Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Skaitytojai apie „XXI amžių“

Kai mes, didžiulė grupė Lietuvos maldininkų, vykome į jubiliejinį renginį – XV tarptautinį jaunųjų maldininkų susitikimą Medžiugorjėje, kuris vyko liepos 30 – rugpjūčio 9 dienomis, daugelis vežėmės ir katalikišką laikraštį „XXI amžių“. Tai rodo, kad tikintieji nėra abejingi savo laikraščiui, jį mėgsta ir noriai skaito. Šioje kelionėje pakalbinau keletą piligrimų, norėdamas išgirsti jų nuomonę apie šį leidinį.

 

Aloyzas KUODIS, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos tikintysis:

Esu pensininkas. Užauginau ir išleidau į gyvenimą šešis vaikus, dabar jau turiu dvylika vaikaičių. Esu labai tikintis, teko truputį zakristijonauti, todėl tikėjimas - mano gyvenimo pagrindas.

„XXI amžių“ vertinu teigiamai, nes juk tai vienintelis katalikiškas laikraštis, jame rašoma ne vien apie tikėjimą, bažnyčios reikalus, bet nagrinėjamos ir gana opios mūsų kultūros, politinio gyvenimo problemos.

Esu tos nuomonės, jog kiekvienas katalikas turėtų skaityti „XXI amžių“, juo domėtis. Iš kur mes semsimės dvasinės stiprybės, jei ne iš katalikiškos spaudos, o „XXI amžius“ rašo įvairia tematika. Nežinau, iš kur yra pasklidęs toks gandas, kad „XXI amžius“ neįdomus. Reikia tik pradėti prenumeruoti ir skaityti „XXI amžių“ – ir jis tikrai patiks. Aš su malonumu jį skaitau. Prenumeruokime, remkime tą spaudą, kuri tikrai yra dora, propaguoja tikėjimą ir kitas dorines vertybes.

Viktoras GLUŠOKAS iš Kauno:

Aš irgi pensininkas, dirbęs paprastą statybininko darbą ir su tikėjimu nesiskiriantis visą gyvenimą. Teigiamai vertinu bet kokią katalikišką spaudą, jeigu ji neiškraipo mūsų tikėjimo ir joje yra rašoma tiesa. „XXI amžius“ būtent toks ir yra! Šį laikraštį dažniausiai perku, nes man taip patogiau, bet visuomet jį skaitau. Daug ir įvairios medžiagos jame spausdinama. Jos pakanka ir vyresnio amžiaus žmogui, ir jaunimui yra ką paskaityti. Priedas „Pro Vita“ gvildena gana opias mūsų gyvenimo negeroves, kliudančias sveikai gyvensenai. Apie tai tikrai reikia rašyti. Norėčiau ir kitiems patarti skaityti „XXI amžių“, juo domėtis ir tuo pačiu visapusiškai remti šį leidinį aktyvia prenumerata.

Dėkokime Dievui, kad dar turime tokį gerą katalikišką laikraštį. Jeigu šį laikraštį labiau skaitytų jaunimas, tai mūsų jaunoji karta augtų tikrai dora ir dvasinga. Tad raginkime ir jaunimą skaityti katalikišką spaudą.

Vitalija JAKŠTIENĖ, bibliotekininkė iš Kauno:

Man patinka, kad „XXI amžius“ rašo tiesą, nors kai kam galbūt ji ir nepatinka. Ypač man „XXI amžius“ praverčia prieš rinkimus, kai būna didelė maišalynė politikoje ir net nebežinai, už ką balsuoti. Tada čia, „XXI amžiuje“, ir surandu visą tiesą. Surandu ir Lietuvos vyskupų, kardinolo išsakomų nuomonių apie rinkimus bei kitais klausimais. Ir apskritai, norėdama surasti tiesą, aš griebiuosi „XXI amžiaus“. Tai puikus, nors, kiek teko girdėti, ir varganai leidžiamas laikraštis. Mat su tiesa esama taip, kad daugelis jos nenori pripažinti. Ypač dabar mūsų Lietuvoje. Užtat ir laikraštis, kuris rašo ir viešai skelbia tiesą, yra atmetamas, gal net siekiama, kad tokio leidinio iš viso nebūtų.

Aš pamėgau katalikišką laikraštį „XXI amžius“, pati jį skaitau ir taip pat kviečiu visus susidomėti „XXI amžiumi“. Paremkime šį mūsų laikraštį aktyvia prenumerata!

Angelina DIRSYTĖ–TATARIŪNIENĖ:

Gimiau ir užaugau lietuviškoje šeimoje, tolimojoje Brazilijoje. Kadangi ten esu gimusi, todėl pagal Brazilijos įstatymus esu brazilė. Lankiau lietuvišką mokyklą, todėl nenutautėjau ir, kaip matote, gana puikiai kalbu lietuviškai. Tuo aš didžiuojuosi ir dėkoju savo mylimiems tėveliams. Mano darbas buvo susietas su medicina, o dabar jau esu pensininkė ir štai dalyvauju šioje įdomioje piligriminėje kelionėje.

Man truputį keista, kad lietuviai, po penkiasdešimties okupacijos metų atgavę katalikišką spaudą, taip vangiai prenumeruoja ir skaito „XXI amžių“ bei kitus katalikiškus leidinius. Kas yra, broliai lietuviai? Ypač katalikiška spauda būtina šeimose, kur auga ir bręsta vaikai. Duokime jiems kuo daugiau katalikiškos šviesos, lietuviškos kultūros, lietuviškų papročių suvokimo.

Mes, ir tolimojoje Brazilijoje gyvendami, skaitome „XXI amžių“ ir džiaugiamės, kad toks laikraštis Lietuvoje yra leidžiamas. „XXI amžių“ gaunu per mūsų prelatą Juozą Šeškevičių, mūsų „dėde Juozu“ vadinamą. Mes visi pasidalijame šiuo leidiniu ir jį skaitome. „XXI amžius“ – įdomus, katalikiškas ir tikrai šviesus, teisingas laikraštis. Jame apstu visokiausių pasisakymų. Tiesa, kai kurie straipsniai gal ir per ilgoki, iš karto negalima perskaityti, bet vėliau, suradę laiko, vis vien perskaitome. Svarbu, kad jame yra daug ir įvairiausios medžiagos. Tai tikrai solidus laikraštis.

Tegul kiekvienas lietuvis pasiima į rankas šį katalikišką laikraštį. Gyvenkime tikėjimu, dora ir lietuviška kultūra!

Kalbėjosi PranciškusŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija