Atnaujintas 2003 m. kovo 14 d.
Nr.21
(1125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Lietuva
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Stakliškių dekanate

Birštono parapijos Caritas“ narės, moksleiviai ir onkologinių ligonių klubo „Viltis gyventi“ narės pasirengę lankyti ligonių

Gerumo šviesa

Birštonas. Jau kelerius metus parapijos „Caritas“ narės kartu su Birštono vidurinės mokyklos moksleiviais lanko ligonius ir vienišus senelius prieš Kalėdas ir vasario 11-ąją, pažymint Pasaulinę ligonių dieną. Prieš Kalėdas moksleiviai ligoniams dovanoja savo pieštus atvirukus, padainuoja, padeklamuoja eilėraščių. Šiemet vasario 11 dieną kartu su „Caritas“ narėmis ligonius ir vienišus senelius lankė mokytojos Romos Malinauskienės vadovaujamos trečios klasės mokiniai, neseniai susikūrusio onkologinių ligonių klubo „Viltis gyventi“ narės, vadovaujamos Anelės Pyragienės, rajoninio laikraščio „Gyvenimas“ bendradarbė Dalė Lazauskienė.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Ateitininkų savaitgalis

Klaipėda. Šv. Kazimiero bažnyčioje vasario 28 dieną prasidėjo registracija į Žemaitijos ateitininkų savaitgalį (ŽAS). Atvykėlius pasitiko Klaipėdos studentų ateitininkų Kazio klubo, kuriam pirmininkauja Remigijus Žiogas, nariai. Vos prieš pusmetį įsikūręs klubas jau turi beveik 20 narių, kurie kiekvieną sekmadienį Šv. Kazimiero bažnyčioje gieda per šv.Mišias. Atvyko ateitininkų iš Telšių, Šilutės, Gargždų, Mosėdžio, Lenkimų, Darbėnų, Varnių, Kartenos, Viekšnių, be abejo, ir iš pačios Klaipėdos. Iš viso buvo beveik 60 dalyvių. Jų maitinimu visas dienas rūpinosi „Caritas“ valgyklos moterys. ŽAS dalyviai įsikūrė „Žemynos“ vidurinėje mokykloje.
Pirmoji programos dalis buvo darbas grupelėse, suskirstytose pagal amžių (7-8 kl. ir 9-12 kl.). Moksleiviai diskutavo apie tikėjimą, jo sąlygojamus sprendimus, tikėjimo išraiškas ir žmones, kurie jiems yra tikėjimo pavyzdžiai. Buvo sukurti maldavimai šv.Mišioms. Loreta Raudytė papasakojo, kiek lietuviai turi kandidatų į šventuosius, trumpai pristatė Adelės Dirsytės gyvenimo istoriją. Šiuo metu nagrinėjama byla, kad A.Dirsytė būtų paskelbta šventąja. Jos palaikų atradimas bei grąžinimas į Lietuvą galėtų padėti jos bylai, stiprintų mūsų ateitininkijos misiją ir brandintų visų lietuvių tautinę bei katalikišką sąmonę.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Pagerbtas signataras

Raudondvaris. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje vasario 16-ąją, minint Lietuvos nepriklausomybės 85-ąsias metines, per šv. Mišias melstasi už Lietuvą, jos laisvę bei gerovę. Dekanas klebonas kun.Augustinas Paulauskas per pamokslą įtaigiai kalbėjo apie Aukščiausiojo kiekvienam žmogui duotą laisvę, kurią reikia branginti kaip Dievo dovaną, suprasti ją pirmiausia kaip gėrio teikimą kitiems, o ne kaip laisvę elgtis taip, kaip kas sugalvoja. ,,Nuo kiekvieno mūsų darbų priklausys, kokią turėsime Lietuvą ir kaip mus vertins ateinančios kartos“, - sakė kunigas ir ragino kilniais pavyzdžiais liudyti Dievo meilę ir darbuotis tėvynės gerovei, tvirtai tikint mūsų valstybės pakilimu iš materialinių nepriteklių bei dvasinio skurdo, o vėliau - ir Lietuvos suklestėjimu.


Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Gyvojo rožinio kalbėtojai ne vien meldžiasi

Vilnius. Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje veikia Gyvojo rožinio maldos brolija, turinti įstatus. Ją sudaro aštuonios grupės. Kiekviena grupė turi penkiolika narių ir vadovą. Visai brolijai vadovauja jauna, energinga, veikli pirmininkė Raimonda Liepienė.
Gyvojo rožinio malda yra ne vien asmeninė, bet ir bendruomeninė malda. Švč. M. Marijos globa ir palaima lydi kiekvieną narį. Paslapčių meditacijoje jie semiasi stiprybės gyvenime ir veikloje iš Jėzaus ir Marijos.
Gyvasis rožinis ne tik kalbamas ir medituojamas. Kiekvieną sekmadienį vakarais jis giedamas bažnyčioje prieš vakarines Šventojo Tėvo intencijomis, parapijos, vyskupijos, Bažnyčios ir kiekvieno nario intencijomis. Visi troškimai, reikalai ir rūpesčiai, maldavimai ir dėkojimai įpinami į giedamojo rožinio maldą. Pirmaisiais mėnesio sekmadieniais šv. Mišios aukojamos gyvojo rožinio intencijomis, prisimenant gyvuosius ir mirusiuosius. Bendriems reikalams aptarti brolija renkasi du kartus per metus. Paskutinis susirinkimas įvyko kovo 2 dieną. Brolijos nariai papasakojo apie savo veiklą. Pasirodo, jie ne vien meldžiasi: 2001 metais klebono kun. Valentino Virvičiaus iniciatyva Gyvojo rožinio brolija bendromis aukomis surengė Kūčias vargšams. Per praėjusių metų šv.Kalėdas bažnyčios kriptoje buvo organizuota šventė vargšams. Jie buvo pakviesti prie šventinio stalo, klausėsi vaikų koncerto. Taip pat dainavo populiarus dainininkas Simas (Babravičius).


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Prienai. Kristaus Apreiškimo bažnyčioje, jau ketvirtąkart minint „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjo kan. Felikso Martišiaus gimtadienį, šįkart 124-ąjį, aukotos šv. Mišios už šį nusipelniusį Prienų krašto šviesuolį. Kanauninkas įkūrė mokslo šventovę, kurioje žinių sėmėsi kelios kartos, todėl pasimelsti už jį susirinko buvusieji gimnazijos mokiniai, mokytojai, dabartiniai mokiniai ir jų tėvai. Šv. Mišias aukojęs vikaras kun. Rytis Baltrušaitis sakė, kad dabartiniai gimnazistai yra atsakingi už ateitį, už tas vertybes, kurias brangino jau išėjusieji. Ir šįkart jaunimas aktyviai dalyvavo šv. Mišiose, giedojo bažnyčioje – taigi ir jiems rūpi gimnazijos tradicijos.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje)
Panevėžio Gyvojo rožinio kalbėtojų agapėje

Patikėjusieji maldos galia

Panevėžys. Vasario 1-ąją į Švč. Trejybės bažnyčią susirinko daug tikinčiųjų. Daugiausia tarp jų buvo Gyvojo rožinio grupelės maldininkų. Pamaldų pradžioje bažnyčios rektorius, Gyvojo rožinio grupelės dvasios vadas kan. Bronius Antanaitis pranešė, jog 2003-ieji yra skelbiami Dievo Motinos metais, ir per tuos metus tikintieji melsis, kad ji globotų mūsų šeimas, tėvynę ir kiekvieną mūsų. Šv. Mišias už tą dieną susirinkusius ir kasdien kalbančius rožinį tikinčiuosius aukojo vyskupas Jonas Kauneckas.
Verta pasidžiaugti minėtos grupelės nariais ir šio renginio organizatoriais. Todėl vienos Gyvojo rožinio grupelės narių Birutės paklausiau, kada mieste gimė idėja kalbėti gyvąjį rožinį.