Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Mirė ilgametis Vilniaus Šv. Onos parapijos klebonas A†A kun. jubil. Jonas MORKŪNAS (1918-1945-2004)

Kun. Jonas Morkūnas

Rugsėjo 30 dieną savo bute Šv. Onos bažnyčioje mirė buvęs ilgametis Vilniaus Šv. Onos parapijos klebonas kun.jubiliatas emeritas Jonas Morkūnas. Velionis gimė 1918 m. lapkričio 18 d. Panevėžio vyskupijos, Subačiaus parapijos Butrimų kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Subačiaus geležinkelio stoties pradžios mokykloje, po to Kupiškio gimnazijoje, o nuo 1939-ųjų rugsėjo - Kauno, vėliau Vilniaus kunigų seminarijose.


Klebonas, dekanas, dėstytojas, kapelionas A†A kun. dr. jubil. Leonas Lešinskas, MIC (1924–1950–2004)

Kun. dr. Leonas Lešinskas, MIC

Rugsėjo 16 dieną mirė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristas kun. dr. Leonas Lešinskas, MIC, šiemet sulaukęs 80 metų.

Jis gimė 1924 m. vasario 14 d. Pailių kaime, kuris tuomet priklausė Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai. Buvo dešimtas – jauniausias – vaikas mažažemių valstiečių šeimoje. Baigęs Aukštelkės pradžios mokyklą, nuo 1937-ųjų iki 1940 metų mokėsi Kretingos pranciškonų privatinėje gimnazijoje, o sovietų valdžiai ją uždarius, mokslus tęsė Šiaulių I gimnazijoje, kurią baigė 1943 metais. Pasilikęs prie namų, padėjo atstatyti karo sunaikintą tėviškę. 1946 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau, sovietų valdžiai mažinant auklėtinių skaičių, po vieno semestro turėjo pasitraukti. Įstojo į Marijonų kongregaciją ir Marijampolėje atlikęs noviciatą 1948 metais vėl grįžo į seminariją

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija