Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 29 d.
Nr.66
(1170)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Valstybė ir Bažnyčia
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Ūkis
Istorijos vingiai
Mums rašo
Lietuva
PasaulisPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Paskirtas naujas užsienio lietuvių sielovadininkas

Šiame numeryje:

Jėzus ir fariziejai

Lietuva minės Popiežiaus kelionės dešimtmetį

Smaugia grūdų kainos

OKUPACINĖ KARIUOMENĖ LIETUVOJE

Bažnyčios žemė nepriklauso valstybei

Kur dingo lietuviai?

Kaip parvežėme mamos palaikus

Laisvės dienai - paradai, kovinės technikos paroda, koncertai

Čečėnų kovotojai nežada sudėti ginklų

Popiežius ragina nutraukti smurtą

Mažoji didžioji mergaitė iš Afganistano

Dėl Moldovos likimo

Prel. Edmundas Putrimas

Popiežiui Jonui Pauliui II priėmus užsienio lietuvių katalikų vyskupo Pauliaus Baltakio atsistatydinimo iš sielovadinių pareigų raštą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pranešė apie pasikeitimus, liečiančius užsienio lietuvių katalikų sielovadą.
Popiežius Jonas Paulius II 1984 m. liepos 1 d. paskyrė Jo Ekscelenciją vyskupą P.Baltakį, OFM, rūpintis užsienio lietuvių sielovada. Glaudžiai bendradarbiaudamas su vietos vyskupais, vysk. P.Baltakis lankydavo lietuvių bendruomenes Argentinoje, Australijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Belgijoje, Kanadoje, Kolumbijoje Estijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Havajuose, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Sibire, Švedijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, JAV ir Venesueloje.
Vysk. P.Baltakio apsilankymai pasitarnavo glaudesnei vienybei su  Šventuoju Sostu, vietinėmis bendruomenėmis, taip pat ir su Bažnyčia Lietuvoje. Antra vertus, padėjo lietuvių bendruomenėms užsienyje  išlaikyti savo religinę, tautinę ir kultūrinę tapatybę. Ypač svarbi užsienio lietuvių sielovados koordinatoriaus misija yra naujaisiais laikais, kai, ieškodami pragyvenimo šaltinio, iš nepriklausomos Lietuvos pasitraukė daug lietuvių. Neturėdami gilių religinių ir tautinių šaknų, jie ypač yra reikalingi evangelizacijos.


Gerumo ženklas – ant pašto balandžio sparnų

Iš kairės: M.K.Čiurlionio muziejaus dailininkas architektas, muziejininkas ir kolekcininkas Gediminas Karpavičius, Lietuvos filatelistų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narys sekretorius Vladas Miežanskas, VDU docentė humanitarinių mokslų daktarė Joana Misevičienė, Senojo pašto viršininkė Loreta Valaitienė, Kardinolo V.Sladkevičiaus muziejaus direktorė Irena Petraitienė

Kardinolui Vincentui Sladkevičiui rugpjūčio 20 dieną būtų suėję tik 83 metai, bet jo nebėra jau treji metai... Šiemet sukako penkeri metai, kai kardinolas apdovanotas Vytauto Didžiojo pirmojo laipsnio ordinu, ir dešimt metų, kai jam buvo suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas, o prieš penkiolika metų popiežius Jonas Paulius II pakėlė V.Sladkevičių Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Šiais metais kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinis butas–muziejus Kaune išleido pirmąją savo knygą „Padaryk mane gerumo ženklu“, kurią sudarė šio muziejaus direktorė Irena Petraitienė. Daug renginių vyko šiemet muziejuje, dar daugiau jų – direktorės mintyse ir planuose. 83–iąją kardinolo V.Sladkevičiaus gimimo dieną muziejaus direktorė buvo pasirengusi paminėti tyliai, be didelių iškilmių. „Kad neatsibostume vasarojantiems žmonėms savo renginiais. Kas ateis į muziejų, tą priimsime, nors pirmame pastato aukšte vis dar vyksta remontas“, – sakė I.Petraitienė.


Įpusėjus piligriminei kelionei su kryžiumi į Vatikaną

Jadovo parapijos klebonas neša kryžių

Atrodo, dar taip neseniai palydėjome Lietuvos piligrimus, nešančius kryžių į Vatikaną per Europos valstybes, o jau sunkus žygis per karščiu dvelkiančią Europą įpusėtas. Iš Austrijos dėl artėjančių mokslų metų sugrįžo Alytaus vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Kazimiera Marčiulionienė, Vilniaus miesto moksleiviai – jauniausias žygio dalyvis septintokas Vytautas Totoraitis bei vienuoliktokas Tadeušas Kalinovskis.
Mokytoja K.Marčiulionienė pasakojo apie įspūdingą kelionę. „Tik birželio 14 dieną perėjome Lietuvos–Lenkijos sieną ir jau įveikėme pusę kelio. Visi sveiki, gyvi, pakilios nuotaikos. Su Dievo pagalba tikimės pasiekti tikslą. Lenkijoje pasijautėme tarsi savo namuose. Žmonės su dideliu nuoširdžiu pamaldumu sutinka nešamą kryžių. Su meile ir šiluma priima ir mus, maldininkus. Lenkijos žeme keliavome 35 dienas. Visos bažnyčios nepaprastai gražiai suremontuotos, išpuoštos, atnaujintos. Žmonės nuoširdžiai meldžiasi, o prieš šv. Mišias visi kalba Švč. Mergelės Marijos rožinį“.


Viltį ir entuziazmą skleidžianti Kazachstano Bažnyčia

Nepamirštama akimirka: Šventąjį Tėvą, kuris lankėsi Kazachstane 2001 metų rugsėjį, pasitinka šios šalies prezidentas Nursultanas Nazarbajevas

Laukiant tarpkonfesinio susitikimo Astanoje

Prisiminti ir plačiau aptarti gegužės mėnesį vykusį Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Andželo Sodano vizitą Kazachstane paskatino pranešimai apie po kelių savaičių, rugsėjo 23-24 dienomis, šios posovietinės Vidurinės Azijos valstybės sostinėje Astanoje įvyksiantį unikalų tarptautinį religinių lyderių susitikimą, siekiant pabrėžti, kad visos religijos turi bendradarbiauti taikos labui šių dienų konfliktų kupiname pasaulyje. Dabar įvairios religinio ekstremizmo grupės, ypač atstovaujančios islamo fundamentalistinei ideologijai, stengiasi pabrėžti „civilizacijų sandūrą“ ir išnaudoja esančius religijų skirtumus, didindamos priešiškumą joms, todėl būsimasis Astanos kongresas bandys ieškoti įvairių religijų sąlyčio taškų ir toliau stiprinti jų dialogą.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Vyskupas Rimantas Norvila su būreliu parapijiečių

Lankėsi du vyskupai

Lukšiai. Rugpjūčio 17-ąją miestelyje buvo didžiulė šventė - lankėsi du Vilkaviškio vyskupijos ganytojai: vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC. Prie Šv. Juozapo bažnyčios šventoriaus juos pasitiko Lukšių klebonas kun. Gvidas Pušinaitis, Šakių dekanas Sintautų klebonas prel. Antanas Maskeliūnas, iš šios parapijos kilęs Lazdijų altaristas kan. Gvidonas Dovidaitis, Plokščių ir Paluobių klebonai kun. Antanas Urbanavičius ir kun. Juozas Kaminskas bei Šakių vikaras kun. Jonas Cikana.


Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Šimtametė Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia, varpinė ir miestelio centrinė aikštė

Jubiliejinė šventė

MEDINGĖNAI. Nedidelė gyvenvietė, pro kurią gražiomis lankomis prateka Minijos upė, priklauso Rietavo savivaldybei. Istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose Medingėnai (pagal Č.Kudabą) yra paminėti XIII amžiuje. Spėjama, kad vietovardis yra kilęs nuo senovinio žodžio medės, t.y. iš čia aplinkui augusių gana tankių ir niūrių miškų, kurių ir dabar gausu kalvotose apylinkėse. Maždaug XIV-XVI amžiais Medingėnai buvo pavieto centras. Ypač didingas ir garsus buvęs Medingėnų dvaras, kurį XIV a. pradžioje valdęs Žemaičių seniūnas S.Kęsgaila. Vėliau Medingėnų dvarai (o jų buvo ne vienas) priklausė Šiukštoms, Gorskiams. Ypač žiaurūs buvę baudžiavos laikai, kai vietos dvarponiai tijūnais samdydavo itin žiaurius vokiečius.
Įdomus ir pats Medingėnų miestelis. Jo viduryje yra net kelios radialinės krypties gatvelės, vienas kitas įdomesnis medinis architektūros trobesys, tautodailės darbų. Architektūriniu požiūriu ypač įdomi iš akmenų sumūryta varpinė ir labai graži medinė Švč. Trejybės bažnyčia, kuri jau švenčia savo šimtmetį.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Naujasis kunigas tarp savo tėvų –
Jono ir Danutės Jankūnų

Įšventintas naujas kunigas

Panevėžys. Kristaus Karaliaus Katedroje praėjusį šeštadienį kunigo šventimus gavo Gediminas Jankūnas. Juos diakonui suteikė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šventinimo ceremonijoje dalyvavo Panevėžio vyskupijos kunigai. Buvo atvykusių dvasininkų iš JAV ir Italijos.Į Katedrą buvo užsukęs ir vyskupas emeritas Juozas Preikšas, tačiau jo laukė kiti neatidėliotini darbai.
Naujasis kunigas – eilinių panevėžiečių Jono ir Danutės Jankūnų vienturtis sūnus. Devynias klases jis baigė miesto 9-ojoje vidurinėje mokykloje, toliau mokėsi ir baigė V. Žemkalnio gimnaziją. Būdamas moksleiviu patarnaudavo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Susiformuoti pasaulėžiūrai jam padėjo joje dirbę kunigai.


Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Šventė 500-ąjį jubiliejų

Seniūnas Valentinas Neniškis džiaugiasi sutikęs savo pirmąją mokytoją 80-metę Anelę Dubietienę, atvykusią į jubiliejų iš Vilniaus rajono, Riešės. (Svėdasuose mokytoja išdirbo daugiau kaip 40 metų.)

Svėdasai. Senoliai sakydavo, kad tie, kas per Žolinę nesueina draugėn, nesusitinka, bus „biedni“. Jeigu šia išmintimi tikėsime, tai svėdasiškiai turėtų būti labai turtingi. Rugpjūčio 15-ąją ir 16-ąją miestelyje šurmuliavo minios žmonių. Buvo minimos prasmingos - 500-osios miestelio metinės. Būtent 1503 m. rugpjūčio 15-ąją, patvirtinant žemės nuosavybės teises bajorui M. Grinkevičiui Užpalių krašte prie Svėdasų kelio, buvo pirmą kartą paminėtas Svėdasų vietovardis.

Net keturios parodos

Būta daug renginių. Ir vietiniai žmonės, ir atvykę svečiai turėjo progą apžiūrėti net keturias parodas. Kultūros namų vestibiulyje fotografijų parodą „Gaudžia Alaušo varpas“ parengė fotomenininkas vilnietis Vytautas Ylevičius. Bibliotekos meno galerijoje buvo atidaryta svėdasiškių tautodailininkų ir profesionalių menininkų Karolio Širvinsko, Romualdo Tarabildos, Juozo Davainio, Donato Šilinio, Vaclovo Merkio, Rūtos Mackevičiūtės-Smalskienės, Jono Kasčio, Linos Kastytės-Macaitienės, Broniaus Grižo darbų paroda. Taip pat bibliotekoje atidaryta vaikų piešinių paroda „Mano Svėdasai“ ir iš privačių kolekcijų parengta senų fotografijų apie Svėdasus paroda. Šios parodos dar veiks kurį laiką.


Ką bylojo javapjūtė

Ūkininkas Vytautas Žmuidzinavičius, Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika, mechanizatoriai
Eugenijus Makarevičius, Česlovas Morkevičius, Antanas Vaiveras

Valandų neskaičiuoja

Kauno rajone šiemet buvo deklaruota apie dešimt tūkstančių hektarų kviečių pasėlių, dar apie 5400 ha užėmė vasariniai miežiai, 563 ha - avižos, 641 ha - žieminiai miežiai, apie 480 ha - rugiai ir kt. Iš viso rajone deklaruota apie 58 tūkst. pasėlių.
Tiesa, kaip sakė Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika, apie ketvirtadalis ūkininkų savo pasėlių nedeklaravo. Tai daugiausia vadinamieji trihektarininkai, smulkesnieji ar vidutinieji ūkininkai, turintys mažai žemės ir gyvulių. Jie iš valstybės nesitiki ženklios paramos šiandien ir įžengus mums į Europos Sąjungos gretas. Todėl ir nesuka sau galvos dėl įvairių formalumų. Ne vienas smulkusis ar vidutinysis žemdirbys baiminasi, kad ateityje kaimui gyventi bus vis sunkiau. Esą išliksią tik stambieji žemvaldžiai, o smulkesnieji pajėgs gaminti žemės ūkio produkciją vien savo reikmėms, gal dar - paremti savo giminaičius miestiečius.


Ne tik dėl žemės maitintojos

Visuomenėje sklando „sparnuota frazė“: „Demokratija yra tada, kai valdžia priklauso liaudžiai. O visa kita - valdžiai“. Tačiau ir valdžioje esantys to „visa kito“ nepasidalija ir kimba į atlapus vienas kitam dargi valdančiosios koalicijos partneriai. Paskutinis to pavyzdys - Seimo pirmininko ir socialliberalų vado A.Paulausko „žygis į Kanosą“ pas Premjerą, netgi nutraukus „užtarnautas“ atostogas. A.Paulauskas prašė „vyresniojo brolio“ paskirti Vilniaus apskrities viršininku savo partietį Vilniaus apskrities viršininko pavaduotoją Arvydą Klimkevičių. Esą tas ir kompetentingas, ir sąžiningas, turintis didelę valdymo patirtį bei kitų dorybių. Be to, kai socialdemokratai ir socialliberalai susitarė valdyti Lietuvą ir broliškai pasidalyti valdžios kėdes, buvo susitarta pasidalyti ir apskričių viršininkų postus. Beje, socialliberalai gavo svarbų Klaipėdos apskrities viršininko postą. Tačiau uostamiesčio apskrities viršininkė, pajutusi, iš kur vėjai pučia, išdavė socialliberalus bei jų vadą ir perbėgo į A.Brazausko partiją. Todėl suprantama, kad A.Paulauskas pareikalavo kompensacijos už išdavikę - Vilniaus apskrities viršininko krėslo. Bet, grubiai kalbant, socialdemokratų lyderis ir Premjeras parodė Seimo Pirmininkui trijų pirštų kombinaciją, nes Premjero partija ir jos vadovas rūpinasi išskirtinai tiktai savaisiais. Todėl ir buvo ištrauktas senas partinis dinozauras Feliksas Kolosauskas. Dabar aštrialiežuviai žurnalistai ironizuoja, kad A.Brazauskas, paskirdamas F.Kolosauską Vilniaus apskrities viršininku, padarė savotišką dovanėlę Seimo Pirmininkui jo 50-mečio proga. Nėra abejonės, kad tokių dovanėlių „vyresnieji broliai“ koalicijos partneriams pakiš ir daugiau. Juk visi sociologinių apklausų duomenys rodo, kad socialliberalai būsimuosiuose Seimo rinkimuose netgi neperžengs penkių procentų barjero.


 


 


Studente, ar jau žinai, kur gyvensi šiais metais?
Gal „Vilnelės“ studenčių namuose? Kodėl gi ne?

Ten rasi jaukią aplinką, kultūrinį ir dvasinį ugdymą:
- asmenybė ugdoma laisvės ir pagarbos kitokiai nuomonei dvasia;
- socialinė, kultūrinė bei sportinė veikla;
- bendravimas su tais, kurie nori padaryti visuomenę geresnę ir siekia šio tikslo pradėdami pirmiausiai nuo savęs;
- parama krikščioniškam gyvenimui ir galimybė gauti žinių apie Katalikų Bažnyčios mokymą dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos „Vilnelės“ studenčių namuose organizuoja tarptautinė institucija „Opus Dei“ („Dievo darbas“) – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.
Jeigu nori daugiau sužinoti apie tai, paskambink ar užeik į „Vilnelės“ studenčių namus adresu: Algirdo g. 2–36, 2006 Vilnius, tel. 265 03 09, el. paštas vilneles@erdves.lt


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

į turistinę apžvalginę piligrimų kelionę rugsėjo 20-27 dienomis

Popiežius Jonas Paulius II per pamaldas bučiuoja vaiką

Maršrutas: Vilnius – Zabžidovskio Kalvarija – Vadovicai (popiežiaus Jono Pauliaus II tėviškė) – Znojimas – Viena – Venecija – Piza – Roma – Vatikanas (susitikimas su Šventuoju Tėvu) – Paduva – Znojimas – Vilnius.
Kelionės kaina – 650 Lt
(„XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki rugsėjo 15 d. - 550 Lt.)

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
, 8-37-777488


Turizmo agentūra "Titano vartai"

Kviečia keliauti į KROATIJA per SLOVĖNIJĄ (rugsėjo 19-28 dienomis, devynios nakvynės kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno – Zagrebas – Ptuji – Krikvenica – Plitvička – KRK sala – Liubliana – Klagenfurtas – Gracas – Viena. Kaina – 680 Lt.

Šv. Pauliaus kelias Turkijoje (rugsėjo 26 - spalio 12 dienomis, 12 nakvynių viešbučiuose su vakariene ir pusryčiais). Maršrutas: Budapeštas - Sofija - Troja - Bergamas - Izmiras - Efesas - Hierapolis - Antalija - Kapadokija - Ankara - Stambulas - Bukareštas - Miškolcas (galimybė skristi lėktuvu). Kaina 1890 Lt.

Koliziejus Romoje

Italija (rugsėjo 12-23 dienomis, aštuonios nakvynės jaunimo viešbučiuose ir kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno - Viena - Venecija - Milanas - Florencija - Roma - Vatikanas - Kaprio sala - Neapolis - Vezuvijus - Pompėja - San Marinas - Čenstakava. Kaina 1200 Lt.

Lisabonos katedra

Ispanija- Portugalija (rugsėjo 28 - spalio 13 dienomis, devynios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Čenstakava - Viena - Venecija - Paduva - Montichiaris - Milanas - Monakas - Figueras - Monseratas - Barselona - Madridas - Segovija - Avila - Lisabona - Fatima - Santjago de Kompastela - San Sebastianas - Lurdas - Strasbūras. Kaina 1800 Lt.

Graikija (lėktuvu, spalio 28 - lapkričio 5 dienomis, aštuonios nakvynės viešbutyje su pusryčiais ir vakariene). Maršrutas: Atėnai – Korintas – Mikėnai – Argas – Naflionas – Epidauras – ekskursija laivu Egėjo jūra – Delfai – Didysis Maratonas – Sunio iškyšulys. Kaina 2394 Lt.

Egiptas (lėktuvu, spalio 24 - lapkričio 7 dienomis ir gruodžio 5 - 19 dienomis, vienuolika nakvynių viešbutyje su pusryčiais ir vakariene viešbučiuose, trys nakvynės laive su maitinimu tris kartus, viena naktis traukinyje): Maršrutas: Hurgada – Šarm el Šeikas – Šv. Kotrynos vienuolynas – Mozės kalnas – Kairas – Aleksandrija – Asuanas – Abu Simbelis – kelionė kruiziniu laivu - Luksoras). Kaina nuo 3800 Lt.

Egzotikos ir šiltų kraštų mėgėjams - paskutinės minutės kainos!

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.

Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344, mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora), Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona), el. paštas: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija