Atnaujintas 2003 m. balandžio 4 d.
Nr.27
(1131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Provincija
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Naujieji Bažnyčios palaimintieji tarnavo vargšams

Kun. Pjeras Bonomas

Kunigiško uolumo pavyzdys

Palaimintasis kunigas Pjeras Bonomas gimė 1803 m. liepos 4 d. Gramato mieste, Prancūzijoje. Nuo pat vaikystės Pjeras rodė didelį potraukį studijoms, tvirtą pamaldumą ir pagarbą savo tėvams. Jis netruko pajusti dvasinį pašaukimą kunigystei, kuris gražiai derinosi su kuklumu ir artumu vargstantiems žmonėms. 1827 m. gruodžio 23 d. gavęs kunigystės šventimus, nuo pat sielovadinio darbo pradžios gimtajame Gramate jis stengėsi kuo galėdamas pagelbėti kitiems tiek dvasiškai, tiek ir materialiai.
Dar būdamas diakonu, jis atidarė katalikišką mokyklą berniukams, kuri 1831 metais tapo mažąja seminarija, skatinančia ir rengiančia jaunuolius dvasinei tarnybai. Darbuodamasis Gramato parapijoje, jis organizavo jaunų žmonių grupes, kurie rūpinosi vargšais, seneliais ir ligoniais. Šiai veiklai buvo įkurta jaunų moterų dvasinė grupė „Marijos dukterys“, iš kurios vėliau išsivystė Kalvarijos Dievo Motinos seserų kongregacija. Paaukojusios savo gyvenimą Dievui, kunigo P.Bonomo įkurtosios vienuolijos narės užsiėmė vaikų auklėjimu, rūpinosi vargšais ir ligoniais, ypač kurčnebyliais ir asmenimis su fizine bei mentaline negalia.