Atnaujintas 2002 m. vasario 22 d.
Nr. 15
(1022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Mums rašo
Aktualijos
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva


PRIEDAI

(atnaujinta)

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PASKUTINIS NUMERIS


Grįžo į gimtąją vyskupiją

Akmenimis grįstas buvo Jono Kaunecko kelias į kunigystę. Prieš tampant kunigu jam teko dirbti melioracijoje Dzūkijoje. Pagaliau prieš 40 metų iš trylikto karto priimtas į seminariją ir 1977-aisiais įšventintas kunigu J.Kauneckas ketvirtį amžiaus ištikimai tarnavo Dievui Žemaitijoje. Gavęs paskyrimą į Panevėžio vyskupiją, Telšių vyskupo augziliaras atsisveikindamas to krašto kunigams juokavo: "Dievulis žiūrėjo žiūrėjo, pagrasė pirštu: "Sūnau palaidūne, laikas namo".

Ordinaro pareigas pradėjo eiti ketvirtadienį

Vasario 14 dieną Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas pradėjo eiti buvęs Telšių vyskupo augziliaras Jonas Kauneckas. Malda pradėtas posėdis vyko Panevėžio vyskupijos kurijoje. Konsultoriams buvo parodyta ir perskaityta popiežiaus Jono Pauliaus II bulė, kuria J.Kauneckas skiriamas Panevėžio vyskupu ordinaru. Naująjį ganytoją pasveikino vyskupas Juozas Preikšas, kapitulos pirmininkas kan. Bronius Antanaitis. Kanauninkas padėkojo buvusiam vyskupijos vadovui, paskui kalbėjo ir naujasis ordinaras, kuris tą dieną gavo jurisdikciją valdyti vyskupiją.

Buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas (kairėje) ir jo įpėdinis Jonas Kauneckas


Būti žmonių vyskupu

Panevėžio vyskupui Juozui Preikšui sukako 75 metai. Laikantis nustatytų bažnyčios nurodymų, jis turėjo užleisti vietą įpėdiniui. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II pasirašė bulę, kuria Telšių vyskupo augziliaras Jonas Kauneckas yra skiriamas Panevėžio vyskupijos vyskupu ordinaru. Prieš jam pradedant eiti šias pareigas, "XXI amžiaus" korespondentas Bronius Vertelka paprašė kelių žmonių pasidalyti mintimis apie tai, ko jie tikisi iš naujojo Ganytojo.

Janina LAPINSKIENĖ, akcinės bendrovės buhalterė: Reikia daugiau tikėti ir pasitikėti, įsiklausyti, kas šnekama, o ne kažką svajoti ir negirdėti. Vyskupas turėtų pritraukti žmones, kad jie eitų į bažnyčią ir šv. Mišiose dalyvautų kiekvieną sekmadienį, kaip ir pridera katalikams, o ne tik per didžiąsias šventes. Reikia kažką daryti su jaunimu, nes jų tikėjimas yra labai silpnas. Kaip tik čia pirmaeilį vaidmenį turėtų suvaidinti vyskupas, nuo jo priklausys, kas vyks toliau, nes jis viskam vadovaus.

Ar tikrai pavergs užsieniečiai?

"XXI amžiaus" 9-ajame numeryje spausdiname kelias nuomones dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiandien pateiksime dar dvi nuomones.

Žemę parduosime

Ūkininkas, Kauno rajono savivaldybės administratoriaus pavaduotojas Leonardas DEGLIUS:
Nors dirbu, kaip sakoma, valdišką darbą, tačiau Seredžiaus seniūnijoje (Jurbarko r.) prižiūriu uošvio paliktą 20 hektarų žemės. Pats esu kaimo vaikas, dirbau agronomu, buvau Kauno rajono žemės ūkio valdybos vyr.agronomas, viršininkas. Ir dabar nuolat sukuosi tarp kaimo žmonių, žemdirbių, tad visi jų reikalai, rūpesčiai man - kaip ant delno. Pasikalbu su jais ir apie žemės pardavimą užsieniečiams. Išgirstu vienokių ir kitokių nuomonių. Norėčiau pasakyti ir savą.


Meilė išlieka amžinai

Mūsų kalendoriuje nemažai datų, kurias ypač skiriame ir minime.. Jų yra nemažai ir tai rodo, kad Tauta turi garbingą ir turtingą istoriją, turi atmintį, kuri suveda istoriją su dabartimi ir sudabartina tai, kas mums yra brangu ir prasminga. Vasario 16-ąją prisimindama išaugo ne viena karta. Kiekvienam ji turėjo kiek kitokią prasmę: toli nuo Tėvynės esantiesiems tai buvo tarsi namų aplankymas, sielos laiškas savo broliams ir sesėms, atskirtiems svetimųjų sienos; nelaisvėje gyvenantiesiems, - brangus savosios tapatybės suvokimas ir drąsa bei viltis, kuri priartino naująją nepriklausomybę; dar kitiems gal ji kėlė baimę ir nerimą, kad tik neatsitiktų kas nors, dėl ko kiltų naujų nemalonumų...


Katalikų vyskupijų steigimas Rusijoje kelia naujų problemų

Atšauktas kardinolo V.Kasperio vizitas

Kai Vatikane vasario 11 dieną buvo paskelbta, kad pertvarkoma Rusijos katalikų bendruomenė, dar labiau pablogėjo ir taip jau sudėtingi Šventojo Sosto ir Maskvos stačiatikių patriarchato santykiai. Vatikano nuncijus Maskvoje arkivyskupas Georgas Curas patvirtino, kad atšauktas vasario 21 dienai numatytas svarbus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Valterio Kasperio vizitas į Maskvą. Metropolitas Kirilas, kuris Rusijos Stačiatikių Bažnyčioje yra atsakingas už ekumeninius santykius, pareiškė, kad kardinolo V.Kasperio vizitas būtų nenaudingas. Jis teigė: "Mes daugiau neturime ką vieni kitiems pasakyti".


Ko dar sulauksime?

Valstybės atkūrimo - Vasario 16-osios išvakarėse dviejuose Lietuvos laikraščiuose teko perskaityti du didžiulius straipsnius, kokių neteko skaityti jau senokai. Lietuvos dienraštis "Kauno diena" išspausdino didžiulį interviu su pretendentu į prezidentus K.Bobeliu, rusų kalba išeinančiame savaitraštyje "Litovskij kurjer" irgi visą puslapį užėmęs straipsnis "Maniakiškai depresyvi istorija". Net ir užgrūdintam mūsų "nepriklausomos" žiniasklaidos žmogui, perskaičius šiuos du straipsnius, pirmiausia apima pašėlęs juokas, vėliau - nuostaba ir pasipiktinimas tuo, kaip atkakliai ir tikslingai vadinamiesiems rusakalbiams Lietuvos piliečiams brukamas Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, neigimas ir niekinimas. Dar niekur, netgi sovietų okupacijos laikais neteko girdėti, kad koks nors partinis tūzas ar politinis veikėjas taip save keltų į aukštybes: prisiskirtų sau visus įmanomus nuopelnus ir pareikštų esąs "tyras kaip krištolas", neturintis nė mažiausios dėmelės, o braudamasis į prezidento postą nesiekiąs jokios garbės, nes tos garbės jau ir taip turįs "per akis". Mat ne tik chirurgijoje, bet ir politikoje esąs pasiekęs nepaprastų laimėjimų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Sielovada ir internetas

Būkime budrūs ir tvirtai laikykimės Magisteriumo tiesų

Neaiškumai Rūmuose ir kitur

Lietuvos tarptautinė padėtis ir perspektyvos

Vasario 16-osios šventimas

Kepurių gaisras

Lietuvos katalikų padėtis prieš 30 metų