Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Akivaizdi pasekmė

Kas šventa, taip nevaizduojama, o sugretinama pagal išorinį panašumą su kitos esmės dalykais – tai nusakralinimas, sujaukimas daiktų, sumišimas sąmonėje, ypač jaunimo. Kai kas iš jaunimo jau parodo, sakydami: pamoka išmokta, pasaulėžiūra perimta.


Žolinės atlaidus prisimenant

Vyskupų Jono Kaunecko (viduryje) ir Juozo Preikšo (kairėje) sutikimas. Dešinėje - Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas

Krekenava garsėja Žolinės atlaidais ir stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu, kuris traukia maldininkus, todėl Krekenava paskelbta piligrimine vietove. Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje kelerius metus per Žolinę čia atvykdavo Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Šiemet Krekenavoje per atlaidus kasdien buvo aukojamos trejos šv. Mišios, o per Žolinę - ketverios. Buvo atvykę kunigų iš Salamiesčio, Sidabravo, Smilgių, Uliūnų (kun. Algimantas Keina), Panevėžio (kan. Bronius Antanaitis, kan. Vytautas Masys), Upytės (mons. Juozapas Antanavičius), Miežiškių (kun. Kostas Balsys), Naujamiesčio (kun. Algirdas Dauknys), iš Panevėžio - vyskupai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas.


Širdies kalba atlaiduose

Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos (Jn. 8,59).
Kokia prasminga, jaudinanti tragedija slepiasi Evangelijos pagal Joną žodžiuose. Nejaugi žmonės buvo tokie akli, kad taip elgėsi su Kristumi, kuris buvo tiek daug jiems gera padaręs?


Prasmingas susitikimas prie Metelių ežero

Kan. Vytautas Prajara ir kun. Robertas Grigas su susitikimo dalyviais prie senosios koplyčios pamatų

Liepos 18-20 dienomis Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanoriai stovyklavo Metelių parapijos kultūros centre. Džiaugėmės erdviomis patalpomis, klebono, Lazdijų dekano kan. Vytauto Prajaros svetingumu, puikiu Metelių ežeru. Vaikais rūpinosi vyresnieji draugai, Jaunimo centro savanoriai. Dvasiniam susikaupimui vadovavo iš studijų JAV atostogų grįžęs kun. Vaidotas Labašauskas.
Liepos 19 dieną Lazdijų dekanato „Caritas“ stovyklautojus pakvietė prie Dusios ežero į Kryžių koplyčią, kuri prieš kelerius metus kun. V.Prajaros rūpesčiu buvo atstatyta netoli seniau stovėjusios ir sovietmečiu sugriautos senosios koplyčios. Čia jau beveik 200 metų, nuo karų su švedais laikų, meldžiamasi prie trijų kryžių, švenčiami Šv. Petro ir Povilo atlaidai, gražioje koplyčioje noriai tuokiasi jaunos poros.