Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Arkivyskupija kuria savo muziejų

Paminint Kauno arkivyskupijos 75 metų sukaktį, istoriniuose Vyskupų rūmuose steigiamas šios bažnyčios institucijos muziejus. Jubiliejinių renginių išvakarėse čia atidaryta Kauno arkivyskupijos 75 metų istoriją pasakojanti ekspozicija. Naujojo muziejaus įkūrimo pradžia laikoma kultūros ministrės Romos Dovydėnienės ir Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ketvirtadienį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šiuo susitarimu Kultūros ministerija ir Kauno arkivyskupijos kurija bendromis pastangomis nusprendė kurti Arkivyskupijos muziejų.
Kultūros ministerija pasižada skirti finansinę paramą Arkivyskupijos muziejaus ekspozicijoms kurti, parodoms rengti, nacionaliniams ir tarptautiniams susitikimams organizuoti, leidybiniams projektams ir pan. O kurija įsteigs ir išlaikys viešąją įstaigą "Kauno arkivyskupijos muziejus".

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius


Patriarcho jubiliejui ruošiamasi iš anksto

Anykščių krašte gerbiamas garsių žmonių atminimas. Ateinančių metų balandį bus minimas literatūros klasiko Antano Žukausko-Vienuolio, kuris dar vadinamas ir "anykštėnų patriarchu", 120-osios gimimo metinės. Jau iš anksto pradėta tam ruoštis. Ketinama suburti į renginius kuo daugiau žmonių. Anykščių A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus darbuotojai pakvietė į būsimus jubiliejinius renginius įsijungti ir rašytojo gimtųjų Ažuožerių bei Anykščių A.Vienuolio gatvės gyventojus, Šaulių, Skautų organizacijas, Katalikų Bažnyčios dvasininkus, "Sveikuolių" klubą, vaistines, laikraščių redakcijas, nes, "kur pažvelgsi, tenai išvysi Vienuolio veiklos pėdsakus"...
Pasak muziejaus direktoriaus Antano Verbicko, numatyta net kelios dešimtys įvairių renginių, kurie tęsis nuo rudens iki ateinančių metų balandžio, kai iškilmingai bus paminėtos rašytojo 120-osios gimimo metinės. Žinoma, daugiausia renginių vyks prieš pat jubiliejų, pavasarį, todėl tą periodą tikslinga pavadinti "Vienuolio pavasariu".

Neseniai į rajono savivaldybės posėdžių salę pasitarti susirinko muziejininkai, pedagogai, kultūros darbuotojai, visuomenės atstovai. Anykščių A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus direktorius A.Verbickas pristatė muziejininkų pasiūlymus ir pakvietė pateikti savo pasiūlymus kitų sričių atstovams. Pasak muziejaus direktoriaus, į jubiliejinių renginių programos rengimą tikrai galėtų įsitraukti labai daug žmonių, nes A.Vienuolis buvo ne tiktai rašytojas. Jis - ir žurnalistas, ir mokytojas, ir vaistininkas, ir muziejininkas. Galima priskirti šį anykštėną ir prie to meto verslininkų, turizmo Anykščių krašte pradininkų. Jis globojo ir literatus, jaunesnius mokytojus, našlaičius. Gerai žinoma ir jo visuomeninė veikla. Neatsitiktinai rajono gyventojai, baigiantis XX amžiui, išrinko A.Žukauską-Vienuolį žymiausiu to amžiaus anykštėnu. Taip buvo išreikšta pagarba Anykščių patriarchu vadinamam žmogui. Visuomenės susidomėjimas A.Vienuolio asmenybe, jo kūryba neatslūgsta, todėl reikėtų prasmingų, įdomių, įsimintinų renginių ir reginių.

Taip paženklinta gimtinė Ažuožeriuose


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija