Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 12 d.
Nr.70
(1174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Bažnyčios visuotinumo dvelksmas džiaugsmu užtvindė mūsų žmonių širdis

Naujųjų mokslo metų inauguracija Vilniaus
Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Restauruota bažnyčia

Atlaidų svečias - seminarijos rektorius

Bažnyčios sukaktis, vyskupų viešnagė ir knyga
apie parapiją

Išėjusieji pasilieka

Paminėtos mirties metinės

Rengiantis vaikų katechezei

Įklimpo ar ne?

Popiežiaus Jono Pauliaus II
sveikinimo laiškas

Garbiajam Broliui Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui,
Vilniaus Arkivyskupui Metropolitu

Popiežiui Jonui Pauliui II malonu
prisiminti Lietuvoje patirtus jausmus

1. Labai vertinu Jūsų bendrystės ženklą - tai, kad Jūs leidžiate man dalyvauti džiugioje Jūsų Bažnyčios šventėje. Ji su giliu tikėjimu išgyvena dešimtąsias metines nuo mano apaštališkosios kelionės į Lietuvą, kur Apvaizdos man buvo leista lankytis 1993 m. rugsėjo 4-8 d. Lietuvos krikščionių bendruomenei, vadovaujamai savo Ganytojų, nuoširdžiai dėkoju už jausmus, įkvėpusius šio įvykio prisiminimą. Noriu Jus patikinti, kad noriai savo dvasia vienijuosi su visų, dalyvaujančių šioje šventėje, džiaugsmu.
Širdingai sveikindamas Jus, noriu perteikti savo nuoširdžias mintis vyskupams ir kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, taip pat visiems tikintiesiems, kurie rengiasi maldingai dalyvauti šiame bažnytiniame įvykyje.

Man labai malonu prisiminti matytas vietoves ir sutiktus žmones, ypač Vilniuje, apsilankius Aušros Vartų šventovėje ir Antakalnio kapinėse, taip pat Kaune. Iš naujo išgyvenu netoli Šiaulių, Meškuičiuose, taip pat jūsų tautos Marijos šventovėje Šiluvoje patirtus jausmus

 


Šiluvos atlaidai - Lietuvos žmonių
pagarba Švč. Mergelei Marijai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šiluvos Jono Pauliaus II namų atidaryme kalba
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (dešinėje).
Iš dešinės: Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas,
apaštalinis nuncijus arkivyskupas
dr. Peteris Stefanas Zurbrigenas, Šiaulių
ir Telšių vyskupai Eugenijus Bartulis
ir Jonas Boruta, kun. dr. Jonas
Ivanauskas, Prezidento žmona Laima su sūnumi

Sekmadienį, rugsėjo 7 dieną, iš ankstaus ryto Dievas padovanojo žydrą, vaiskų dangų virš Lietuvos. Tądien prasidėjo žinomiausi Lietuvoje atlaidai. Tradicinę katalikų eiseną Tytuvėnai-Šiluva kaip padėką ir pagarbą visų mūsų Motinai Švč. Mergelei Marijai šiemet vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. Giesmės, maldos buvo padėka Dievui už atgautą nepriklausomybę, už tuos, kurie nepaisė persekiojimų, kalėjimo ir prisidėjo prie tikėjimo ir laisvės vilties išsaugojimo. Eisenoje, be Kelmės, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, Kauno parapijų, vyskupijų tikinčiųjų, tradiciškai dalyvavo TFP - tarptautinės katalikiškos Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos nariai. 1990 metais ši organizacija nustebino pasaulį, surinkdama 5 212 580 parašų paremti Lietuvos laisvei. Eisenoje tradiciškai dalyvavo prof. Vytautas Landsbergis, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Antanas Račas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Rytas Kupčinskas ir daug kitų garbių Lietuvos žmonių.


Rugsėjo sulaukus

Katechetų atnašos

JONAVA. Dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas visą mėnesį skelbė, jog rugpjūčio 31 dieną Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Suma bus aukojama už parapijos mokytojus, mokinius, studentus, dėstytojus – visus, kurie rugsėjo 1–ąją pradės naujus mokslo metus. Tą sekmadienį iš tiesų į bažnyčią susirinko nemažai pedagogų, moksleivių. Tikybos mokytojai nešė atnašas, skaitė skaitinius, maldavo Kristaus globos ir palaimos nelengvame darbe, moksle.


Tik senovėje taip būdavo

Šv.Mišias aukoja klebonas
kun. Stasys Toleikis

POŽERĖ. Nedidelėje Kristaus Atsimainymo bažnyčioje jau nuo seno vyksta Kristaus Atsimainymo atlaidai, į kuriuos suvažiuoja tikintieji iš atokiausių Žemaitijos kampelių. Melsdamiesi prie Kristaus Atsimainymo statulos tikintieji šiuose atlaiduose patiria nuostabių Dievo malonių.

Pirmus metus aptarnaujantis Laukuvos parapiją, tuo pačiu ir Požerę, jaunas klebonas kun. Stasys Toleikis padarė viską, kad atlaidai būtų kuo iškilmingesni, pilni maldos dvasios. Buvo pakviesta kunigų, išdabinta bažnyčia, įrengtas lauko altorius, sustatyti šventoriuje suolai, kad būtų kur prisėsti senyvo amžiaus žmonėms.


Popiežiaus vizitas ženklina Slovakijos
katalikų nuopelnų pripažinimą

Mindaugas BUIKA

Vyskupai pabrėžia ištikimybės tikėjimui praktinį įgyvendinimą

Sekmadienį palaimintaisiais bus paskelbta
vienuolė sesuo Zdenka Šelingova (1916-1955)

Be jokios abejonės, rugsėjo 11 dieną pradėtoje ir iki sekmadienio truksiančioje popiežiaus Jono Pauliaus II 102-oje apaštalinėje kelionėje už Italijos ribų, kurios metu jis trečią kartą lankosi pokomunistinėje Rytų Europos valstybėje Slovakijoje, vėl yra reikšmingas europinio dvasingumo aspektas. „Manau, kad visos pastarųjų metų jo kelionės turi šį bendrą vardiklį: priminti krikščionims, jog jie yra senosios ištikimybės Evangelijai tradicijos paveldėtojai, ir pabrėžti etinėje sumaištyje gyvenančiai šių dienų visuomenei Evangelijos vertybių buvimo Europos istorijoje, kultūroje ir tradicijose svarbą ir turtingumą“, - sako Šventojo Tėvo kelionių organizatorius monsinjoras Renatas Bokardas.


Rugiapjūtė sėjai neprasidėjus

Petras KATINAS

Nebežinia, ar stebėtis, ar verkti reikia skaitant nenuilstančiai triūsiančių „Baltijos tyrimų“, tituluojančių save bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija, eilinius rugpjūčio apklausos duomenis. Pasirodo, rugpjūčio antroje pusėje, anot „Baltijos tyrimų“, visuomenė pakankamai vertino baigusį kadenciją prezidentą V. Adamkų ir dabartinį - R.Paksą. Atitinkamai 77 ir 69 proc. Iš tiesų - reitingai fantastiški. Bet koks kitos demokratinės valstybės lyderis tokius reitingus tik sapne gali regėti. Tačiau daugelis rimtų Lietuvos žmonių nė neatkreipė dėmesio į tai, kad trečioje vietoje įsitvirtino toks „politikas“, kaip LNK televizijos „žvaigždė“ V.Šerėnas, toli aplenkęs ne tik premjerą A.Brazauską, bet ir Seimo pirmininką A.Paulauską, K.Prunskienę, liberalų-centristų vadus A.Zuoką ir E.Gentvilą, netgi oligarchą V.Uspaskich. Na, o gal apklaustieji vis dar gyvena vasaros nuotaikomis ir mano, kad kasdienybė tapo dar juokingesnė ar kvailesnė. Tuo labiau matant, kaip besiveržiančios valdžion prezidentinės partijos lyderiai atvirai šneka, jog išmintis nelaikytina politiškai reikšminga dorybe. Žinoma, kaip ir dera pagal visus Lietuvoje vykdomus „tyrimus“, nepalankiausiai vertinamas V.Landsbergis. Tai jau nieko nebestebina.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija