Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Dirbkime, kovokime
dėl Lietuvos“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Spalio 10 dieną įvyko Vilniaus krašto ateitininkų valdybos ataskaitinė konferencija. „Ne tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoje atgimsta tauta“. Iš pradžių buvo sugiedotas ateitininkų himnas, kurio paskutinės eilutės „Dirbkime kovokime dėl Lietuvos“ tapo konferencijos pagrindine mintimi. Susirinkusiuos sveikino Ateitininkų federacijos (AF) pirmininkas Liutauras Serapinas, garbės pirmininkas Vincas Rastenis, AF vicepirmininkė Laima Šalčiuvienė ir kt. Jie džiaugėsi matydami pilną Vilniaus sielovados centro salę ateitininkų. Anot V.Rastenio, tėvynės veidas sužalotas, tautos dvasia neatsigavusi po penkiasdešimt metų okupacijos. Lietuvos mokykla taip pat dar nepasveiko. Kita vertus, kartu su Europos Sąjungos atsivėrusiomis galimybėmis tyko bedievystės, sekuliaraus pasaulio paskleisti virusai. Tokiame visuomenės gyvenimo fone ateitininkai, kaip sąmoningiausia katalikiškoji tautos dalis, yra itin svarbūs. Jie išlaikė įtampas, nepasidavė susiskaldymo pavojams, turi tvirtą pasaulėžiūrą.


Kunigo Antano Skelčio vidinis pasaulis

Prieškario Nepriklausoma Lietuva subrandino daug kilnių asmenybių, palikusių ženklų pėdsaką tautos istorijoje. Vienas jų – kunigas Antanas Skeltys, SDB (1884 01 05–1960 07 28) – daug nuveikęs burdamas ir organizuodamas neturtingus, mokslo trokštančius jaunuolius kandidatais į saleziečius iš pradžių Italijoje, o nuo 1934 metų ir Lietuvoje. Saleziečio (nuo 1906 m.) kun. Antano (kunigu įšventintas 1914 m. rugpjūčio 5 d.) pastangų dėka lietuvių kandidatų skaičius Italijoje sparčiai augo – 1927 metais jų jau buvo per 70.


Sostinėje atnaujinama Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Vilniuje baigti priešavariniai darbai.

Kultūros vertybių apsaugos departamento (KVAD) sudaryta ekspertų komisija dar vasarą apžiūrėjo šią Jeruzalės rajone esančią bažnyčią ir nustatė, kad jos fasado cokolinė dalis yra apirusi, drėgmė pakilusi iki dviejų metrų aukščio, išsiskyrusios druskos yra pažeidusios tinką ir plytų mūrą, bažnyčios viduje pradėję byrėti ir atsilupti dažų sluoksniai.


Tartasi dėl tolesnės veiklos garsinant arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Daugailių bažnyčios šventoriuje
prie simbolinio arkiv. M.Reinio
kapo Arkivyskupo Mečislovo
Reinio atminimo įamžinimo
ir pagerbimo komisijos nariai
Audronės
DRISKIUVIENĖS nuotrauka

Rugsėjo 28 dieną Utenos savivaldybės salėje susirinko prieš metus Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisijos kai kurie nariai (Lilija Jovarienė, Rita Jurkevičienė, Zita Mackevičienė, Regina Nakienė, Aldona Vasiliauskienė) ir pirmininkas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidmantas Valančius. Kalbėta apie tolesnę komisijos veiklą, būtinus darbus, kad iškilios asmenybės Dievo Tarno Mečislovo Reinio vardas taptų gerai žinomas kiekvienam Utenos krašto žmogui. Priminta, kad jaunimo veiklai plėsti būtina baigti formuoti jau pavasarį pradėtą steigti M.Reinio ateitininkų kuopą. Planuoti tolesni susitikimai parapijose, mokyklose, jaunimo grupelėse ne tik Utenos, bet ir Zarasų dekanatuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Anykščiuose.


Europos mokslininkus ir dvasininkus Vilniuje subūrė šv. Augustinas

Taikomosios dailės muziejuje -
ekspozicija apie šv. Augustiną

Šveicarijos, Prancūzijos, Austrijos, Lietuvos mokslininkai ir dvasininkai Vilniuje minėjo didžiojo Bažnyčios mokytojo šv. Augustino 1650-ųjų gimimo metinių sukaktį.

Vilniaus ir Fribūro universitetų surengtoje trijų dienų tarptautinėje Augustino tyrinėjimų konferencijoje „Šv. Augustinas: tradicijos, kontekstai, interpretacijos” pranešėjai atskleidė didžiąją savo gyvenimo dalį Šiaurės Afrikoje praleidusio šventojo įtaką Vakarų mąstymo tradicijai, visuomeninio, politinio gyvenimo ir krikščioniškosios teologijos raidai bei kultūrai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija