Atnaujintas 2004 gegužės 7 d.
Nr.35
(1238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kaip KGB kovojo prieš tautišką
ir katalikišką spaudą

Lietuviška tautinė ir katalikiška spauda ilgus dešimtmečius, beveik iki nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvoje veikė giliame pogrindyje. Represinis okupacinis aparatas dėjo didžiules pastangas, kad laisvas tautinis ir katalikiškas žodis būtų užčiauptas ir nuslopintas. Jau nuo pat „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos”, o ypač tautinio žurnalo „Aušra” leidimo pradžios prieš šių leidinių leidėjus, platintojus ir net skaitytojus prasidėjo represijos. Daug su pogrindžio spauda susijusių asmenų buvo nuožmiai sekami, o po to – suimami ir teisiami. Dar iki dabar nėra atskleista įvairiausios tos kovos už laisvą žodį aplinkybių, nėra plačiai žinoma, ką darė sovietinis saugumas, siekdamas parklupdyti ant kelių keleto pasišventėlių darbą tautos labui. Čia pateikiame keletą KGB Sovietų Lietuvos padalinio dokumentų ištraukų, iš kurių skaitytojas galės susidaryti bent dalinį vaizdą, kokiomis priemonėmis ir būdais represinis aparatas siekė sutramdyti neginkluotą, spaudos žodžiu vykdytą pasipriešinimą okupacijai. Dokumentai datuoti prieš penkerius metus iki nepriklausomybės atkūrimo ir liudija režimo nesuvokimą politinėje situacijoje. Nors KGB veiksmai skirti beveik vien Kauno miestui, tačiau įvykiai klostėsi, kaip matyti iš dokumentų, didelėje okupuotos Lietuvos teritorijoje.

Dokumentai versti iš rusų kalbos, laikantis KGB „dokumentams” būdingų rašymo stiliaus ir manieros, bet visus niuansus perteikti yra sunku ar net neįmanoma, todėl dažnai tekstą tenka lietuvinti.

Slaptai

„Tvirtinu”

Liet. TSR KGB Kauno m. viršininkas G.Bagdonas

1985 m. gruodžio 27 d.

Liet.TSR KGB Kauno skyriaus

2-ojo poskyrio pagrindinių

Agentūrinių-operatyvinių priemonių
PLANAS 1986 metams

Agentūrinių-operatyvinių medžiagų analizė rodo, kad 1985 metais operatyvinėje padėtyje pagal buržuazinių nacionalistų ir klerikalų liniją esminių pasikeitimų neįvyko.

Nacionalistiniai ir reakciniai klerikaliniai elementai tęsia priešišką veiklą, nacionalistiškai apdorojant svyruojančią inteligentiją ir jaunimą, ieškant nelegalių ryšio su antitarybiniais emigracijos centrais kanalais, turint tikslą perduoti jiems antitarybinę ir šmeižikišką informaciją toliau panaudojant priešininko vedamose priešiškose akcijose prieš TSRS.

Klerikalai ir nacionalistai siekia sukurstyti religinį ir nacionalistinį fanatizmą pirmiausia leidžiant ir platinant įvairius nelegalius antitarybinius kūrinius.

Agentūrinių ir kitų operatyvinių medžiagų analizė parodo, kad nacionalistiškai nusiteikę elementai ir klerikalai veikia kartu ir koordinuoja priešiškos veiklos vedimą. Charakteringa, kad reakcinė dvasininkija kovoje su tarybų valdžia blokuojasi su asmenimis, anksčiau teistais už ypatingai sunkių valstybinių nusikaltimų įvykdymą.

Antitarybiniai priešiško elemento siekiai išoriškai raginami (kaitinami) priešininko spec.tarnybomis ir pirmiausia Vatikano, antitarybinių emigracinių organizacijų ir centrų, kurie ryšium su būsimu katalikybės įvedimo į Lietuvą 600-mečiu suaktyvino griaunamąsias akcijas, kursto vietinius nacionalistus vesti įvairius negatyvius išpuolius. (...)

I. Organizacinės priemonės

(...) 4. Siekiant kelti agentūrinės-operatyvinės veiklos lygį ir keliant profesionalų (2-ojo) skyriaus operatyvinio sąstato meistriškumą pravesti čekistinius užsiėmimus pagal temas: „Signalų patikrinimo ir operatyvinės įskaitos bylų asmenims, vykdantiems ekstremistines akcijas, praktika”. (Remiantis operatyvinės įskaitos bylomis, „Vabalui”, „Užsispyrėliui”, „Fanatikui”). (...)

(„XXI amžiaus” pastaba. „Vabalas”, rus. Žuk, galbūt turimas galvoje Kazimieras Kryževičius; „Užsispyrėlis”, rus. Upriamyj – kunigas N. Kėdainių r.; „Fanatikas” – nenustatytas asmuo.)

II. Klerikalinių nacionalistinių elementų ir antitarybinių nelegalių leidinių betarpiškų leidėjų, daugintojų ir platintojų priešiškos veiklos išaiškinimas, perspėjimas ir užkirtimas

1. Dirbant su operatyvinio apdorojimo grupei asmenų byla PODSTREKATELI (kurstytojai) gauti duomenys liudija apie tai, kad bylos objektai, būdami priešiškai nusiteikę, bando kartu su vienminčiais respublikoje ir už jos ribų vesti antitarybinę veiklą, pavyzdžiui, užfiksuoti apdorojamųjų veiksmai, nukreipti į nelegalių leidinių („Lietuvos ateitis”, „Viltis”, „Aušra”) ir kitų aštraus klerikalinio-nacionalistinio ir šmeižikiško pobūdžio medžiagų kūrimą, dauginimą ir platinimą. Objektai „Akiplėša” (rus. Naglec), „Chemikas” (rus. Chimik) (prie šio slapyvardžio pieštuku nurodyta – „areštuotas”) ir kiti padidintai domisi renkant medžiagas, aukštinančias banditinio pogrindžio Lietuvos teritorijoje pokariniais metais veiksmus, diskredituojančias tarybinių-partinių organų ir KGB darbą likviduojant ginkluotas nacionalistines formuotes, aktyviai dalyvauja antivisuomeninėse akcijose, kurias vykdo reakcingieji klerikalai.

Jie taip pat aktyviai apdoroja jaunimą nacionalistine dvasia. Tam jie veda nelegalias jaunimo sueigas. „Akiplėša” išleido nemažai nelegalių priešiško turinio savilaidų, kurių medžiagų dalis buvo atspausdinta leidiniuose „Kronika” ir „Aušra”.

Tęsti priešiškos objektų ir jų artimų ryšių veiklos dokumentaciją pagal turimą agentūrinių-operatyvinių priemonių planą, patvirtintą respublikos KGB, ir parengti bylą realizavimui.

Vykdo: drg. Musulas, Jurkus, Aleinikov.

Laikas – 1986 metų pirmasis pusmetis

(„XXI amžiaus” pastaba. „Akiplėša”, rus. Naglec – Edvardas Šiugžda; Chemikas – Algirdas Patackas. Abiem šiems asmenims KGB inkriminuoti „nusikaltimai” buvo stipriai padidinti ir daug kur neatitiko tikrovės.)

2. Pagal operatyvinio apdorojimo bylą grupei asmenų „Atskalūnai“ (rus. Otščepency) tiriami objektai „Vapsva“ (rus. Osa), „Piktas“ (rus. Zloj), „Atsiskyrėlė“ (rus. Otšelnica). Tyrimo eigoje nustatyta, kad 1984 metų kovo mėnesį OTŠČEPENCY kartu su kitais religiniais ekstremistais, gyvenančiais įvairiose respublikos vietose, organizavo Vilniuje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, religinį vaidinimą, skirtą šv. Kazimiero jubiliejaus šventimui, kuris nešė ideologiškai žalingą charakterį, turėjo antitarybinį kryptingumą ir tik formaliai dengėsi religija. Pagal byloje esančias medžiagas matyti, kad OTŠČEPENCY glaudžiai susiję su nelegalių priešiškų kūrinių leidėjais, per keletą paskutinių metų OTŠČEPENCY, taip pat ir jų kurstomi eucharistai siunčia ideologiškai žalingo turinio laiškus asmenims, nuteistiems už ypatingai pavojingus valstybinius nusikaltimus. (...)

1986 metų pirmame pusmetyje užbaigti priešiškos otščepency veiklos dokumentaciją ir parengti bylą realizavimui.

Vykdo: drg. Musulas, Kazlauskas, Matulevičius.

Laikas – iki 1986 metų liepos 1 d.

(„XXI amžiaus“ pastaba. Kokius sekamus asmenis KGB Kauno skyrius užšifravo slapyvardžiais „Vapsva”, „Piktas”, „Atsiskyrėlė”, nustatyti nepavyko; „eucharistais” KGB vadino katalikiškojo Eucharistijos bičiulių sąjūdžio narius.)

3. Darbo pagal DOR (delo operativnoj razrabotki – rus. operatyvinio apdorojimo byla) dėl „Kulisės” gauti agentūriniai-operatyviniai duomenys, kurie rodo tai, kad ji priešiškai nusiteikusi ir šiuo pagrindu glaudžiai susijusi su nelegalaus antitarybinio leidinio „LKB kronika” leidėjais, pati ji yra viena vadovaujančių grandžių jos leidime. Taip pat nustatyta, kad bendrininkėmis nusikaltėliškoje „Kulisos” veikloje yra operatyvinio stebėjimo bylos objektai „Jula” ir „Stella”.

„Kulisei”, „Julai”, „Stellai” užvesti operatyvinio apdorojimo bylą grupei asmenų, turint tikslą dokumentuoti nusikalstamą objektų veiklą ir imtis priemonių užkirsti ją. Šiems tikslams panaudoti agentūrą, OTM, „NN” ir kitas priemones.

Vykdo: drg. Kazlauskas, Rusteika

Laikas – 1986 metų pirmasis ketvirtis.

(„XXI amžiaus” pastaba. „Kulisė”, rus. Kulisa – s. Julija Kuodytė, Stella - s. Gema Jadvyga Stanelytė. OTM, sutr. rus. – operatyvinės techninės priemonės; „NN”, rus. naružnoje nabliudenije – išorinis stebėjimas, t.y. sekimas.)

4. Iš gautos pagal operatyvinio patikrinimo bylą „Pagalbininkei” agentūrinės-operatyvinės medžiagos matyti, kad objektas priešiškai nusiteikusi, palaiko nusikalstamus kontaktus su reakcingai nusiteikusiais kunigais, vienuolėmis, eucharistais, religiniais fanatikais ir kartu su jais vykdo ideologiškai žalingą veiklą, platindama literatūrą, juodinančią tarybinę visuomeninę ir valstybinę santvarką.

Iš turimų medžiagų matyti, kad „Pagalbininkė” yra susijusi su „LKB kronikos” ir kitos priešiškos literatūros leidimu ir platinimu, aktyviai dalyvauja pravedant tikinčios jaunimo dalies, religinių fanatikų, vienuolių ir juos apdorojant nacionalistine dvasia.

Tęsti bylos darbą pagal turimą agentūrinių-operatyvinių priemonių, nukreiptų į priešiškos objekto veiklos išaiškinimą, dokumentavimą ir užkirtimą, planą.

Vykdo: drg. Kazlauskas, Strašnov.

Laikas – planinis.

(„XXI amžiaus“ pastaba. Nustatyti, kas paslėpta po „Pagalbininkės” slapyvardžiu, nepavyko.)

5. Pagal operatyvinio patikrinimo bylą tikrinamas katedros vikaras kunigas Bartulis, kuris palaiko glaudžius ryšius su kai kuriais operatyvinės įskaitos bylų objektais, įtariamais nelegalių priešiškų kūrinių ir kitos ideologiškai kenksmingos literatūros leidimu, dauginimu ir platinimu, yra Kauno vyskupijos kunigų tarybos narys, tarp kunigų rinko parašus po įvairiais šmeižikiškais pareiškimais. Darbo pagal bylą eigoje uždokumentuoti nusikalstamą objekto veiklą nepavyko, o bylos vedimo laikas baigėsi.

Per įtakingą agentūrą iš vadovaujančios katalikų dvasininkijos skaičiaus pravesti objekto profilaktiką ir užvesti operatyvinio stebėjimo bylą.

Vykdo: drg. Šarkanas

Laikas – iki1986 metų vasario 1 d.

(„XXI amžiaus” pastaba. Visuose KGB „dokumentuose” „objektas” reiškia į KGB akiratį patekusį ir sekamą asmenį.)

6. Pagal turimas agentūrines-operatyvines medžiagas DON (operatyvinio stebėjimo bylos) objektui „Nerimstantis” matyti, kad jis po sugrįžimo iš įkalinimo liko ankstesnėse priešiškose pozicijose. Operatyviniu ir oficialiu keliu gautos medžiagos apie objekto nuotaikas, ketinimus ir veiksmus bei jo sąsajas su nelegalių antitarybinių leidinių, kuriuose buvo atspausdinti kai kurie priešiško pobūdžio jo laiškai ir pareiškimai, išleidimu.

Nusikalstama „Nerimstančio” veikla iš dalies uždokumentuota, tačiau jį patraukti į baudžiamąją atsakomybę įrodymų nepakanka.

Tęsti agentūrinį-operatyvinį darbą pagal bylą, ypatingą dėmesį skiriant „Nerimstančio” nusikalstamai veiklai įrodymus rinkti.

Vykdo: drg. Švarcas.

Laikas – planinis.

(„XXI amžiaus” pastaba. „Nerimstantis”, rus. Neygomonnyj – Liudvikas Simutis, tuo laiku neseniai grįžęs į Lietuvą po ilgų kalinimo metų Rusijos kalėjimuose.)

7. Nepaisant priimtų priemonių, toliau leidžiami priešiški leidiniai „LKB kronika”, „Aušra” ir kt. Ir nelegaliu keliu perduodami į Vakarus.

Su nelegalių leidinių leidimu, dauginimu ir platinimu, o taip pat vedant kitą priešišką veiklą yra susiję operatyvinės įskaitos bylų objektai „Fanatikas”, „Raštininkas”, „Zimin”, „Dispečeris”, Šiugžda, Saudargas, Kryževičius, „Užsispyrėlis”, „Pelėda”, „Fanatikė”, Ališauskas.

Aktyvinant darbą pagal šias bylas, nukreiptą nutraukti nelegalių priešiškų leidinių išleidimą, jų perdavimo į Vakarus kanalų perėmimą ir jų priešiškos veiklos lokalizavimą, peržiūrėti agentūrinių-operatyvinių priemonių planus, įnešti papildomas korektyvas, numatančias kompleksišką ir savalaikį agentūrinių-operatyvinių jėgų ir priemonių panaudojimą.

Vykdo: drg. Musulas, Jurkus, Kazlauskas, Juozaitis, Strašnov, Meiliulis, Matulevičius, Jakovlev.

Laikas – 1986 metų pirmasis ketvirtis.

(„XXI amžiaus” pastaba. Net ir tame pačiame KGB dokumente yra specialiai klaidinančių įrašų, pavyzdžiui, kai kur vienas sekamas asmuo pateikiamas užšifruotu slapyvardžiu, o kitur – jau pavarde. Matyt, buvo nepasitikima ir pačiais KGB darbuotojais ar dėl kitų priežasčių.)

(...) 12. Skyriuje yra nemažai operatyvinio stebėjimo bylų nacionalistams ir klerikalams, kurių dalis objektų sudaro rimtą operatyvinį dėmesį, o ypač objektai „Glaša”, Povilonis, „Sargas”, Paliokas, Baliūnas, Luotė, „Sliekas”, „Fina”, „Palaidas” ir kt.

Siekiant aktyvizuoti darbus pagal šias bylas išanalizuoti paskutines medžiagas, peržiūrėti agentūrinių-operatyvinių priemonių planus, padaryti atitinkamas korektyvas ir papildomas priemones.

Vykdo: drg. Šarkanas, Ryčkov, Mozūras, Sužiedėlis.

Laikas – 1986 metų pirmasis ketvirtis.

(„XXI amžiaus” pastaba. „Palaidas”, rus. Bludnyj - kun. Petras Našlėnas-Kerbelis, ypač KGB sekamas asmuo.)

(...) 18. 1985 metų rugsėjo 23 d. iš Šakių KGB skyriaus gautas signalas, kad 1985 metų birželį (Šakių) rajono teritorijoje VRM organai sulaikė Kauno gyventoją Skrinską V.P., iš kurio buvo paimta ideologiškai žalingo turinio literatūra.

Priimtomis priemonėmis nustatyta, kad Skrinska V. P. daugiau nei tris metus niekur nedirba, palaiko ryšį su operįskaitos bylų objektais ir Kauno vienuolėmis, savo bute užsiiminėja religinės ir ideologiškai žalingo pobūdžio literatūros dauginimu ir saugojimu.

Siekiant išaiškinti Skrinskos V.P. sąsajos su negatyvaus pobūdžio literatūros gaminimu, platinimu ir dauginimu bei kitos priešiškos veiklos pravedimu laipsnį, užbaigti signalo patikrinimą ir priklausomai nuo gautų medžiagų spręsti klausimą dėl operatyvinio patikrinimo bylos jam užvedimui.

Vykdo: drg. Kazlauskas, Juozaitis.

Laikas – iki 1986 metų balandžio 1 d.

19. 1985 metų rugsėjo 9 d. gauta priemonės „T” medžiaga dėl vienuolės, pravarde „Emeritė”, iš kurios matyti, kad „Emeritė” aktyviai dalyvauja vienuoliaujančio elemento veikloje, ji linkusi į literatūrą ir poeziją, dalyvauja dauginant religinę literatūrą.

Mūsų panaudotomis priemonėmis nustatyta, kad „Emeritė” yra Juciūnaitė Virginija, Vladislovo, gim. 1961 m. Vilniuje, dirba Kauno radijo gamykloje technike-apiformintoja.

Siekiant išaiškinti vienuolės Juciūnaitės V.V. sąsajų su priešiška vienuoliaujančio elemento veikla, o taip pat galimo jos dalyvavimo nelegalių priešiškų kūrinių išleidime suaktyvinti darbą tikrinant signalą.

Vykdo: drg. Kazlauskas, Juozaitis

Laikas – per pirmą ketvirtį.

(...)

Liet. TSR KGB Kauno skyriaus
2-ojo poskyrio viršininkas
papulkininkis D.Jurkus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija