Atnaujintas 2004 gegužės 19 d.
Nr.38
(1241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Šiame numeryje:

Joks karas neturi
būti užmirštas

Bolševikinis
paminklas
vis dar stovi

Pėdsakai

Lietuva –
jos likimas
ir tikslas

Dievui,
Tėvynei, artimui

Tautos kankinys,
pedagogas
ir rašytojas

Apie įvykius
Lietuvoje

Apie istorikų
svarstymus

dėl Antrojo
pasaulinio karo

Dėl koplyčios
KGB rūmuose
neteisėto
likvidavimo

Vienvaldystė:
planai ir tikrovė

Tadžikistane
tebesvajojama
apie ramų gyvenimą

„Norėčiau ir miręs
būti naudingas...“

Pagerbė
knygnešius

„Lietuvos Caritas“
centre lankėsi
Bundestago
deputatai

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Lietuvos kariai kvietė švęsti kartu

Daukanto aikštėje, prie
Prezidento rūmų, Lietuvos
trispalvė iškilmingai
pakelta kartu su ES
ir NATO vėliavomis

Pirmą kartą, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Lietuvos trispalvė sostinės Daukanto aikštėje, prie Prezidento rūmų, iškilmingai pakelta kartu su žydromis Europos Sąjungos ir NATO vėliavomis. Pirmą kartą šią dieną Lietuva šventė kaip visateisė Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties narė.

Vėsoko, tačiau saulėto sekmadienio popietę į Daukanto aikštę, vėliavų pakėlimo ceremoniją, kur buvo išrikiuota Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa, Karo akademijos kariūnų būrys, su savo apygardų vėliavomis susirinko buvę partizanai. Šventėje dalyvavo ir Latvijos bei Estijos nepriklausomybės kovų dalyvių pasiuntiniai. Čia taip pat atvyko Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės vadovai, Seimo nariai, vilniečiai.


„Minčių vakaras“: santaka ir tiltai

Kauno kunigų seminarijai – 140

Džiuljeta Kulvietienė

Poezijos spektaklyje –
trečiojo kurso klierikas
Antanas Urbanavičius

Šie metai Kauno kunigų seminarijai – jubiliejiniai. Sukanka 140 metų, kai iš Varnių į Kauną buvo perkelta Žemaičių kunigų seminarija.

Praėjusį penktadienį, kai dauguma mokyklų šventė paskutinio skambučio šventę ar kitaip minėjo artėjančią mokslo metų pabaigą, Kauno kunigų seminarijos klierikai rinkosi į šventovę – Šv. Jurgio bažnyčią, kurioje prieš 140 metų tuometiniai klierikai pirmą kartą meldėsi ir dėkojo Viešpačiui už pašaukimą, su kuriuo ėjo visą likusį gyvenimą.

„Tebus šio „Minčių vakaro“ mintys tik mažos nuotrupos, kurios liks kiekvieno iš mūsų pašaukimuose, nes viskas prasideda mintimi. Minties dėka mes ateiname į pasaulį. Aukštesniojo minties dėka paliekame šią žemę. Mintis lydi mus per visą gyvenimą tarsi angelas sargas. Minties dėka mes būname stiprūs ir su mintimi palūžtame“, – sakė Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas, dėkodamas susirinkusiesiems ir kviesdamas, išgirsti, ką Dievas kalba mums ir į mus.


Solidarumo tarp kartų reikšmė sveikos visuomenės kūrimui

Mindaugas BUIKA

Prof.Merė En Glendon

Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos susirinkimas

Prieš dešimt metų įkurtos Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariai ir kviestiniai ekspertai, balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje susirinkę į plenarinę asamblėją, pirmą kartą svarstė šiuolaikinei visuomenei aktualią „solidarumo tarp kartų“ temą. Buvo aptartos tarpgeneracinių santykių pasikeitimo poveikis socialinei, politinei, ekonominei ir ekologinei sferai ir ypač krizę išgyvenančiai vadinamajai „gerovės valstybei“. Svarstydami problemą Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo šviesoje, akademikai ir juos audiencijoje priėmęs popiežius Jonas Paulius II pabrėžė būtinumą taikyti solidarumo principą kaip vertybę, pirmiausia siekiant stiprinti šeimos gyvenimą, kreipiant dėmesį tiek į jaunų žmonių, tiek ir į vyresnės kartos poreikius bei jų derinimą.


Mokslo kelyje su tvirtomis pažiūromis

Prof. Donatas Kačerauskis

Beveik pusšimtį metų maisto mokslo baruose darbuojasi KTU Maisto instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis ir Universiteto Maisto technologijos katedros profesorius, habilituotas daktaras Donatas Kačerauskis, savo darbais seniai žinomas maisto mokslo ir pramonės visuomenei. Jis – septynių monografinio, mokomojo pobūdžio knygų, pusketvirto šimto mokslinių ir techninių straipsnių, dvidešimt vieno išradimo autorius ar bendraautoris, tęstinio mokslinio leidinio „Maisto chemija ir technologija“, Žemės ūkio enciklopedijos mokslinių redakcijų narys, mokslinio žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, įvairių leidinių recenzentas, kelių visuomeninių organizacijų narys, vienas Instituto įkūrėjų. Kolegų išrinktas, jam vadovavo1989-2000 metais. Buvo KTU senato, kitų institucijų mokslo tarybų, sekcijų narys. Įvairiapusiška bei įdomi jo veikla moksle ir gyvenime. Profesorių kalbina Aldona VASILIAUSKAITĖ


Akmuo ąžuolyno kūrėjams

Birutė NENĖNIENĖ

Akmuo ąžuolyno pakraštyje
primins idėjos pradžią
ir jos sumanytojus bei
pirmuosius vykdytojus;
centre – pačius pirmuosius
tris ąžuoliukus pasodinusieji
Vitalija ir Vitalijus Stepuliai

Šiemet sukanka penkiolika metų, kai Ožkabaliuose, daktaro Jono Basanavičiaus tėviškėje (Vilkaviškio r., Bartninkų seniūnija), pasodintas Tautinio atgimimo ąžuolynas. Jį per tris balandžio šeštadienius beveik 40 hektarų plote pasodino visos Lietuvos žmonės. Dabar čia švelnią žalumą skleidžia ir pirmąsias giles subrandina beveik septyni tūkstančiai medelių. Įvairiomis progomis ąžuolyne vis atrandama vietos vardiniams ąžuoliukams, čia ošia kelios giraitės, paliktos laukymėlės, ant vienos iš kalvų – vieta laužui, šventėms ir susibūrimams.


Švenčionių krašto perlas

Bronius VERTELKA

Alytė Svirbutovičienė –
ir Nalšios muziejaus direktorė,
ir puikaus jaunimo bei studentų
etnografinio kolektyvo
„Nalšėnai“ vadovė

Nalšia buvo viena besikuriančių Lietuvos žemių, apėmusių dabartinių Švenčionių, Ignalinos, dalį Utenos, Molėtų, Vilniaus ir Zarasų rajonų mūsų šalyje ir dalį Pastovių ir Breslaujos rajonų Baltarusijoje. Šios XI-XIII amžiais egzistavusios žemės vardu dabar vadinasi Švenčionių muziejus.

Kitais metais 60 metų sukaktį žymėsiančio muziejaus fonduose sukaupta per 55 tūkstančius eksponatų. Tarp jų - unikalūs akmens ir žalvario amžių archeologiniai radiniai iš Kretuono apyežerio gyvenviečių – papuošalai, darbo ir verslų įrankiai. Numizmatikos rinkinyje – monetos, popieriniai pinigai, monetų lobiai. Iš viso jame yra 3712 vienetų eksponatų. Didžiausią dalį numizmatikos rinkinio sudaro carinės Rusijos ir Lenkijos monetos bei banknotai. Retesnės monetos - Žygimanto Augusto pusgrašis, Jono II Kazimiero Vazos grašis. Įdomi senų atvirukų kolekcija, atspindinti Švenčionių miesto istorijos puslapius. Raštijos fondams priskiriami eksponatai, nušviečiantys atskiras religines bendruomenes. Muziejuje yra XIX-XX amžių lietuviškų maldaknygių kolekcija, tarp jų ir maldaknygės, išleistos spaudos draudimo metais, šventų paveikslėlių kolekcija, žydiška tora.


Vėl nauja piramidė

Petras KATINAS

Valdančiosios Socialdemokratų partijos kandidatas į Prezidento postą Česlovas Juršėnas nepaliauja dėkoti savo partijos vadovui ir Premjerui „už patikėtą misiją – dalyvauti ir laimėti Prezidento rinkimuose“. Kartu Č.Juršėnas vėl prisiminė tuos laimingiausius buvusiųjų komunistų – LDDP pergalės metus 1992-ųjų Seimo rinkimuose, kai buvo pastatyta LDDP valdžios piramidė. Dabar, anot laikinojo Seimo Pirmininko, vėl atėjo metas statyti piramidę, nes „pagrindas piramidei jau padėtas“. Taigi sakoma pakankamai aiškiai. Socialdemokratai neketina su niekuo dalytis valdžia ir visiškai nebesiskaito su „jaunesniaisiais broliais“ socialliberalais – dabartinės koalicijos partneriais. Tą nesiskaitymą valdantieji socialdemokratai dar kartą pademonstravo atmesdami socialliberalų siūlytas Alkoholio ir tabako įstatymo pataisas, kuriomis buvo siūloma padidinti baudas už alkoholio ir rūkalų pardavimą nepilnamečiams.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija