„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Laiko išbandyti

Bronius VERTELKA

Jaunosios ateitininkės balsuoja
Panevėžio krašto ateitininkų
ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje
Autoriaus nuotraukos

Užsimezgė dialogas tarp Panevėžio
krašto ateitininkų valdybos pirmininke
perrinktos Irenos Bikulčienės
ir Pasvalio vikaro kun. Kęstučio Palepšio

Vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje)
kalbasi su Ateitininkų sendraugių
sąjungos pirmininku doc. dr. Vaidotu
A. Vaičaičiu ir Ateitininkų federacijos
valdybos pirmininku Liutauru Serapinu

Daugiau nei po pusšimtį metų
ateitininkių stažą turinčios Panevėžio
rajono Velžio gimnazijos K. Paltaroko
ateitininkų kuopos globėja Genovaitė
Dyrienė (kairėje) ir vyskupo K. Paltaroko
dukterėčia Valerija Paltarokaitė

Turėjo ką pasakyti savo bendramintėms
Panevėžio M.Karkos vidurinės mokyklos
ateitininkų „Šilumos“ kuopos
globėja Dalia Kubilienė (kairėje)

Gražus renginys įvyko Aukštaitijos sostinės Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos aktų salėje. Sausio 7-ąją joje surengta Panevėžio krašto ateitininkų ataskaitinė rinkiminė konferencija. Sugužėjo įvairaus amžiaus žmonių, tačiau tarp jų nebuvo jaučiamas metų skirtumas. Čia įsižiebė nuostabiai gražus bendravimas. Buvo kalbama apie tai, kas šiandien itin aktualu ir kas drasko širdį.

Kaip šaltinėlis

Panevėžį galima laikyti Lietuvos ateitininkų gimtine. Čia vyskupu dirbęs Kazimieras Paltarokas, šviesaus atminimo žmogus, kurio 130 metų gimimo sukaktis neseniai buvo minima, visokeriopai juos rėmė. Tai buvo drąsus ir tvirto nusistatymo Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchas. Valdžiai uždraudus ateitininkų veiklą, pirmasis Panevėžio vyskupijos vadovas ėmė juos globoti kaip savo vaikus. Ne kartą jis apmokėjo ateitininkų globėjui kun. Alfonsui Lipniūnui valdžios skirtas baudas už šio nepaklusnumą. Simboliška buvo tai, kad konferencija vyko mokykloje, kuriai suteiktas K.Paltaroko vardas.

Ateitininkų šūkis „Gyvenkime ir kurkime Kristuje“ irgi gimė Panevėžyje.

Rugpjūčio mėnesį Aukštaitijos sostinėje turi įvykti penkioliktasis pasaulinis ateitininkų kongresas. Miestas sulauks svečių iš įvairių šalių. Konferencijoje pasiūlyta tokį didelį renginį sutinkant Panevėžio centre įrengti stendą. Jame būtų galima žymėti, kiek liko dienų iki kongreso.

Atėjo nepaisydamas skausmo

Prigesusi ateitininkų veikla atgijo Panevėžio vyskupu pradėjus dirbti Jonui Kauneckui. Mėgstantis bendrauti, nuoširdus ir paprastas ganytojas sugebėjo sudominti jaunimą. Ateitininkus, jei reikėjo, skatino šiltu žodžiu, niekada neatsisakė jų paremti .

Pasveikinti konferencijos dalyvių vyskupas atėjo jausdamas skausmus. J. Kauneckas negalėjo net sėdėti, nes jam buvo sulaužyti du šonkauliai – susižeidė paslydęs ant ledo. Nors galėjo gydytis namuose, tačiau prieš tai jis dar sugebėjo Kristaus Karaliaus Katedroje aukoti šv. Mišias, pasakyti pamokantį pamokslą.

Blogis kursto blogį

Salėje šiltai buvo sutiktas Ateitininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas. Ateitininkai nepamiršo pasveikinti svečio jo 41-ojo gimtadienio proga. L.Serapinas susirūpinęs kalbėjo, kaip jaunimą žaloja televizijos laidos. Ateitininkų federacija bandė į tai atkreipti šalies vadovų ir aukščiausių valdžios institucijų dėmesį. Iš visur buvo gautas atsakymas, jog pagal įstatymą po 23 valandos televizijos turi teisę rodyti bet kokią programą. „Argi protinga demonstruoti filmus, kuriuose žmogus parodomas kaip guminis, kai pjaustomas, daužomas, išliejęs daug kraujo, jis vėl atgyja? Taip nuvertinama žmogaus gyvybė, tarsi ji jam būtų duota kelis kartus“,- stebėjosi L. Serapinas. Kalbėtojas ragino ateitininkus nenusigręžti nuo realybės, skambinti komercinių televizijų savininkams ir klausti, kodėl jie tai leidžia.

Ateitininkai yra žinomi darbais

Konferencijoje buvo akcentuota, jog lietuviai – katalikų tauta, bet ateitininkai už visus juos truputį yra katalikiškesni. Iš tiesų per pastaruosius trejus metus panevėžiečiai ateitininkai nuveikė nemaža darbų. Kai kurios jų kuopos tarp visuomeninių organizacijų buvo iškovojusios geriausiai dirbusių vardus mieste ir rajone. Ne kartą šiltu žodžiu buvo minima Panevėžio M.Karkos vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa „Šiluma“, kurios globėja - mokytoja Dalia Kubilienė. Į šią veiklą ji įtraukė ir tris savo vaikus. Šv. Kazimiero kuopa (Panevėžio „Žemynos“ vidurinė mokykla) konferencijoje parodė savo meninę programėlę. Ne kartą ir ji buvo pripažinta kaip geriausia. Berčiūnuose kasmet veikia ateitininkų vasaros stovyklos, ir tai yra didžiulis darbas.

Vienur veikla rimsta, kitur atgyja

Salėje buvo mestas akmenėlis į Panevėžio studentų daržą. Išties juos sunku įtraukti į ateitininkų veiklą. Kaip argumentas netrukus buvo išsakyta mintis, kad kitur gyventi ar dirbti iš Panevėžio jaunimas išvyksta kaip pakankamai veiklus, čia gavęs tvirtą ateitininkų veiklos pagrindą.

Pamažu skirstosi Joniškėlio (Pasvalio r.) G. Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos K.Bizausko kuopos ateitininkai. Jų buvo net pusšimtis, kai jiems vadovavo vyskupo K.Paltaroko dukterėčia Valerija Paltarokaitė. Sulaukus gražių metų, jai tapo sunku važinėti iš Panevėžio į Joniškėlį. Kito tokio veiklaus žmogaus kol kas ten nėra. Tačiau atgaivinama Pasvalio ateitininkų veikla. Tai daryti ėmėsi jaunas vikaras kun. Kęstutis Palepšys.

Panevėžio krašto ateitininkų ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkta nauja valdyba. Jos pirmininkės pareigos vėl patikėtos Irenai Bikulčienei, Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos tikybos mokytojai.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija