„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. birželio 16 d., Nr. 6 (79)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Šviesios mažųjų dienos

Bronius VERTELKA

Atminimo lenta
kun. K.Ramanauskui primena
apie jo darbą darželyje

Darželio darbuotojos. Dešinėje
sėdi direktorė Dalia Pakėnienė

Tradicinei bendruomenės maldos
valandėlei vadovavo meninio
ugdymo pedagogė Liuda Vėžytė
(viduryje)

Taip atrodo maldos kambarys

Kun. Kastytis Ramanauskas
mokslo metų baigimo šventėje
1995 metų gegužę

„Nuostabus darželis! Tie maldos kampeliai, ta dvasinė nuotaika spindėte spindi auklėtojų ir vaikučių dvasios grožiu! Ne tik aš, vyskupas, bet ir pats Dievas džiaugiasi Jūsų darbu“,- tokį įrašą svečių knygoje paliko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, apsilankęs Kun. Kastyčio Ramanausko vaikų lopšelyje-darželyje. Jis įsteigtas prieš 45 metus buvusioje marijonų vienuolyno žemėje.

Norinčiųjų patekti – netrūksta

Tėveliams nėra taip paprasta savo atžalas patalpinti į katalikiškas tradicijas puoselėjančią ikimokyklinio auklėjimo įstaigą. Pretendentų čia patekti netrūksta. Vaikai nuo vienerių iki septynerių metų priimami eilės tvarka ir pagal iš anksto sudarytą sąrašą. Darželį, kuriam nustatyta 70 vietų, dabar lanko apie šimtą mažųjų panevėžiečių. Tėvai savo vaikus veža ne tik iš miesto, bet ir iš aplinkinių Velžio, Paliūniškio, Molainių vietovių. Juos traukia tai, kad vaikai čia auklėjami katalikiška dvasia. Perimti darželio kolektyvo sukauptos patirties atvyksta pedagogai iš daugelio šalies miestų ir rajonų.

Besistiebiantiems – nuoširdi vyresniųjų globa

Iš penkiolikos darželyje dirbančių pedagogų net aštuoni jų yra baigę tikybos mokytojų ar suaugusiųjų katechezės kursus. Vienu metu jo dvasios globėju buvo dabar vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Laukiamas jis čia ir dabar, nors gyvena Kaune. Viešėdamas Panevėžyje, ganytojas vis nepamiršta čia užsukti. Vysk. J.Preikšo dekretu ikimokyklinio auklėjimo įstaigai buvo suteiktas katalikiško vaikų darželio statusas. Dažna viešnia pas mažuosius – Dievo Apvaizdos vienuolyno vienuolė s. Agnietė. Darželinukai nuoširdžią globą jaučia iš Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebono kan. Petro Baniulio, vikaro kun. Alberto Kasperavičiaus, vyskupijos Katechetikos centro vedėjos Zitos Tručionienės, Prancūzijos „Gyvybės Motinos“ instituto bendruomenės, JAV lietuvių bendruomenės per Audronę Pakštys ir Teresę Landsbergienę. Nenutrūksta ryšys tarp vaikų ir Kęstučio Ramanausko, kurio brolio vardu pavadinta ši švietimo įstaiga.

Sulaukė kunigų pritarimo

Mintis turėti Panevėžyje katalikišką vaikų darželį kilo dviem jame dirbusioms moterims – direktorei Daliai Pakėnienei ir auklėtojai Loretai Balsienei. Abi jos – praktikuojančios katalikės. Moterys nusprendė eiti pas kun. Robertą Pukenį. Šis viešnias sutiko kaip seniai lauktas. Susėdo trise ir ėmė tartis, ką toliau daryti. Jų priimtam sprendimui pritarė darželio kolektyvas, taip pat buvo išklausytos ir vaikų tėvelių nuomonės. Abejojančiųjų, kad iš to nieko gero neišeis, beveik nebuvo. Vyskupas tai įtvirtino savo dekretu. Kada atėjo laikas darželį šventinti, kun. R.Pukenis jau buvo Italijoje – išvyko ten studijuoti. Palikdamas Panevėžį, jis įpareigojo tai padaryti savo kolegą kun. Kastytį Ramanauską. Beveik ketverius metus vienuolis marijonas buvo darželio dvasios tėvas. Tai buvo jo aktyvios veiklos laikas. Kaip tik tuo metu darželio pedagogėms iškilo neaiškumų, o neturėjo patirties, nuo ko pradėti. Lėtas, ramaus būdo kun. K.Ramanauskas patarė studijuoti filosofus A.Maceiną, S.Šalkauskį. Po dvasininko mirties jo brolis Kęstutis darželiui dovanojo kun. K.Ramanausko asmeninės bibliotekėlės knygų.

Paprašė paimti globoti

Lietuvoje viešėdama JAV skautė židinietė Audronė Pakštys kun. K.Ramanauską sutiko besimeldžiantį Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Jo laukė sudėtinga operacija. Tuo atveju, jeigu ji nepasisektų ir jis mirtų, kunigas paprašė A.Pakštys imti globoti vaikų lopšelį-darželį Panevėžyje. Nuo to laiko užsimezgusi draugystė tarp užsienyje gyvenančios tautietės ir jaunųjų panevėžiečių nenutrūksta iki šiol. Kiekvienais metais ji būtinai aplanko Aukštaitijos sostinę. Atvyksta ne tuščiomis, atveža tai, ką suaukojo lietuvių parapinės bendruomenės JAV, su kuriomis dirbo kun. K.Ramanauskas.

Prieš aštuonerius metus darželis gavo teisę vadintis kun. K.Ramanausko vardu. Toks buvo miesto tarybos sprendimas. Prieš 10 metų, gegužės 16-ąją, mirė kun. K.Ramanauskas. Kunigo atminimas buvo pagerbtas Panevėžyje gegužės 2 dieną. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje.

Įsitraukia ir į parapijos veiklą

Darželinukai aktyviai reiškiasi savo parapijos gyvenime. Jie dalyvauja Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios renginiuose didžiųjų religinių švenčių proga, parapijos „Atgaivink“ programoje, organizuoja labdaringas akcijas „Su Dievu širdyje“ socialiai remtiniems „Nazareto“ valgyklėlės vaikams. Meninio ugdymo pedagoge lopšelyje-darželyje dirba šios bažnyčios vaikų ir jaunimo choro vadovė Liuda Vėžytė. Nemažai darželio auklėtinių išeina mokytis į katalikiškas mintis gaivinančią K.Paltaroko vidurinę mokyklą.

Mažieji panevėžiečiai turi savo maldos kambarį, kuris įrengtas sutelktomis jų tėvų ir lopšelio-darželio kolektyvo pastangomis. Artėjant vidurdieniui, bendruomenė renkasi bendrai maldai į meninės veiklos kambarį. Tai jau tapo tradicija.

Katalikišką dvasią stiprina moterys

Dvasiškai ir morališkai stiprus Kun. K.Ramanausko lopšelio-darželio kolektyvas. Danutė Indrulaitienė, dirbanti sandėlininke, savo darbo stažą skaičiuoja keliais dešimtmečiais. 36 metus slaugytoja darbuojasi Nijolė Kučinskienė. Direktorė Dalia Pakėnienė – irgi veteranė. Turėdama Šiaulių pedagoginio universiteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos kvalifikaciją, ji Vilniaus pedagoginiame institute įgijo socialinių institucijų vadybos magistrės laipsnį bei baigė Kauno aukštesniąją katechetų mokyklą. D.Pakėnienė yra parengusi autorinę programą „Dievo paslapties atskleidimas ir pateikimas vaikams“. Pagal ją buvo organizuoti seminarai Panevėžio, Lietuvos ir užsienio šalių pedagogams.

Tarp šalies pedagogų D.Pakėnienė surengė apklausą, ar reikia mokyti krikščioniškų vertybių nuo mažens. Deja, iš daugumos jų sulaukė neigiamų atsakymų. Girdėti tai darželio direktorei buvo be galo skaudu. Tik keli procentai apklaustųjų teigė, jog daryti tai yra būtina.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija