Atnaujintas 2002 m. vasario 15 d.
Nr. 13
(1020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Laikas ir žmonės
Šeima
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Vilkaviškio Katedra sukvietė į naujojo vyskupo ingresą

Vasario 10 dieną Vilkaviškio vyskupo ordinaro pareigas pradėjo eiti vyskupas Rimantas Norvila. 12 valandą Vilkaviškio Katedroje įvyko vyskupo R.Norvilos ingresas. Gimęs 1957 metais, vyskupas R.Norvila yra jauniausias Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupas ir vienuolik-tasis ganytojas vyskupijos vyskupų ir valdytojų sąraše.
1986 metais jis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, dirbo vikaru Kauno Arkikatedroje, Šv.Juozapo bei Prisikėlimo bažnyčiose. 1993 metais paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu, 1995 metais išvyko studijuoti į Romą, kur Popiežiškajame šv.Tomo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį. Vyskupu konsekruotas 1997 metais. 1997-2001 m. - Kauno kunigų seminarijos rektorius. 1999-aisiais paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.
Ingrese dalyvavo Apaštališkojo Sosto nuncijaus Baltijos šalyse laikinasis reikalų patikėtinis mons. Džordžas Antonysamy, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Kauneckas, Romualdas Krikš-čiūnas, Juozapas Matulaitis, Juozas Preikšas ir Juozas Tunaitis, Lenkijos Baltstogės arkivyskupas Vojciechas Ziemba, Elko vyskupas Edvardas Samselis, Varmijos vyskupas Julianas Vaitkovskis, Pragos (Varšuva) vyskupo vikaras infulatas Lucianas Svienkovskis, Maskvos arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius, Gardino (Baltarusija) vyskupas augziliaras Antonis Dziemianko, Vilkaviškio ir kitų vyskupijų kunigai ir vienuoliai, Seimo nariai, kilę iš vyskupijos, Vytauto Didžiojo ir Žemės ūkio universitetų atstovai, Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje esančių apskričių, rajonų ir savivaldybių vadovai ir gausiai susirinkę Vilkaviškio vyskupijos tikintieji.
Trylika metų vyskupijai vadovavęs vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, buvo iškilmingai palydėtas į emeritūrą. Jis sulaukė 75 metų amžiaus ir, laikantis nustatytos bažnytinės tvarkos, turėjo užleisti vietą įpėdiniui. Su didele pagarba, meile ir dėkingumu buvo palydėtas vyskupas, kuris ir toliau gyvens Marijampolėje bei talkins naujajam vyskupui. Jam asmeniškai Šventojo Tėvo ir Šventojo Sosto vardu padėkojo mons. D.Antonysamy.
Daugybei kilnių svečių, Bažnyčios vadovų, kunigų ir tikinčiųjų Vilkaviškio Katedroje girdint, nuncijaus patikėtinis iškilmingai perskaitė popiežiaus bulę, kurioje vyskupas R.Norvila buvo paskelbtas Vilkaviškio vyskupijos vyskupu ordinaru. Popiežius Jonas Paulius II bulę pasirašė 2002 m. sausio 5 d. Skambant sveikinimo giesmei, naujasis vyskupas buvo pasodintas į vyskupiškąjį sostą.
Vyskupijos kunigai, vienuoliai ir tikintieji atėjo prie jo sosto pareikšti pagarbos ir paklusnumo.
"Atiduodu savo geriausią kunigą, o dabar jau ir vyskupą Rimantą Norvilą į jūsų vyskupiją, - kreipėsi į susirinkusiuosius arkivyskupas S.Tamkevičius, - ir drauge džiaugiuosi, kad jo vyskupiškas sostas bus toje vietoje, iš kurios aš pats išsinešiau pačius geriausius prisiminimus. Kita vertus,- kalbėjo arkivyskupas, - dažnai manoma, kad vyskupas gali padaryti labai daug, tačiau iš tiesų didele dalimi tai priklausys nuo to, kiek jis ras gerų bendradarbių šioje vyskupijoje".
Vyskupas J.Žemaitis, MIC, priminė vyskupijos istoriją ir kad tai ypatinga vyskupija, daug garsių žmonių davusi Lietuvai. II Pasaulinio karo metu buvo sugriauta daug bažnyčių, taip pat ir Vilkaviškio Katedra, apie trečdalis kunigų nužudyta, ištremta į Sibirą ar turėjo bėgti į Vakarus.
"Nors mūsų vyskupija sovietinės valdžios buvo ypač skriaudžiama, per pastaruosius trylika vyskupavimo metų buvo atstatyta daug šventovių, o svarbiausia, kad prelato Vytauto Gustaičio pastangomis pagaliau tikintiesiems duris vėl pravėrė vyskupijos širdis - Vilkaviškio Katedra," - sakė vyskupas J.Žemaitis. Savo kalbą jis baigė palinkėdamas Dievo palaimos naujajam vyskupui.
Vilkaviškio Katedroje ingreso Šv.Mišių koncelebracijai vadovavo naujasis vyskupas R.Norvila. Giedojo Vilkaviškio Katedros choras. Sakydamas pamokslą vyskupas padėkojo arkivyskupui S.Tamkevičiui ir Kauno arkivyskupijai, kuri juo rūpinosi, padėjo įgyti išsilavinimą, leido uoliai darbuotis, įgyti dvasinio darbo patirties.
"Nesirinkau nei darbo, nei gyvenimo vietos, ir štai Dievo valia patekau į Užnemunę," - sakė vyskupas R.Norvila. Lietuvos gyventojai pastaraisiais metais patyrė sukrėtimą po sukrėtimo - keitėsi politinės santvarkos, pinigai, valdžios, verslo sąlygos. Suprasdamas, kad permainų žmonėms ir taip gana, vyskupas pasakė: "Dinamišku laikotarpiu man tenka perimti Vilkaviškio vyskupijos sielovadą. Tikiuosi, jog šis ganytojų pasikeitimas vyskupijoje bus palankiai priimtas ir daugeliui neatneš kokių nors lemiamų permainų".
Vyskupas sakė, jog dažnai žmonės jau turi susiformavę supratimą, koks turėtų būti vyskupas, laukia, kad jis kurs literatūrą kaip K.Donelaitis, A.Strazdas, Maironis, J.Tumas-Vaižgantas, arba kaip vysk. M.Valančius kovos už blaivybę, arba kun. A.Mackevičiaus pavyzdžiu ves kovotojų pulkus kautis už Lietuvos laisvę, o jei dar prisiminus tuos, kurie Nepriklausomos Lietuvos laikais tarnavo ministrais - susidarys galerija sektinų pavyzdžių.
Pasak vysk. R.Norvilos, dabar Lietuva jau turi daug gerai parengtų politikų, rašytojų, žurnalistų, todėl vyskupo pareiga - atsidėti dvasiniam darbui, sielovadai, nes niekas kitas už jį to nepadarys.
Vilkaviškio vyskupija, kurios ganytoju tapo vyskupas R.Norvila, įsteigta 1926 metais. Jai priklauso teritorija, esanti kairiajame Nemuno krante. Vyskupija ribojasi su Kauno ir Vilniaus arkivyskupijomis, Kaišiadorių ir Lenkijos Elko vyskupijomis bei Rusijai priklausančia Kaliningrado sritimi. Čia gyvena daugiau kaip 400 tūkst. gyventojų, kurių dauguma - katalikai. Vyskupija suskirstyta į šešis dekanatus: Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio. Vyskupijai priklauso 103 parapijos, 27 iš jų aptarnaujamos atvykstančių kitų parapijų kunigų, veikia 42 koplyčios.
2001 metų duomenimis, Vilkaviškio vyskupijoje dirbo 117 kunigų. Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija Marijampolėje veikia nuo 1999 metų rugsėjo 4-osios, 2000-2001 metais išleista pirmoji klierikų laida. Veikia šios vienuolijos: Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija, Nekaltai Pradėtosios Švč.M.Marijos Vargdienių seserų, Šventosios Šeimos seserų, Švč.Jėzaus Širdies tarnaičių ir kt. 2001 metų duomenimis, vyskupijoje buvo 95 seserys vienuolės. Be to, vyskupija gali pasigirti įsteigtais Krikščioniškosios kultūros, Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo centrais, "Caritas" organizacija, Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžiu.
Šv.Mišioms pasibaigus, abu vyskupus pasveikino Lenkijos Baltstogės arkivyskupas Vojciechas Ziemba, Maskvos arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius, kiti svečiai. Seimo narys Vytautas Landsbergis nepagailėjo gražių žodžių vyskupams J.Žemaičiui ir naujajam jo įpėdiniui, politinių partijų vardu sveikinamąją kalbą pasakė krikščionių demokratų pirmininkas Kazys Bobelis, o vys-kupijoje išrinktų Seimo narių vardu - Seimo pirmininko pa-vaduotojas Artūras Skar-džius, taip pat aukštųjų mokyklų atstovai, Vilkaviškio vyskupijos rajonų ir savivaldybių merai, apskričių viršininkai.
Tai antrasis ingresas Lietuvos Katalikų Bažnyčioje šiais metais. Sausio 20 dieną vyskupas Jonas Boruta, SJ, perėmė Telšių vyskupijos ganytojo pareigas. Jis pakeitė vyskupą Antaną Vaičių. Vyskupo Jono Kaunecko ingresas numatomas vasario 17 dieną 12 valandą Panevėžio Katedroje. Jis taps vyskupo Juozo Preikšo įpėdiniu.

Vita VITKUTĖ

Vilkaviškis

© 2002 "XXI amžius"

 

Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, perduoda pareigas savo įpėdiniui Rimantui Norvilai. Kairėje - prel. Vytautas Gustaitis, dešinėje - arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Ingreso iškilmėse dalyvavo vyskupijos dvasininkai

Naująjį vyskupą sveikino vyskupijoje esančių rajonų ir savivaldybių merai

Vilkaviškio Katedra buvo pilna maldininkų

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija