Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Kankinių keliu

Eilutės iš nepublikuotų prisiminimų apie LLA įkūrėją Kazį Veverskį

Kaip formavosi ir brendo LLA (Lietuvos Laisvės Armijos) įkūrėjo Kazio Veverskio asmenybė, ką jam davė žinios ir ką jis atsinešė jau gimdamas, dar niekur neskelbtuose prisiminimuose vaizdžiai apibūdino jo brolis Pranas.
Abu broliai per vargų vargus siekė mokslo ir žinių. Kazys domėjosi politika ir teise, Praną viliojo žurnalistika, abu už pasipriešinimą bolševizmui ir okupacijai buvo pasmerkti pražūčiai.
Suimtas, įkalintas, nuteistas 25 metams katorgos, Pranas Veverskis parašė jaudinančias eiles. Į jas sudėjo šeimos vaikų pagarbą ir meilę motinai, išauginusiai dešimt vaikų ir dėl tragiškos lemties gyvenimo pabaigoje likusiai vienišai.
Sūnus Bronius, rezistencijos dalyvis, žuvo 1947-aisiais Jurbarko rajone, Burbinės miške, Albinas tais pačiais metais žuvo Seredžiuje, Aleksas nuteistas 20 metų kalėti, jauniausias Vytukas, vos aštuonioliktus eidamas, žuvo 1947-aisiais Burbinės miške, kiek vyresnis Stasys - ištremtas į Sibirą, seserys Domicelė, Aldona ir Natalija - tremtinės. Okupacijos auka tapo visa šeima: žuvo keturi broliai partizanai, trys broliai ir trys seserys buvo ištremti į mirties lagerius Krasnojarske, Vorkutoje, Mordovijoje.

Gimnazistas Kazys Veverskis 1933 metais


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija