Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 28 d.
Nr.74
(1178)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vienybės dvasia - tarnystės Kristuje galia

Kas atidaro dangaus vartus?

Džiaugsmo agresija

Kur einame?

Pagerintas didžiausio
svogūno rekordas

Pažadų pinklėse

Ar išdygs antrasis naftos gręžinys Kintuose?

„Į kaulus duosim, duosim!“

Rusijos elitas nusprendė suliesėti

Gyvenęs turtingą dvasios gyvenimą

Intensyvi Popiežiaus jubiliejaus programa

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II sveikina
į visuotinę audienciją susirinkusius tikinčiuosius

EPA-ELTA nuotrauka

Kaip parodė į 84-uosius gyvenimo metus įžengusio popiežiaus Jono Pauliaus II fizinis netvirtumas neseniai vykusio vizito Slovakijoje metu, jo, kaip ir daugelio vyresnio amžiaus žmonių, sveikatai atsiliepė praėjusi neįprastai karšta vasara Vakarų Europoje. Tačiau ir prasidėjęs ruduo, ypač spalio mėnuo Šventajam Tėvui turėtų būti gana „karštas“ dėl daugybės jo laukiančių darbų – susitikimų, liturginių apeigų ir naujų dokumentų skelbimo, įskaitant renginius, susijusius su jo išrinkimo į šv.Petro sostą 25-ųjų metinių iškilmingu minėjimu. Ne veltui kai kurie stebėtojai pažymi, kad ateinantis mėnuo bus vienas intensyviausių ir labiausiai perpildytų įvykiais per visą Popiežiaus pontifikatą. Jis taip pat bus labai reikšmingas ir visam Bažnyčios gyvenimui.


Pagarba „politizuotam“ Filipinų kardinolui

Mindaugas BUIKA

Pastaruoju metu kardinolo Chaimės Sino
sveikata gerokai pablogėjo

Kaip ir buvo galima tikėtis, rugsėjo 15 dieną, tai yra praėjus vos porai savaičių po to, kai Filipinų sostinės Manilos arkivyskupas kardinolas Chaimė Sinas, vienas žymiausių Bažnyčios hierarchų Azijos žemyne, paminėjo savo 75-metį ir tuo pačiu metu įteikė atsistatydinimo raštą, popiežius Jonas Paulius II patenkino šį jo prašymą ir naujuoju Manilos metropolijos ordinaru paskyrė 71 metų arkivyskupą Gaudensijų Rozalesą, iki šiol valdžiusį Lipos arkivyskupiją. Kardinolas Ch.Sinas, išbuvęs Filipinų sostinės arkivyskupu beveik tris dešimtmečius – nuo 1974 metų, buvo priverstas pasitraukti iš ganytojo pareigų ne tik dėl kanonais numatytos amžiaus ribos, bet ir dėl susilpnėjusios sveikatos: jau daug metų jis serga diabetu, jam kasdien daroma inkstų dializė, o šį pavasarį per šv. Mišias jis patyrė vidutinio stiprumo insultą, po kurio atsigavo globojamas savo brolio gydytojo Ramono Sino.


Šviesių žmonių parapijoje

 

Plokščių klebonas kun. Antanas Urbanavičius
(kairėje) padovanojo vyskupui Juozui Žemaičiui
dailininko Kęstučio Milkevičiaus nutapytą
Plokščių bažnyčios paveikslą.
Iš dešinės: kun. Gvidas Pušinaitis
ir prel. Antanas Maskeliūnas

PLOKŠČIAI. Rugsėjo 21-ąją miestelyje lankėsi Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC. Jis buvo parapijiečių sutiktas prie Švč. M.Marijos Vardo bažnyčios šventoriaus vartų. Prieš sekmadienio Sumą vyskupui raportą perskaitė parapijos klebonas kun. Antanas Urbanavičius.

Jis priminė, kad dabartinė medinė 135-erius metus stovinti bažnyčia, statyta klebono kun. Tomo Jankausko rūpesčiu, yra trečioji Plokščiuose ir pirmoji, stovinti ant kalno. Kun. A.Urbanavičius sakė, jog per savo darbo šioje vietoje metus tęsė ankstesnių klebonų pradėtus darbus. Jam teko rūpintis klebonijos remontu (įvedė šildymą, vandentiekį, kanalizaciją), bažnyčios stogo dažymu, naujų grindų pakeitimu, šventoriaus tvarkymu. Šiuo metu, atgavus parapijos pastatus, tikimasi įkurti socialinės paramos centrą, kurį finansuoti pateikta paraiška Olandijos fondams.


Jaukus Žemaitijos lopinėlis

Apie Tauragės rajono Pagramančio parapijos žmones
rašo „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA

Svetingas kraštas

Klebonas kun.
Vladislovas Juškys

Atvykęs dirbti klebonu į Pagramantį, įsikūrusį maždaug penkiolika kilometrų nuo Tauragės, kun. Vladislovas Juškys tiesiog buvo sužavėtas šio krašto gamtos vaizdais. Kopiant į kalną, atsivėrė tokia miestelio panorama, jog atpėšti žvilgsnį nuo jos tapo neįmanoma.

Pagramantis – nebe pirma kun. V. Juškio parapija. Į ją atsikėlė iš Alsėdžių. Didžiąją gyvenimo dalį – net 23 metus -praleido Gadūnave. Teko bažnyčioje atlikti gerų ir parapijiečių atmintyje išlikusių darbų. Šio krašto žmonės buvo garbingi ir dosnūs, todėl neleido prastai atrodyti saviesiems maldos namams.Tarsi kas kun. V. Juškiui peiliu širdin būtų dūrę, kai 1980 m. sausio 30-ąją buvo apiplėšta Gadūnavo bažnyčia. Sunkiai išgyveno tokią piktadarystę klebonas.


Ežerėlis - po Dangaus sparnu

Benjaminas ŽULYS

Klebonas kun. Antanas Mickevičius

Poryt, rugsėjo 28-ąją, Kauno rajono Ežerėlio mieste lankysis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje aukos šv. Mišias, nemažam būreliui ežerėliečių suteiks Sutvirtinimo sakramentą.
Tai būsiąs jau antrasis šios vyskupijos Ganytojo apsilankymas Ežerėlio žemėje. Pirmąkart, 1994 metų birželio pabaigoje, čia lankėsi vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Jis paskelbė, kad įkuriama Ežerėlio parapija šv. Antano Paduviečio titulu. Tada pirmą kartą 21 ežerėliečiui buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.


Naminio sūrio šventė

Liepalotų kaimo moterys prie savo sūrių

Tokia „skani“ šventė rugpjūčio 16-ąją buvo surengta Šakių seniūnijos Ritinių kaime. Kaip ir prieš ketvertą metų, pagrindinė jos organizatorė – vietos Laisvalaikio centro direktorė Zita Ilgūnaitienė. Ši šventė – jau ketvirtoji iš eilės, tradiciškai rengiama rugpjūčio viduryje.

Šįkart gausių žiūrovų ir vertinimo komisijos „teismui“ savo gaminius pateikė per keturiasdešimt šeimininkių: visai jaunų ir pagyvenusių. Renginiui vadovavo gaspadinė ir gaspadorius – Briedžių kultūros namų direktorė Virginija Snudaitienė ir AB „Šakių vandenys“ darbuotojas Romas Gecevičius.


Kaimas ilgisi ramybės

Bronius VERTELKA

Rajono policijos komisariato vyresnysis
komisaras Sergejus Smirnovas

Pėdsakai vedė per ražienas

Butkūnų kaimo ūkininkas Antanas Grigaliūnas džiaugėsi dosnia vasara. Gerai užderėjo grūdinės kultūros. Netrūks duonos ir pyrago.

Iki vėlumos dūzgė kombainas. Namų ruošą baigė sutemos. Prieš guldama, motina išėjusi laukan matė visus besiganančius pririštus gyvulius. Kaimas giliai miegojo.

Pakirdęs Antanas nuskubėjo perkelti raguočių. Neberado pustonį svėrusio jautuko. Neaptiko ir grandinės, prie kurios jis buvo pririštas. Maždaug 60 centimetrų kieton žemėn sukaltas kuolas irgi buvo dingęs.


„Baltijos tigrai“ ir kita egzotika

Petras KATINAS

Apie kiekvieną šalį daugelis žmonių turi savo įvaizdį. Pavyzdžiui, Amerika – pati turtingiausia ir galingiausia. Europa – irgi pakankamai pasiturinti, bet pastaruoju metu įklimpusi savo problemose ir bandanti ieškoti kažkokio savojo naujojo kelio ir atsiriboti nuo JAV. Kinija – daugiausia gyventojų turinti, sparčiai dinamiškai besivystanti valstybė, daugelį stebinanti, kaip tai atsitiko, jog, valdant komunistams, Kinija tapo tiesiog rojumi Vakarų investuotojams. Tų pačių Vakarų, kuriuos dešimtmečiais keikė kinų komunistai. Afrika – nuskurdęs ir nuolat badaujantis regionas, AIDS židinys. O Rusija pastaruoju metu asocijuojasi su mafijos ir korupcijos šalimi. Kaip, beje, ir dauguma buvusios sovietinės imperijos „respublikų“. Na, o mūsų Lietuva?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija