Atnaujintas 2002 m. gruodžio 11 d.
Nr.93
(1100)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Valstybė ir bažnyčia
Susitikimai
Darbai
Literatūra
Žvilgsnis
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Garsas apie jį atėjo ligi šiandien

2000 metais Anglijoje išleista istoriko dr. kun. Stepono Matulio, MIC, knyga apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Ši dr. kun. S.Matulio knyga – daktaro disertacija, 1948 m. gruodžio 19 d. apginta ir labai gerai įvertinta Angelicum universitete.
Studija ,,Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC apaštalinis vizitatorius Lietuvai 1925-1927” apima gana trumpą laikotarpį, tačiau jį autorius suskirstė į tris bene svarbiausius tarpsnius.
Įžangoje pateikiama glausta, tačiau išsami Palaimintojo biografija. Mokslininkas kun. S.Matulis atkreipė dėmesį į J. Matulaičio veiklą Bažnyčios socialinio mokslo srityje, jo vestas pirmąsias sociologines savaites Varšuvoje (1907) bei Kaune (1909), 1907-1908 metais skaitytas sociologijos paskaitas Petrapilio dvasinėje akademijoje, ką tik įkurtoje Sociologijos katedroje. Tad Palaimintąjį Jurgį galime laikyti Bažnyčios socialinio mokslo Lietuvoje pradininku.
Kun. S.Matulis nukelia mus į 1926 metų Jungtines Valstijas, kur būsimasis Palaimintasis vos per tris mėnesius atliko itin reikšmingų darbų Bažnyčiai: vizitavo parapijas (iš 120 tuo metu JAV buvusių lietuvių parapijų aplankė 92), įkūrė kolegiją lietuviams berniukams bei atskirą marijonų vienuolijos provinciją, dalyvavo tarptautiniame kongrese Čikagoje. Arkivyskupo veiklą tęsė mokinys ir bendražygis arkivyskupas Mečislovas Reinys.
Apaštalinis vizitatorius J. Matulaitis ketino parengti misijinę veiklą tarp rusų schizmatikų, kurie, pasibaigus carinei okupacijai, liko Lietuvoje, tikėjosi tuo reikalu vykti į Rusiją. Tad jau Čikagoje, Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese, skaitė paskaitą apie misijinį darbą prieš Pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje ir tuose kraštuose, kurie, po karo atgavę laisvę, atsiskyrė nuo Rusijos.
Pirmojoje knygos dalyje ,,Apaštališkojo vizitatoriaus veikla prieš Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą” apžvelgiama Lietuvos Bažnyčios padėtis atgavus nepriklausomybę, pateikiami visų trijų Lietuvoje buvusių vyskupijų bei Klaipėdos krašto statistiniai duomenys, apžvelgiamas katalikų gyvenimas, ryšiai su Apaštalų Sostu.