Atnaujintas 2004 m. sausio 23 d.
Nr. 7
(1210)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Bedarbiams lieka
vien viltis

Jėzaus patepimas – nuostabus Dievo Dvasios veikimas

Nekurkime įstatymų paskubomis

Daug rašantis kunigas

Bažnyčia ir moksleivių mokymas

Tikybos mokymas
ir parapinė katechezė

Parodyk, kaip
tu elgiesi

Kodėl taip elgiamasi?

Lietuvis nepražus

Prie ko glaustis?

Izabelė

Lietuvos turizmas – Nemuno kelias

Dienos, kurios Lietuvai buvo
tarsi Dievo Motinos
gailestingumo stebuklas

Troškulys

Tautos kolaborantai

Kaime užaugo trys sūnūs

Žmogiškoji valia
ir jos apraiškos

Tautos skurdas - prevencijos turguje

Prisidengus svetima nuomone

Nieko nauja po saule

Prekiautojo aukų krauju logika

Versijos

Gamtosaugininkai ragina visuomenę padėti gyvūnams

Kaip išvengti gripo?

Prezidento kelionės po Lietuvą susilaukia prieštaringos reakcijos

Jaunimo judėjimo „Už Prezidentūrą,
dirbančią Lietuvai“ atstovai Kaune
prezidentą Rolandą Paksą pasitiko
su plakatais.
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotrauka

Nepaisydamas Lietuvos merų kreipimosi susilaikyti nuo kelionių po Lietuvą, kuriomis skaldoma tauta, trečiadienį prezidentas Rolandas Paksas lankėsi Kaune. Pirmiausia Vienybės aikštėje sustojusiam Prezidentui Kauno valdžia neparodė dėmesio. Užtat jaunuoliai žibino jau tradicinėmis tapusias žvakeles ir demonstravo plakatus. Kauno savivaldybė sutikti Prezidentą Karo muziejaus sodelyje ir supažindinti jį su Knygnešių sienele delegavo Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pirmąjį pavaduotoją Zenoną Girčį.


Evangelinis raugas tėvynės ateičiai

Teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete

VDU Katalikų teologijos
fakulteto dekanas
mons. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Nuo širdies smūgio 1993 metais staiga mirus naujai atkurto Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto ir Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dekanui kun. dr. Viktorui Butkui, sunku buvo rasti administracinių gabumų turintį teologijos žinovą kunigą užimti šias pareigas. Šias pareigas pagaliau sutiko eiti jau ir taip kitais darbais apkrautas kun. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Naujasis fakulteto dekanas parodė daug sumanumo, ištvermės ir rūpestingumo. Fakultetas išsiplėtė. Prabėgo dešimt metų. Šios sukakties proga mons. doc. dr. V.Vaičiūnui, KTF VDU dekanui, buvo pateikti trys klausimai. Jo atsakymai bent iš dalies atskleidžia šio Lietuvoje vienintelio Katalikų teologijos fakulteto reikšmę


Vieno paveikslo istorija

Popiežiaus Pijaus XII indulgencija

Daktarės Paulinos Miliauskienės namų svetainėje kabo paveikslas. Tai popiežiaus Pijaus XII indulgencija — Jo Šventenybės nuotrauka ir asmeniškas palaiminimas lenkų ir lotynų kalbomis Jonui Miliauskui bei jo šeimai per tris kartas. Galimas daiktas, kad tokia relikvija tėra vienintelė Lietuvoje.

Popiežiaus indulgencija senais laikais suteikdavo išankstinį nuodėmių atleidimą, o dabar, pagal Bažnyčios įstatymus, teikia palaiminimą. Bet kaipgi atsirado šis paveikslas daktarės namuose? Pasakoja Paulina MILIAUSKIENĖ:


Iš svetimo skausmo turtų nesusikrausi

Bronius VERTELKA

Gerą darbą darantys
Marytė ir Petras Rudeliai

Reikalinga svetimiems

Į „Caritas“ Marytė Rudelienė atėjo tokiu keliu. Tada ji dirbo gėlininkių grandininke. Moterys ėmė sakyti, jog turi išaugtinių drabužėlių, bet nenori jų išmesti į sąvartyną. Drabužėliai tiktų vargstančių šeimų vaikams. Reikėtų tai bažnyčios pagalba organizuoti.

Pasitarti atėjo pas tuometinį kleboną kun. Stasį Kazėną. Šis tarė: „Kodėl jums, Rudeliene, tuo neužsiimti?“ Iš pradžių įsikūrė katalikiškuose senelių globos namuose. Vėliau, grąžinus bažnyčiai pastatą prie pat namų, ten persikėlė. Skirtą salę tinkamai susitvarkė.


Psichikos centre taikoma
užimtumo terapija

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergės psichikos sveikatos
centro vedėjas Juozas Galiauskas

Ukmergės psichikos sveikatos centras įsikūręs naujose, šiuolaikiškai suremontuotose patalpose, kuriose dirba šio centro vedėjas Juozas Galiauskas bei gydytojas psichiatras Juozas Pukas, psichologė, du socialiniai ir slaugos darbuotojai. Stenduose iškabintos buvusių darbuotojų psichiatrų nuotraukos: Valentino Mačiulio, Aldonos Šiurkutės, Valės Milvydienės ir kitų.

Centro vedėjas J.Galiauskas teigia, jog šioje įstaigoje lankosi pusantro tūkstančio ligonių. Jie dažniau lankosi keičiantis metų laikams, ypač rudenį ir pavasarį, kai paūmėja psichikos ligomis sergančių žmonių būklė, tamsiuoju laikotarpiu pagausėja ligonių, sergančių depresija.


Parapijos aktyvo šventė

Parapijos aktyvas prie arbatos
puodelio

KAUNAS. Sausio 10 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos, sinodo grupės, „Caritas“, jaunimo, choro nariai, tikybos mokytojai rinkosi į šv. Mišias, kurias jiems aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius.


Būti palaimintosios sekėjais

Po susitikimo Šilalėje Telšių vyskupas
dr. Jonas Boruta, Kretingos vienuolės
ir Šilalės „Caritas“ atstovė
Birutė Lašaitienė

Šilalė. Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, pasitelkęs vyskupijos „Caritas“ direktorių kun. Saulių Damašių, generalvikarą prelatą Juozą Šiurį bei Palaimintosios Motinos Teresės kongregacijos Kretingos vienuolyno vienuoles, aplankė visus vyskupijos dekanatus ir domėjosi, kaip parapijose vykdoma karitatyvinė veikla. Kartu buvo vežamas ir palaimintosios paveikslas su jame įrašytais jos žodžiais: „Aš noriu, aš trokštu su Dievo palaima būti šventa“. Juk norint būti šventam neužtenka vien karštai melstis, reikia ir daug gerų darbų.


Gyvenimas tarp savo skulptūrėlių

Raimundas Blažaitis savo pirmąją
didelę skulptūrą vertina kritiškai,
bet mano, kad ji jau susigyveno
su mažosiomis, ir jos gyvenimą
žada pratęsti restauruodamas

Vienoje Alvito (Vilkaviškio r.) gyvenvietės gatvėje Raimundo Blažaičio sodyba išsiskiria savo originalumu: medžio tvora, drožta pašto dėžutė – ežiukas, keletas skulptūrų. Kieme jų kur kas daugiau. O senoviškos klėtelės sienos iš išorės ir vidaus išpuoštos mažomis skulptūrėlėmis. Klėtelė – Raimundo kūrybinių minčių įsikūnijimo vieta. Sienas puošia diplomai, liudijantys apie dalyvavimą simpoziumuose, parodose.


Žmonių įstatymai turi atitikti
amžinuosius Dievo įstatymus

Kardinolui Joachimui Meisneriui – 70

Kardinolas Joachimas Meisneris

Vienas žymiųjų Vokietijos Katalikų Bažnyčios hierarchų Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris 2003 m. gruodžio 25 d. paminėjo savo 70-ąjį gimtadienį. Tarp kitų šio ganytojo nuopelnų svarbu pažymėti, jog kardinolas J.Meisneris, vadovaudamas vokiečių katalikų paramos Rytų Europos Bažnyčiai – sąjūdžiui „Renovabis“, daug prisidėjo prie pokomunistinių šalių tikinčiųjų bendruomenių atsikūrimo. Štai ir savo jubiliejinio gimtadienio proga jis perdavė 50 tūkst. eurų čekį Pinsko (Baltarusija) vyskupijos katalikiškųjų senelių globos namų statybai. Kardinolas paragino Kelno katalikus vietoje asmeninių dovanų jam aukoti pinigus šiam ir kitiems socialiniams projektams.


Grėsmingi kontūrai

Povilas Strapšys

Kelis mėnesius besitęsiantis ir jau kaip įkyrus danties skausmas pabodęs Prezidento skandalas paskutinėmis dienomis pasipildė keliais labai grėsmingais akcentais. Pirmiausia, pasinaudojęs pauze skandalo tyrime, Prezidentas perėjo į „kontrpuolimą”. Matyt, pasinaudojo bičiulio ir likimo draugo A.Butkevičiaus patarimu. Šis gana koordinuotas veiksmas turėjo dvigubą poveikį. Jis ne tik paryškino tariamas Prezidento oponentų argumentų spragas, bet leido dar labiau atskleisti tikrąjį Prezidento veidą.


Tikėjimo kelias

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Praėjusią savaitę prisiminėme kruvinuosius Sausio įvykius, kai gynėme iš pelenų gimstančią Lietuvos laisvę. Drauge išgyvenome dėl to, kas šiandien vyksta tėvynėje. Dabarties išmėginimai Lietuvai yra galbūt dar didesni už praėjusius, nes anuomet nebuvo tokios sumaišties žmonių protuose ir širdyse, kurią matome šiandien. Šioje sumaištyje populiarumo susilaukia nedemokratinės, net fašistuojančios jėgos, panašios į tas, kurios XX amžiuje atnešė nelaimę ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Lietuva laiko egzaminą, kurį ir mums, tikintiesiems, reikės išlaikyti.

 

„XXI amžiaus“ redakcijai reikalingas vadybininkas.

Reikalavimai: turėti patirtį rengti projektus (tarp jų - tarptautinius),
mokėti anglų ir dar kurią nors užsienio kalbą, komunikabilumas,
realios idėjos.

Kreiptis tel.: (8 37) 207778, 386072, (8615) 24997.

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia į turistinę kelionę į Veneciją

vasario 22-26 dienomis

Pamatysite garsųjį Venecijos karnavalą!

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Venecija – Znojimas – Vilnius. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus

Kaina – 329 Lt

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.), 8-37-777488,
8-682-04923 (mob.).

 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia į piligrimų kelionę į Italiją

2004 metų kovo 8-14 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Znojimas – Viena – Paduja – Florencija – Ostija – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas – Vilnius. Išvykstama iš Vilniaus per Kauną,
Prienus, Alytų, Lazdijus.

Kaina – 599 Lt (užsirašius ir sumokėjus avansą iki gruodžio 31 dienos
taikoma 100 Lt, iki sausio 15 dienos - 70 Lt ,
iki sausio 30 dienos - 50 Lt nuolaida).

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.), 8-37-777488,
8-682-04923 (mob.).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija