Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Klebonas, dekanas, dėstytojas, kapelionas A†A kun. dr. jubil. Leonas Lešinskas, MIC (1924–1950–2004)

Kun. dr. Leonas Lešinskas, MIC

Rugsėjo 16 dieną mirė Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristas kun. dr. Leonas Lešinskas, MIC, šiemet sulaukęs 80 metų.

Jis gimė 1924 m. vasario 14 d. Pailių kaime, kuris tuomet priklausė Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai. Buvo dešimtas – jauniausias – vaikas mažažemių valstiečių šeimoje. Baigęs Aukštelkės pradžios mokyklą, nuo 1937-ųjų iki 1940 metų mokėsi Kretingos pranciškonų privatinėje gimnazijoje, o sovietų valdžiai ją uždarius, mokslus tęsė Šiaulių I gimnazijoje, kurią baigė 1943 metais. Pasilikęs prie namų, padėjo atstatyti karo sunaikintą tėviškę. 1946 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau, sovietų valdžiai mažinant auklėtinių skaičių, po vieno semestro turėjo pasitraukti. Įstojo į Marijonų kongregaciją ir Marijampolėje atlikęs noviciatą 1948 metais vėl grįžo į seminariją.

L.Lešinskas kunigu buvo įšventintas 1950 m. rugpjūčio 22 d. Po metų pabaigė studijas seminarijoje ir pradėjo eiti Kaišiadorių vikaro pareigas. Nuo 1953-iųjų iki 1963 metų klebonavo: Gegužinėje (1953–1954), Skudutiškyje (1954–1960), Bagaslaviškyje (1960–1961), Pažėruose (1961–1963) ir Karmėlavoje (1963). 1963 m. rugpjūčio 15 d. buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju ir bendrabučio vedėju. Čia dirbdamas, 1967 metais apgynė teologijos daktaro disertaciją.

1968-aisiais kun. L.Lešinskas, MIC, paskirtas Balbieriškio klebonu, o 1971 metais – Aukštosios Panemunės administratoriumi. Nuo 1975-ųjų iki 1989 metų velionis darbavosi Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijoje: iš pradžių – administratoriumi, o nuo 1979 metų – klebonu ir Marijampolės dekanato dekanu. 1987-aisiais šioje bažnyčioje įrengė koplyčią Palaimintojo Jurgio Matulaičio garbei.

1989 metais kun. L.Lešinskas, MIC, buvo paskirtas Būdviečio klebonu ir Marijampolės vicedekanu. Po dvejų metų vėl grįžo į Marijampolę: iš pradžių – atkuriamos Marijonų vidurinės mokyklos kapelionu ir Šv. Vincento parapijos rezidentu, o nuo 1993-iųjų – Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristu. Šiose pareigose darbavosi iki mirties.

Nuo 1991 metų kun. L.Lešinskas, MIC, dėstė tikybą ir teologines disciplinas įvairiose Marijampolės švietimo įstaigose: atkuriamoje Marijonų vidurinėje mokykloje (iki 1992 m.), aukštesniojoje pedagogikos mokykloje (iki 1996 m.), Vilkaviškio vyskupijos aukštesniojoje katechetų mokykloje (iki 1998 m.). 1995 metais Lietuvos mokslo taryba kun. L.Lešinskui, MIC, įteikė habilituoto daktaro diplomą.

Kun. hab. teol. dr. jubil. L. Lešinsko, MIC, laidotuvės įvyko rugsėjo 18 dieną Marijampolėje. Šv. Mišioms Bazilikoje vadovavo vysk. Juozas Žemaitis, MIC, kartu su juo koncelebravo vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Juozas Preikšas bei daugiau nei keturiasdešimt kunigų. Pamoksle vysk. Juozas Žemaitis, MIC, pasidalijo prisiminimais apie velionio nuveiktus darbus per daugiau nei penkiasdešimt kunigiškos tarnystės metų, o prie kapo duobės senosiose Marijampolės miesto kapinėse, marijonų kapavietėje, šias mintis pratęsė mons. Juozas Pečiukonis.

VVK

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija