Atnaujintas 2003 m. kovo 14 d.
Nr.21
(1125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Lietuva
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
NuomonėsPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Kaip atpažinti ženklus

Šiame numeryje:

Istorinių įvykių ir krikščioniško atsinaujinimo sąsajos

Gimnazija pagerbė arkivyskupą

Šventasis Sostas ir Lietuva: pasakojimas tęsiasi

Nepradėkime vergauti stabams

Knygnešystės gadynę prisimenant

Ir Karalius Mindaugas būtų atstumtas

Nepriklausomybė įpareigoja

Ar dar girdite savo sąžinės balsą?

Tenka apgailestauti

Kaišiadorių vyskupijoje

Telšių vyskupijoje

Kauno arkivyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilkaviškio vyskupijoje

Panevėžio vyskupijoje

Brolis Arūnas Peškaitis, OFM

Gyvo tikėjimo žmogus niekada nesusivilios specialiomis galiomis ir magija, įsitikinęs brolis pranciškonas Arūnas PEŠKAITIS, OFM, – vienas geriausių naujųjų religinių judėjimų žinovų Lietuvoje. Interviu “XXI amžiui” jis aiškina gruzinės aiškiaregės Lenos Lolišvili fenomeną bei jo populiarumo priežastis.

Su prezidento Rolando Pakso inauguracija į viešumą iškilęs pranašautojos Lenos Lolišvili fenomenas yra daug platesnio reiškinio, gan plačiai įleidusio šaknis Lietuvoje ir visame pasaulyje, dalis. Kaip jūs įvardytumėte šį reiškinį?
Tas “reiškinys”, kaip pavadinote, mano supratimu, pirmiausia yra ieškojimas egzotiškų patirčių, magijos, stebuklų, aiškiaregysčių, labai dažnai pasireiškiantis būtent tada, kai žmonės, žmonių grupės ar visuomenė jaučiasi esantys krizėje. Tuos dalykus per žmonijos istoriją matėme įvairiose šalyse: kada ateina krizių, persilaužimo metas, tada iškyla į paviršių visokie gydantys kristalai, aiškiaregiai, spiritistai, pranašai, hipnotizuotojai ir daugybė įvairiausių žmonių ar fenomenų, kurie pretenduoja duoti atsakymus ne tik į sveikatos, bet ir į gyvenimo, ateities ir būties klausimus. Ta pretenzija dažnai išeina už bet kokios teologinės ar religinės sistemos rėmų, ir ta pretenzija remiasi įvairiausiomis galiomis, kosminėmis energijomis arba tiesioginiu ryšiu su Dievu ar kosminiu protu, kurie niekaip nėra patikrinami, niekaip nepagrindžiami.


Diplomatija yra efektyvesnė nei bombos, kai sprendžiama žmonijos ateitis

Kardinolas Pio Lagis

Vatikano ir Vašingtono polemika dėl Irako krizės

Pelenų trečiadienį, kovo 5 dieną, kai, pradėdami Gavėnią ir popiežiaus Jono Pauliaus II paraginti, pasaulio katalikai meldėsi ir pasninkavo už taiką, jo pasiuntinys, susitikęs su JAV prezidentu Džordžu Bušu, kvietė siekti Irako nusiginklavimo Jungtinių Tautų Organizacijos pastangomis, pabrėždamas, kad vienašališkai pradėtas karas būtų „nelegalus ir neteisingas“. Buvusio Vatikano nuncijaus Vašingtone aštuoniasdešimtmečio italo kardinolo Pio Lagio, kuris žinomas kaip Bušų šeimos draugas, apsilankymas Baltuosiuose rūmuose buvo dalis pastarojo meto aktyvių Šventojo Tėvo pastangų taikiai išspręsti Irako krizę. Šios pastangos yra populiarios Vakarų Europoje, tačiau Jungtinėse Valstijose dauguma gyventojų, tarp jų ir katalikai, remia savo vyriausybės nusistatymą pradėti karinius veiksmus prieš terorizmą remiantį ir masinio naikinimo ginklus gaminantį Sadamo Huseino režimą.


Šviesiausia diena

Seimo narys Vytautas Landsbergis vėliavų pakėlimo ceremonijoje

Trylika prabėgusių metų nepajėgė ištrinti iš atminties Kovo 11-osios, mūsų valstybės atkūrimo dienos. Kasmet ši diena ypač iškilmingai pažymima Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) narių.
Kovo 7 dieną Vilniaus savivaldybės Didžioji salė buvo pilnutėlė žmonių. Juos šviesiais V.A.Mocarto Divertismento garsais pasveikino M.K.Čiurlionio menų gimnazijos pučiamųjų kvintetas (vadovas A.Taločka). Renginiui vadovavęs TS(LK) Vilniaus miesto koordinacinės tarybos pirmininkas Algirdas Čiučelis žodį suteikė Atkuriamojo Seimo pirmininkui, tuomečiam valstybės vadovui, apdovanotam aukščiausiais valstybės apdovanojimais - Aukso grandine ir Vytauto Didžiojo ordinu - prof. Vytautui Landsbergiui, dabartinio Seimo nariui, TS(LK) partijos vadovui.
Turininga, prasminga ir išmąstyta prof. V.Landsbergio kalba prikaustė klausytojų dėmesį. Jis Kovo 11-ąją pavadino šviesiausia mūsų diena. Iš pirmo žvilgsnio - tai tik kalendorinė diena, tačiau į ją buvo eita per visą okupacijos laikotarpį. Ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo struktūros - Lietuvos valstybės ginkluota savigyna, užsienyje veikę konsultantai ir Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba, Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas ir kitos lietuvių organizacijos brandino mūsų tautą valstybės atkūrimui.


Susitaikymas ir prisitaikymas

Jei nėra nieko, dėl ko verta net mirti, tai lygiai nėra nieko, dėl ko verta ir gyventi.

Dr.J.Girnius

Šiuos žodžius garsusis lietuvių filosofas ir mąstytojas parašė 1964 metais. Ir juos galima visiškai pritaikyti ne tik neseniai išėjusiam į Amžinybę iškiliam lietuvių tautos patriotui Adolfui Damušiui, Lietuvos partizanams ir, deja, nedidelei daliai piliečių, kuriems svarbiausias dalykas buvo, yra ir bus Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Tačiau ką gi matome įžengę į keturioliktuosius nepriklausomybės metus? Ogi vien tik neregėtą turto troškimą, nežabotą godulį. Neseniai žinomas rusų fizikas Sergejus Kapica pasakojo, kaip jam teko svečiuotis nepaprastai prabangiuose Kataro emyro rūmuose. Pasak S.Kapicos, tokių turtų jis neregėjęs niekada. Ir ką gi. Tame pačiame Katare visi piliečiai turi teisę į nemokamą mokslą visų lygių mokyklose ir universitete, nemokamą medicininį aptarnavimą. O svarbiausia - nėra elgetų. Patiems neturtingiausiems žmonėms padeda valdžia. Gyvenimo autsaideriams neleidžiama visiškai nugrimzti į dugną.


Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas

Kartu neškime Evangelijos žinią
Ganytojiškas laiškas pradedant pasirengimą Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui

Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Šiandien kreipiuosi į jus, norėdamas paprašyti jūsų pagalbos ir bendradarbiavimo labai svarbiu bei reikšmingu mūsų arkivyskupijos gyvenimo laikotarpiu.
1934 metais įvyko pirmasis Kauno arkivyskupijos sinodas, apsvarstęs ir nubrėžęs bažnytinio gyvenimo ir sielovadinio darbo gaires. Jis teikė didelių vilčių, tačiau po kelerių metų prasidėjęs pasaulinis karas ir po to sekusi Lietuvos okupacija mūsų arkivyskupijai atnešė sunkių išbandymų. Pokario metai buvo ne mažiau sunkūs, nes sovietų valdžia, vykdydama Maskvos direktyvas, planavo visišką Bažnyčios sunaikinimą. Karo metu į Vakarus pasitraukus Kauno ganytojams, ilgą laiką arkivyskupijai vadovavo Religijų reikalų tarybos įgaliotinio stropiai prižiūrimi kapituliniai vikarai. Arkivyskupijos padėtis nepasikeitė į gera ir po to, kai Apaštalų Sostas galėjo skirti apaštališkuosius administratorius vyskupus, nes sovietų valdžia darė viską, kad bažnytinis gyvenimas vos vegetuotų, neatsinaujindamas II Vatikano Susirinkimo dvasia. Komunizmo subyrėjimas Europoje ir Nepriklausomybės atkūrimas Lietuvoje suteikė viltį, kad arkivyskupija užsigydys padarytas žaizdas ir sėkmingai atsilieps į nūdienos iššūkius.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia

į piligrimų kelionę į Italiją

Piza

Per moksleivių pavasario atostogas, balandžio 12-19 dienomis.
Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Venecija – Roma – Vatikanas – Flerencija –
Piza – Viena – Vilnius.

Kelionės kaina - 579 Lt.

(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt. Registruojantis turėti kuponą, išspausdintą laikraštyje.)

Registracija iki kovo 20 dienos.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija