Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos laisvės lyga: praeitis ir dabartis

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Rugsėjo 26-ąją Lietuvos laisvės lyga (LLL) šventė savo veiklos dvidešimt penkerių metų jubiliejų. Ta proga Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje buvo surengta mokslinė konferencija, kurios darbas prasidėjo kun. Juliaus Sasnausko, OFM, jaunystėje aktyvaus LLL nario, invokacija. Kaip įprasta, iš pradžių pasakyta daug sveikinimo kalbų: kalbėjo Vytautas Landsbergis, Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius, mons. Alfonsas Svarinskas, žurnalistas Vilius Bražėnas, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, Seimo narys ir „Jaunosios Lietuvos“ vadovas Stanislovas Buškevičius bei kiti. Buvo perskaitytas Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikinimo žodis.

Per dieną perskaityti devyni pranešimai, dalykiški ir įdomūs, pasakojantys apie LLL susikūrimo aplinkybes, pagrindinius tikslus, veiklą sovietmečiu ir dabar. Pranešimus skaitė doc. Romualdas Bagušauskas, doc. Romualdas Jakubčionis, doc. Arvydas Anušauskas, doc. Vladas Terleckas, LLL narys Romas Giedra, Telšių skyriaus pirmininkas Gintaras Šidlauskas, Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjaus mokytoja Vilija Dailydienė ir LLL lyderis Antanas Terleckas. Vyko diskusijos.

LLL kūrimosi metai - 1978-ieji. Tuo metu buvo pakilęs Rusijos disidentinis judėjimas, leidžiama pogrindinė spauda. Lietuvoje taip pat pogrindžio sąlygomis pradėtas leisti „Laisvės šauklys“. Pavyko išleisti penkis numerius. Šis leidinys juo besidomintiesiems yra lengvai prieinamas - A.Terleckas šiais metais visus penkis numerius išleido atskira knyga. Vėliau buvo leidžiamas žurnalas „Vytis“. A.Terleckas prisimena:

„Dauguma buvusių „Laisvės šauklio“ leidėjų 1978 metų viduryje sukūrė pogrindinę Lietuvos laisvės lygą ir išleido pogrindinį žurnalą „Vytis“, kurių uždavinys buvo įtikinti tautą, kad Lietuvoje toliau veikia pogrindis ir yra žmonių, nepraradusių vilties, kad tėvynė nusimes vergijos pančius.

KGB nepavyko LLL išaiškinti. Mums pasisekė įtikinti, kad „Vytis“ neturi nieko bendra su LLL. Tik pas Algirdą Statkevičių KGB kratos metu surado LLL antspaudą ir iškėlė jam baudžiamąją bylą. Jis iškalėjo septynerius metus pačiuose baisiausiuose SSRS kalėjimuose - Černiachovske ir Taškente.

Nusprendėme, kad mūsų kovai būtinas tarptautinis rezonansas. Nors užsienio lietuviai nuo 1944 metų nuolat įvairiomis formomis kreipdavosi į tarptautines organizacijas dėl Lietuvos okupacijos ir aneksijos, nesulaukdavo jokios reakcijos, nes sovietų politikų pastangomis jie buvo laikomi nacių kolaborantais. Ryžomės parengti dokumentą, pasirašytą Lietuvoje gyvenančių žmonių savo tikromis pavardėmis, ypač jaunimo, kad dėl amžiaus nebūtų galima jiems primesti kolaboravimo su naciais.

Buvę politiniai kaliniai ir sugrįžusieji iš sovietinių lagerių nenutraukė ryšių su savo likimo broliais - bendravome su žydais, estais, latviais, rusais, ukrainiečiais. Sergejaus Kovaliovo teismo metu susipažinome su akademiku A.Sacharovu ir kitais rusų disidentais. Užsimezgė draugystė, kuri Lietuvai davė labai daug“.

Kartu su likimo broliais buvo parengtas „45 pabaltiečių memorandumas“, kurio reikšmę gūdžioje sovietmečio naktyje keliant Sovietų Sąjungos pavergtų tautų laisvės bylą pabrėžė net keletas pranešėjų. 1979 m. rugpjūčio 23 d. paskelbtas Memorandumas laimingai buvo permestas per „geležinę uždangą“, jo tekstas skaitomas per laisvojo pasaulio radijo stotis. Šis dokumentas privertė Europos Parlamentą 1983 m. sausio 13 d. priimti Deklaraciją, raginančią JTO Dekolonizacijos komisijoje iškelti klausimą dėl vienintelių pokariu okupuotomis esančių buvusių Tautų Sąjungos narių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - valstybinio statuso pakeitimo – priėmimo į laisvų tautų šeimą.

Kaip teigė A.Terleckas, „ne mažiau svarbus buvo 1987 m. rugpjūčio 23 d. pirmo viešo mitingo Lietuvoje suorganizavimas ir dar kartą priminimas SSRS vadovams, o taip pat visam pasauliui, kad trys Baltijos valstybės tapo SSRS kolonijomis tik dviejų didžiausių pasaulio tironų - Hitlerio ir Stalino - pastangomis.

LLL sutrukdė Eduardui Vilkui primesti lietuvių tautai savąją „patobulintą“ LSSR konstituciją, pasirašyti su SSRS vadinamąją „sąjunginę sutartį“ ir tuo įteisinti Lietuvos okupaciją ir aneksiją.

Didelę svarbą turėjo LLL nuo 1989 m. gegužės 1 d. pradėta parašų dėl okupacinės kariuomenės išvedimo akcija, prie kurios nuo tų metų liepos mėnesio vidurio prisidėjo ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Bendromis jėgomis surinkta 1650 tūkstančių parašų, kurie buvo pateikti Kremliui.

1988 m. gegužę į JAV emigravusio aktyviausio LLL nario Algimanto Statkevičiaus ir jo draugo Kazio Ėringio iniciatyva Tarptautinė Amerikos organizacija, ginanti tautų tradicijas, surinko pavergtų Baltijos valstybių laisvės reikalu 5,2 milijonus parašų. Šis skaičius buvo įrašytas į Gineso pasaulio rekordų knygą ir suvaidino labai svarbų vaidmenį Lietuvos laisvės byloje“.

A.Terleckas apgailestavo, kad LLL nepavyko 1989 m. gruodžio 19-23 d. sutrukdyti vadinamojo LKP atsiskyrimo nuo SSKP apgaulės, išdėstytos dar 1989 m. vasario 4 d. slaptame A.Brazausko laiške M.Gorbačiovui.

LLL lyderis A.Terleckas pastebėjo: „V.Petkevičiaus labiausiai yra baramas buvęs komunistas Romualdas Ozolas, išdavęs pirmojo pagrindinį idealą - palikti Lietuvą SSRS sudėtyje. Tačiau R.Ozolui, vieninteliam iš Lietuvos komunistų, užteko drąsos pripažinti, kad didžiausia dešiniųjų politinių jėgų klaida (tvirtinčiau, kad nusikaltimas) buvo ryžto stoka uždrausti LKP. Kaip vienas LLL kūrėjų, kaltę dėl to prisiimu ir sau. Jeigu LLL būtų pavykę priversti Lietuvos persitvarkymo sąjūdį uždrausti LKP, šiandien Lietuvoje nebūtų tiek milijonierių ir tūkstančius kartų daugiau skurdžių, badaujančių tikrąja to žodžio prasme. Nedrebėtume dėl to, kad ir 2004 metų Lietuvos Seimo rinkimus laimės kosmopolitinės politinės jėgos, kurioms visiškai nerūpi mūsų tautos interesai, jos gerovė...“

Svarbiausias LLL tikslas buvo išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos kalėjimo, tai yra atkurti Lietuvos ir jos kaimynių - Latvijos ir Estijos laisvę bei nepriklausomybę. Šis tikslas jau keturiolikti metai kaip pasiektas. Tad LLL gal nebėra ką veikti? Pranešėjai sutartinai teigė: nevalia LLL užversti paskutinį savo veiklos puslapį. Darbo per akis - reikia akylai stebėti, kas vyksta Lietuvoje, ginti tai, kas per kančias ir kraują iškovota, neleisti tėvynei grimzti į dvasinį ir materialinį nuopuolio liūną.

Lietuvoje deramai neįvertinama pokario partizanų auka. Mons. A.Svarinskas pasakojo, kaip Vidiškiuose, partizanų palaikų išniekinimo vietoje, neleidžiama pastatyti kryžių. Iš Darbėnų atvykęs Stanislovas Burba su gėlėmis skubėjo į Lukiškių aikštę, norėjo jas padėti prie partizanams atminti skirto paminklo. Deja, tokio paminklo nerado. Jis nusivylęs sakė: „Būtina atskirti gėrį nuo blogio. Negalima po ta pačia vėliava laikyti partizano ir skrebo. Visos tautos deramai pagerbia kovotojų už laisvę atminimą. Trobą parduosiu, bet Darbėnuose pastatysiu paminklą partizanams“.

Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjaus mokytoja V.Dailydienė pastebėjo didžiulę nepagarbą lietuvių kalbai. Nors yra Valstybinės kalbos įstatymas, bet daugelyje sričių prioritetas atiduodamas anglų kalbai. Net mokslo sferose publikacijos, paskelbtos nevalstybine kalba, daug labiau vertinamos. Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautojų kalboje jaučiamas anglų kalbos žargonas. „Tai, kas dabar vykdoma, net sovietmečiu nebuvo drįstama daryti“, - sakė pranešėja. Švietimas įgauna prekinį įvaizdį. Taupant lėšas, uždarinėjamos mokyklos, iš vidurinių „daromos“ pagrindinės, iš pagrindinių - pradinės. Mokytojams užčiaupiamos burnos, įvaroma baimės - jei nenori, nedirbk, pilna bedarbių, už tavo nugaros net eilė susidarė. Formuojama neapykanta patriotizmui. Atsiranda tėvų, kurie nebenori, kad jų vaikai mokytųsi ir lietuviškai - geriau visus dalykus tesimoko angliškai.

Patriotizmo menkinimo temą pratęsė doc. V.Terleckas. Jis pastebėjo, kad „net okupacijos laikais joks padoresnis rašytojas nesityčiojo iš partizanų ir neišaukštino jų budelių, kaip dabar juos pavaizdavo M.Ivaškevičius. Paskvilyje jam Lietuva - tai dinozauras, kurį žnaibo Ordino kariauna, trukdantis Vakarų civilizacijai plisti į Rytus, XIX a. pabaigos nacionalinis judėjimas - grupelės entuziastų žaidimas, 1941 metų trėmimai - tik iškeliavimas į Sibirą įprastu ir gerai pažįstamu maršrutu, lietuvių kalba - niekam tikusi ir t.t. Žodžiu, nepriklausomos Lietuvos rašytojų sąjungos narys į viešumą ištraukė naftalininius kaimynų šovinistinių istorikų prasimanymus. Deja, atsiranda kritikų, šūkčiojančių apie netradicinį modernų M.Ivaškevičiaus mąstymą, naują žodį. Gėda! Bent paskaitykite Batiuškovo, Karamzino darbus apie mūsų praeitį, juose surasite tas „naujoves“.

M.Ivaškevičiui mūsų kalba - lubos, pritaikytos žemaūgiams protėviams. Kas gi kalboje kliūva aukštaūgiui? Ogi „neturime ir nacionalinių keiksmažodžių“, „tautinio žargono neturime“. Žinoma, kaip be jų tapsi garsenybe. Jis - ne vienišas. Bendramintis poetas D.Šimonis miknoja: „Kalbos ribos izoliuoja mąstymą“.

Daugeliui abejingai tylint, susidaro kuo palankiausia terpė veikti agresyviems cinikams, naujiesiems trečiafrontininkams. Jau bandoma nuneigti, nuvertinti Maironio, B.Brazdžionio poeziją, jų talentą. Toks S.Parulskis (kurio eiliavimą kun. Č.Kavaliauskas pavadino seilėjimais, kloaka), vos Lietuvos žemei priglaudus tautos šauklio, vieno iškiliausio XX amžiaus mūsų poeto B.Brazdžionio palaikus, pasišovė palaidoti ir jo kūrybą. Jis drėbė: „Grynoji“ patriotinė poezija kartu su B.Brazdžioniu (…) visam laikui pasitraukia į praeitį“. Matyt, S.Parulskis susapnavo, kad dabar atėjo metas jo „poezijai“.

O gal vyras sumanė pasekti E.Mieželaičio pavyzdžiu, kuris gūdžiais stalinizmo metais „išsėdėjo“ propagandinį eilėraštuką „Per pasaulį keliauja šuva…“, kuriame parodijavo žinomą B.Brazdžionio kūrinį. Po metų gavo LSSR respublikinę premiją. Suprantama, kad okupantas negalėjo nekeršyti B.Brazdžioniui, šaukusiam tautą, „GPU užguitą“. Ko dar siekia S.Parulskis? B.Brazdžionio kūryba ne tik pilietiška, bet ir „išlaisvintos kalbos, naujų poetinių struktūrų meistro“ (S.Geda). Ne vienas bandė palaidoti ir Maironį, bet šis poetas pergyveno savo laidotojus.

Niekintojai peikia mūsų šventes (valstybines ir bažnytines), nes esą jos persmelktos liūdesio. S.Parulskis net išsišaipė iš Vėlinių. Nieko nepadarysi, kai žmogus gimsta desantininku. Pirma, tai - melas. Kas, būdamas nešališkas, galėtų neigti šv. Velykų, Sekminių, Užgavėnių ir kt. džiaugsmingą prasmę ir nuotaiką? Aišku, nuo seno lietuviams nebūdingas siautulys, palaidumas. Antra, pati gamta, rami, susimąsčiusi, lėmė atitinkamą mūsų charakterį. Trečia, okupantai „apdovanojo“ mus kančių ir kankinių dienomis.

Skleidžiamas lygiai taip pat pavojingas melas - dėl kančių, bėdų, atsilikimo esame kalti mes patys. Tai akivaizdi pastanga reabilituoti mūsų engėjus, okupantus ir pažeminti mus.

Niekintojams noriu priminti žinomus žodžius: kas niekina, bus paniekintas… vaikų, vaikaičių. O pasiduodančius niekintojų įtaigai kviesčiau suvokti, kad jie nusitaikė į mūsų istorinę atminį, tautinę savigarbą, patriotizmą, kurį J.Girnius teisingai vadina tautos širdimi ir dinamiškiausia jėga. Įsiklausykime į Džoberčio teiginį: „Patys didžiausi laisvės priešai ne tie, kurie ją slopina, o tie, kurie ją išniekina“.

Doc. V.Terleckas visus įspėjo: „Nepramiegokime Lietuvos“.

Konferencijoje buvo aptartas dar vienas opus klausimas. Tai LLL ir Sąjūdžio santykiai. Su apgailestavimu konstatuota, kad Sąjūdžio žmonės ne visai garbingai pergalę dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prisiėmė vien sau. Ir Lietuvoje, ir Amerikoje jie kėlė tik savo nuopelnus ir nė žodžio neištarė apie didžiulį LLL įdirbį, pradėtą jau nuo 1978 metų. LLL boikotavo rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą. Žiūrint šių dienų akimis, tai buvo klaida, nustūmusi LLL nuo oficialios politikos, sutrukdžiusi įsitvirtinti atkurtos Lietuvos nepriklausomybės politinėje arenoje. Kai kas suabejojo: gal atsisakymas dalyvauti rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą buvo kilnus LLL poelgis, savo mandatus atiduodant Sąjūdžio veikėjams? Atsakymas į šį klausimą nebuvo duotas (tuo metu salėje nebuvo A.Terlecko). Esame linkę prisijungti prie pirmosios nuomonės.

Konferencijos pradžioje LLL lyderis A.Terleckas pasidžiaugė savo bendražygiais, padėkojo tiems, kurie, gimę žiaurių okupacijų, sovietinės ir nacistinės, metais, kurie sovietinėje mokykloje buvo verčiami melstis svetimiems dievams, meluoti, pataikauti, išaugo lietuviais patriotais. Buvo prisiminti ir tylos minute pagerbti jau mus palikę politiniai kaliniai Zigmas Širvinskas, Angelė Paškauskienė, Vladas Šakalys, Algimantas Andreika, Vytautas Milvydas, Feliksas Bakšys, nariai kunigai Juozas Razmantas, Algimantas Mocius, LLL rėmėjai kunigai Alfredas Kanišauskas, Bronius Laurinavičius, Kazimieras Vasiliauskas ir daugelis kitų.

Konferencijos pabaigoje A.Terleckas padėkojo susirinkusiesiems į jubiliejinę konferenciją, pasidžiaugė, kad LLL turi daug gerbėjų, ir pritarėjų savo idėjoms. Išleista konferencijoje skaitytų pranešimų knyga padės Lietuvos žmonėms plačiau susipažinti su LLL.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija