Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Už krikščionišką Lietuvą!
Pagerbimo, padėkos ir vilties eisena rugsėjo 7 dieną

Eisenoje iš Tytuvėnų TFP delegacijos nešama
Fatimos Dievo Motinos statula

Nuo seniausių laikų žmonės su malda lūpose ir kokiu nors prašymu širdyje eidavo į Šiluvą, o dažnas kelio dalį eidavo keliais. Aplink bažnyčią einančiųjų keliais dar ir dabar galima pamatyti. Intencijos būdavo irgi įvairios: sveikatos sau ar artimui maldavimas, prašymas saugoti vaikus nuo nelaimių, neleisti nutolti nuo doros, neprarasti tikėjimo ar išsaugoti šeimą. Kai kurie žmonės tai darydavo iš padėkos už patirtas malones. Ir taip šimtmečiais Lietuvos žmonės keliavo į Šiluvą pas visų Motiną su tikėjimu ir viltimi, jog bus išklausyti ir išgirsti.


Jonas Paulius II – visų mūsų sąžinės veidrodis

Prieš dešimt metų, 1993 m. rugsėjo 4 d., popiežius Jonas Paulius II, išlipęs iš „Alitalia“ lėktuvo, pabučiavo Lietuvos žemę. Tai buvo ypatingas gestas, simbolizuojantis Šventojo Tėvo didžią pagarbą ir meilę mūsų tėvynei ir kiekvienam jos žmogui. Nors prie lėktuvo trapo jo laukė šalies vadovai ir Bažnyčios ganytojai, tačiau šis neužmirštamas bučinys išreiškė Jono Pauliaus II tvirčiausią širdies nuostatą: Kristaus meile myliu ne tik žinomiausius visuomenės atstovus, bet ir mažiausiai žinomus, ir labiausiai įvairių vargų kamuojamus (šioje žemėje gyvenančius) žmones.


ŠILUVOS ATLAIDAI (rugsėjo 7-14 d.)
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 10-mečio minėjimas

Rugsėjo 7 diena, sekmadienis, PADĖKOS DIENA (dienos liturgijai vadovauja Kauno kunigų seminarijos ir VDU Katalikų teologijos fakulteto kunigai):
8.30 – eisenos į Šiluvą: nuo Dubysos slėnio (vadovauja arkiv. S. Tamkevičius, dalyvauja Kauno arkivyskupijos parapijų Sinodo grupių nariai), iš Tytuvėnų (vadovauja vysk. E. Bartulis).
10.00 – šv. Mišios Bazilikoje. Padėka Švč. M. Marijai už patiriamą globą.
12.00 – pagrindinės šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką. Meldžiamės už parapijas ir Sinodo grupių narius (gieda Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos choras).
13.30 – Šiluvos dvasinio centro pašventinimas ir atidarymas.
18.00 – šv. Mišios Bazilikoje. Meldžiamės už popiežių Joną Paulių II.


Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčiai -
200 metų

Švenčiausios Trejybės bažnyčia šįmet švenčia 200-ąjį gimtadienį. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas ją konsekravo 1927 metais Švenčiausios Trejybės vardu.
O Panevėžys švenčia 500-ąjį gimtadienį. Miestas gavo vardą nuo Nevėžio upės, 209,64 km kelią keliaujančios. Maironis rašė:


Nuolatinis suaugusiųjų ugdymasis globalizacijos ir vertybių konflikto kontekste

Rugsėjo 12 dieną Kauno karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19) Gyvenimo ir tikėjimo institutas rengia tarptautinę konferenciją “Nuolatinis suaugusiųjų ugdymasis XXI amžiaus globalizacijos ir vertybių konflikto kontekste”. Konferencijos metu bus skaitomi pranešimai, įvertinantys suaugusiųjų ugdymąsi ir bendruomenių kūrimąsi šiandieniniame Vakarų Europos ir Lietuvos visuomenės kultūriniame ir vertybiniame kontekste, analizuojama vertybinė aplinka, kurioje atsidurs Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą. Kviečiame įvairių sričių specialistus bei organizacijas, dirbančias suaugusiųjų švietimo srityje, bei visus besidominčius šia tema.