Atnaujintas 2004 m. sausio 7 d.
Nr.02
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Laurynas Gucevičius ir jo epocha

Aldona Kačerauskienė

Kiekvienas kūrėjas yra savo epochos išaugintas kūdikis. Brandaus klasicizmo atstovas architektas Laurynas Gucevičius (1753 – 1798) – ne išimtis. Pernai sukako 250 metų nuo jo gimimo. Ta proga Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Vilniuje surengė dviejų dienų konferenciją. Gruodžio 11 ir 12 dienomis buvo perskaityta apie dvidešimt pranešimų, kurių autoriai – Vilniaus dailės akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto mokslininkai.

L.Gucevičius gimė 1753 metais Migonių kaime (Kupiškio r.), Simono Masiulio šeimoje. Tik dešimt metų augo su tėvu. Po tėvo mirties motina „užsiėmė užkurį“ Stoką. Pamažu žmonės užmiršo Masiulio pavardę. Gimė Stokos vaikai, su kuriais kartu augo Laurynas. Net gerokai vėliau, kai Vilniaus universiteto profesorius L.Gucevičius keturiais arkliais kinkyta karieta parvažiuodavo į tėviškę, žmonės stebėdavosi: „Žiūrėk, Stokiokas parvažiavo“. Gucevičiaus pavardė jam buvo reikalinga grumiantis dėl bajorystės dokumentų, be kurių nebuvo atviro kelio į mokslą, kūrybą, aukštuomenę. Konferencijoje didysis architektas buvo vadinamas Laurynu Gucevičiumi, taip, kaip jis save vadino.

Migonių kaimas 1594 metais buvo užrašytas Anykščių klebonijai. 1673 metais jame gyveno 35 šeimos, 1744 metais – tik 20. Tai karų ir vėlesnių bado bei maro metų rezultatas. Migonių kaimo valstiečiai baudžiavos nėjo, jie mokėjo duoklę, atlikinėjo įvairias prievoles. Kaimyninių kaimų valstiečiai buvo beteisiai baudžiauninkai, visiškai priklausomi nuo dvarininko valios. Daugelis pranešėjų stebėjosi, kaip Laurynui pasisekė prasimušti į mokslus. Reikėjo nepaprastos valios, didelių gabumų ir sėkmės, kurią lėmė pažintis su vyskupu Ignu Jokūbu Masalskiu. 1773 – 1776 metais Laurynas Vilniaus universitete architektūros mokėsi pas architektą Martyną Knakfusą, vienerius metus studijavo Romoje, paskui su vyskupu Masalskiu keliavo po Vakarų Europą, Paryžiuje klausėsi paskaitų Karališkojoje dailės akademijoje ir F.Blondelio architektūros mokykloje, žavėjosi klasicizmo menu ir architektūra, ryškiausiai suklestėjusiais Prancūzijoje. Šis stilius, anot naujausių žinynų, „pasižymėjo griežtumu, santūrumu, kūrybos saistymu su griežtais reikalavimais ir iš anksto nustatytomis pavyzdinėmis taisyklėmis. Klasicistinis menas ir architektūra buvo savotiška reakcija į išsisemiantį baroką ir kartais perdėtą jo žaismingumą. Pavyzdžių ir įkvėpimo šaltinių vėl imta ieškoti antikoje, taip pat racionalesniame renesanso palikime. Klasicistinio meno ir architektūros paminklų gausu visuose Europos kraštuose. Klasicizmo laikotarpiu buvo stengiamasi padaryti tvarkingesnį ir besiplečiančių miestų planavimą – kurti taisyklingą gatvių tinklą ir dideles bei taisyklingas aikštes“.

Iš užsienio L.Gucevičius parsivežė daug žinių. Su jam būdingu entuziazmu priėmė vyskupo Masalskio pasiūlymą būti Verkių dvaro rūmų ansamblio statybos architektu. 1789 – 1794 metais dėstė karo inžineriją ir kartografiją Lietuvos inžinerinio korpuso mokykloje, veikusioje prie Vilniaus universiteto.

1794 metų pavasarį Lietuvoje prasidėjus sukilimui prieš carinės Rusijos despotizmą, L.Gucevičius parengė projektą, numatantį, kaip komplektuoti ir organizuoti sukilėlių gvardiją. Pagal šį projektą tarnyba gvardijoje buvo prilyginta tarnybai kariuomenėje; joje buvo laikomasi kariškos tvarkos. L.Gucevičius vadovavo tai gvardijai, prie Ašmenos buvo sunkiai sužeistas. Sukilimas baigėsi pralaimėjimu. L.Gucevičius į ankstesnes pareigas grįžti nebegalėjo, dirbo Gervėčių administratoriumi. Tačiau po trejų metų vėl grįžo į Vilnių, dirbo universitete, įkūrė pirmąją Lietuvoje Architektūros katedrą, jai vadovavo, tapo profesoriumi.

Trumpas buvo architekto L.Gucevičiaus amžius. Jis mirė 46 metų, tačiau savo darbais nusipelnė, kad jį minime net po 250 metų. Minime ne tik mes. Jo vardas įrašytas į pasaulinio garso enciklopedijas. Jis suprojektavo ir rekonstravo Vilniaus rotušę, Vilniaus Katedrą, Verkių rūmus ir daugelį kitų pastatų. Ne tik suprojektavo, bet ir prižiūrėjo statybą, konstravo keltuvus, poliakales, kurios palengvino statybų darbą, padarė jį kokybiškesnį.

Iki šiol apgailestaujama dėl neatrastos L.Gucevičiaus palaidojimo vietos. Nėra kur padėti gėlių, nėra kur nueiti, pasimelsti, pamąstyti.

Kauno technologijos universiteto prof. Jonas Minkevičius, kilęs iš to paties Migonių kaimo, taip apibūdino architekto L.Gucevičiaus fenomeną: „Asmenybės formavimuisi pagrindą padėjo jo valstietiška, kaimiška, kupiškėniška kilmė, aplinka, vertybinė auklėjimo etika ir aktyvios liaudies kūrybinės tradicijos.

Kūrybiniu požiūriu – drąsa, priešinantis varžančioms formalistinėms normoms, santūrumo ir paprastumo, dvasinės emocinės šilumos ir giedros harmonijos siekiai, pagarba gamtinei aplinkai ir ūkiniams statiniams, kaip lygiaverčiams architektūrinių ansamblių komponentams. Visa tai analogiška kupiškėnų kaimo architektūros tradicijoms.

Pilietiniu patriotiniu požiūriu – atkaklus veržimasis laisvėn, intelektualinėn švieson, pasiaukojantis kovinis pasipriešinimas Rusijos imperijos okupacijai.

Moraliniu etiniu aspektu – ištikimybė tradicinėms bendruomenėms ir krikščioniškoms vertybėms, glaudus neegoistiškas solidarumas su gimine, nepaisant esmingai pakitusio jo socialinio statuso“.

Konferencija „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“ baigėsi iškilmingu vakaru Vilniaus rotušėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija