Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilniaus šv.Juozapo kunigų seminarijoje

Šiais metais Bažnyčia Lietuvoje įvairiais renginiais mini popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio vizito į Lietuvą dešimtmetį. Tuo metu, kai Šventasis Tėvas lankėsi mūsų tėvynėje, Vilniaus arkivyskupo metropolito rūpesčiu buvo atkurta nuo 1944 metų neveikianti Vilniaus kunigų seminarija. Šioms sukaktims paminėti rugsėjo 5 dieną atkurtoje ir savo gyvavimo dešimtmetį švenčiančioje seminarijoje vyko minėjimas, kuriame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti garbingi svečiai.

Iškilmingą minėjimą giesmėmis pradėjo M.Pitrėno vadovaujamas seminarijos choras. Kardinolas, tardamas sveikinimo žodį, prisiminė savo tarnystės metus Vatikane, kur jam teko patirti, kaip Šventasis Tėvas visą laiką rodė išskirtinį dėmesį Lietuvai, ypač 1984 metais, kai buvo švenčiamas šv.Kazimiero gimimo jubiliejus, bei 1987 metais, minint Lietuvos krikšto 600-ąsias metines.

Lietuvos prezidentas R.Paksas Popiežiaus vizitą į Lietuvą apibūdino kaip istorinį mūsų tautai įvykį, kuris pažymėtas pačiomis šviesiausiomis spalvomis. Valstybės vadovas pasidžiaugė, kad jau dešimt metų Vilniuje veikia kunigų seminarija ir jai vadovauja buvęs jos auklėtinis kun. Robertas Šalaševičius.

Vilniaus kunigų seminarijos rektorius savo kalboje pristatė susirinkusiems svečiams šiandieninės seminarijos specifiką, gyvenimo tvarką. Anot rektoriaus, svarbiausia, kad besimokydamas seminarijoje būsimasis kunigas išgyventų asmeninį susitikimą su Dievu. Be jo seminarija tėra tuščia vieta.

Paskutinę konferencijos paskaitą skaitė dr. Paulius Subačius, kuris aptarė visuomenės ir Bažnyčios santykius, popiežiaus Jono Pauliaus II Lietuvoje pasakytų kalbų aktualumą.

* * *

Rugsėjo 6-ąją seminarijoje vyko Jurijaus Vitkovskio diakono šventimai. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kardinolas A.J.Bačkis, kartu meldėsi Lietuvos Vyskupų konferencijos sekretorius mons. Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo vikaras mons. Kęstutis Latoža, rektorius kun. R.Šalaševičius, Šv. Juozapo kunigų seminariją baigę kunigai, svečiai iš Olandijos bei Vokietijos, Erfurto seminarijos, kurioje studijavo šventinamasis Jurijus.

Per pamokslą kardinolas linkėjo diakonui būti vilties apaštalu šiandieniniame pasaulyje. Naujai pašventintas diakonas J.Vitkovskis paskirtas parengiamojo kurso ugdytoju.

VKS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija