Atnaujintas 2003 m. birželio 20 d.
Nr.48
(1152)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė pasaulyje
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Klapėdos dekanate

Nidos bažnyčia naktį

Arūno BURKŠO nuotrauka

Garbingiausi nidiškių svečiai – apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas ir Telšių vyskupas Jonas Boruta
Kalba Neringos meras Stasys Mikelis. Kairėje – Nidos klebonas kun. Valerijonas Rima
Tikinčiųjų procesija eina iš evangelikų liuteronų bažnyčios į naująją Švč. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčią

Naujosios bažnyčios varpas su Neringos herbu

Algirdo MARČIAUS nuotraukos

Atvėrė duris pirmoji katalikų bažnyčia Nidoje

Kiekviena statoma ir atstatoma bažnyčia, kurioje
aukojama Eucharistija, – tai duonos, žmogaus ir Dievo sakralinio bendrumo simbolis

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS

Nida. Šioje Kuršių nerijos Neringos miesto gyvenvietėje niekada nebuvo katalikų bažnyčios. Sovietmečiu, prieš uždarant Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, turinčią garbingą ir kartais tragišką istoriją, atvažiuodavo aukoti šv. Mišių ir katalikų kunigai. 1960 metais paskutiniąsias šv. Mišias aukojo šviesaus atminimo monsinjoras Bronislovas Burneikis, atvykdavęs iš Klaipėdos. Nidos gyventojai katalikai labai norėjo, kad senojoje bažnyčioje, paverstoje muziejumi, būtų galima aukoti katalikų šv.Mišias. Tuo ėmė rūpintis grupelė tikinčiųjų, iš kurių reikia paminėti šviesaus atminimo Bronių Janickį, kuris su Nidos katalikų tikinčiųjų prašymu važiavo net į Maskvą. Ir taip 1988 metų gruodžio pabaigoje, lygiai prieš 100 metų pastatytoje, tikintiesiems sugrąžintoje bažnyčioje po ilgos pertraukos vėl buvo aukojamos pirmosios šv. Mišios, jas vėl aukojo monsinjoras B.Burneikis. Retkarčiais Mišių laikyti atvažiuodavo pranciškonas kun. Astijus Kungys. Nuo 1989 metų, klebonaujant pranciškonui kun. Edmundui Atkočiūnui ir vėliau – kun. Jonui Bučeliui bei kun. Narsučiui Petrikui, katalikai pradėjo šnekėti apie naujos bažnyčios statybą. 1992 metais senoji evangelikų liuteronų bažnyčia su klebonija buvo oficialiai sugrąžinta jos tikriesiems šeimininkams, kurių tuo laiku Nidoje buvo nedaug. Nors liuteronai broliškai leido naudotis bažnyčia jų nustatytu metu, tačiau katalikai energingai siekė naujos bažnyčios pastatymo. Dėl dvasinio ir kultūrinio centro statybos į Neringos miesto tarybą kreipėsi Pranciškonų ordino vadovai. Greitu laiku Neringos miesto savivaldybei buvo pateiktas 713 gyventojų prašymas, kuriam 1994 metais buvo pritarta. Ilgiau užtruko naujos bažnyčios statybai vietos parinkimas. Nidiškiai labai norėjo savąją bažnyčią matyti ramioje sakralinėje gamtos aplinkoje, toliau nuo dažnai triukšmingo miesto centro esančiame Urbo kalno šlaite (350 m nuo švyturio), kur ta intencija jau ir kryžius buvo pastatytas. Tačiau dėl statybos vietos pasipriešino Aplinkos apsaugos departamentas ir Kultūros paveldo inspekcija. Pasiūlius Neringos merui Stasiui Mikeliui, apsistota ties smėlio kalvele prie Kopų ir Taikos gatvių sankryžos, netoli pašto.
Pagaliau 2000 m. gegužės 4 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino katalikų bažnyčios ir bendruomenės namų pamatus. Vienas bažnyčios iniciatorių Nidos katalikų bažnyčios pastoracinės tarybos pirmininkas Antanas Baranauskas statybos darbų vadovui AB „Klaista“ direktoriui Rimvydui Norkui įteikė iš Popiežiaus apaštalinio nuncijaus atvežtą pašventintą kertinį akmenį. Vyskupas dėkojo energingajam miesto merui S. Mikeliui, kuris daug padėjo parenkant bažnyčios statybos vietą, sprendžiant projektavimo, statybos darbus. Į pamatus įmūryta metalinė kapsulė su pergamente surašytu aktu, kurio tekstas buvo toks: Dutūkstantaisiais Šventaisiais Jubiliejiniais Viešpaties metais Nidos Romos katalikų parapijos žmonių ir Neringos miesto savivaldybės rūpesčiu bei pastangomis pradėti statyti ir tų pačių metų gegužės ketvirtą dieną Telšių vyskupo Antano Vaičiaus pašventinti bendruomenės namų ir katalikų bažnyčios kertinis akmuo bei pamatai, dalyvaujant šiems garbingiems asmenims, savo parašais patvirtinusiems šį aktą.
Aktą pasirašė Neringos meras S.Mikelis, Telšių vyskupas A.Vaičius, monsinjorai J.P.Gedgaudas ir kan. K.Gaščiūnas, kancleris dr.J.Šiurys, Neringos klebonas kun. V.Rima, Neringos vicemeras V.Giedraitis, projekto autorius R.Krištapavičius, projekto konstruktorius T.Tūbis, AB „Klaista“ direktorius R.Norkus, savivaldybės Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus viršininkė Z.Macijauskienė, pastoracinės tarybos pirmininkas A.Baranauskas. Šio akto jau negalėjo pasirašyti vienas pirmųjų bažnyčios projektuotojų A.Zaviša, miręs 1998 metais. Ant kapsulės buvo išgraviruota: Švč. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos bažnyčia.
Prasidėjo intensyvūs statybos darbai. Nidiškių architektų A.Zavišos ir Nacionalinės premijos laureato Ričardo Krištapavičiaus sumanymu bažnyčia architektūriniu ir funkciniu požiūriu yra labai originali ir atspindinti katalikiškąjį dvasingumą. Joje parodyta gyvenimo linija: kryžius, po juo – varpas, po varpu, bažnyčios centre, - altorius, virš jo – laisvai, tarsi tiesiai iš dangaus nusileidžiantis Nukryžiuotasis, kurį sukurti ėmėsi skulptorius Stanislovas Kuzma, po altoriumi, bendruomenės namų atsisveikinimo koplyčioje, – katafalkas. Bažnyčia lyg išnyra iš smėlio, kuris kadaise užpustė senąją Nidos bažnyčią. Bažnyčia iš išorės atrodo nedidelė, paprasta, prisiderinusi prie pamario žvejų namų, tačiau viduje ji nustebina savo didžiule erdve, natūralios šviesos gausa, nes statinyje labai daug stiklo. Pro didžiulius langus, už altoriaus, matosi Nida ir Kuršių marių platybė, ir tai lyg simbolizuoja žmogaus dvasios polėkį į erdvę, prie Dievo. Priešingoje pusėje, virš centrinių įėjimo durų, matosi originali stiklo ir medžio konstrukcija, sudaranti raidę M. Virš įstiklinto bokšto į dangų kyla šešių metrų baltas ažūrinis kryžius, kurį sukonstravo UAB „Hoja“. Tikintiesiems priimtini šiuolaikiški altorius ir jo fragmentai: kryžius, įstatytas į Juodkrantės akmenį, tabernakulis, lampados (amžinoji liepsnelė) erdvinė kompozicija. Juos projektavo ir padarė Klaipėdos skulptorius juvelyras Vytautas Karčiauskas ir jo duktė dailininkė vitražistė Laura Potet. Šalia altoriaus yra dvi mažos patalpos – klausyklos. Priekyje yra dvi sakyklos: viena dvasininkams, kita pasauliečiams. Iš lauko pusės bažnyčia apkalta impregnuotomis tamsiomis ąžuolo lentelėmis, kurias išpjovė Juozas Midvikis iš Tauragės. Bažnyčiai ąžuolinius baldus sukonstravo ir pagamino UAB „Nagoja“. Bažnyčia vienanavė, dengta nendrių stogu – tradicine senosios Nidos pastatų danga. Stogą dengė UAB „Damava“. Prireikus bažnyčios langus, duris galima pakelti, ir šventorius su amfiteatru tampa bažnyčios dalimi. Amfiteatrą bus galima naudoti krikščioniškos kultūros renginiams po atviru dangumi. Po bažnyčia, pusiau įsirausę į smėlio kopą, yra bendruomenės namai – atsisveikinimo koplyčia ir bendruomenės salė. Iš atsisveikinimo koplyčios nuo balinto ąžuolo katafalko nidiškis iškeliaus į savo paskutinę kelionę. Bendruomenės salėje gyvieji spręs savo dvasinius, kultūrinius ir socialinius klausimus. Bažnyčios statybai lėšos plaukė iš daugelio šaltinių. Nidiškiai jau nuo 1998 metų lėšas aukojo ir ieškojo rėmėjų. Didžiausia finansinė našta užgulė ant Neringos savivaldybės.

* * *

Ir štai praėjusį sekmadienį, birželio 15 dienos saulėtą popietę, nidiškiai ir svečiai rinkosi į bažnyčios atidarymo iškilmes, kurios prasidėjo Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Čia katalikai padėkojo bažnyčios šeimininkams evangelikams liuteronams už gražų bendradarbiavimą praeityje. Šiltus padėkos žodžius pasakė vyskupas J.Boruta. Po to iškilminga procesija su vėliavomis, giesmėmis ir orkestru ėjo iki naujosios Nidos katalikų bažnyčios. Šventoriuje prasidėjo bažnyčios atidarymo apeigos. Amfiteatras nesutalpino visų atėjusių žmonių. Dalyvavo daug garbių svečių: Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupo pavaduotojas kun. Darius Petkūnas, LR Vyriausybės kancleris Zenonas Kaminskas, kiti aukšti Bažnyčios hierarchai, prelatai, kanauninkai, kunigai, Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto, Šilutės, Birštono savivaldybių atstovai ir kiti svečiai.
Atidarymo iškilmes pradėjo Nidos vicemeras V.Giedraitis. Jo žodžiais tariant, per trejus metus įvyko stebuklas – atvėrė duris nauja bažnyčia. Tačiau tai tik fizinis statinys. Svarbiau žmoguje sukurti dvasinę Bažnyčią. Išreiškė viltį, kad ši šventovė kvies maldai, tarnaus žmonėms paguodos ir džiaugsmo valandą.
Neringos meras S.Mikelis džiaugėsi, kad Lietuvos Atgimimas pasiekė ir Neringą, kurio apraiška yra ši nauja bažnyčia. Pasak jo, yra pasiektas kilnus tikslas, kuris paliks gilų pėdsaką istorijoje. Dėkojo Mažesniųjų brolių ordinui, kuris plėtojo gražią sielovadinę veiklą, dėkojo architektams ir buvusiam apaštaliniam nuncijui J.M.Garsijai.
Architektas R.Krištapavičius sakė, kad ši diena – pati didžiausia šventė jo gyvenime. Apgailestavo, kad jos nesulaukė architektas A.Zaviša. Kun. D. Petkūnas linkėjo evangelikams liuteronams ir katalikams gražaus bendradarbiavimo, minėjo hierarchų J. Kalvano ir J. Borutos siekius. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios klebonas kun. A.Kungys linkėjo, kad išmintingoji vyresnioji karta gražiai sutartų su entuziastingąja jaunąja karta. Parapijiečių vardu merui S.Mikeliui labai nuoširdžiai dėkojo zakristijonas Aleksandras Rimkus. UAB „Klaista“ direktorius R. Norkus dėkojo statybininkams ir visiems talkininkams už nuoširdų darbą. Bažnyčios ir parapijos atstovams buvo įteikti bažnyčios ir bendruomenės namų simboliniai raktai. Apaštalinis nuncijus palinkėjo visiems būti gyvaisiais akmenimis dvasinės bažnyčios statyboje ir gyventi pagal Popiežiaus žodžius Irkis į gilumą.
Po to susirinkusieji buvo pakviesti į bažnyčią. Telšių vyskupas J.Boruta pašventino altorių, tabernakulį ir bažnyčią. Po to aukojo šv. Mišias ir pasakė prasmingą pamokslą.
Jis kalbėjo apie naujos bažnyčios reikšmę, pagrindinius bažnyčios akcentus: altorių, sakyklą, klausyklas, apie katalikiško gyvenimo svarbą. Pabrėžė, kad ši bažnyčia bus susimąstymo vieta ne tik Nidos gyventojams, bet ir tūkstančiams Lietuvos tikinčiųjų, atvykstančių poilsiauti. Šiame Dievo mums dovanotame kampelyje pailsės ne tik kūnas, bet ir dvasia.
Po šv. Mišių padėkos žodį tarė dabartinis Nidos parapijos klebonas kun. Valerijonas Rima. Buvo pasirašytas bažnyčios pašventinimo ir atidarymo aktas. Jį pasirašė Bažnyčios hierarchai, Neringos savivaldybės ir parapijos atstovai.
Nidos savivaldybės lėšomis Lenkijoje nuliedintas pusantros tonos varpas bažnyčios pašventinimo metu buvo pastatytas šventoriuje visiems apžiūrėti. Netrukus jis bus įkeltas į bokštą. Ant varpo yra Neringos herbas ir žodžiai: Skambėk, garsusis varpe, tarp jūros kopų, kviesk ir guosk Neringos žmones, tegul Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis tebūna: padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, palaimink mūsų triūsą (Ps. 90, 17). Bažnyčios atidarymo metu jos viduje dar nebuvo lyg iš dangaus nusileidžiančio Nukryžiuotojo, kurio skulptorius dar nebaigė.
Šv. Mišių metu giedojo Nidos kultūros namų centro moterų choras (vad. Dalia Stančikienė), vargonavo Dangira Žvirblienė. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Muzika Humana“ ir kamerinis choras „Aidija“ Mišių metu atliko ištraukas iš Marc Antone Carpentier mišių „Assupta est Maria“ ir „Te Deum“. Nidos moterų choro repertuare ne tik sakralinės, bet ir įvairaus žanro dainos. Choras keletą kartų koncertavo Vokietijoje, Romoje lankėsi pas Popiežių. Nuo 1989 metų Nidos bažnyčioje taip pat giedodavo vaikų ir jaunimo vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Reginos Kondraškinos.
Po šv.Mišių bažnyčios amfiteatre Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras ir Klaipėdos muzikinio teatro choras atliko Felikso Mendelsono-Bertoldžio oratoriją „Elijas“. Jaunimui koncertavo krikščioniškojo roko grupė „Atika“. Šventę vainikavo fejerverkas.
Bažnyčia – tai ne vien iškilus pastatas ir dvasininkai. Tai visa parapija, jos tikintieji. Bažnyčios atidarymo išvakarėse kalbinti nidiškiai vardijo žmones, daug prakaito išliejusius ir širdies įdėjusius statant bažnyčią. Kiekvienas reiškė dėkingumą Neringos savivaldybės darbuotojams, ypač merui S. Mikeliui, pastoracinės tarybos pirmininkui A. Baranauskui ir daugeliui kitų Nidos žmonių. Tai A. Rimkus, J. Šlimienė, E. Makrekova, I. Adomaitienė, E. Jonušas, B. Beniušienė, V. Česnauskienė, M. Leikuvienė, S. Milerienė, D. Tamulytė, N. Lendraitis, V. ir E. Jonušienės, O. Vainauskienė, A. Aleksiejus, J. Gustainienė ir kt. Deja, visų net neįmanoma išvardyti. Žinoma, čia paminėtųjų triūsas ir indėlis yra nevienodi, kaip ir jų galimybės. Tačiau tikime, kad visų jų norai buvo kilnūs. Dievas tegul jiems atlygina.

* * *

O dabar, dalyvavę įspūdingose Nidos katalikų bažnyčios ir bendruomenės namų pašventinimo apeigose ir pirmosiose šv. Mišiose, pasižvalgykime aplink ir bandykime suvokti, kuo gi ypatinga yra toji Kuršių nerija gamtos ir krikščionybės istorijos požiūriu. Nerija – baltų (prūsų) kilmės žodis, reiškiantis nerti, nirti ir siaurą žemės ruožą tarp dviejų vandenų. Kuršių nerija – tai 98 km ilgio sausumos ruožas tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių. Anksčiau jis dar vadintas Užmariu (Lietuvių enciklopedija, XX t., Bostonas). Kaip pavaldi Kuršo vyskupystei, Kuršių nerija pirmą kartą minima 1322 metais (N. Strakauskaitė Kuršių nerija – Europos pašto kelias, 2001). 1961-aisiais Kuršių nerijos gyvenvietėms Alksnynei, Juodkrantei, Pervalkai, Preilai ir Nidai suteiktas Neringos miesto pavadinimas. Šiuo metu jame gyvena apie 2 500 žmonių, kas metai atvyksta apie 700 tūkst. lankytojų. 2000-aisiais Kuršių nerija įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip kultūrinio kraštovaizdžio objektas. Tai viena vaizdingiausių nerijų pasaulyje, vienas gražiausių Baltijos jūros kurortų pačiame Europos centre. Negali neprisiminti poeto Eugenijaus Matuzevičiaus eilių: Dainuoja čia smėlio keliaujančios bangos - // Ta muzika užburia, lieka širdy…// Tu, rodos, net viską užmiršt pasirengęs: // Vien jūrą ir vėją, ir dainą girdi - // Dainuoja keliaujančios bangos…

* * *

Koks buvo istorinis krikščionybės kelias šiame nuostabiame gamtos kampelyje? XIII amžiuje, Kryžiuočių ordinui užėmus negausiai apgyvendintą Kuršių neriją, į ją vyko misionieriai skleisti Dievo žodį. Apie šio krašto religinį gyvenimą rašytinės žinios yra tik nuo XVI amžiaus. Teigiama, kad po krikščionybės įvedimo Kuršių nerijoje buvo statomos tik evangelikų liuteronų bažnyčios. Martinas Liuteris savo reformatines idėjas, kuriomis buvo siekiama atsiskirti nuo Romos Katalikų Bažnyčios, XVI a. pradžioje pradėjo skelbti Vokietijoje. Lietuvoje jos greitai plito vakarinėje Žemaitijoje, nes šiame krašte stokojo bažnyčių ir kunigų, buvo labai glaudi Prūsijos ir Livonijos kaimynystė. Liuterio mokymui plisti padėjo 1544 metais įsteigtas Karaliaučiaus universitetas, kuriame XVI amžiuje mokėsi nemažai lietuvių. Tačiau evangelikų liuteronų religija Lietuvoje plačiai neįsigalėjo, nes čia savo misionierišką ir švietėjišką veiklą sėkmingai plėtojo jėzuitai ir kiti katalikiški ordinai. Deja, jų veikla nepasiekė Kuršių nerijos gyventojų. Pagaliau katalikybės idėjų plitimo neleido šio krašto priklausymas germaniškai valstybei. Apie visa tai labai įdomiai aprašo N. Strakauskaitė.
Kuršių nerijoje buvusios šios evangelikų liuteronų parapijos: Rasytės, Šarkuvos, Kuncų, Karvaičių, Juodkrantės ir Nidos. Šiuo metu pastarosios dvi yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, o kitų gyvenviečių jau nėra arba išlikusiųjų pavadinimai yra rusiški, nes priklauso Kaliningrado sričiai. Anksčiausiai religinį statusą įgavo Rasytė. Čia XIV amžiuje buvo pilis ir koplyčia. 1531 metais buvo liuteronų kunigas, kuris aptarnavo visą Kuršių neriją. Šarkuvos parapijos įsteigimo tiksli data nežinoma: XVI a. vidurys arba XVII a. pradžia. 1901 metais Šarkuvoje pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Kuncų mūrinė bažnyčia pastatyta XVI a. viduryje ir buvo pietinės Kuršių nerijos parapija. Tačiau XVIII a. pabaigoje prie bažnyčios priartėjo smėlio kalnas ir Kuncai ištuštėjo. Karvaičiuose koplyčia pastatyta 1569-aisias, vėliau ji sudegė, tačiau atstatyta 1753-iaisiais. Karvaičių kunigas D.G.Cudnochovius (kilęs nuo Kintų) žadino Mažosios Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Jis eiliavo ir išleido trijų lietuviškų giesmių rinkinėlį. Kunigas mokė L.Rėzą, gimusį Karvaičiuose, – būsimąjį liuteronų kunigą, Karaliaučiaus universiteto profesorių, lietuviškos kultūros, mokslo šviesulį Mažojoje Lietuvoje, lietuvių liaudies dainų rinkėją, poetą. Pirmąją slenkančio kopų smėlio grėsmę Karvaičiai pajuto 1764 metais. Kaimas atkakliai, bet beviltiškai kovojo su smėlio stichija. Galop vienas Prūsijos valdininkas parašė: Vietovė užpustyta, šeimininkai išmirę, našlės eina elgetauti. Reikėjo statyti naują bažnyčia ir steigti parapiją. Labai tiko Nida, tačiau bažnytinė vadovybė pasirinko Juodkrantę.
1795-aisiais buvo pašventinta Juodkrantės medinė nendrių stogu dengta evangelikų liuteronų bažnytėlė. Čia rinkdavosi Juodkrantės, Nidos, Naglių bei smėliu užpustyto Karvaičių kaimo gyventojai. Medinės bažnytėlės pastatas buvęs kuklus, be jokio puošnumo, stovėjo keletas suolų, sakykla, stalas altoriui, vargonų nebuvo, kunigas užvesdavęs giesmę ir bendruomenė darniai giedodavo. Pamaldos buvo laikomos vokiečių ir lietuvių kalbomis. Kurį laiką Juodkrantės parapijos kunigu buvo žymus Mažosios Lietuvos raštijos darbininkas K.E.Ziegler. Jis buvo vienas Lietuvių literatūrinės draugijos, kuri domėjosi lietuvių kalbos ir kultūros likimu Rytų Prūsijoje, steigėjų. 1878 metais medinė Juodkrantės bažnytėlė sudegė, o vietoje jos 1885-aisiais pastatyta nauja gotikinio stiliaus raudonų plytų bažnyčia. Po Antrojo pasaulinio karo kurį laiką čia buvo miltų sandėlis, o po to - Miniatiūrų muziejus, nuo 1989-ųjų bažnyčia grąžinta Juodkrantės tikintiesiems.
Nuo XIX a. vidurio jau egzistavo ir Nidos parapija. Apie ją šiame straipsnyje pateikiamos istorinės žinios padės geriau pažinti praeitį ir suprasti, įvertinti dabartį. Nida iki XVIII a. pabaigos buvo susijusi su Karvaičių parapija. 1812 metais D.G.Kuverto iniciatyva buvo įrengtas pastatas pamaldoms. Nidos parapijos įsteigimo data – 1854 metai. Senajam bažnyčios pastatui sunykus, liuteronų pastorius G. Echternach (Nidoje dirbo 1876-1894m.) ėmėsi naujos bažnyčios statybos. Iki šiol tebestovinti gotikinio stiliaus raudonų plytų bažnyčia buvo pašventinta 1888 metais. Jai jaukumo teikė medinės lubos, langų vitražai, altoriaus paveikslas “Kristus teikia ranką apaštalui Petrui, bijančiam nuskęsti”. Bažnyčioje buvo įtaisyti Karaliaučiaus firmos “Gebauer” vargonai bei kaizerio žmonos dovana – šviestuvai (dabar bažnyčioje tikslios jų kopijos). Pagaliau po 1923 metų Klaipėdos kraštui ir šiaurinei Kuršių nerijos pusei tapus Lietuvos dalimi, Nida sparčiai plėtėsi: 1925-aisiais pastatyta mokykla, įkurta Nidos sklandymo mokykla, įsteigtas muziejus, 1933-iaisiais Nida įgavo kurorto teises. 1939 metais buvo apie tūkstantį gyventojų, vasaros metu - apie penkis tūkstančius vasarotojų. Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Kuršių nerijos gyventojų daugumą sudarė kuršininkai, lietuviai ir vokiečiai. Atskirose vietovėse gyventojai skyrėsi pagal tautybę ir keitėsi amžių tėkmėje. XVIII a. pabaigoje Karvaičių parapijoje tik penktadalis gyventojų buvo vokiečiai, keturi penktadaliai – kuršininkai ir lietuviai. Pietinėje kuršių nerijos dalyje jau nuo Ordino laikų dominavo vokiečiai. XX a. pradžioje padėtis smarkiai kito ir šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje. 1920 metais Nidos parapijoje iš 1 230 asmenų tik 80 laikė save lietuviais. Toks drastiškas pasikeitimas įvyko po to, kai 1876-aisiais buvo visiškai išstumta lietuvių kalba iš Rytų Prūsijos mokyklų. Padėtis nedaug pagerėjo po 1923 metų, nors mokyklose valstybinė kalba buvo lietuvių. Tačiau mokytojų dauguma buvo vokiečiai.
Kuršių nerijos gyventojų pamaldumas XVI–XVII amžiais nebuvo didelis, nes trūko bažnyčių, kunigų. Žvejai mėgdavę girtauti, buvę prietaringi. Prūsijos valdžia kartu su bažnytine vadovybe ėmė drausminti ir auklėti gyventojus. Šis darbas nenuėjo veltui. XIX amžiuje kuršininkai jau pasižymėjo religingumu, dora. Vokiečių ornitologas J.Thienemann, keletą dešimtmečių gyvenęs Kuršių nerijoje, rašė: Žmogui nenueiti į bažnyčią buvo neįsivaizduojamas dalykas. Toji visada buvo apypilnė, o ypatingais atvejais, pavyzdžiui, vyskupui vizituojant, bažnyčia buvo sausakimša. Evangelikų liuteronų bažnyčia turėjo didelį poveikį žmonių mentalitetui, pasaulėžiūrai. Mums, katalikams, yra labai siektinas tų laikų Bažnyčios ir mokyklos bendravimas. 1944-ieji Kuršių nerijai buvo lemtingi metai, pakeitę jos žmonių gyvenimą. Vasarą buvo pradėti evakuoti Klaipėdos krašto, o po 1944-ųjų Kalėdų pasitraukė ir Kuršių nerijos gyventojai. Tai yra riba, skirianti mus nuo Kuršių nerijos žmonių pasaulio, kuris egzistavo šimtmečius ir buvo brutaliai sunaikintas po karo. Į Kuršių neriją atsikėlė gyventi daug žmonių iš įvairiausių Lietuvos vietų, taip pat iš kitų sovietinių respublikų. Sovietų armijos kareiviai Nidos bažnyčios nesugriovė, bet sudraskė altoriaus paveikslą. Vėliau į Kuršių neriją sugrįžo dalis buvusių gyventojų. Jie vėl norėjo savo bažnyčioje evangeliškų pamaldų. Kartais čia atvažiuodavo ir katalikų kunigas, aukodavęs šv. Mišias. Reikia atiduoti pagarbą Hansui Sakučiui ir Albertui Kalviui, kurie važiavo į Vilnių bei Maskvą bažnyčios reikalais. H. Sakučiui buvo leista atlikti religines apeigas. Pagal senojo paveikslo liekanas buvo atkurtas naujas paveikslas. 1958 metais H. Sakutis išvažiavo į Vokietiją.
Spaudoje rašyta (“Klaipėda”, 2001 11 08), jog Nidos komunistai, partiniai darbuotojai sunaikino Nidos bažnyčios dokumentus, sugriovė rytinį bokštelį, kryžių suvarpė kulkomis, sunaikino antrąjį altoriaus paveikslą, demontavo altoriaus stalą, bažnyčios suolus, langus, sakyklą, vargonus. Vargonų vamzdžiai mėtėsi miške, varpų virvės buvo nupjautos. Tačiau Nidos ir Klaipėdos šviesuolių dėka Nidos bažnyčia nepavirto sandėliu ar šokių sale, ji atiteko kultūros reikmėms. 1969 metais bažnyčios pastate buvo atidarytas Neringos istorijos muziejus. 1984-aisiais čia buvo pastatyti nauji vargonai. Muziejuje vykdavo vargonų, kamerinės muzikos ir poezijos vakarai. Lietuvos Atgimimo pradžioje, nuo 1988 metų pabaigos, į Nidos bažnyčią vėl sugrįžo katalikų ir evangelikų liuteronų pamaldos.

* * *

Pravartu trumpai žvilgtelėti į krikščionybės kelią Lietuvoje. Tiktai baigiantis pirmajam tūkstantmečiui, krikščionybė priartėjo prie Lietuvos. Misionieriai bandė skleisti krikščionybę ir į baltų tautas, bet nesėkmingai. 966 metais iš Romos atvykęs Prahos vyskupas Adalbertas Vaitiekus apkrikštijo Dancigo gyventojus, jūra pasiekė Sembos sritį (ten vėliau įkurtas Karaliaučius), bet jau 997 metų pradžioje čia mirė kankinio mirtimi. Kitas misionierius arkivyskupas Brunonas Bonifacas 1009-aisiais mirė kankinio mirtimi su savo palydovais Rusios-Lietuvos pasienyje (P.Rabikauskas Krikščioniškoji Lietuva, sud. L.Jovaiša, 2002).
1251 metais Mindaugas Kryžiuočių ordino iniciatyva priėmė krikštą ir buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi. Deja, dėl Ordino puldinėjimų į pastatytą ant krikščionybės kelio vežimą lietuviai tąkart negalėjo įlipti ir todėl daugiau kaip 100 metų liko pagoniška tauta. Tačiau įžiebta krikščionybės liepsnelė po Mindaugo mirties nebeužgeso. Didieji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas, Algirdas, Kęstutis siekė krikšto, bet ne iš kryžiuočių rankų. 1373 metais popiežius Grigalius XI kreipėsi į Lietuvos kunigaikščius, kad priimtų krikščionių tikėjimą, kuris jiems atneštų taiką, krašto gerovę. Tikėjimo skelbėjais Popiežius numatė lenkus, kurių padedami, kai į sostą atsisėdo lietuvis kunigaikštis Jogaila, lietuviai 1387 metais priėmė krikštą.
Prasmingi popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, parašyti 1987 metais apaštališkajame laiške Lietuvos vyskupams jos krikšto 600 metų jubiliejaus proga: Patekę tartum tarp dviejų varžtų – tarp Rytų, iš kur spaudė slaviškos tautos, ir Vakarų, iš kur veržėsi bauginantis Kryžiuočių ordinas, jūsų protėviai jau XIII a. pradžioje sukūrė nepriklausomą valstybę, ryžtingai gynė savo nepriklausomybę ir laisvę. Šios ypatingos politinės ir geografinės aplinkybės leidžia suprasti,kodėl lietuviai ilgą laiką priešinosi priimti Kryžių iš tų, kurie ėjo su iškeltu kalaviju ir grasino juos pavergti. Apsikrikštijusi Lietuva įėjo į kultūrinio persiformavimo srovę, prasidėjusią to meto Europoje, į kultūrinę srovę, kupiną krikščioniškos dvasios ir atsivėrusią naujojo humanizmo poreikiams. Iš tikėjimo semtasi įkvėpimo ir paskatinimo ugdyti tas didžiąsias vertybes, kurios išaukštino Europos istoriją ir per Europos žmones nešė pažangą kitiems kontinentams.
Lietuviams krikščionybė atvėrė naujus horizontus, padarė juos lygiateisius ano meto Europos krikščioniškoje bendruomenėje ir padėjo išlikti tuo, kuo šiandien esame.

* * *

Už vertingus patarimus ir paramą rašant šį straipsnį autorė dėkoja Neringos viešosios bibliotekos direktorei Daliai Greičiūtei.

Dr. Gražina KAČERAUSKIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija