Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Pėsčiomis per Atlantą - namo...

Dviejų bičiulių pasimatymas po 40 metų

... Čikaga. Jesuit Fathers Della Strada. Mane, Vilniaus liuteroną, čion atsikvietė gimnazijos laikų bičiulis ir poetas Algirdas Venckus (tai jis sutiko iš savo kišenės apmokėti susenusio Lietuvos pensininko į "šen" ir "ten" bilietą - kelionę per Atlantą)...
... Einu ilgu vienuolyno koridoriumi, tempdamas savo kuklią mantą, ir staiga matau liekną kaip jaunystėje, sportiško stoto vyriškį, įsistebeilijusį į mane įdėmiu žilgsniu. Aš irgi jam atsakau tuo pačiu...
- Ar ne Poviliukas čia kartais?
- Sveikas, Kaziuk! Sveikas...
Kaziukas, taip švelniai vadindavom lietuvių kalbos autoritetą Kazimierą Ambrasą redakcijoje. Tai buvo prieš daugelį daugelį metų. Tvyrojo įtarimas, kad jis ne vien kalbininkas, tik į panašius klausimus tais laikais nebūdavo atsakoma. Buvome ne tik tos pačios redakcijos bendradarbiai, bet dar ir buto kaimynai. Po kurio laiko išgirdau Kazimiero balsą per Vatikano radiją iš Romos. Iš ten, laisvojo pasaulio, jis kalbėjo Lietuvai apie tai, kas man gimtinėje dar buvo uždrausta. Jis kalbėjo apie dieviškąjį išganymą... Bėgo metai, bėgo dešimtmečiai - vienas apie kitą daugiau nieko negirdėjome. Ir štai - Dievo Apvaizda mudu vėl suvedė. Tai kaip čia nepasinaudosi proga vienas kitam klausimėlio nepažarstęs.
Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ, šit kaip atsakė į mano klausimus

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, "Draugo" redaktorė Danutė Bindokienė ir Povilas Pukys


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija