Atnaujintas 2003 m. birželio 4 d.
Nr.43
(1147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Kultūra
Atmintis
Valstybė ir Bažnyčia
Aktualijos
Nuomonės
Istorijos vingiai


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nors nešvietė laisvės viltis
Norilsko sukilimo penkiasdešimtmečiui

Minime Norilsko sukilimo penkiasdešimtmetį. Kaip rašo to sukilimo dalyvis Bronius Zlatkus, Norilsko gorlage, lagpunkte Nr.5, 1953 m. gegužės 26 d. seržantas Djakovas, be aiškios priežasties, nušovė penkis kalinius ir dar septynis sužeidė. Prasidėjo sukilimas, tuoj pat apėmęs visus tenykščius lagerius, kuriuose kalėjo apie 30 tūkst. žmonių, tarp jų pustrečio tūkstančio lietuvių. Sukilimą galutinai numalšino tik rugpjūčio pradžioje, išžudę šimtus, o gal tūkstančius kalinių (tikslių duomenų nėra) (B.Zlatkus. Pirmasis buvo Norilskas, Bokštas buvo paskui// Lietuvos aidas. – 1993 05 07).
Mušto ir neužmušto, kankinto ir nenukankinto, šaudyto ir nesušaudyto Norilsko kalinio, talentingo autoriaus plunksna piešia sukrečiantį, stingdantį kraują vaizdą: „Mes stovime vienas prie kito. Mūsų daug. Mes net ne žmonės. Mes – numeruotos vargetos, dvidešimtojo amžiaus vergai, darbo inventorius, liaudies priešai…
Trisdešimt penkta sukilimo diena. 35 dienas lageris mūsų valdomas, mūsų tvarkomas, mūsų saugomas.
…Jie artėja, artėja pamažu, mažais žingsniukais. Jie jauni devyniolikmečiai. Jų antpečiai raudoni, jie – Stalino kariai…
Jie artėja ir artėja. O mes stovime. Gaudžia traktorių varikliai. Jų privežė daug…
Dabar į mus artėja daugiausia šauktiniai iš Vidurinės Azijos respublikų, tamsiaveidžiai, įsitempę, rankos tvirtai laiko automatus. Kad tik savęs neišprovokuotume… Kažkas pradėjo plėšti didžiulį gabalą brezento… trrr, trrr…
Prie barakų stovinčius vyrus lyg baisus vėjas parbloškė ant žemės. Priekyje stovėjęs Vaclovas keistai pasisuko. Jurgi, iš tavo vatinuko pasipylė baltos snaigės…
Viešpatie, jų automatai alsuoja ugnimi! Šalia susmuko Vaclovas, Antanas, Jurgis… Smūgis… Karštis užliejo visą kūną, viskas nutilo, tuštuma…
Jie atliko savo pareigą. Jie šovė, šovė tiesiai iš arti, į krūtines. Jie žudikai, budeliai. Jie sušaudė mus, sušaudė savo sąžinę“ (B.Zlatkus.Ten pat).
Tą dieną žuvo septyni lietuviai – V.Subačius, J.Kasparas, Rimkus, kitų keturių pavardės nežinomos. A.Kruševičius buvo sunkiai sužeistas.
1953 m. rugpjūčio 4 d. buvo sušaudyta 150 kalinių (lagerio kalinys Julius Mačiulis sakė – 250 žmonių). Pavyko išaiškinti tik vieną lietuvį – Joną Zacharą, dirbusį elektriku.
Sukilimas buvo numalšintas… Bet ir gorlago lagerių sistema buvo likviduota. Kaliniai išvežioti po kitus lagerius, daugelis jų pateko į Kolymą, Magadano kalėjimus (Norilsko Vyčiai/ Sudarė B.Zlatkus. – V., 1992. – P.366-367).
Likusieji gyvi Norilsko kaliniai, grįžę į Lietuvą, išsaugojo atmintyje sukilimo dramatišką baigtį… ir, paraginti jau minėto B.Zlatkaus, parašė savo atsiminimų knygą. Jos leidybai paramą suteikė Vilniaus valstybinės įmonės „Tauras“ generalinis direktorius V.Kazakevičius. Be jo paramos ši knyga nebūtų išėjusi. Kilni auka niekada nebus užmiršta.
Knygoje įvado vietoje publikuotas kun. Česlovo Kavaliausko, Norilsko kalinio, parašytas „Norilsko sukilėlių himnas“ (muzika Juozo Lukšio). Dėl vietos stokos pateiksime tik dvi jo strofas:

Nusileido saulutė tą dieną
Už aukštųjų Norilsko kalnų,
Vyrai ryžosi durtuvų sieną
Laužt krūtinėmis savo kartu…

Tėviškėlės laukų pasiilgę,
Merkės lino melsvieji žiedai,
Rausvos rožės krūtinę suvilgė,
Krito narsūs Šiaurės kaliniai.

Antanas Navaitis straipsnyje „Lietuvos kariai Norilsko lageriuose“ rašo apie Lietuvos karininkų tragediją. 1940 m. iš liepos 23 į 24-osios naktį (nusikaltėliai visada veikė naktimis!) iš Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko, dislokuoto Švenčionėliuose, buvo areštuota daugiau nei 30 karininkų ir kareivių. Areštuotinųjų sąrašą sudarė politrukas Eusejus Jacovskis.
Dauguma karininkų, tarp jų ir A.Navaitis, buvo ištremti į Norilsko lagerius. 1941 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais į Norilsko lagerius buvo atvežta daugiau nei 400 Lietuvos kariuomenės karininkų (iš jų per 30 kareivių). Birželio 14-16 dienomis areštuotų karininkų buvo apie 350, areštuotų prasidėjus karui – 60-70; areštuotų aukštųjų karininkų, išsiųstų „pasitobulinti į Maskvą“, – keturiolika.
Matyt, tiek pat Lietuvos karininkų buvo kituose – Dudinkos, Igarkos, Lamos, Medvežij Ručej, Kalargono lageriuose.
A.Navaitis sudarė apytikrį Lietuvos karininkų, kareivių ir civilių, atvežtų į Norilską 1941 metais, sąrašą. Jame 359 pavardės. Prie jų nurodytas ir kalinio likimas.
Prasidėjus karui, Norilsko lageriuose buvo sušaudyti pulkininkas Antanas Sidabras, plk. ltn. Juozas Lavinskas, kapitonai Stasys Gromnickas, Bronius Salikas, ltn. Kęstutis Kvedaras, Bakšys (vardas nenurodytas), Antanas Levinas, Romas Žikorius, Jasinskas (vardas nenurodytas), Pukys-Pukevičius (vardas nenurodytas), Kazimieras Bartkevičius, Stasys Mikalavičius, A.Švirinas (nuo Simno); civiliai – L.Burdulis, miškų urėdas Čepas, girininkas Stasys Janulynas (iš Alytaus), Jurgis Kutra, Biržų gimnazijos direktorius.
Mirė iš bado ir nuo šalčio – gen. Zenonas Gerulaitis, gen. Jonas Juodišius (išvežtas į Abezę), pulkininkai - Kazys Abaras, Jackus Banys, Alfonsas Sklėrius, Mečys Stankaitis, Laurynas Statkevičius, Leonas Rajeckas, Leonas Rupšys, Vaclovas Žadeika, pulkininkai leitenantai – Pranas Bilėnas, Romanas Butkevičius, Petras Daukšys, Albertas Gaidys, Domas Kizlauskas (gyd.), Jurgis Šeškus, Juozas Šlepetys, Edvardas Tallat-Kelpša, Alfonsas Vileniškis ir dar 129 karininkai, kareiviai ir keli civiliai. Norilsko lageryje buvo sunaikinti 162 Lietuvos karininkai ir kareiviai, t.y. 45,1 procento. Dalies karininkų likimas nežinomas. Kaip rašo A.Navaitis, 1947 metais Norilsko lageryje buvo likę gyvi dar apie 120 karininkų (Norilsko Vyčiai. Ten pat, p. 270-304).
Benius Balaika, Norilsko 3-iojo lagerio kalinys, savo atsiminimuose „Pasmerktųjų maištas“ rašo, kad iš dvylikos tūkstančių politinių kalinių, atvežtų į Norilską katorgos darbams 1945-1946 metais, iki 1953-iųjų beliko 3400 (Ten pat, p.142-154). Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo buvo atgabenta 1500 kalinių. Jie statė garsųjį Norilsko nikelio kombinatą.
Kas naktį, po 12 val. sekinančio darbo ir labai skurdaus maisto davinio, kai kalinius suvarydavo ir užrakindavo barakuose, prie ligoninės pastato pašiūrės atvažiuodavo „karieta“, „vežimas su žema, plačia dėže, į kurią suguldydavo lavonus viena ar dviem eilėm, būtinai galvomis į paskuigalį. Prie kojų kiekvienam išvykstančiam „į laisvę“ pririšdavo lentelę su asmens numeriu. „Karietai“ išvažiavus per lagerio vartus, iš sargybos išeidavo vyresnysis, kuris surašydavo „išvykstančiųjų į laisvę“ numerius. Tuo tarpu kitas kareivėlis su didoku mediniu kūjeliu ant ilgo koto suduodavo kiekvienam mirusiajam per galvą, patikrindamas, ar buvęs zekas, dabar jau apšarmojęs, netaiko apgauti vyresnybės“ (Ten pat).
Nuo 1945 metų ta „karieta“ į Norilsko uolienas išvežė kelias dešimtis tūkstančių nelaimingųjų, tarp jų ir lietuvių.
1953 metų gegužės viduryje į lagerį atvežė keletą nepaklusniųjų, organizavusių Norilsko lageriuose streikus, – Vorobjovą, Samajevą, Kovalčiuką ir Algį Šavalinską. Juos marino badu karceriuose ir, kai pasipriešindavo, žiauriai mušdavo.
Tačiau jiems pavyko organizuoti sukilimą ir čia. Jam vadovavo Šamajevas. Sukilėliai ėjo su šūkiais: „Mes reikalaujame bylų peržiūrėjimo – nekaltai nuteistiems laisvė!“. „Žudikus, prisidengusius tarybinių karininkų uniformomis, - į tribunolą!“ ir pan.
Sukilėliams pavyko atsilaikyti iki rugpjūčio 4 dienos. Tą dieną į lagerį atvažiavo septyni sunkvežimiai ginkluotų kareivių egzekucijai vykdyti. Buvo nukauti 104 kaliniai, sunkiai sužeisti apie 200. Tarp žuvusiųjų buvo du lietuviai (Einoris ir Zakaras).
Likusius gyvus sukilimo organizatorius, tarp jų ir B.Balaiką išvežė į Kalargono kalėjimą, „mirties duobę“ („jama smerti“), kur kaliniai buvo žiauriai mušami. Kiekviena kamera čia buvo tikra… skerdykla, su vandens hidrantais prie kiekvienos kameros durų kraujui nuplauti (Ten pat, p.153).
Kaip teigia Irena Martinkutė-Smetonienė, tada Norilsko lageriuose streikavo apie 39 tūkst. politinių kalinių. 4-ojo ir 5-ojo vyrų lagerių pavyzdžiu juoda vėliava su raudonu ruožu ligi kampo – kova ir kraujas už laisvę; laisvė arba mirtis! – suplevėsavo ir virš moterų lagerio. Streiko komitete Lietuvai atstovavo I.Martinkutė, nuteista 25 metams. Moterys paskelbė bado streiką. Tarp kelių dešimčių aktyvisčių buvo lietuvės Stasė Lankutytė, Filomena Karaliūtė, Danutė Baukytė, Stasė Saulėnaitė, Leva Jukelytė, Prima Monkevičiūtė, Verutė Misiūnaitė. Tai jos, drąsiosios, neišleido minios išbadėjusių moterų per kalėjimo vartus į darbą. Prižiūrėtojai tikėjosi, kad siūbuojanti minia tas aktyvistes sutryps. Tačiau minia sustojo, sustingusios moterys laukė… Po vieną, po kelias iš minios perėjo ir jungėsi prie aktyvisčių. Su vėliava atėjusi estė Asta Tofri savo galingu balsu išrėkė lagerio vadovybei kaltinimus ir moteris pakvietė kuo greičiausiai grįžti į barakus. Streikas prasidėjo.
Po sukilimo numalšinimo 4-ajame ir 5-ajame Norilsko vyrų lageriuose, valdžia ėmėsi ir moterų lagerio. „Iš tundros pusės zoną supo kareiviai su kulkosvaidžiais. Moterys ėmė rinktis zonos vidury apie tuos barakus, virš kurių plevėsavo juodos vėliavos. Sustojome visos 4 000… Susikabinome tvirčiau rankomis, surėmėme pečius, atstatėme krūtines prieš kulkosvaidžius… ir laukėme lemties. Bet priešas… nešaudė… Paryčiui mūsų rato viduje sugulė apie keletas dešimčių alpstančių moterų. Staiga virto tvora ir į zoną visom sirenom kriokdamos įvažiavo gaisrinės mašinos, aplipusios kareiviais. Daugelis jų turėjo dalbas, visi buvo gunkluoti nedideliais kirvukais. Greit ištiesė žarnas, nutaikė į mus ir pasipylė stiprios vandens ir smėlio srovės. Sunku buvo išsilaikyti ant kojų. Tempėme iš barakų tolio patiesalus nuo grindų, dengėmės jais, bet stovėjome. Kareiviai kapojo kirveliais kur papuolė: rankas, pečius, krūtines. Visos laikėmės: „Šaudykit! Laisvė! Mirtis!“ dejonės maišėsi su riksmais ir keiksmais… Mus sutupdė ir suguldė tundros klampynėje. Draudė net pasijudinti. Iš visų pusių apstoję kareiviai spardė ir mušė šautuvais. Kai šie paliko ramybėje, mus juodai apniko ypatingos tundros muselės moškara. Kur nutūpė tokia muselė, ten tryško kraujas, po to likdavo žaizdelė. Toje baloje buvome apie 40 žmonių. Nejudinamos rankos ir kojos tapo medinės…“ (I.Martinkutė-Smetonienė. Tai vyko mano akyse. //Ten pat, P. 170-186).
Taigi kareiviški kirvukai jau buvo Norilske išbandyti. Tik po kelių dešimčių metų buvo Tbilisis ir Baku… Tie patys metodai. Tas pats scenarijus.
Apie streiką pasakoja ir kita to streiko dalyvė Joana Mureikienė (Norilsko vergovėje // Ten pat, p. 187-205).
B.Zlatkaus atsiminimai sudeda akcentus apie Norilsko lagerių gyvenimą. Lagerių sistemoje Kalargonas buvo bausmės lageris, skirtas kaliniams žudyti, su specialiomis šaudymo kameromis. Statistikos, kiek tūkstančių įvairių tautų patriotų čia buvo išžudyta, nėra. Matyt, ir negreitai dar ji atsiras. Atsiminimuose pasakojama apie dviejų bėglių iš lagerio likimą. Po kelių dienų juos sugavo. „Rytą, išsirikiavę brigadomis, patraukėme lagerio vartų link. Šaltukas buvo apie minus 20 laipsnių, pūtė žvarbus vėjas. Viešpatie, ką pamačiau prie sargybos būstinės. Du dar jauni vyrai, mėlyni nuo sumušimų, iki juosmens išrengti nuogai, surišti spygliuota viela ir pririšti prie stulpo. Dar matėsi gyvybės žymės. Visko teko patirti pačiam lageryje: badą, pažeminimą, balansavimą ant mirties ribos, klipatas, vos bepajudinančias kojas, bet toks pasityčiojimas iš žmogaus sukrėtė visus. Mes turėjome suprasti, kad iš lagerio bėgti neverta, neapsimoka… Taip galvojo čekistai. Vėliau bėgliai buvo apipilti vandeniu, sušaldyti į ledą ir gulėjo netoli sargybos būstinės“ (B.Zlatkus. Ten pat, p.249-268). Lageryje buvo išžudyta 50 proc. kalinių, atvežtų 1937-1942 metais.
Medvežij Ručej lageryje streikas prasidėjo birželio 13 dieną. „Apie 13-14 val. kariuomenė įsiveržė į lagerį. Šaudė iš automatų, kalinius varydami į barakus. Užiminėjo baraką po barako, durtuvais kalinius varė už zonos. Ten grupėmis maždaug po 100 žmonių, atokiai viena nuo kitos, susodino ant žemės, kiekvieną grupę saugojo ginkluoti kareiviai su šunimis. Baraką po barako ištuštino visą lagerį…
Aktyvistus atskyrė, uždarė į atskirą baraką… Po dešimties dienų išvežė į mažą lagerį Kupec, paruoštą nepaklusniųjų kontingentui. Vėliau į šitą lagerį atvežė ir iš kitų Norilsko lagerių aktyvistus, tarp jų ir smarkiai sumuštą Miką Misūrevičių… 1953 metų pabaigoje 83 lietuvius, Norilsko sukilimo organizatorius, išvežė į Magadano kalėjimus“ (pateikiamas jų sąrašas) (B.Zlatkus.Ten pat, p.249-269).
Be jau minėtų atsiminimų, knygoje pateikiami Česlovo Kavaliausko, Vaclovo Vodzinsko, Vytauto Kaunecko, Antano Mozerio, Veronikos Misiūnaitės-Meilienės, Vytauto Kaziulionio, Romualdo Gasicko, Juozo Lukšio, Antano Volungevičiaus, Petro Klangausko atsiminimai, B.Zlatkaus „Sukilimo Norilsko lageriuose apžvalga“.
Minint Norilsko Vyčių sukilimo penkiasdešimtmetį, tikriausiai paaiškės naujų faktų, atsiras naujų liudytojų. Jų liudijimai turi būti užrašyti. Prof. Vytautas Landsbergis, vertindamas Lietuvos partizanų knygas, sakė: „Atmintis yra didžiausias mūsų turtas… Atminties kova prieš užmarštį yra laisvės kova prieš tironiją“.
Užmiršta istorija visada pasikartoja. Tik dar baisesnėmis formomis.

Prof.Ona VOVERIENĖ
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija