Atnaujintas 2003 m. kovo 5 d.
Nr.18
(1122)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Atmintis
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Susitikimai
Žvilgsnis
PozicijaPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Liko idėjos, darbai, pavyzdys

Šiame numeryje:

Iš Seimo, dar ne Seimelio

Česlovo Sasnausko tekstai

Čečėnija ir Lietuva: moralinė, politinė ir humanitarinė pagalba

Visą laiką tikėjau, kad Lietuva bus laisva

Prof. dr. Adolfas Damušis

Ne vieną skaudžiai nusmelkė žinia, nuskambėjusi Lietuvos radijuje, televizijoje: 2003 m. vasario 27 d., eidamas 95 metus, į Amžinybę iškeliavo Adolfas Damušis(1908 06 16 - 2003 02 27). Nors sovietmečiu apie šią, Amerikoje gyvenančią ir būsimai nepriklausomai tėvynei besidarbavusią, prakilnią asmenybę nebuvo kalbama, tačiau šiokios tokios žinių nuotrupos vis dėlto pasiekdavo Lietuvą. Švelnėjant politiniam klimatui, ir jis galėjo apsilankyti gimtajame krašte. Pirmą kartą į Lietuvą A. Damušis atvyko po 45 metų – 1989 metais. Tada jis pasirašė VDU atkūrimo aktą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, plačiai prabilta apie prof. A. Damušio nuopelnus, o 1998-ųjų birželį organizuoti garbingo 90-ies metų jubiliejaus minėjimai Vilniuje (13 dieną) ir Kaune ( 17 dieną), pasirodė nemažai mokslinių straipsnių, tyrinėjančių jo mokslinę, politinę bei visuomeninę veiklą – darbus, skirtus Lietuvai.


Malda paremta taikdariška Popiežiaus politika

Popiežius Jonas Paulius II ir Didžiosios Britanijos premjeras Tonis Bleiras

Pelenų trečiadienis - maldos ir pasninko už taiką diena

Šiandien liturginiame kalendoriuje minimas Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimu yra skirta pasninkui ir maldoms už taiką, ypač už taiką Artimuosiuose Rytuose. Su šia intencija vasario 23 dieną kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Romos šv. Petro aikštę sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelas“ maldai, Šventasis Tėvas dar kartą išsakė savo priešiškumą karui Irake. Jis perspėjo, kad ginkluotas konfliktas Persų įlankoje gali pavojingai išsiplėtoti, sukeldamas neramumus kitose pasaulio dalyse.
„Pastaraisiais mėnesiais tarptautinė bendruomenė itin baiminasi dėl karo pavojaus, kuris gali apimti visą Artimųjų Rytų regioną ir sustiprinti įtampą, kuri, deja, jau egzistuoja trečiojo tūkstantmečio pradžioje, - kalbėjo Popiežius. - Tikintieji, nepriklausomai nuo to, kokiai religijai jie priklausytų, turi pareigą skelbti, jog mes niekada netapsime laimingi, jeigu būsime nusistatę vieni prieš kitus ir kad žmonijos ateities niekada negalės užtikrinti nei terorizmas, nei karo logika“.


Vyturys išsukinėtais sparnais

Iš kairės: vilnietis Petras Labanauskas, Uliūnų klebonas kun. Algimantas Keina, rašytojas Eugenijus Ignatavičius ir panevėžietė Ona Račiūnaitė-Budavičienė

Į renginį, skirtą poeto, vertėjo ir sovietinių lagerių kankinio Simo Račiūno (1928-1998) 75-mečiui paminėti, atėjo gausiai žmonių. J.Balčikonio gimnazijos aktų salėje nebuvo laisvų sėdimų vietų. Iš Uliūnų kilusiam literatui vakarą rengė Panevėžio kraštiečių klubas “Tėviškė”, miesto kraštotyros muziejus, J.Balčikonio gimnazija, Panevėžio rajono Uliūnų pagrindinė mokykla.Vasario 22-ąją vykusio minėjimo įsimintinas akimirkas videojuostoje įamžino nuo lapkričio mėnesio Uliūnų klebonu dirbantis kun. Algimantas Keina. Prisiminimų vakare dalyvavo S.Račiūno sesuo ir brolis - panevėžietė Ona Račiūnaitė-Budavičienė ir Kaune gyvenantis Kazimieras Račiūnas, kiti giminės.


Literatus šildė A.ir M.Miškinių atminties dvasia

Daugailių pagrindinės mokyklos moksleiviai ir jų mokytoja Rimanta Gaidienė (dešinėje)
parengė įdomią literatūrinę kompoziciją

Jau aštuonioliktą kartą per patį žiemos speigą Utenos literatų klubas „Verdenė“ surengė tradicinį ataskaitinį vakarą „Gimtoji mūsų žemė“. Iki šiol tokie susitikimai su visuomene, moksleiviais vykdavo Utenoje. Šįmet, minėdami literatūrinių tradicijų puoselėtojo, vertėjo Motiejaus Miškinio 105-ąsias gimimo metines, verdeniečiai nutarė vykti į Daugailių pagrindinę mokyklą. Pro Daugailius dulkėtu kaimo keliuku į gimtuosius Juknėnus ne kartą yra važiavęs ar pėsčiomis ėjęs Motiejaus brolis, garsus Aukštaitijos poetas Antanas Miškinis. Nors žiema užpustė kelius ir į Juknėnus, ir į Vajasiškį, kur amžinajam poilsiui atgulęs M.Miškinis, bet liko bendravimo tarp žmonių gijos ir žiemiškai balta atminties šviesa…
Daugailių pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Dervinis džiaugėsi, kad pabuvimas tarp kuriančių ir savąjį kraštą mylinčių žmonių yra tarsi gėrio sėkla, krintanti į mokyklas, seniūnijos, miestelio žmonių širdis ir burianti bendruomenę.


A.Sniečkaus šmėkla sutelkė paltformininkus ir „savarankiškuosius“ komunistus

Neturiu tvirtos nuomonės dėl tikslingumo aptarinėti A. Sniečkaus „nuopelnus“ Lietuvai. Viena vertus, džiugina, kad nemažai žmonių protestavo prieš kolaborantų vado garbintojus. Antra vertus, sakoma, kad kiekvienas, net kritikos žodis yra reklama. Trečia, beskaitydamas rašinius apie Sniečkų pagalvojau, ar mes, senoji karta, be reikalo vienas kito neįtikinėjam, neįrodinėjam to, ką gerai žinome. Mūsų rašiniai prasmę turėtų, jeigu juos skaitytų jaunimas. Bet tuo abejoju.
Man atrodo, kad labai svarbu, jei ne svarbiausia – pabandyti pasiaiškinti, suvokti, kas atsitiko mūsų Lietuvai, jeigu tryliktais jos nepriklausomybės metais drįstama šlovinti motinos prakeiktą ir išsižadėtą žmogų. Pritariu G.Trimakaitės minčiai, kad „valstybę laikyti okupuota galima vien tada, kai didžiosios žmonių dalies sąmonė yra pavergta. Tai nauja, madingesnė pavergimo rūšis“ („XXI amžius“, 2002, Nr.24). Tik paskutinę jos mintį patikslinčiau: veiksmingesnė, pigesnė.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia

į piligrimų kelionę į Italiją

Piza

Per moksleivių pavasario atostogas, balandžio 12-19 dienomis.
Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Venecija – Roma – Vatikanas – Flerencija –
Piza – Viena – Vilnius.

Kelionės kaina - 579 Lt.

(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt. Registruojantis turėti kuponą, išspausdintą laikraštyje.)

Registracija iki kovo 20 dienos.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija