Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Į Mariją su pasitikėjimu

Alytaus maldininkai kartu su Kauno arkivyskupu
metropolitu S.Tamkevičiumi, SJ, prie naujai atidarytų
Šiluvos Jono Pauliaus II namų. Vadovė
K.Bondareva - pirmoje eilėje ketvirta iš kairės

Rugsėjo 7 dieną iš Tytuvėnų ir Raseinių Šiluvos link nuvingiavo ilgos maldininkų procesijos. Į Švč.Mergelės Marijos Gimimo iškilmes išskubėjo ir Alytaus maldininkų grupė, vadovaujama VšĮ „Dienos namai” direktorės Kristinos Bondarevos.

Kartu su maldininkais iš visos Lietuvos į Šiluvą atvyko apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stefanas Zurbrigenas, tarptautinės organizacijos TFP (tradicija, šeimą, nuosavybė) nariai, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, Šaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, prezidentas Rolandas Paksas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Vytautas Kaminskas, kiti garbūs svečiai.

Šv. Mišių metu arkivyskupas S. Tamkevičius, pradėdamas savo pamokslą, atkreipė visų dėmesį į du Bažnyčiai reikšmingus asmenis - Dievo Motiną, kurią Šiluvoje vadiname Ligonių Sveikata, ir Ją labai mylintį popiežių Joną Paulių II, prieš dešimt metų aplankiusį Dievo Motinos apsireiškimo vietą Šiluvoje.

Lankydamasis Lietuvoje, Šventasis Tėvas linkėjo visiems apaštalo Pauliaus žodžiais: „Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė!“ Deja, jos šiandien pasigendama Lietuvoje. Neužtenka vien džiaugtis paviršutiniška taika, kur neatsižvelgiama į didžiąsias vertybes, į moralės ir gyvenimo prasmės problemas. Popiežius primygtinai ragino, kad „Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola“, nurodydamas, kad „prie Kristaus reikia eiti per Mariją“.

„Į Mariją šiuo reikšmingu istorijos metu su pasitikėjimu gali žvelgti ir Lietuva, - baigdamas pamokslą pažymėjo arkivyskupas S.Tamkevičius, - nes Švč. Mergelė žino tikruosius ir svarbiausius naujam gyvenimui atgimusios tautos rūpesčius“.

Šv. Mišių pabaigoje apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. P.S.Zurbrigenas padėkojo visiems susirinkusiems į šią gražią šventę, o ypač tiems, kurių pastangomis per vienerius metus Šiluvoje iškilo Dvasinis centras, pavadintas Šiluvos Jono Pauliaus II namais.

Prezidentas R.Paksas palinkėjo, kad šie namai taptų vilties ir meilės dovana Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.
Palaikydami Padėkos dienos Šiluvoje tradiciją, pasibaigus iškilmėms, Alytaus maldininkai taip pat nuoširdžiai padėkojo arkivyskupui S. Tamkevičiui už gražius artimo meilės darbus Bažnyčioje.

Dvasiškai atsinaujinę, prisipildę vilties ir ramybės, grįžome į Alytų, su dėkingumu prisimindami kelionėje sutiktus gyvojo tikėjimo liudytojus.

Marija PETRAUSKIENĖ

Alytus-Šiluva

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija