Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mirė žinomas išeivijos poetas pranciškonas, ilgametis „Aidų“ žurnalo redaktorius
A†A kun. dr. Leonardas Andriekus, OFM (1914-2003)

Kun. dr. Leonardas Andriekus, OFM

Eltos nuotrauka

Eidamas 90-uosius metus, gegužės 19-osios vakarą Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė žinomas lietuvių išeivių poetas, kunigas pranciškonas, teologijos daktaras Leonardas Andriekus, OFM.
Velionis gimė 1914 m. liepos 15 d. Barstyčių kaime, Skuodo rajone. Jaunystėje L.Andriekus įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir mokėsi Kretingos pranciškonų progimnazijoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą pranciškonų vyresnieji jį išsiuntė studijuoti teologiją į universitetus Austrijoje ir Italijoje, kur apsigynė daktaro disertaciją.
Nuo 1946 metų L.Andriekus gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje, ėmėsi leisti ir redaguoti “Aidų” žurnalą, dabar leidžiamą Lietuvoje “Naujojo židinio-Aidų” pavadinimu, jo garbės redaktoriumi buvo iki pat mirties.
Išeivijoje kun. L.Andriekus išleido poezijos rinkinius “Atviros marios” (1955), “Saulė kryžiuose” (1960), “Naktigonė” (1963), “Po Dievo antspaudais” (1969), “Už vasaros vartų” (1976), “Atmink mane, Rūpintojėli” (1985), “Balsai iš anapus” (1988), “Ko liūdi, mano siela” (1991). Kelios poeto kūrybos rinktinės užsienyje buvo išleistos ir anglų kalba. Lietuvoje 1991 metais išleista velionio eilėraščių rinktinė “Pasilikau tik dangų mėlyną”.
Kun. Leonardas Andriekus palaidotas Niujorke, Bruklino kapinėse, kuriose ilsisi visi išeivijoje mirę lietuviai broliai pranciškonai.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija