Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

"Jutis" keliais

Nė viena tauta nenori gyventi prispausta kitos valstybės, jai lenkti nugarą ir vergauti. Lietuvių tautos patriotai nesilenkė sovietiniams okupantams, po karo ir vėlesniais metais siekė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
Daug buvo publikuota apie pokaryje vykusį lietuvių ir lenkų partizanų bendradarbiavimą. Tačiau nedaug kam žinoma, kad lietuvių partizanai pokario metais aktyviai veikė prieš okupantus ir drauge su mūsų kaimynais - Latvijos partizanais, kurie, nepaisydami pavojų, smurto, negailėdami gyvybių, stojo į kovą už savo tautos laisvę. Latvijos miškuose buvo sudarytas bendras lietuvių ir latvių kovinis junginys “Jutis”, veikė stambūs latvių vadų Karlio Kraujos, Juozapo Fričo, lietuvio Juozo Streikaus būriai. Apie junginį “Jutis”, jo istorinių pėdsakų paiešką spalio 3 dienos 74-ame mūsų laikraščio numeryje spausdinome Janinos Semaškaitės publikaciją “Jutis” pėdsakais”. Rašinyje pasakojama apie Rokiškio muziejaus direktoriaus pavaduotojo Algio Kazulėno, jo bendraminčių lietuvių bei latvių entuziastų patriotines nesavanaudiškas pastangas kuo daugiau sužinoti apie lietuvių bei latvių tautų kovotojus prieš okupantus, susirėmimus su okupantų kariuomenės daliniais, MGB smogikais. Tas žinias reikėtų kuo plačiau paskleisti, kad Lietuvoje bei Latvijoje būtų žinoma apie abiejų tautų laisvės siekius.
Šiame laikraščio numeryje pradedame spausdinti pagal ekspedicijos surinktą medžiagą pasakojimą apie legendinį “Jutis” kovų kelią. Rengti rašinį autorei padėjo minėtas Rokiškio muziejaus direktoriaus pavaduotojas A.Kazulėnas, Obelių muziejaus įkūrėjas Andrius Dručkus, latvių istorikai Janis Vasilevskis ir Gunaras Bluzma, pateikę daug žinių iš vasarą vykusios ekspedicijos.
Tikimės, kad ši publikacija dar kartą paskatins atsigręžti į mūsų tautos nepriklausomybės kovų kelią, prisiminti, kad šioje kovoje Baltijos tautos ir tais sunkiais priespaudos metais viena kitai tiesė ranką.

Ekspedicijos lietuvių ir latvių kovotojų pėdsakais rengėjai Algis Kazulėnas, Janis Vasilevskis, Andrius Dručkus
ir Gunaras Bluzma


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija