Atnaujintas 2004 m. kovo 10 d.
Nr.20
(1223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kovo 11-oji lemtingos grėsmės šešėlyje

Edmundas SIMANAITIS

Pirmųjų Antrosios Respublikos metinių proga tuometis Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis iškilmingame parlamento posėdyje kalbėjo: „Peržengėme Rubikoną, nugarmėjo sutręšęs LSSR tiltelis ir nebėra kelio atgal. Nežinojome tada ir dabar dar nežinome, ar tai ne mirtininkų sprendimas, bet žinome, kad jis neatšaukiamas. Niekas negali padaryti taip, kad to sprendimo nebūtų buvę ar kad kiti žmonės mūsų vietoje gautų tautos įgaliojimus padaryti priešingą sprendimą. Tą galutinai įtvirtino šių metų vasario devintoji, kai Lietuva tiesiai, net ne per įgaliotus deputatus pasakė: taip, nepriklausomybė“.

Kalbėtojas tada priminė praėjusių metų keturis valstybės atkūrimo etapus. Pirmasis etapas dabar atrodo kaip chaotiški sovietų neapykantos ir įtūžio smūgiai Lietuvai. Už jų stovi begalinė įžeista imperijos puikybė ir visagalių valdovų patyčios. Tradicinis tos šalies politikoje noras tyčiojantis pažeminti ir palaužti. Jėgos demonstravimas ir prievartos naudojimas. Tankai ir šarvuočiai Lietuvos keliuose ir miestų gatvėse dieną ir naktį...

„Vis dėlto atsilaikėme, apsigynėme be malūnsparnių ir šarvuočių. Prasidėjo antrasis etapas – ekonominis karas, blokadinis Lietuvos puolimas. (...) Šis puolimas jau buvo ne chaotiškas kaip anksčiau, ultimatumus kaitaliojant su karinės visagalybės paradais: dabar pajutome planą ir apskaičiavimą, tam tikrą nedorą protą“. Lietuva nesuklupo.

„Atėjo trečiasis laikotarpis. Jis panašus į darganotą rudenį, kurio migloje slankioja šmėklos. Politinės pinklės ir ekonominis šantažas. Kas ir su kuo derėsis? Mūsų oponentams aišku: didelė visuma su savo dalimi. Kitokią poziciją – valstybė su valstybe – jie vadina mūsų išankstine sąlyga ir skelbiasi esą skriaudžiami. (...)Derybos vyksta vangiai, kaip katės ir pelės žaidimas, nebent pelė kartais pradeda nemandagiai kalbėti. (...) Jie: vadinat mus okupantais, tai mes ir elgsimės kaip okupantai. Nieko neduosim, nieko negausit, keliais atšliaušit prašytis atgal į biudžetą...“

„Žengėme tada į ketvirtąjį Nepriklausomybės metų laiką – nujaučiamų ir net atvirai paskelbiamų baisių grėsmių žiemą. Minėjo mums ir būsimą kraujo praliejimą – neišvengiamą, jeigu nenusileisime. (...) Įžūlėja kaimynų politinė rezidentūra – vengianti teisinės registracijos TSKP, vos ne kasdien reikalaujanti įvesti ano prezidento diktatūrą ir sudarinėjanti naujas fiktyvias neva Lietuvos visuomenės organizacijas, kad jų vardu galėtų vėl tą patį, vis tuo pačiu balsu šaukti. Aiškiau negu pavasarį rengiamas perversmas, kad būtų išsaugota komunistų valdžia ir socializmo laimėjimai, o Lietuva įvaryta atgal į narvą. (...) Suplanuotas karinis smūgis, gerai sinchronizuotas su kainų pakėlimu ir su Persų įlanka, buvo paleistas. Toliau priminti nebereikia, nebent sužlugusias sovietų propagandos pastangas pavaizduoti nesamus vietinių jėgų susirėmimus ar vargšo specnazo savigyną tankais nuo beginklių civilių“.

Vis dėlto kai ką priminti reikia, ir tai patartina daryti, kai iškyla nauja grėsmė nacionaliniam saugumui. Tų metų sausį lietuvių tauta laimėjo šimtmečio pergalę prieš neribotos galios kariauną. Talkino Vakarų moralinė parama ir žiniasklaida.

Ši ilgoka citata taupiai ir reljefiškai nušviečia pirmaisiais atgautos Nepriklausomybės metais kilusių grėsmių istoriją.

Verta pažvelgti į laikotarpį, likus metams iki Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą. Rusijos geopolitinė kova dėl Baltijos krantų tęsiasi nuo Ivano IV laikų. Kolonijinės imperijos strateginiai tikslai nepasikeitė. Jie galėtų keistis tik tuo atveju, jei stiprėtų Rusijos demokratija. Įvykių eiga rodo, kad to tikėtis negalima nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Iš čia plaukia du esminės svarbos, nors toli gražu ne nauji, pastebėjimai.

Turime susitaikyti su mintimi, kad Lietuvos, kaip ir kitų nedidelių Rusijos kaimynių valstybių, nacionalinio saugumo garantu Rusija dar nepajėgi būti. Ji nesukaupė nei demokratijos patyrimo, nei linkusi pripažinti tautų laisvo apsisprendimo teisės. Šios aplinkybės nereikėtų dramatizuoti, tačiau turėsime išmokti gyventi kaip tik su tokia realybe. Imperijos gubernijos ar atnaujintos sovietų pseudorespublikos statusas besąlygiškai atmestini kaip prieštaraujantys pagrindiniam lietuvių tautos nusistatymui – ginti savo laisvę ir priešintis bet kokiam pavergimui. Reikia patiems sau atsakyti į niekada nepraradusį aktualumo klausimą – kaip ir kokia kaina galėtume apginti nepriklausomybę?

Antra, XX amžiaus patirtis rodo, kad tris kartus skelbta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė niekada nebuvo saugi. Susiformavus Europos Sąjungai atsirado reali galimybė iš esmės sustiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, įsijungiant į NATO ir ES. Pusės šimtmečio patyrimas viliojantis: Europos Sąjungos narės -Lietuvos dydžio ir ekonominio pajėgumo valstybės, derindamos interesus, sėkmingai tvarkosi. Rusija vis dar tikisi susigrąžinti Baltijos šalis, kaip laikinai iš nagų ištrūkusį „teisėtą“ grobį.

Artimojo užsienio „centrai“ parengė apmąstytą Lietuvos valstybės teigiamo įvaizdžio sunaikinimo planą, kurį įgyvendinus būtų sukurtas placdarmas kitai, jau užbaigiančiai operacijai – įtempti Lietuvą į NVS erdvę.

Lietuva pateko į klampią pelkę, kai iki finišo buvo belikęs pusmetis. Valstybingumo priešininkams pavyko įgyvendinti didžiąją dalį „kišeninio prezidento“ scenarijaus. Sumaištis buvo nuosekliai eskaluojama. Taktikos specialistai, pakankamai gerai ištyrę Lietuvos Temidės silpnąsias vietas, operatyviai reaguodavo išmesdami naujas provokacijas. Neverta kapstytis detalėse, kurios jau nieko nei paaiškinti, nei pakeisti nebegali. R.Pakso prezidentavimo metų jubiliejaus „dovana“ – visa tona apkaltos popierių, suirutė valstybės valdyme ir didžiulė protų sumaištis visuomenėje.

Svarbu suvokti mūsų krašto padėtį makromastelio kategorijomis. Tada atskiros ardomosios veiklos detalės, paskiri įvykiai atsistoja į savo vietas. „Centras“ siekia, kad Lietuvoje nebūtų stiprių vadovų. Prieš dabartinius, išskyrus Prezidentą, yra sukurpti arba tebekurpiami „kompromatai“. „Darbo liaudis“ turi įsitikinti, jog po sovietmečio Lietuvoje nėra nė vieno padoraus lyderio, išskyrus valstybės vadovą. O kai nieko tinkamo ir padoraus nėra, turi atsirasti „nauja politinė jėga“. Ta jėga – „darbo“ partija „susikuria“ per mėnesį neturėdama jokios politinės programos ar „gelbėjimo“ veiksmų plano. Tai dar kartą patvirtina imperinio rublio galią Lietuvoje. Pažadai pataisyti viską ir nedelsiant žarstomi ne blogiau už R.Paksą rinkimų kampanijos metu. Darbiečių reitingai „susukami“ iki aukščiausio lygmens. Populiarinamas naujasis numanomas „gelbėtojas“, kuris pakeistų dabartinį, jeigu Seimas šį pašalintų.

Dar tebeeinantis valstybės vadovo pareigas (ir atsarginis) labiausiai rūpinasi į visas valstybės valdymo sritis įstumti „savus“ žmones. Tai viena svarbiausių „Centro“ užduočių – „teisėtomis“ priemonėmis perimti valstybės valdymą. Po stebėtino pasisekimo Prezidento rinkimuose, smarkiai „subuksuota“: nesisekė pakeisti policijos generalinį komisarą, VSD vadovą.

„Centrui“ ypač rūpi, kad Lietuvoje ne stiprėtų, o silpnėtų tautinė ir pilietinė savimonė. Čia stipriai talkina komercinė televizija ir bulvarinė spauda.

Prezidentūra atvirai grumiasi su Vyriausybe ir Seimu. To dar Lietuvoje nebuvo. Visuomenė skaidoma ir priešinama pagal iš istorijos sąvartyno atkapstytą ir šiek tiek pataisytą „klasių kovos“ pseudomokslinę teoriją. Žmonės bus „vaduojami“ iš skurdo (darbo klasė, proletariatas), o „elitas“ (sovietmečiu – buožės, kapitalistai ir buržuazija) bus sudorotas. Tai daro įspūdį tam tikrai daliai bendrapiliečių, kurie laukė ir tebelaukia stebukladario „vaduotojo“, gal ir nesuvokdami, kad jie yra klaidinami.

Tolydžio didėjanti sumaištis ir teisinis nihilizmas kelia susirūpinimą visiems sąmoningiems piliečiams. Šviesuomenės atstovai ne kartą kreipėsi į Prezidentą, siūlydami užbaigti valstybę kompromituojančią veiką. Buvo išjuokti, nes jie - intelektualai. Kovo 3 dieną buvo paskelbtas grupės mokslo ir kultūros darbuotojų kreipimasis į A.Brazauską: „Mes kviečiame Jus, Pone Premjere, ne tik kaip Vyriausybės, bet ir kaip valdančiosios Socialdemokratų partijos vadovą, užimti principingą ir aktyvią poziciją, ginant demokratinę, teisinę, vakarietišką Lietuvą. (...) Aplinkybės taip lėmė, kad Jums ir Jūsų vadovaujamos partijos nariams šiuo metu tenka didžiausia atsakomybė už Lietuvos valstybės ir tautos likimą. Niekas kitas šios atsakomybės naštos iš Jūsų perimti negali. (...) Atkurta Lietuvos valstybė dar niekada nebuvo taip grėsmingai priartėjusi prie visiško teisinio neigimo ir anarchijos ribos“.

Pasirašiusieji netiesiogiai primena Premjerui, kad R.Paksas laimėjo Prezidento rinkimus su netiesiogine, tačiau svaria ir lemtinga Socialdemokratų partijos parama.

Seimas pavėluotai susivokė, kad delsimas užbaigti apkaltą jau seniai nėra būtinoji sąlyga teisingumui vykdyti, o tik valstybę ardančių veiksmų legalizavimo pratęsimas. Parlamentarai pradės apkaltą nelaukdami Konstitucinio Teismo išvadų. Atrodo, kad didžiuma Seimo narių jau įsitikino, kad toliau žaisti valstybės likimu, tautos gerove ir net pačia Nepriklausomybe nebegalima. Duok Dieve, jiems supratimo užbaigti šį reikalą kiek galima greičiau.

O dabar apie esminius skirtumus tarp pirmųjų ir keturioliktųjų Antrosios Respublikos metų.

Pirmaisiais metais Lietuvos Nepriklausomybę, jos garbę ir dar gležnutį tarptautinį pripažinimą gynė Atkuriamasis Seimas, tik susiformavusi diplomatija , vadovaujami valstybės vadovo ir aktyviai remiami visos tautos.

Keturioliktaisiais – valstybės vadovas „sąmoningai laužo Konstituciją ir įstatymus, griauna teisinės valstybės pamatus, nesulaukdamas deramo demokratinių politinių jėgų atsako“ (citata iš šviesuomenės 2004 03 03 kreipimosi į Premjerą).

Seimas vangiai rengiasi duoti atsaką, nors žino, kad ne tautos, o tik jos išrinktų atstovų valia gali būti sustabdytas valstybės griovimas, apginta valstybės garbė ir nesusilpnintas nacionalinis saugumas. Premjero įtaka šiuo atveju yra iš tikrųjų lemianti. Ne mažiau svarbus vaidmuo ir atsakomybė už valstybės likimą tenka ir Seimo Pirmininkui. Suskaidyta visuomenė neliks nuošalyje stebėdama įvykius.

Tai suvokia visi piliečiai. Kovo 11-osios metinės morališkai įpareigoja Valstybės politikus dar kartą apsispręsti, nors Rubikonas buvo peržengtas prieš keturiolika metų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija