Atnaujintas 2004 m. kovo 19 d.
Nr.22
(1225)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ekologinės katastrofos
nepamiršta ir po penkiolikos metų

Vytautas BAGDONAS

Kovo 20-ąją sukanka penkiolika metų, kai tuometiniame Jonavos gamybiniame susivienijime „Azotas“ (dabar AB „Achema“) įvyko avarija.

Tądien, apie 11 val., įmonėje sprogo izoterminė saugykla, iš kurios rezervuaro išsiliejo apie 7,5 tūkst. tonų skysto amoniako. Jis pasklido aplinkui saugyklą, smarkiai garavo ir nuo atsitiktinių ugnies židinių užsidegė. Degantis amoniakas pasiekė nitrofoskos cechą, užsidegė ir tas cechas, ir trąšų sandėlis. Dėl aukštos temperatūros prasidėjo cheminis nitrofoskos skilimas, į atmosferą išsiskyrė nuodingos cheminės medžiagos. Nuodingų cheminių junginių debesys pradėjo kauptis aplink Jonavą, vėjas pradėjo debesis nešti Ukmergės, Širvintų, Kėdainių link. Jau po poros valandų po įvykusios avarijos Ukmergėje pradėjo jaustis stiprokas amoniako kvapas, jo koncentracija ore buvo keturi miligramai kubiniame metre, kai leidžiama didžiausia amoniako norma normaliomis sąlygomis yra 0,2 miligramo kubiniame metre. Aplinkinių rajonų vietovėse nuodingų medžiagų koncentracija ore buvo itin didelė, žmonės ir gyvūnai duso, alpo. Apie avariją tą patį vakarą buvo pranešta netgi per Maskvos centrinės televizijos žinių laidą „Vremia“, nurodyta, kuria kryptimi slenka nuodingų dujų debesys. Paprastai SSRS apie panašias avarijas buvo dažnai nutylima, arba netiksli, dažnai pagražinta informacija skelbiama tik po kelių dienų.

Likviduojant avarijos pasekmes, neišvengta žmonių aukų, buvo daug sužeistų. Manoma, kad žuvo šeši ar septyni žmonės, o apie 54-56 buvo sužeisti. Kiek prarado darbingumą, sveikatą, kiek anksčiau laiko mirė – nežinoma.

 

Kaltų nėra...

Jonavos rajono apylinkės prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą, pradėjo tyrimą, buvo surinkta pirminė medžiaga, apklausti liudytojai, nukentėję asmenys. Po mėnesio jonaviečiai visą medžiagą perdavė į Generalinę prokuratūrą. Avarija labai domėjosi ir Lietuvos sovietinis KGB – juk „Azotas“ buvo sąjunginio pavaldumo įmonė. 1990-ųjų gegužės mėnesį baudžiamoji byla buvo nutraukta nepavykus nustatyti kaltų asmenų. Vėliau buvo bandoma tyrimą atgaivinti, tačiau kaltųjų taip ir nerasta. Buvo nustatyta, kad avarija įvyko dėl izoterminės saugyklos konstrukcijos trūkumų. Tai gal buvo kalti konstruktoriai, projektuotojai? O juk ši pastatyta saugykla buvo priimta netgi su įvertinimu „labai gerai“. Gal priėmimo komisija pasirašė aktus net neįsitikinusi, ar viskas tvarkinga? Gal buvo pažeisti darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimai? Betgi dabar, net ir išaiškinus kaltus asmenis, vargu ar juos galima būtų patraukti atsakomybėn. Juk praėjo penkiolika metų, senaties terminas bus įsigaliojęs.

Avarijų „Azote“ būta ir daugiau

1989 metais „Azote“ įvykusią avariją žiniasklaida plačiai nušvietė. Bet būta šioje įmonėje ir daugiau avarijų, apie kurias nedaugelis žino. 1988 m. liepos 8 d. jonaviškiai išgirdo kurtinantį sprogimą, išvydo akinančios ugnies stulpą. Tą rytmetį metanolo sandėlyje užsidegė degūs skysčiai. Komisija vėliau nustatė, kad dėl vinilacetato polimerizacijos padidėjo slėgis saugykloje, vinilacetato garai ir skystis išsiveržė pro apsauginį vožtuvą, susprogdino saugyklą ir užsiliepsnojo. Pasirodo, vinilacetato buvo sukaupta daugiau negu reikėjo, buvo pažeisti jo saugaus sandėliavimo reikalavimai. „Azotas“ patyrė per 40 tūkst. rublių nuostolių, buvo nubausta penkiolika darbuotojų.

Gaisrininkams teko ne tik gesinti tą saugyklą, bet ir saugoti kitas saugyklas. Teko leisti išdegti visam rezervuarui, nes vinilacetatas sunkesnis už orą, laisvas jis tekėtų žeme, užterštų dirvožemį bei vandenį. Užtat net keletą valandų buvo teršiama atmosfera.

1990 m. spalio 17-osios vidurnaktį azoto rūgšties ceche iš saugyklos išsiliejo apie 50 tonų azoto rūgšties. Jai garuojant, į atmosferą pateko nuodingos medžiagos – azoto oksidai ir dioksidai. Vėliau žurnalistams, pradėjusiems kelti triukšmą dėl šios nuslėptos nuo visuomenės avarijos, buvo aiškinama, jog tai ne avarija, o tiktai technologinis brokas.

Pakeitė tik pavadinimą

1989 m. liepos 5 d. buvo priimtas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl avarijos Jonavos TSKP XXV suvažiavimo gamybiniame susivienijime „Azotas“. Nutarime konstatuota, kad „Azote“ įvykusi avarija yra skaudi ir didelė nelaimė. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 1989 m. kovo mėnesio potvarkiu sudarytos ekspertų komisijos nuomone, amoniako saugyklos suirimo priežastis buvo labai blogos konstrukcijos projektas. Įmonė avarijos padariniams likviduoti nebuvo deramai pasirengusi.

Aukščiausioji Taryba nutarė paskelbti nelaimės ištiktu Jonavos rajoną bei avarijos metu nukentėjusias Kėdainių rajono Šėtos, Ukmergės rajono Deltuvos ir Veprių, Širvintų rajono Gelvonų apylinkes. Nutarta uždrausti ekologiškai pavojingų objektų statybą Jonavos, Kėdainių rajonuose bei nuo avarijos nukentėjusiose apylinkėse. Lietuvos SSR Ministrų Taryba įpareigota kontroliuoti avarijos nuostolių kompensavimo eigą, papildomai tiekti nelaimės ištikto rajono bei nukentėjusių vietovių gyventojams medikamentų ir maisto produktų, o Sveikatos apsaugos ministerijai pavesta organizuoti avarijos zonon patekusių gyventojų ilgalaikius sistemingus sveikatos tyrimus, ypatingą dėmesį skirti asmenims, dalyvavusiems likviduojant avarijos padarinius. Sanitarinė tarnyba turi kontroliuoti gamtinės aplinkos būklę, šioje zonoje gaminamus maisto produktus. Respublikinei profesinių sąjungų tarybai rekomenduota suteikti papildomų poilsinių bei sanatorinių kelialapių nelaimės ištiktų vietovių gyventojams. „Azoto“ susivienijimas įpareigotas pasirūpinti, kad būtų kompensuojama materialinė žala, padaryta susivienijimo dirbantiesiems, kitiems nukentėjusiems nuo avarijos, taip pat atitinkamoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Jeigu tasai ilgas nutarimas būtų bent didžiąja dalimi įvykdytas, šiandien nukentėjusieji nesijaustų nuskriausti.

Kadangi tuo metu „Azotas“ buvo sąjunginio pavaldumo įmonė, po avarijos į Lietuvą iš Maskvos atkeliavo nemaža pinigų suma – apie pusę milijono tuomet dar vertingų rublių. Beveik pusė tos sumos teko Kauno teritoriniam gamtos apsaugos komitetui. Beveik pustrečio tūkstančio rublių skirta kažkokiai „pašto dėžutei“ Nr.13-8878. Tikriausiai tos lėšos pateko į karinį dalinį, nes iš Maskvos vis atvykdavo aukšto rango kariškių, kurie itin domėjosi „Azoto“ avarija, jos likvidavimu, stengėsi, kad iš Jonavos „ištekėtų“ kuo mažiau informacijos. 3377 rubliai buvo skirti tuometiniam Ukmergės rajono K.Požėlos kolūkiui už paminklo, žuvusiam likviduojant avariją, Alfonsui Gudaičiui pastatymą. Ukmergės rajono liaudies švietimo skyriui nežinia už ką skirta 789,50 rub. Žuvusiųjų artimiesiems įvairaus dydžio išmokų skyrė „Azoto“ gamykla.

Domėjantis padėtimi vietose, darosi aišku, kad nedaug kas iš to nutarimo buvo įvykdyta. Nors buvo numatyta teikti kompensacijas, lengvatas, žmonės nieko panašaus neregėjo. Niekas neatliko išsamių vandens, žemės, atmosferos tyrimų, nesidomėjo gyventojų sergamumu, mirtingumu, apsigimimais ir pan.

Greičiausiai buvo įvykdytas punktas dėl įmonės pavadinimo pakeitimo. Buvo paskelbtas konkursas, už pirmą vietą skirta 1000 rublių. Taip „Azotas“ tapo „Achema“.

Vepriškių pagalbos šauksmas

Nuo Ukmergės rajono Veprių miestelio iki jonaviškės įmonės tiesia linija – tik 13 km. Todėl neatsitiktinai į šias apylinkes greitai atslinko nuodingų medžiagų debesys.

Kaip šių eilučių autoriui pasakojo vepriškė Filomena Gudavičienė, tądien ji buvusi lauke, tad prisikvėpavo nuodingų medžiagų, labai prastai jautėsi. Vis duso, kreipėsi į gydytojus. Ilgai gydėsi, tapo II grupės invalide. Negalinti nė dienos apsieiti be vaistų, ir žiemą, ir vasarą turi ryšėti ant kaklo šaliką ar skarelę. Sunku kvėpuoti, „pjauna“ kosulys, silpna, nieko negalinti dirbti. O buvo sveika, darbinga. Savo vyrą prieš kelerius metus palaidojo. Kazys per visą gyvenimą nesirgo, buvo stiprus kaip ąžuolas. Tomis dienomis, kai Vepriai skendėjo dujų rūke, dirbo lentpjūvėje. Po kurio laiko pradėjo kamuoti bronchų ligos, stvėrė plaučių vėžys. Per ketvertą metų stiprų vyrą liga įveikė. Pasak F.Gudavičienės, daug jos kaimynų, jaunų, darbingų žmonių, anksčiau laiko mirė.

Jonui Guogiui nuolat tenka turėti reikalų su medikais. Dirbo kolūkyje vairuotoju. Po avarijos „Azote“ labai sušlubavo sveikata. Pamena, pačią pirmą avarijos dieną net nualpęs buvo nuo baisios smarvės. Jam gydytojai pripažino „šimtą ligų“ – ir kraujas prastas, ir širdis nestipri, ir akmenligė su cukralige buvo pripažintos, ir kvėpavimo takai pažeisti. O jo jauną dukrą net insultas „griebė“. Pasak vepriškių, tomis dienomis daugelis buvo lauke, nes virte virė darbas S.Nėries kolūkyje, įstaigose. Tiktai moksleiviai buvo paleisti kelioms dienoms atostogų.

Ukmergės rajono civilinės gynybos darbuotojai bandė organizuoti vepriškių evakuaciją. Buvo atsiųsta į Veprius vienuolika autobusų. Pavežė gyventojus iš Veprių į Deltuvos pusę keletą kilometrų, pralaukė pusketvirtos valandos kelyje ir parvežė atgal. Niekas žmonėms nepasakė apie ekologinę katastrofą, apie gresiantį pavojų sveikatai ir gyvybei, tik ramino, prašė nepanikuoti.

Kaip teigė Veprių ambulatorijos vedėja Gražina Šaulienė, po avarijos „Azote“ padaugėjo susirgimų bronchine astma, lėtiniu bronchitu, skydliaukės susirgimais, plaučių ligomis, net vėžinių susirgimų. Avarija turėjo įtakos ir vaikų sveikatai.

Vepriškiai jau daug metų rašo įvairioms instancijoms peticijas, renka parašus, kreipiasi į šalies valdžios atstovus, savo išrinktus parlamentarus. Žmonių prašymai, reikalavimai elementarūs: reikia, kad valdžia atkreiptų dėmesį į avarijos padarinius, padėtų nukentėjusiesiems, skirtų pinigines kompensacijas, socialines garantijas, reguliariai tirtų vandenį, dirvožemį, gamtinę aplinką. Gauta daug atsakymų su tuščiais pažadais, pasiteisinimais.

Todėl veiklūs sodiečiai susibūrė į nevyriausybinę organizaciją „SOS-Vepriuose“. Organizacijos tikslas - padėti nukentėjusiesiems nuo avarijos „Azote“, rūpintis jų buitimi, socialiniais klausimais, neduoti ramybės valdininkams, kol į šią problemą nebus atkreiptas kuo rimčiausias dėmesys.

„SOS-Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys džiaugėsi, kad palaikomi ryšiai su „Achema“ ir prireikus gaunama šiek tiek lėšų. Už gautus pinigus ambulatorijai buvo nupirkta šiuolaikinės medicininės įrangos, tarnybinis automobilis, nupirkti namai avariniuose butuose gyvenantiems vepriškiams.

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Lietuvos vėžio registro darbuotojai ketina išanalizuoti avarijos pasekmes, atlikti tyrimus ir objektyviai įvertinti situaciją, parengti mokslinį darbą. Registro darbuotojų iniciatyva prieš kurį laiką buvo išleista studija apie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius. Ketinama leisti knygą ir apie „Azoto“ gamyklos avarijos padarinius. Mokslininkai paprašė organizacijos „SOS Vepriuose“ padėti atlikti tyrimus, todėl mielai jiems bus talkinama.

Kaip sakė pašnekovas, iki šiol nieko konkretaus nepadarė šalies vadovai, Seimo nariai, ministrai, nuo kurių sprendimų daug kas priklauso. Tereikia galų gale pripažinti, kad avarija „Azote“ buvo ekologinė katastrofa, nuo kurios nukentėjo daugybė žmonių. Dar R.P.Šaulys nuogąstauja, kad šalia vienos ekologinės „bombos“ – „Achemos“ Jonavoje greitai gali atsirasti nauja – čia numatyta čia statyti stambią celiuliozės gamyklą.

Paminės „prieš žmones vykdomą genocidą“

Praėjusių metų spalio 21-ąją įkurtas Lietuvos žaliųjų judėjimo Jonavos klubas „Gabija“. „Mūsų tikslas – savo vandens telkiniuose ir upeliuose – Šešuvoje, Šventojoje ir Neryje - matyti gyvenančius vėžius ir nebijančius vandenyje užsikrėsti ligomis, drąsiai besimaudančius vaikus. Mūsų uždavinys – visapusiškai padėti žmonėms, nukentėjusiems nuo ekologinių avarijų, susirgusiems, mirštantiems nuo jų ir negaunantiems jiems priklausančios socialinės paramos. Sieksime visais būdais padėti įrengti naujus ir atstatyti per penkiolika metų sugriautus ir išvogtus gamtos bei aplinkos teršimo židinių apsauginius bei vandens nuotekų valymo įrenginius, išsaugoti geologinius ir botaninius gamtos paminklus ir unikalius objektus... Mūsų uždavinys – padėti organizuoti ir dalyvauti teritorijų tvarkymo ir valymo, augmenijos priežiūros bei sodinimo talkose ir apie viską atvirai informuoti visuomenę“, – taip prisistato jonaviškiai žalieji. Šios organizacijos veikla jau žinoma Jonavos rajone. Kaip tvirtino „Gabijos“ vadovas Vytautas Česonis, gamtosauginės problemos Jonavos krašte panašios kaip ir Lietuvoje. Tačiau čia yra „pūlinys“ – „Achema“. Pasak „Gabijos“ vadovo, kovo 20-ąją Jonavoje bus paminėtos skaudžios metinės, prisimintas „prieš žmones vykdomas genocidas“. Už avarijos aukas bus aukojamos šv.Mišios, bus aplankyti žuvusiųjų kapai, prisiminti visi anksčiau laiko išėjusieji, netekę darbingumo, pragyvenimo šaltinio.

Bus aptariama susidariusi situacija, kai bandoma abejingai apeiti problemą, nutylėti prieš penkiolika metų vykusius įvykius, likimo valiai paliktus nukentėjusius asmenis, stengiamasi atkreipti šalies valdžios dėmesį į dabartinę ekologinę situaciją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija