aplink Kauną visus svarbius punktus. KK vesti rytiniu Nemuno krantu ir 06 18 pavakaryj viena divizija apsupti Raseinius, o kita divizija – Telšius.

5) 16 SK, palikus nežymius garnizonus Alytuje, Prienuose, užimti garnizonu Kauną. 2-osios tankų brigados dalims užimti tiltus prie Kauno. Iki ateinat 21-ajai tankų brigadai, iki 06 16 ryto pereiti tiltus prie Jonavos  ir sudaryti garnizoną Šiauliuose ir užtikrinti mūsų aviacijai nusileidimą aerodromuose aplink Šiaulius.

6) Visiems motomechanizuotoms, tankų dalims ir junginiams turėti po vieną kovinį komplektą ir kiek įmanoma daugiau degalų.

7) Armijos dalinius vesti darnia žygio rikiuote, taikant betarpiškas apsaugos priemones. Į kiekvienos kolonos priekį paskirti šarvuotą būrį, kuriam vadovautų sumanus ir atsakingas vadas, kuris privalėtų lietuviškos valdžios organus perspėti, kad būtų skubiai praleidžiama mūsų kariuomenė. Siekiant išvengti nepageidaujamų nesusipratimų ir konfliktų, lietuvių valdžios organai neatidėliodami turi įsakyti savo kariuomenei ir gyventojams įleisti mūsų kariuomenę.

BYKA armijos vadas, tankų kariuomenės generolas pulkininkas Pavlov
Karinės tarybos narys, divizijos komisaras Smokačiov
BYKA štabo viršininkas, generolas leitenantas Purkajev

* * *

BYKA štabo viršininkui

Kovinis įsakymas Nr. 03, Lyda

1940 06 15. 14 val. 25 min.

1) Susitarus su Lietuvos vyriausybe, įsakyta tarybinei kariuomenei pereiti Lietuvos sieną 06 15 ,15 val. šiuose ruožuose: a) Dukiaity, Podbroze; b) Gudogų stotyje, Malyje Solončeki; c) Juišiški, Drusenki.

Siekiant išvengti nepageidaujamų nesusipratimų, konfliktų, lietuvių valdžios organai skubiai įsako kariuomenei ir gyventojams praleisti mūsų kariuomenę į Lietuvos teritoriją.

2) Armijos daliniams 15.00 val. pradėti žygiuoti per Lietuvos sieną ir 06 16, ryte išeiti į Kėdainių (stoties), Jonavos, Kauno frontus. Karinę rikiuotę vesti tokia eile: tankai, kavalerija ir pėstininkai.

(Įsakyme nurodyti nelietuviški ir netikslūs vietovių pavadinimai – red.)

* * *

2-osios LTB vadui

Dalinis kovinis įsakymas Nr. 1, Gaižiūnų poligonas

(Pagal ankstesnę „sutartį“ Gaižiūnuose jau buvo išdėstytas sovietinis karinis dalinys – red.)

Pagal sutartį 1940 06 15 tarp SSRS ir Lietuvos Respublikos, 15.00 val. Tarybinė kariuomenė peržengia Lietuvos sieną pastoviam įsitvirtinimui LIETUVOS teritorijoje.

2-ajai LTBr 06 15, 19 val. –  užimti KAUNĄ, visus KAUNO tiltus ir visus naudingus punktus aplink KAUNĄ, užimti KAUNO aerodromą ir užtikrinti SSRS atstovybės veiklą Lietuvoje.

Iki atvykstant 2-ajai LTBr tankų kuopai išlaikyti (užimtą) tiltą prie JONAVOS.

5-osios SD dalims užėmus KAUNO miestą,vienai brigadai per KĖDAINIUS nužygiuoti į ŠIAULIUS ir 06 16, paryčiui užimti ŠIAULIUS, kad būtų užtikrintas Raudonosios Armijos aviacijos nusileidimas ŠIAULIŲ aerodrome.

16 OSK vadas generolas-majoras Korobkov
16 OSK karinis komisaras, brigados komisaras Ivanov
16 OSK štabo viršininko pavaduotojas majoras Belov

Tai keletas „sausų“, bet visą Lietuvos okupacijos esmę nušviečiančių 1940 metų birželio 15 dienos SSRS dokumentų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija