Atnaujintas 2001 m. lapkričio 28 d.
Nr.89
(998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Kultūra
Visuomenė
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Retro
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Lietuvos Prezidento vizito Ispanijoje aidas

Spalio 24-28 dienomis Madride darbo vizito lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, kurį lydėjo penkiolikos asmenų oficiali delegacija.
Pagrindinis vizito tikslas buvo dalyvauti tarptautinėje konferencijoje "Demokratijos pereinamasis laikotarpis ir konsolidacija", kurią organizavo Šiaurės Amerikos M.Gorbačiovo fondas (AGF) ir Tarptautinių santykių ir dialogo su užsieniu fondas Ispanijoje (FRIDE). Konferencijoje dalyvavo keturiolikos valstybių prezidentai ir devyniolika garbės svečių teisėms kviestų buvusių prezidentų.
Buvo parengta nemažai kitų programų - krašto apsaugos ministrui Linui Linkevičiui, užsienio reikalų viceministrui Ryčiui Martikoniui, Lietuvos policijos generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui. Susitikimuose prisistatė Ispanijai paskirtas Paryžiuje iki tol rezidavęs karinis atašė plk. ltn. Marijus Jatautas, taip oficialiai pradėdamas darbą šioje šalyje. Tuo pat metu Ispanijos organizacijų konfederacija Lietuvos Respublikos ambasados inicityva surengė seminarą Lietuvos verslininkams.
...Ankstyvu popietiniu skrydžiu pasiekusius Madridą prezidentą Valdą Adamkų, jo žmoną Almą Adamkienę ir visą Lietuvos delegaciją sutiko ir pasveikino Lietuvos ambasadorius Ispanijoje dr. Vytautas A.Dambrava, Unda Dambravienė, tarptautinės konferencijos vadovybės atstovas.
Vakare Villa Magna viešbutyje Lietuvos Prezidentas surengė priėmimą Ispanijos vyriausybės ir diplomatinio korpuso atstovams. Jame dalyvavo NATO ir Europos Sąjungos bei asocijuotų šalių, JAV, Japonijos, Kinijos, Rusijos Federacijos, Austrijos, Maroko ambasadoriai bei nemažai svarbių ir labai įtakingų Ispanijos asmenybių. Estijos ir Maltos ambasadoriai pastebėjo, kad šitoks "asmenybių paradas" diplomatinėje praktikoje yra retenybė.
Nuskambėjus Ispanijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos himnams, prasidėjo iškilmingas apdovanojimų aktas. Jo metu prezidentas V.Adamkus pagerbė mūsų šaliai nusipelniusius Ispanijos asmenis, glaudžiai bendradarbiavusius su Lietuvos ambasada ir teikusius paramą Lietuvai jos kelyje į NATO ir Europos Sąjungą.
Dar prieš keletą metų Ispanijos vyriausybei mažai ką reiškė Lietuvos noras tapti NATO nare. Reikėjo surasti įtakingų asmenų, kurie norėtų pasidarbuoti Lietuvos labui. Vieni pirmųjų buvo generolas leitenantas Juan Amat Gutierrez, generolas majoras Felix Sanz Roldan, Gynybos ministerijos užsienio gynybos politikos vykdomasis generalinis direktorius generolas Sanz Roldan, beje, vizito pabaigoje televizijai viešai paskelbęs, kad Lietuva jau dabar esanti visiškai pasirengusi priklausyti NATO. Kai kuriose srityse ji esanti pranašesnė net ir už šiai gynybos organizacijai priklausančias nares. Jo nuomonei pritarė Ispanijos gynybos ministerija ir Ispanijos vyriausybė.
Paminėta Senato pirmininkė Esperanza Aguirre de Biedma, taip pat buvo prisimintos Vilniuje plačiai nuskambėjusio Ispanijos kongreso nario, NATO Parlamentinės Asamblėjos pirmininko Rafael Estrella vardas. Šis įtakingas socialistinio bloko atstovas kategoriškai siūlė be atidėliojimo Lietuvą priimti į NATO gretas.
Tarp apdovanotųjų - ir valstybės sekretorius Europos reikalams Ramon Miguel y Egea, Ispanijos URM generalinis direktorius Enrique Viguera Rubio ir Europos Komisijos atstovas Ispanijai, ekonomikos profesorius Miguel Molto. Tai išskirtiniai, Lietuvai nusipelnę asmenys. Turint mintyje, kad Lietuva dar tik siekia Europos Sąjungos narystės, tokia "investicija" valstybės gerovei buvo prasminga.
Taip pat reikia paminėti Complutense universiteto rektoriaus Juan Puyol apdovanojimą. Ši mokslo institucija yra paralelinė Vilniaus universitetui. Universitetas turi didelį kultūrinį ir politinį prestižą, o rektorius Puyol yra išskirtinai palankus Lietuvai. Jau dabar vyksta tarpuniversitetinis bendradarbiavimas, sudaryti planai akademiniam ir kultūriniam bendradarbiavimui. Artimiausiu metu planuojami Lietuvos smuikininko V.Čepinskio koncertai Madride, vėliau Complutense universitetas jį pristatys Nacionaliniame Madrido teatre.
Kitą rytą prezidentas V.Adamkus lankėsi Ispanijos Karalystės gynybos ministerijoje. Iškilmių salėje pasirašytas dvišalis protokolas dėl Ispanijos bendradarbiavimo gynybos srityje.
Iš Gynybos ministerijos LR delegacija nuvyko į Ispanijos Karalystės Senato rūmus, kur Lietuvos Prezidentą pasitiko Senato pirmininkė Esperanza Aguirre de Biedma. Ji užtikrino savo paramą ir išreiškė viltį ateinančių metų liepą aplankyti Lietuvą bei užmegzti nuoširdų bendradarbiavimą su Seimu.
Po susitikimo su Senato Pirmininke, LR Prezidentas ir visa delegacija apsilankė Lietuvos ambasadoje. Prezidentas domėjosi ambasados darbu, buvo informuotas apie Lietuvos piliečius, gyvenančius Ispanijoje. Pasirodo, šiemet Ispanijoje buvo pradėtos 252 bylos dėl lietuvių deportacijos iš Ispanijos teritorijos, priimtas 191 sprendimas dėl jų išsiuntimo iš šalies. Iki šiol deportuota šešiolika Lietuvos piliečių. Šiemet Ispanijoje mirė 27 piliečiai (aštuoni iš jų buvo nužudyti, dešimt žuvo automobilių avarijose). Apie 1 200 Lietuvos piliečių savo padėtį Ispanijoje yra įteisinę juridiškai.
Prezidentas davė interviu Ispanijos ekonominiam dienraščiui "Cinco Dias", kuris išleido specialų priedą apie ekonominę plėtrą Lietuvoje. Vakare valstybės vadovas su žmona dalyvavo Madrido autonominio regiono prezidento Alberto Ruiz Gallardon kvietimu surengtame priėmime ir vakarienėje. Čia kalbas pasakė M.Gorbačiovas ir buvęs JAV prezidentas B.Klintonas.
Penktadienį prezidentas V.Adamkus dalyvavo Ispanijos verslininkų organizacijų konfederacijos rūmuose surengtame verslo forume, skirtame apsvarstyti verslo galimybes Lietuvoje. Dalyvavo penkiolika stambių įmonių atstovų iš Lietuvos ir daugiau nei keturiasdešimt ispanų firmoms atstovaujančių verslininkų. V.Adamkus savo kalboje aptarė Lietuvos investicinį klimatą, pabrėždamas investicijų svarbą modernizuojant Lietuvą. Kalbėdamas apie verslo sąlygas Lietuvoje, Prezidentas pasidžiaugė aukštos kvalifikacijos specialistais ir teisingomis švietimo permainomis bei pasiryžimu kurti informacinę visuomenę. Jis pažymėjo, kad užsienio investicijomis ir žiniomis grindžiamas krašto ūkio reformavimas sudarytų sąlygas Lietuvos specialistams panaudoti profesinį išsilavinimą savame krašte, nevažiuojant dirbti į užsienį.
Atidarant seminarą pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvos ekonominės plėtros agentūros direktorius Vytas Gruodis. Pranešimą apie Klaipėdos regioną skaitė Klaipėdos vicemeras Vidmantas Plečkaitis.
Po atidaromosios sesijos dvišaliame verslo seminare Lietuvos Prezidentas su delegacija išvyko į tarptautinės konferencijos "Demokratijos pereinamasis laikotarpis ir konsolidacija" atidarymo plenarinę sesiją. Jai pirmininkavo M.Gorbačiovas. Sesijoje kalbą pasakė Ispanijos Karalystės premjeras J.M.Aznaras. Dar apie dešimt šalių vadovų perskaitė trumpus pranešimus.
Pavakare V.Adamkus, lydimas pagrindinių delegacijos narių, susitiko su Ispanijos premjeru J.M.Aznaru. Pokalbyje aptarti dvišalio ir euroatlantinio bendradarbiavimo klausimai. Ispanijos vyriausybės vadovas pasidžiaugė aiškia Lietuvos pažanga derybose dėl narystės ES. Ispanija remia Lietuvos siekius ir stengsis, kad Ispanijos pirmininkavimo metu būtų priimti Lietuvos ateičiai svarbūs sprendimai. Prezidentas priminė rytą įvykusį dvišalį verslininkų seminarą ir pasidžiaugė ispanų verslininkų susidomėjimu siekti aktyvesnio bendradarbiavimo. Pabrėžta būtinybė kuo greičiau atidaryti Ispanijos ambasadą Vilniuje.
Kitą rytmetį, baigus darbo grupių pasitarimus, įvyko minėtosios konferencijos uždaromoji plenarinė sesija, kurioje dalyvavo ir kalbą pasakė Jo Didenybė Ispanijos karalius Juan Carlos I. Įdomu tai, kad Lietuvos Prezidentui paskirtoji vieta buvo tik per vieną asmenį (Brazilijos Prezidentą) nuo Karaliaus. Be to, V.Adamkus buvo pakviestas kalbėti prieš sakant Karaliui uždaromąją konferencijos kalbą. Tuo vėl buvo išskirta ir pagerbta Lietuva. Mūsų valstybės Prezidento šešių minučių kalbą Karalius išklausė labai susidomėjęs, o Brazilijos prezidentas tuojau pat V.Adamkų pasveikino.
Tas pats dėmesys buvo parodytas ir per atsisveikinimo pietus Zarzuela Karaliaus rūmuose, kur ponia Alma Adamkienė užėmė vietą šalia Karalienės Sofijos, o Lietuvos ir Brazilijos prezidentai - priešais Karalių. Karališkoji šeima ketina aplankyti Lietuvą 2003-aisiais, kada Lietuva minės Karaliaus Mindaugo 750 metų vainikavimo sukaktį.
Po karališkųjų pietų Lietuvos delegacijos programa dar nesibaigė. Prezidentas davė išsamų interviu prestižiniam Ispanijos diendraščiui "El Pais", atsakė į klausimus, kuriuos pateikė "Defensa" žurnalo direktorius Vicente Talon. Po to delegacija aplankė Prado muziejų, o vakare Lietuvos ambasadoriaus V.A.Dambravos ir U.Dambravienės kvietimu visi vizito dalyviai - Prezidentas su žmona, delegacijos nariai, verslo atstovai, lietuvių bendruomenės atstovai ir ambasados kolektyvas - susirinko į restoraną, kuriame visi vakarienėje dalyvavę svečiai galėjo pasidžiaugti daugiau nei valandą trukusia "Flamenco" programa.
Sekmadienio priešpietę Lietuvos Prezidentas ir delegacija atsisveikino su Ispanijos vyriausybės ir konferencijos protokolo pareigūnais bei su Lietuvos amsadoriumi ir jo žmona. Atrodė, kad tik dabar valstybės Prezidentas galėjo kiek pailsėti - lėktuve...
Baigiant dera paminėti, kad Lietuvos Respublikos ambasada parengė ir kitus programinius vizitus. Vienas iš jų - krašto apsaugos ministro Lino Linkevičius vizitas. Be dalyvavimo prezidento V.Adamkus priėmime ir apdovanojimo akte, Senate bei bendradarbiavimo protokolo gynybos srityje pasirašyme, ministrui L.Linkevičiui buvo surengtas susitikimas su Ispanijos užsienio gynybos politikos vykdomuoju generaliniu direktoriumi gen. mjr. Sanz Roldan, kitą dieną - pokalbis su Ispanijos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorato generaliniu direktoriumi Šiaurės Amerikos užsienio politikos bei saugumo reikalams Miguel Aguirre de Carcer y Garcia del Arenal. Mūsų ministras aplankė karinę bazę, NATO štabą, susitiko su štabo viršininku gen. ltn. Juan Narro Romero.
Lietuvos užsienio reikalų viceministras R.Martikonis susitiko su Enrique Fernandez Miranda - Vidaus reikalų ministerijos Valstybės sekretoriumi ir vyriausybės atstovu migracijos klausimais, su Idelfonso Castro - vyriausybės prezidentūros patarėju tarptautiniais ir gynybos klausimais, kitais žymiais šalies politikais.
Paminėtini ir policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus susitikimai. Ispanijos Nacionalinės policijos rūmuose buvo pasirašytas dvišalis susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės policijos generalinių direktorių bendradarbiavimo, įvyko diskusiniai pokalbiai Canillas policijos būstinėje, Europos salone, abiem šalims rūpimais policijos bendradarbiavimo klausimais. Aptarti organizuoto nusikalstamumo, terorizmo, prekybos narkotikais klausimai, užsieniečių imigracijos statusas ir jo teisinis įforminimas, įvairūs juridiniai ir operaciniai policijos bendradarbiavimo klausimai. Po pietų buvo surengta išvyka į Ispanijos nacionalinės policijos pareigūnų parengimo centrą Aviloje. Lietuvai buvo pasiūlyta atsiųsti čia savo policijos pareigūnus nemokamam apmokymui bei treniruotėms.

Lietuvos ambasados Ispanijoje informacija

© 2001 "XXI amžius"

 


Valdas Adamkus susitikime su Ispanijos premjeru J.M.Aznaru. Neseniai Meksikoje J.M.Aznaras buvo išrinktas krikščionių demokratų internacionalo pirmininku

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija