Atnaujintas 2003 m. balandžio 2 d.
Nr.26
(1130)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Darbai
Kultūra
Laikas ir žmonės
Literatūra
Istorijos vingiai
Švietimas
Mums rašo


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Įkurtas Geležinio Vilko paminklo paramos fondas

1971 metų kovas. Režisierius Justinas Bautrėnas
po radijo spektaklio „Kai kukuoja gegutė“ įrašo

Algimanto Žižiūno nuotrauka

Praėjusių metų vasario 22 dieną režisierius Justinas Bautrėnas įkūrė Geležinio Vilko paminklo paramos fondą. Apie tai kalbamės su režisieriumi Justinu Bautrėnu.

Prašome papasakoti, kaip jums kilo sumanymas įkurti šį fondą.
Ekskursijų vadovai dažnai pasakoja įspūdingą Vilniaus įkūrimo legendą, kurią galima dar kartą prisiminti.
Kur šiandien dunkso Vilniaus mūrai, dar XIII šimtmetyje ošė girios. Šimtamečiai ąžuolai saugojo Lietuvos ramybę. Čia maurojo taurai, kaukė vilkai, slankiojo meškos. Šiuose miškuose vieną dieną medžiojo kunigaikštis Gediminas. Su savo dvariškiais visą dieną vaikė žvėris. Nuo Gedimino aštraus kalavijo krito didžiulis tauras. Vakare pavargę medžiokliai sumigo. Gediminas susapnavo tokį sapną: ant kalno, kur jis nukovė didžiulį taurą, staugė geležinis vilkas. Jo staugimas buvo toks galingas, kad skambėjo aplinkiniai miškai. Atrodė, kad jame staugia šimtas vilkų.
Sapną išaiškino krivių krivaitis Lizdeika: „Galingas kunigaikšti! Per šį sapną dievai apreiškė tau savo valią ir, jeigu ją išpildysi, laukia tavęs garbė ir galybė. Geležinis vilkas reiškia, kad toje vietoje turi būti pastatyta tvirta pilis ir miestas – valstybės sostinė, o šimtas vilkų, jame staugiančių, reiškia gyventojus, kurie tave ir tavo miesto garbę ir galybę išgarsins po visą pasaulį. Šio miesto vardas ilgus amžius švies Lietuvai – mūsų tėvynei!“
Gedimino sapnas išsipildė. Laisvos Lietuvos vardas skamba pasaulyje.
Pasakoti papasakoja, bet parodyti nėra ko – Vilniuje Geležinio Vilko nėra. Gal ne kiekvienas ir žino, kad pokario metais Vilniuje prie Katedros, pilies papėdėje, stovėjo Geležinis Vilkas. Tačiau sovietmečiu, kada kolaborantai naikino mūsų tautos paminklus, sunaikino ir jį. Vilnijos kraštas visą prieškario metą buvo lenkų užgrobtas. Mano vaikystės ir jaunystės dienų simbolis – Geležinis Vilkas. Jis šaukė į kovą vaduoti lenkų užgrobtos mūsų žemės su sostine Vilniumi.
Mūsų kartos uždavinys yra ant Vilniaus kalvų pastatyti galingą Geležinio Vilko paminklą. Tegu jis primena ateities kartoms šią gražią mūsų tautos istorinę legendą.
Ar jau žinote konkrečią vietą, kurioje stovės Geležinis Vilkas?
Geležiniam Vilkui vietą teberenku. Jis galėtų būti pastatytas Gedimino kalno papėdėje, ant vienos iš kalvų už Trijų kryžių kalno arba ant Tauro kalno.
Kas, jūsų manymu, galėtų aukoti Geležinio Vilko paminklo paramos fondui?
Jeigu kiekvienas Lietuvos moksleivis šiam kilniam reikalui paaukotų bent po vieną litą, susidarytų suma, už kurią paminklą būtų galima pastatyti. Tikiu, kad į šio paminklo pastatymo vajų įsijungs savanoriai, partizanai, politiniai kaliniai bei tremtiniai ir įvairios patriotinės organizacijos. Reikėtų sukurti Geležinio Vilko ženkliuką, išleisti atviruką. Tikslinga mokyklose įkurti Geležinio Vilko būrelius. Patys moksleiviai galėtų rinkti aukas. Naudodamasis proga, norėčiau keletą žodžių pasakyti Lietuvos žmonėms.
Gerbiami Lietuvos žmonės, aš įkūriau Geležinio Vilko paminklo paramos fondą. Kaupsime lėšas paminklo statybai. Jūsų paaukoti pinigai bus panaudoti kilniam tikslui. Prie paminklo statybos kviečiu prisidėti ir visus pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius, nes čia jūsų tėvynė, čia likusi Lietuvos istorija. Aš manau, kad ypač aktyviai savo lėšomis prie paminklo statybos prisidės Amerikos lietuviai.
Lietuvi, nepagailėk keleto litų, pervesk į paminklo pastatymo sąskaitą banke, ir 2009 metais, švenčiant Lietuvos 1000 metų valstybingumo sukaktį, ant Vilniaus kalvų stovės galingas Geležinio Vilko paminklas.
Tikslesnę informaciją apie Geležinio Vilko paminklo paramos fondą galima gauti tel. 8-5 234-14-61. Banko rekvizitai: Hansa bankas. Vilniaus filialas, banko sąsk. Nr 100719956.04. Banko kodas 73000.

Kalbėjosi
Aldona KAČERAUSKIĖNĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija