Atnaujintas 2004 m. sausio 9 d.
Nr.3
(1206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Viešpaties gimimo belaukiant

Vaikšto paslaptis Kalėdų

Svarbiausia žinoti,
ko norime

Advento renginiai

Kaimo bendruomenės.
Penkerių metų patirtis

Gyvenvietės laikraštis –
į kiekvieną kiemą

Melstis už mirusiuosius

Suklydo

Darbai skiriasi nuo žodžių

Klaidų taisymas

Tyčiotis iš kunigų –
mada ar nauda?

Invalidumas ir… degtinė

Poilsio vieta –
buvusioje klampynėje

Tautos ateitis

Įsiklausymo, įsižiūrėjimo
ir susivokimo metas

Artėja ginčo pabaiga

Didelės Gruzijos viltys

Apsidraudė

Pagerbė kunigą kovotoją

Ateik, Šventoji Dvasia, gyvenimo pilnatve!

 

Krikštas
EPA-ELTA nuotrauka

Besibaigiant liturginiam Kalėdų švenčių laikotarpiui, šį sekmadienį Bažnyčia švenčia Jėzaus krikštą, kuris vėliau pats žmones krikštys Šventąja Dvasia ir ugnimi (plg. Lk 3, 16).

Visi žinome: visų svarbiausias sakramentas – Krikštas. Kai kurie katalikai tėvai (neretai dėl nesupratimo, aplaidumo ir panašių priežasčių) nesirūpina savo kūdikių krikštijimu ir todėl jų vaikai nepatiria tų antgamtinių malonių, kurias išryškina Katalikų Bažnyčios katekizmas: „Kūdikiams, gimusiems su žmogiška, puolusia ir gimtosios nuodėmės suteršta prigimtimi, taip pat reikalingas atgimimas per krikštą, kad būtų išgelbėti iš tamsybių valdžios ir perkelti į Dievo vaikų laisvę, į kurią yra pašaukti visi žmonės… Bažnyčia ir tėvai sutrukdytų kūdikiui gauti neįkainojamą malonę tapti Dievo vaiku, jei jo gimusio netrukus nepakrikštytų”.


Pašaukimų pastoraciją turi
lydėti asmeninis liudijimas

Kardinolas Zenonas Grocholevskis dalijasi
kelionės į Rusiją įspūdžiais

Kardinolas Zenonas Grocholevskis

Praėjusių metų rugsėjį švenčiant Sankt Peterburge veikiančios Marijos, Apaštalų Karalienės, katalikų kunigų seminarijos įkūrimo dešimtąsias metines, Rusijoje lankėsi Vatikano Katalikiškojo mokymo kongregacijos prefektas lenkų kilmės kardinolas Zenonas Grocholevskis, kuris gana įdomiai dalijosi įspūdžiais apie pokomunistinės visuomenės tikinčiųjų gyvenimą, paminėjo galimo Popiežiaus vizito į Rusiją aktualumą, taip pat aiškino dvasinių pašaukimų ir kunigų rengimo perspektyvas. Jis sakė, kad sielovadai yra svarbūs ne „specifiniai efektai“, siekiant patraukti žmones, bet „atkaklus kasdienis darbas“ bei paties kunigo asmeninis pamaldumo liudijimas.


Nužudytas nuncijus palaidotas gimtinėje

Arkivyskupas Maiklas Kortnis
EPA-ELTA nuotrauka

Kaip jau rašėme praėjusį penktadienį, Burundyje gruodžio 29 dieną nužudytas apaštalinis nuncijus, 58 metų airių kilmės arkivyskupas Maiklas Adamas Kortnis. Išpuolis įvyko nuncijui keliaujant automobiliu kelyje už maždaug 50 kilometrų nuo Bužumbūros. Be palydos važiavęs automobilis buvo apšaudytas nuo kalvos šalia kelio. Trys kulkos sunkiai sužeidė nuncijų, kuris neteko sąmonės. Popiežiaus atstovas buvo atvežtas į sostinės Bužumbūros ligoninę, kur netrukus mirė.

Tragiško išpuolio sukrėsta Burundžio Bažnyčia išlydėjo nuncijų Amžinybėn Bužumbūros katedroje gruodžio 31-ąją surengtose gedulingose pamaldose. Joms vadovavęs apaštalinis nuncijus Ugandoje arkivyskupas Kristofas Pjeras kalbėjo apie žuvusio nuncijaus giliausius įsitikinimus, kuriais grindė savo gyvenimą ir tarnystę, būtent tuo, jog tautinis skirtingumas yra didis turtas, kurį reikia priimti ir vertinti, o ne naikinti per prievartą. Gedulingose šv. Mišiose taip pat buvo perskaityta homilija, kurią nuncijus buvo parengęs sausio 1-osios – Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos ir Taikos dienos liturginei šventei. Išlydėti nužudyto apaštalinio nuncijaus į Bužumbūros katedrą buvo susirinkę tūkstančiai gedinčių Burundžio tikinčiųjų.


Trijų Karalių šventė – su vyskupu

Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas (kairėje) Kupiškio
Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčioje su Trimis Karaliais

Praėjusį sekmadienį Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiama Trijų Karalių (Kristaus apsireiškimo) šventė. Tikinčiųjų prisirinko daug – kaip per pačias didžiąsias šventes. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Pamokslas buvo aktualus kiekvienam tikinčiajam, kuris galvoja apie gyvenimo prasmę, žmogaus siekius ir kelio į užsibrėžtą tikslą pasirinkimą. Dievas davė protą žmogui, kad galvotų ir įvertintų, kas yra gera, o kas bloga. Bažnyčioje žmogus atgauna sielos ramybę, malda padėkoja Viešpačiui, pagalvoja apie savo egzistenciją, randa teisingą takelį iš gyvenimo klystkelių. Netgi paklydėlis, gavęs kunigo palaiminimą, pagalvoja apie gyvenimo prasmę ir gali visiškai pakeisti savo elgseną, pasitaisyti. Mes privalome ne pasmerkti paklydėlį, o padėti jam, neleisti nuskęsti alkoholizmo ar narkomanijos liūne. Tik bendra malda, susitelkimu turime baigti dabartines rietenas, susipriešinimą. Vysk. J.Kauneckas pasidžiaugė, kad gausiai prisirinko tikinčiųjų į šv. Mišias ir kad buvo toks gausus būrys priimančiųjų komuniją.


Kalėdnaktis

Bernelių Mišias aukoja klebonas
kun. Stasys Toleikis. Šalia – klierikas
Audrius Jankūnas

LAUKUVA. Tik antri metai Laukuvos Šv.Kryžiaus atradimo bažnyčioje (Šilalės dekanatas) klebonu dirba kun. Stasys Toleikis, o jau spėjo pelnyti visos Laukuvos tikinčiųjų bei Laukuvos seniūnijos valdžios pagarbą. Mat naujasis klebonas stengiasi gyventi visų parapijos tikinčiųjų bei seniūnijos rūpesčiais. Atėjęs klebonauti, pirmiausia jis griebėsi jau begriūvančios iš akmenų pastatytos bažnyčios remonto: buvo sutvirtinti pamatai, tiksliau, po jais esantis gruntas, išlygintas šventorius, sutvarkyta bažnyčios aplinka.


Šeima – pasaulio taikos lopšys

Virgis Stakėnas vilkaviškietėms
mielai rašė autografus ant savo
naujausio albumo

Vilkaviškis. Minint Šventosios Šeimos šventę (gruodžio 28 dieną), pirmąkart surengta Vilkaviškio vyskupijos katalikiškų šeimų šventė. Į šv. Mišias Vilkaviškio Katedroje susirinko visų šešių vyskupijos dekanatų – Šakių, Marijampolės, Alytaus, Aleksoto, Lazdijų ir Vilkaviškio šeimų atstovai. Šv. Mišias su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila koncelebravo Aleksoto ir Alytaus dekanai kun. Deimantas Brogys ir kun. Arūnas Užupis. Šeimų atstovai dalyvavo liturgijoje.


Bažnyčia ir kaimo kultūra – neatskiriami

Raimondas JASINSKAS

Basųjų karmeličių vienuolė
Jėzaus Širdies Marija ir kunigas
iš Didžiosios Britanijos svečiuose
Batniavos pagrindinėje mokykloje

Kai Irena Ramanauskienė su Vilniaus kultūros mokyklos baigimo diplomu rankose atvyko į Batniavą, ši netoli Kauno esanti gyvenvietė garsėjo ne tik čia auginamomis daržovėmis, vaisiais, bet ir naujaisiais kultūros namais. Tuo metu Batniavos kultūros namai su 400 vietų žiūrovų sale, moderniai įrengtais repeticijų kambariais, puikia scena buvo žinomi visoje šalyje. Čia dažnai koncertuodavo ne tik meno saviveiklos kolektyvai iš visos Lietuvos, bet ir profesionalūs atlikėjai. Batniaviškių neaplenkdavo teatrai, cirko trupės, profesionalūs orkestrai.


Sode gyvena žmonės

Julė KILČIAUSKIENĖ

Žiema. „Sargybinis“ apžiūri sodų
bendrijos teritoriją

Žvarbus vėjas smelkiasi į kaulus. Niūri žiema sodų bendrijose – sovietų laikais statytuose kolektyviniuose. Tada juos žmonės įsirengė laisvalaikiui ir ūkinei veiklai. Dabar sodai keičia savo paskirtį. Jau prasidėjo vėlyvi šių metų žiemos šalčiai, pirmasis storas sniego sluoksnis užklojo žemę, sausis pagaliau spustelėjo savo aštriais nagais. Žemės darbai baigti, bet sodai gyvena sava buitimi.

Štai prieš porą metų čia atsikėlusi Leokadija dar žiemos nelaukia... Tas mūrininkas vis nepasirodo. Kiek kartų jam mobiliuoju telefonu skambino, vis „po savaitės“ ir „po savaitės...“. Pavasarį pradėjo tartis, žmogus labai užimtas, daug užsakymų turi – niekam neatsisako padėti, tai kol eilė ateina... Taip guodžiasi Leokadija, moteris per septynias dešimtis gerokai perkopusi, pardavusi dviejų kambarių butą Kaune ir nusipirkusi sodą su nameliu.


Kaimo turizmas vasarą ir žiemą

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos
prezidentė Regina Sirusienė (kairėje)
ir Kretingos rajone esančios kaimo
turizmo sodybos “Vienkiemis” šeimininkė
Jolanda Šoblinskienė
Algirdo SABALIAUSKO (ELTA) nuotrauka

Svečias - savas žmogus

Kaimo turizmas - viena naujausių verslo šakų Lietuvoje, bet jau spėjo įleisti gilias šaknis šalies poilsio organizavimo sferoje, turi sukaupęs nemažai patirties, įgijęs savitų tradicijų. Dažnas šiokių tokių pajamų turintis miesto gyventojas atostogų metą ar savaitgalį nori atitrūkti nuo miesto triukšmo, dulkių, kaimynų bruzdesio ir sprunka į kaimą. Ne vien pas gimines, kur paprastai būna įkinkomas į galybę darbų (žinia, už pavalgymą, guolį juk reikia atidirbti...), bet arčiau natūralios gamtos, pabūti ramumoje bei atokvėpyje. Tokių poilsiautojų atsiranda vis daugiau. Kaip sakė didelė kaimo turizmo entuziastė, viena šios veiklos pačių aktyviausių organizatorių, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Regina Sirusienė, dabar šalyje yra apie 700 sodybų, vienkiemių, kaimiškų svečių namų, kur galima įdomiai, linksmai, aktyviai ar gamtos ramumoje, prie upės, ežero ar miško praleisti kelias, keliolika ar dar daugiau dienų. Pasimaudyti, pameškerioti, paplaukioti valtimi, pagrybauti, pasivaikščioti takais ir takeliais, žiemą - paslidinėti. O vienoje sodyboje net keramikos dirbtuvės įrengtos.


Ant ES slenksčio - ne tuščiomis

Benjaminas ŽULYS

LŽŪU Mokomojo bandymų ūkio direktorius
Vladas Kurutis ir jo bendradarbė –
zootechnikė selekcininkė
Dana Baršauskienė Karkiškių fermoje
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Mokslas ir gamyba

Kai kurios žemės dabartinėje Noreikiškių seniūnijoje ir aplinkui ją prieškariu priklausė tuometiniam finansų ministrui Petrui Karveliui, kitiems šeimininkams. Sovietiniu metu čia ilgą laiką buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis, užėmęs 3000 hektarų plotą.

Apie tai dabar pasakoja šioje seniūnijoje gyvuojančio Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokomojo bandymų ūkio direktorius agronomas Vladas Kurutis, šiose žemėse besidarbuojąs 23-ejus metus. Anksčiau kurį laiką buvo minėto mokomojo ūkio vyriausiasis agronomas, dabar štai vėl vairuoja žemės ūkį į naujus vandenis. Tiesa, dabartinio ūkio plotas žymiai kuklesnis – 430 hektarų. Bet ir jame galima daug gero nuveikti, sukurti, įgyvendinti naujų idėjų.


Darbštūs paukščių augintojai
mėgsta naujoves

Bronius VERTELKA

Kaimo verslininkai
Algirdas ir Emilija Bieliniai

„Neturėdamas darbo, aš jo susirasčiau Panevėžyje ar Vilniuje, bet nesėdėčiau sudėjęs rankas. Augindamas paukščius, aš tą darbą atlieku per valandą, ko kitam prireiktų visos dienos“, - teigė Panevėžio rajono Kritižio kaime gyvenantis 45 metų Algirdas Bielinis.

 

Kambariuose - apie šimtas rūšių gėlių

Maždaug prieš penkiolika metų Vilniuje ir Panevėžyje gyvenę Algirdas ir Emilija Bieliniai sumanė kurtis kaime. Sulygo trobą Kritižio kaime. Be jokių svarstymų, nutarė ją pirkti. Šalia gero kelio, greta miškas, arti senasis Vilniaus plentas. Maždaug 1939 metais statytą gyvenamąjį namą teko remontuoti, tačiau jame rado tinkamą naudoti kaimišką krosnį ir krosnelę, kurios sienelė apšildė kambarius. Algirdas turėjo elektrochemiko specialybę, bet kurį laiką jam teko padirbėti statybos inžinieriumi, todėl namo restauravimas buvo ne kančia, o savotiškas malonumas.


Ar Bažnyčia privalo padėti
Lietuvos krikščionims
demokratams (LKD)?

Perskaitęs „XXI amžiuje“ (2003, Nr.95) straipsnį „Kam naudinga izoliacija?“, kurios autorius pasirašo kaip Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, ilgokai galvojau, kokios partijos. Prasidėjus 2004 metams, pravartu apie daug ką pagalvoti, prisiminti. Su kai kuriais minėto straipsnio autoriaus teiginiais galima sutikti: pavyzdžiui, kad Lietuvos krikščionių demokratų partija po 1918 metų buvo pakankamai stipri. Nebloga pradžia buvo padaryta atkuriant partiją po Kovo 11-osios. Autoriaus žiniomis, KGB agentų pateko ir į Vatikano aplinką. Manau, jog nemažai jų atsirado įvairiose Lietuvos partijose. Ne išimtis ir buvusi LKDP. Tiesa, kad dalis jos narių vengė bendradarbiavimo su Bažnyčia, tokių dabartiniame LKD darinyje dar daugiau.


Vis gilėjanti klampynė

Petras KATINAS

Prezidentinis skandalas jau tampa anekdotų šaltiniu. Ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje šaipomasi, kai Prezidento pavadintas vienu iškiliausių teisininkų, kuriam tiesa ir teisingumas yra svarbiausi dalykai, svarbesni net už pinigus, Kęstutis Stungys pareiškė, kad Prezidentas kreipsis į Strasbūro teismą dėl jo teisių pažeidimo! Tokiu atveju, garsiojoje Gineso rekordų knygoje atsirastų dar negirdėtas rekordas: valstybės Prezidentas paduoda į teismą savo valstybę! Nors, giliau pažvelgus, tuo stebėtis nereikėtų. Juk aišku, kad R.Paksas atstovauja ne tai valstybei, kurios vadovu skelbiasi. Pasirodo, iškilusis teisininkas drįso suabejoti valstybės aukščiausiosios teisinės institucijos - Konstitucinio Teismo sprendimu, kai jis nustatė, jog, dosniausiam Prezidento rėmėjui Jurijui Borisovui išimties tvarka suteikiant Lietuvos pilietybę, grubiai pažeista Konstitucija ir kiti įstatymai. Tokios, atsiprašant, abejonės rodo, kad Prezidentui ir jo nusamdytam advokatų būriui Lietuvos Konstitucija nė motais. Pasirodo, Konstitucijos ir įstatymų vykdymas privalomi visiems, išskyrus vieną Lietuvos pilietį, šiuo metu esantį aukščiausiu valstybės pareigūnu. Tad gal jis jau ne Lietuvos pilietis, kaip ir jo numylėtinis J.Borisovas? Dėl pastarojo, nepaisant Konstitucinio Teismo sprendimo, Migracijos departamentas vis delsia priimti ryžtingą sprendimą. Atrodo, Migracijos departamento valdininkams dar nepakanka Valstybės saugumo departamento pranešimo, prašant paskelbti J.Borisovą nepageidaujamu asmeniu.

 

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia į piligrimų kelionę į Italiją

2004 metų kovo 8-14 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Paduja – Florencija – Ostija – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas – Vilnius. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną,
Prienus, Alytų, Lazdijus.

Kaina – 599 Lt (užsirašius ir sumokėjus avansą iki gruodžio 31 dienos
taikoma 100 Lt, iki sausio 15 dienos - 70 Lt ,
iki sausio 30 dienos - 50 Lt nuolaida).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.), 8-37-777488,
8-682-04923 (mob.).

 

Turizmo agentūra „Titano vartai“ (pažymėjimo numeris 003072) turi didelę kelionių organizavimo patirtį, organizuoja ir vykdo turistines, piligrimines bei dalykines – specializuotas keliones po visą Europą. Nuo 1998 metų ypatingas dėmesys skiriamas pažintinėms – piligriminėms kelionėms. Tapo tradicija kasmet aplankyti Čenstakavą, Lurdą, Fatimą, Romą ir kitas Katalikų Bažnyčios istorijai svarbias vietas.

Kviečiame jus į artimiausias agentūros organizuojamas
pažintines - piligrimines keliones:

į EGIPTĄ – vienos seniausių pasaulio civilizacijų kultūros ir mūsų tikėjimo protėvių pėdsakais (lėktuvu): Šarm el Šeikas - Šv. Kotrynos vienuolynas - Mozės kalnas - Kairas - Aleksandrija - Asuanas - Abu Simbelis - kelionė kruiziniu laivu - Luksoras - Hurgada. Vienuolika nakvynių su pusryčiais ir vakariene viešbučiuose, trys nakvynės laive su maitinimu tris kartus per dieną, viena naktis traukinyje.

2004 03 11 – 03 25. Kaina nuo 3550 Lt.

ŠV.PAULIAUS KELIAIS TURKIJOJE: Budapeštas – Sofija – Stambulas - Troja – Bergamas – Izmiras – Efesas – Hierapolis – Antalija – Kapadokija – Ankara – Stambulas – Bukareštas – Miškolcas. Dvylika nakvynių viešbučiuose su pusryčiais ir vakariene Turkijoje. 2004 04 14–30. Kaina nuo 1890 Lt.Prie šios grupės galima prisijungti, atskridus lėktuvu į Stambulą (kaina – nuo 2290 Lt).

Ruošiamos ir vykdomos kelionės Jūsų pasiūlytais maršrutais.

Skambinkinte: Vilniuje - tel./faks:(8-5)2122344, mob.tel.8-68610113.

Kaune – (8-37) 453039 mob.tel. 8-610 10717. El.p.: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija