„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2014 m. kovo 7 d., Nr. 2 (27)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paroda, skirta 1942–1943 metais Sverdlovsko lageryje sušaudytiems Lietuvos piliečiams

1942–1943 metais Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai, tarp kurių buvo ir aštuoni Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nariai: P. Dovydaitis, P. Aravičius, V. V. Čarneckis, A. Endziulaitis, K. Jokantas, J. Papečkys, Z. P. Starkus ir J. Sutkus. 2013 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejus parengė parodą „Sušaudytoji vyriausybė“, skirtą minėtų ministrų atminimui pagerbti. Paroda taps nuolatine ekspozicijos dalimi ir bus eksponuojama Jekaterinburge.

Tęsdamas įamžinimo darbus, LGGRTC Genocido aukų muziejus 2014 metais numatė parengti parodą, skirtą visiems 1942–1943 metais Sverdlovsko lageryje sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Parodos rengėjai prašo atsiliepti artimuosius, likimo draugus, kurie galėtų suteikti informacijos apie sąraše išvardintus žmones:

1. Adomulis Kazimieras Stasys, Bronislovo (1906–1942 08 01);

2. Akstinas Morkus, Igno, (1895–1943 02 05);

3. Alekna-Aleknavičius Tadas, Vlado (1899–1942 11 04);

4. Andriuškevičius Izidorius, Kosto (1905–1942 12 02);

5. Aravičius Petras, Prano (1887–1942 08 25);

6. Areškevičius Petras, Jono (1901–1942 07 17);

7. Bačkus Juozas, Stasio (1899–1942 11 21);

8. Bagdonas-Bagdonavičius Valerijonas, Benedikto (1909–1942 12 02);

9. Balvočius Vladas, Apolinaro (1897–1942 08 25);

10. Barysas Juozas, Igno (1910–1942 07 17);

11. Beleckas Povilas, Jono (1903–1942 09 18);

12. Bičiūnas Vytautas, Jono (1893–1942 11 04);

13. Bložė Jonas, Jurgio (1894–1942 07 17);

14. Bukaitis Juozas, Izidoriaus (1903–1942 07 23);

15. Burbulis Jonas, Petro (1904–1942 07 17);

16. Cirtautas Kazimieras, Alekso (1907–1942 12 02);

17. Čarneckis Valdemaras Vytautas, Antano (1893–1942 11 04);

18. Česonis Jurgis, Jurgio (1918–1942 08 25);

19. Daunoras Adolfas, Jono (1903–1942 07 17);

20. Dėdelė Antanas, Jurgio (1896–1942 11 04);

21. Dovydaitis Pranas, Motiejaus (1886–1942 11 04);

22. Endziulaitis Antanas, Mykolo (1895–1942 12 10);

23. Engleris Viktoras, Josifo (1876–1942 08 25);

24. Gasiūnas Kazys, Benedikto (1914–1942 12 02;

25. Gaudešis Jonas, Tado (1893–1942 11 21);

26. Gembickas Anatolijus Salichas, Aleksandro (1893–1942 12 02);

27. Gražišauskas Viktoras, Silvestro (1901–1942 11 21);

28. Grebliauskas Albinas, Juozo (1907–1943 01 11);

29. Ignatavičius Aleksandras, Vladislovo (1896–1942 11 02);

30. Jokantas Kazimieras, Jono (1880–1942 08 25);

31. Jonika Stasys, Domo (1906–1942 12 02);

32. Jurgelys Mečys, Klemenso (1891–1942 12 02);

33. Kacėnas Otonas, Juozo (1910–1942 11 04);

34. Kalnėnas Jonas, Kazimiero (1901–1942 11 04);

35. Kalnietis Liudas, Antano (1905–1942 12 02);

36. Kaluževičius Juozas, Jono (1899–1942 12 02);

37. Kanauka Petras, Motiejaus (1900–1942 08 25);

38. Karvelis Stasys, Jono (1911–1942 12 02);

39. Kregždė Jurgis, Jono (1905–1942 11 21);

40. Kubilius Jurgis (Juras), Petro (1890–1942 11 04);

41. Kviklys Mečislovas, Nikodemo (1902–1942 07 23);

42. Lapšys Adolfas, Juozo (1899–1942 12 02);

43. Laucius Kazys, Jono (1906–1942 11 12);

44. Laurinavičius Vincas, Juozo (1907–1942 12 02);

45. Lenkauskas Edvardas, Jono (1903–1942 08 25);

46. Martišius Anicetas, Jono (1902–1942 11 02);

47. Masėnas-Masevičius Klemensas, Jono (1900–

1942 11 21);

48. Matulevičius Julius, Vinco (1898–1942 12 02);

49. Mikalajūnas Steponas, Kosto (1898–1942 12 02);

50. Miliauskas Petras, Augusto (1907–1942 12 02);

51. Minderis Mykolas, Jono (1909–1942 08 25);

52. Mitkus Adomas, Stasio (1892–1942 08 25);

53. Naujalis Vincas, Jokūbo (1902–1942 07 17);

54. Papečkys Juozas, Mykolo (1890–1942 11 04);

55. Perelšteinas Gecelis (Godas), Leizerio (1889–

1942 11 04);

56. Petruškevičius Antanas, Lauryno (1896–1942 11 21);

57. Pleskačiauskas Aleksandras, Antano (1894–

1942 08 25);

58. Pliuškevičius Vytautas, Kajetono (1906–1942 12 02);

59. Pranaitis Antanas, Andriaus (1895–1942 11 04);

60. Ralčenis Aleksandras, Semiono (1907–1942 07 17);

61. Ratkelis Vladas, Juozo (1900–1942 09 18);

62. Riautas Stasys, Juozo (1906–1942 12 02);

63. Ruzas Ipolitas, Stepono (1907–1942 07 17);

64. Sapetka Antanas, Jono (1901–1942 08 25);

65. Slabšys Ignas, Jono (1899–1942 11 04);

66. Starkus Zigmas Pranas, Simono (1892–1942 08 25);

67. Sutkus Jonas, Antano (1893–1942 12 10);

68. Šilbajoris Povilas, Prano (1910–1942 11 04);

69. Tauklys Jonas, Antano (1900–1942 07 17);

70. Triukas Marcelijus, Jono (1905–1942 07 17);

71. Urbelis Antanas, Aleksandro (1895–1942 08 25);

72. Urbonavičius-Urbonas Adomas, Mykolo (1901–1942 12 02);

73. Vasiliauskas Balys, Prano (1902–1942 11 21;

74. Verbickas Petras, Karolio (1904–1942 12 02);

75. Verbyla Antanas, Juozo (1909–1942 07 17);

76. Vileišis Vincas, Kazio (1909–1942 07 25);

77. Žaltauskas Povilas, Povilo (1905–1943 01 11).

Su parodos rengėjais prašome susisiekti tel. (8~5) 266 15 30, 861481225,

el.p. ramune.driauciunaite@genocid.lt

Ramunė Driaučiūnaitė,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija