„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. rugsėjo 15 d., Nr. 9 (82)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Gabalėlis dangaus Telšių vyskupijoje

Jau kelintus metus iš eilės per vasaros atostogas Telšių vyskupijos tikinčio jaunimo globėjai, vadovai ir lyderiai susirenka pabūti kartu į stovyklą-seminarą Šventojoje. Šiemet šio renginio pavadinimas – „Gabalėlis dangaus“. Jį organizavo Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorius kun. Rimantas Gudlinkis ir savanorės Janina Šalkauskytė bei Rita Dirgėlaitė. Gera buvo pabūti mums – skautų, ateitininkų, jaunimo chorelių, maldos grupelių globėjams ir lyderiams – kartu viename būryje prie pat jūros ir patirti Viešpaties liejamos dvasinės atgaivos srovę ir Jo dangiškosios garbės blyksnį.

Rugpjūčio 7 dieną su jauduliu širdyse prisiminėme vykusias Pasaulio jaunimo dienas Romoje 2000 metais ir Lietuvos jaunimo dienas Šiauliuose „Negaliu tylėti“ 2004 metais. Šių renginių akimirkas užfiksavusių filmų stebėjimas buvo įžanga, kviečianti ruoštis ateinančioms Lietuvos jaunimo dienoms „Drąsos! Tai Aš!“, kurios vyks Klaipėdoje 2007 metų birželio 29 – liepos 1 d. Pasiruošimo šiam reikšmingam įvykiui darbus aptarė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracinės tarybos sekretorė Margarita Vyskupaitienė. Į šį aptarimą atvyko ir Klaipėdos miesto valdžios atstovai. Su mumis kartu buvo apie dvidešimt kunigų – jaunimo dvasios vadų. Tą vakarą jie, susitelkę aplink Šventosios bažnyčios altorių, aukojo šv. Mišias. Kartu su jais meldėmės vieni už kitus. Temstant susėdę ant debesėlius primenančių pagalvių, jautėmės tarsi skraidytume ant jų dangumi, nes nuo žemės pakylėjo dainų ir poezijos vakaras. Trys prieš 11 metų Telšių kunigų seminariją baigę bendrakursiai kunigai Rolandas, Algis ir Rimvydas dainavo dainas ir skaitė eiles apie tėvynę, motinos meilę, draugystę ir gyvenimą, dalijosi prisiminimais.

Kitą dieną R.Dirgėlaitė supažindino jaunimo vadovus ir lyderius su ES programa „Jaunimas“. Apie aktualiausias moralines ir dvasines problemas savo mintimis dalijosi kun. Visvaldas Kulbokas, kuris eina Šventojo Sosto pasiuntinio Libane pareigas. Jo žodžiuose skambėjo nuoširdus susirūpinimas dėl ištikimybės trapumo šeimoje ir gyvybės nuvertinimo, neįsigilinimo į Bažnyčios mokymą, kai ji gina šias amžinąsias vertybes ir yra reikli žmogui, trokšdama jo šventėjimo. Per šv. Mišias rugpjūčio 7-osios vakarą jis buvo sakęs pamokslą apie nuolankumą – savo silpnumo pripažinimą ir priėmimą, nes tik tada per mus Viešpats pats gali veikti. Savo pamoksle jis kvietė drąsiai liudyti savo tikėjimą. Dar vėliau, jau temstant, vyko Švč. Sakramento adoracija. Kun. Visvaldas kvietė tyloje apmąstyti Jėzaus, esančio taip arti mūsų, troškimus ir dirbti kaip Jis – su pasiaukojimu, nelaukiant įvertinimo ir greitų vaisių. Vidurnaktyje, pasibaigus adoracijai, mačiau, kaip jis laimino priėjusius prie jo ir meldėsi ant jų galvų uždėjęs rankas. Beliko jam, po trumpų atostogų Lietuvoje grįžtančiam į karo sūkuryje atsidūrusį Libaną, palinkėti, jog Viešpats šimteriopai atlygintų už tai, kad dėl Jo yra pasirengęs aukoti net savo gyvybę.

Paskutinę stovyklos-seminaro dieną instituto „Gyvenimas ir tikėjimas“ iš Kauno komanda, vadovaujama Vilhelminos Raubaitės, vedė praktinius užsiėmimus, mokė naujos metodikos, kaip per veiklą, grupinį darbą, žaidimus ugdyti asmenybę, diegti vertybines nuostatas.

Per šias tris dienas Šventojoje, atrodo, buvo pakylėta žemė dangaus link. Už tai esame dėkingi visiems organizatoriams, mus jau ne pirmą vasarą priimančiai Šventosios parapijai ir jos klebonui kun. Vidmantui Griciui, lektoriams, dalyviams ir visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo, kad Viešpats laimintų šį susibūrimą. Po renginį užbaigusių šv. Mišių, kurias aukojo Jaunimo centro direktorius kun. R.Gudlinkis, išsiskirstėme, išsisklaidėme po Žemaitiją, kaip tos kregždės, atsikirpusios po gabalėlį dangaus, kad neštume jį ten, kur būsime, kur dirbsime, su kuo susitiksime.

Loreta RAUDYTĖ,
ateitininkų globėja, Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja,
seminaro-stovyklos dalyvė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija