Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kviečia ne tik Ligonių Sveikatos atlaidai

Arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus gimtajai
parapijai padovanotas kryžius

Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius (centre)
sakė pastatęs kryžių,
nes žmogaus gyvenime
labai reikalingas Dievas.
Kairėje - kun. Kazimieras
Gražulis, dešinėje -
kun. Vytautas Juozas Insoda

Krikštonių Kristaus
Karaliaus bažnyčia

Krikštonys. Pirmą rugsėjo sekmadienį Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyksta Lietuvoje labai reti Ligonių Sveikatos atlaidai. Juos įvedė kunigas Jonas Reitelaitis, dirbęs čia nuo 1926 metų iki savo gyvenimo pabaigos (mirė 1966 m.). 1925-aisiais jis pastatė medinę bažnyčią, o 1926 metais pašventino ir suteikė parapijai Krikštonių vardą. Bažnyčia buvo pastatyta ant bajoro Miknos Konstantinovičiaus žemės, vadinamos Zaleskovčizna. Žemę bajorui 1562 metais padovanojo karalius Žygimantas Augustas už karo tarnybą su žirgu. 1927 metais kunigas kartu su parapijiečiais pradėjo dabartinės mūrinės bažnyčios statybą ir po šešerių metų, 1934-aisiais, užbaigė. Tais pačiais metais ją pašventino ir suteikė Kristaus Karaliaus vardą.

Rugsėjo 5 dieną ši bažnyčia 60-ąjį kartą laimino maldininkus. Prie bažnyčioje esančio Švč. M. Marijos paveikslo tikintieji aukojo save, ligas, rūpesčius ir meldė Dievo Motinos pagalbos. Čia vyko ne tik atlaidai. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius padovanojo parapijai didelį meniškai išpuoštą kryžių. Jį parapijiečiai pastatė kaimo kryžkelėje, ir arkivyskupas pašventino. Arkiv. S.Tamkevičius pasakė: „Pastačiau kryžių, nes žmogaus gyvenime labai reikalingas Dievas“. Beje, arkivyskupas yra kilęs iš šios parapijos ir čia visada parapijiečių nuoširdžiai laukiamas. Jis aukojo ir šv.Mišias kartu su Seirijų parapijos klebonu kun. Vytautu Juozu Insoda, aptarnaujančiu ir Krikštonių parapiją, bei kitais svečiais – kunigais. Intarpuose tarp Dievo žodžio skaitinių nuostabiu balsu giedojo maldininkė iš Ratnyčios parapijos. O per šv. Mišias – Krikštonių parapijos choras.

Arkiv. S.Tamkevičius pasakė trumpą, bet turiningą ir prasmingą pamokslą. Jis papasakojo, kaip kun. J.Reitelaitis, lankydamasis Šiluvoje, labai susidomėjo Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos statula. Ji pagaminta Londone dar XVIII amžiuje. Sugrįžęs į parapiją, į tą nuošalų Dzūkijos kampelį, sumanė čia surengti Ligonių Sveikatos atlaidus. Jis norėjo, kad ir Krikštonių parapijos žmonės mylėtų Mariją, o ji juos globotų.

Arkivyskupas pacitavo šv. Bernardo maldos žodžius: „Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas“. Jis pažymėjo, kad šiandien visi pasiilgę dvasinio atsinaujinimo. „Kai Marija aplankė Elzbietą, ši jai pasakė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų...“ Tai pranašiški žodžiai. Marija iš tiesų buvo laiminga savo dvasios gilumoje. Ji buvo ir labai klusni Dievui“. Arkivyskupas kvietė tikinčiuosius mokytis iš Marijos, priimti iš Dievo rankų gyvenimą tokį, koks jis yra, ir stengtis padaryti jame daugiau gero. Linkėjo, kad bendruomenėje būtų Jėzus Kristus, kad Jis būtų kelias, kuriuo sektume.

Po šv. Mišių arkiv. S.Tamkevičiui padėkojo klebonas kun. V.J.Insoda, Noragėlių seniūnijos seniūnė Uleckienė, Krikštonių parapijos atstovas V.Katkauskas. Jie pakvietė arkivyskupą, visus svečius, maldininkus atvykti į Krikštonių bažnyčią lapkričio 21 dieną – į Kristaus Karaliaus atlaidus. Čia kartu bus paminėtas ir kun. J.Reitelaičio 120-ųjų gimimo metinių jubiliejus.

Krikštonyse, namelyje prie bažnyčios, yra įrengtas muziejus, kur plačiau galima susipažinti su iškilios asmenybės kun. J.Reitelaičio gyvenimu ir veikla. Pagal jo surinktą medžiagą rengiama spaudai Dzūkijos istorija. Šis Dievo tarpininkas žemėje gydė ne tik sielas, bet ir kūnus. Žolelių užpilais, trauktinėmis, tepalais išgelbėjo ne vieną parapijietį iš aplinkinių kaimų, o ir iš visos Lietuvos pas jį atkeliavusius ligonius. Muziejų visuomeniniais pagrindais prižiūri Krikštonių bendruomenės pirmininkė mokytoja Aldona Lepeškienė. Ji kviečia atsiliepti visus, jį pažinojusius ar tiesiog norinčius padėti bei susipažinti su kun. J.Reitelaičio gyvenimu žmones. Visa tai padės deramai pažymėti taip nedėkingai sovietiniais metais užmiršto kun. J.Reitelaičio atminimą (A.Lepeškienės tel. (8-318) 47814).

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Felikso KERPAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija