Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Popiežius Jonas Paulius II pradėjo dvidešimt septintuosius savo
pontifikato metus

Popiežius Jonas Paulius II
mini 26-ąsias
išrinkimo metines

Praėjusį šeštadienį sukako lygiai 26 metai nuo anos 1978-ųjų spalio 16-osios vakaro, kai į apaštalo šv. Petro Romoje sostą buvo išrinktas Krokuvos arkivyskupas kardinolas Karolis Vojtyla. Ir nors Vatikano civilinių švenčių kalendoriuje Popiežiaus išrinkimo data yra pati svarbiausia nedidelės valstybės šventė, prilygstanti pilietinių valstybių nacionalinėms šventėms, kaip Lietuvoje Vasario 16-oji, Jonas Paulius II šią dieną praleido tyliai ir maldingai susikaupęs.


Eucharistijos metai – susitikimo
su Kristumi laikas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II –
pamaldumo
Eucharistijai skelbėjas

Sulaukęs savo išrinkimo į apaštalo šv.Petro sostą 26-ųjų metinių ir patvirtindamas, jog toliau tęsia įspūdingas iniciatyvas Visuotinei Bažnyčiai atnaujinti, popiežius Jonas Paulius II spalio 17 dieną inauguravo Eucharistijos metus, kurių pagrindinis tikslas – skatinti „eucharistinės kultūros“ ugdymą katalikų bendruomenėse, kad su atnaujinta jėga vyktų Dievo esamumo pasaulyje liudijimas. Ta proga paskelbtame apaštaliniame laiške „Mane nobiscum Domine“ („Pasilik su mumis, Viešpatie“) Šventasis Tėvas viliasi, kad jo iniciatyva ves į gilesnį Eucharistijos centrinio vaidmens Bažnyčios gyvenime supratimą, didesnę pagarbą liturgijos normoms ir disciplinai, didesnį Švenčiausiojo Sakramento garbinimą ir aktyvesnį dalyvavimą sekmadienio šv.Mišiose.


Kardinolas pašventino restauruotą bonifratrų vienuolyną

Atstatytą bonifratrų vienuolyną
pašventinęs kardinolas
Audrys Juozas Bačkis (centre)
meldė Viešpatį palaiminti
ir čia besirenkančius,
ir dabartines vienuolyno
gyventojas - 86-ąsias
kongregacijos įkūrimo
metines mininčias Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
vargdienių seseris

Vilnius. Atstatytą bonifratrų vienuolyną spalio 17-ąją pašventinęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis meldė Viešpatį palaiminti ir čia besirenkančius, ir dabartines vienuolyno gyventojas - 86-ąsias kongregacijos įkūrimo metines mininčias Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seseris. Pačiame sostinės centre, priešais Prezidentūrą, esančios Bonifratrų bažnyčios istoriją pašventinimo apeigų dalyviams priminė Prezidento patarėja Irena Vaišvilaitė. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys pasidalijo prisiminimais apie savo gyvenimą vienuolyne sovietmečiu.


Pasauliečių pranciškonų sesija

Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino
Nacionalinės kapitulos
pirmosios sesijos dalyvių
grupė. Dešinėje -
kun. Paulius Vaineikis, OFM

Spalio 15-17 dienomis Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino antroji nacionalinės tarybos rinkimų kapitula ir penktosios Nacionalinės kapitulos pirmoji sesija.

Spalio 15 dieną penktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės kapitulos pirmosios sesijos metu kadenciją baigianti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba delegatams ir svečiams pristatė trejų metų veiklos ataskaitą. Šios sesijos metu taip pat buvo diskutuota pranciškoniškosios tapatybės, pasaulietinio pranciškoniškojo gyvenimo bei dvasingumo temomis.Pirmoji kapitulos sesija pabaigta šv. Mišiomis ir brolijos vakaru.


Europos mokslininkus ir dvasininkus Vilniuje subūrė šv. Augustinas

Taikomosios dailės muziejuje -
ekspozicija apie šv. Augustiną

Šveicarijos, Prancūzijos, Austrijos, Lietuvos mokslininkai ir dvasininkai Vilniuje minėjo didžiojo Bažnyčios mokytojo šv. Augustino 1650-ųjų gimimo metinių sukaktį.

Vilniaus ir Fribūro universitetų surengtoje trijų dienų tarptautinėje Augustino tyrinėjimų konferencijoje „Šv. Augustinas: tradicijos, kontekstai, interpretacijos” pranešėjai atskleidė didžiąją savo gyvenimo dalį Šiaurės Afrikoje praleidusio šventojo įtaką Vakarų mąstymo tradicijai, visuomeninio, politinio gyvenimo ir krikščioniškosios teologijos raidai bei kultūrai.


„Pradėtą darbą reikia daryti
gerai ir iki galo“

Bronius VERTELKA

Verslininkas Viturys Giknius

Gėrio simbolis

Penkioliktus metus veikianti Viturio Gikniaus individuali įmonė „Kaukas“– šeimos verslas. Jis – kaip gerai suteptais ratais vežimas ar tinkamai sureguliuotas mechanizmas. Be savininko V.Gikniaus, įmonėje dirba jo žmona ir du sūnūs. Irena tvarko buhalteriją, Tadas rūpinasi gamyba „Kauke“, o Martynas yra atsakingas už tokią pat veiklą Šiauliuose (ten veikia „Kauko“ padalinys).


Tartasi dėl tolesnės veiklos garsinant arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Daugailių bažnyčios šventoriuje
prie simbolinio arkiv. M.Reinio
kapo Arkivyskupo Mečislovo
Reinio atminimo įamžinimo
ir pagerbimo komisijos nariai
Audronės
DRISKIUVIENĖS nuotrauka

Rugsėjo 28 dieną Utenos savivaldybės salėje susirinko prieš metus Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisijos kai kurie nariai (Lilija Jovarienė, Rita Jurkevičienė, Zita Mackevičienė, Regina Nakienė, Aldona Vasiliauskienė) ir pirmininkas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidmantas Valančius. Kalbėta apie tolesnę komisijos veiklą, būtinus darbus, kad iškilios asmenybės Dievo Tarno Mečislovo Reinio vardas taptų gerai žinomas kiekvienam Utenos krašto žmogui. Priminta, kad jaunimo veiklai plėsti būtina baigti formuoti jau pavasarį pradėtą steigti M.Reinio ateitininkų kuopą. Planuoti tolesni susitikimai parapijose, mokyklose, jaunimo grupelėse ne tik Utenos, bet ir Zarasų dekanatuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Anykščiuose.


„Pilnų namų“ bendruomenė dalijasi tiesos posmais

Poezijos knygos „Žodžiu
sparnuotu skelbiame
gyvenimą” viršelis

Nemunaitis. Čia pristatyta „Pilnų namų“ bendruomenės narių ir bičiulių poezijos knyga „Žodžiu sparnuotu skelbiame gyvenimą”. Tai socialinio paribio žmonių: narkomanų, buvusių kalinių, alkoholikų, benamių, našlaičių, besiglaudžiančių minėtoje bendruomenėje, poezijos rinkinys – pirmasis tokio pobūdžio mūsų tautos literatūros istorijoje. „Socialinės atskirties poetai – tai gyvenimo šaukliai, suprantantys, jog kiekviena blaiviai nugyventa diena - žygdarbis!“ – rašoma poezijos rinkinyje. Čia atvirai kalbama apie gyvenimą, aprašomas nuosmukis ir kasdienybės priklausomybių skausmas. Bet čia, kaip niekur kitur, suspindi noras atsitiesti, keistis, pradėti gyvenimo rekonstrukciją, kreipti žvilgsnius į Dievą.


Dėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią

Kun. Alfredas Rukšta

Stakliškės. Rugsėjo 26 dieną Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčioje jos klebonas kun. Alfredas Rukšta iškilmingai šventė savo auksinį kunigystės jubiliejų. Pamokslo metu Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis padėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią tarnaujant Viešpaties vynuogyne bei priminė kai kurias kunigo jubiliato biografijos detales. Kun. A. Rukšta gimė 1926 m. kovo 27 d. Kazokiškių parapijoje (Elektrėnų sav.), tačiau karo metu pasitraukė į Lenkiją, dalyvavo mūšiuose ir buvo kelis kartus sunkiai sužeistas.


Generalvikaro kunigystės jubiliejus

Gėlės kun. dr. Robertui Pukeniui

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio Katedroje sakralinės muzikos pusvalandiniu koncertu prasidėjo prieš dvidešimt penkerius metus šventimus gavusių kunigų iškilmė. Į ją susirinko ir šv. Mišias drauge šventė beveik penkiasdešimt kunigų iš Panevėžio, Kauno, Telšių vyskupijų. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas. Daugiausia pagarbos ir linkėjimų susilaukė Panevėžio vyskupo generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis.


Šventovės skliautus virpino giesmės
ir vargonų muzika

Su tenoru Virgilijumi Noreika
(kairėje) bendrauja Panevėžio
Švč. Trejybės bažnyčios rektorius
kan. Bronius Antanaitis
ir vargonininkas Leopoldas Digrys

Panevėžys. Švč. Trejybės bažnyčioje vyko vargonų ir vokalinės muzikos valanda. Po šventovės skliautais aidėjo J. S. Bacho, M.Redžerio, K. Franko, Dž.Bizė kūriniai. Vargonavo Leopoldas Digrys, giedojo Virgilijus Noreika.

Abu Muzikos akademijos profesorius pristatė ir po pasirodymo jiems dėkojo bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. Atėjusieji pasiklausyti giesmių ir vargonų muzikos svečius iš Vilniaus pagerbė atsistodami ir ilgai trunkančiais plojimais.


„...Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“

Gieda „Šarma“

Kai ilgėja vakaro šešėliai ir pagelsta pirmieji medžių lapai, kai žemę vis dažniau drėkina rudens lietūs, o sielą apgaubia vienatvės ilgesys, Šilainiuose, Šv. Kotrynos seserų vienuolyne, spalio 9-ąją buvo organizuota šventė „...Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“. Į ją buvo pakviesti Dievo tautos nariai - besijaučiantys vieniši, turintys negalią, sergantys ir norintys pabendrauti. Šventė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis vienuolyno koplyčioje.


Dvasinio augimo darbai

Mokslinio ugdymo konferencija
Palemono vidurinėje mokykloje

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišias aukojo kunigai
Rytis Gurkšnys,
Maksimo Bianco
ir Viktoras Aukštakalnis

Nedažnai mokyklose vyksta mokslinės konferencijos religine tema. Šį kartą konferenciją „Dorinio ugdymo integracijos reikšmė jaunimo socializacijos procese“ surengė Palemono vidurinės mokyklos tikybos metodikos grupės mokytojai (koordinatorė L.Grybaitė), aktyviai talkino salezietė sesuo Liucija.


Liūdnas Baisogalos malūno likimas

Liūdno likimo sulaukęs
Baisogalos akmeninis malūnas

Įlomėlėje, už nedidelio asfalto keliuko, prie ūkinio pastato, nupjautą išdžiūvusią žolę grėbė močiutė. Neskubėdama, senovišku grėbliu, jau tapusiu muziejine vertybe. Džiaugėsi, kad gavo nusigrėbti tą plotelį ožkytei.

Ką tik buvau apžiūrėjęs už keliasdešimt metrų stovintį buvusį vieną gražiausių Lietuvoje XVIII amžiaus Baisogalos akmeninį malūną. Po tos apžiūros jaučiausi nekaip, buvau prislėgtas: šalia žvyrkelio žiojėja jo langų akiduobės, išorinės sienos suskilinėjusios, be sparnų, be durų, o vidaus sienos išrašinėtos nepadoriais žodžiais, išdraskyti metaliniai laiptai, pilna akmenų bei tinko nuolaužų, primėtyta cigarečių pakelių, išgerto alaus „bambalų“…


Jonavos tikybos mokytojai lankėsi Kėdainiuose

Jonavos dekanato tikybos
mokytojai Kėdainių
Rinkos aikštėje

Jonavos dekanato tikybos mokytojams dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas padovanojo įdomią išvyką į Kėdainius, vieną seniausių Lietuvos miestų. Nuo senų laikų Kėdainiai garsėjo kaip daugelio tautų, įvairių religinių konfesijų ir kultūrų miestas. Pirmiausia apsilankėme vienoje restauruotų sinagogų, kurioje įsikūrusi Dailės mokykla. Direktorė svetingai aprodė darbo kabinetus, mokymo priemones, daug puikių moksleivių piešinių, keramikos ir tekstilės darbų.


Barbariški metodai

Pirmadienį milicija Minske
išsklaidė tūkstančio
demonstrantų minią.
Kai kuriuos demonstrantus
policininkai sumušė
ir nutempė į autobusus
EPA-ELTA nuotrauka

Praėjusio sekmadienio vakarą, vykstant Baltarusijos parlamento rinkimams ir referendumui dėl prezidento A.Lukašenkos išrinkimo trečiajai kadencijai, buvo žiauriai sumuštas Rusijos televizijos pirmojo kanalo žurnalistas Pavelas Šeremetas. Jis buvo paguldytas į vieną Minsko ligoninių. Tačiau, praėjus vos dienai, P.Šeremetas buvo išvarytas iš ligoninės, motyvuojant tuo, jog jis yra svetimos valstybės – Rusijos – pilietis, o užsieniečiams gali būti suteikta tiktai pirmoji pagalba, bet ne stacionarinis gydymas. Taip pat sumuštam žurnalistui surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, o trečiadienį Minsko teisme buvo nagrinėjama jo byla.


Neramus laukimas Kijeve

Petras KATINAS

Viktoras Juščenka

Iki prezidento rinkimų (spalio 31 d.) Ukrainoje liko suskaičiuotos dienos. Nieko stebėtina, kad politinė įtampa neatslūgsta ir jau pasiekė tiesiog virimo temperatūrą. Taip būna daugelyje šalių, tačiau šiemet Ukrainoje ypatinga padėtis. Iš esmės sprendžiamas valstybės likimas, tiksliau pasakius, kokiu keliu – promaskvietišku ar vakarietišku kursu – pasuks ši 48 milijonus gyventojų turinti valstybė. Tai kelia susirūpinimą ne tik Ukrainoje, bet ir Maskvoje. Nelieka nuošalyje ir Vakarai, kuriems labai svarbu, kad Ukraina įsitrauktų į euroatlantines struktūras. Nebūtinai greitai taptų visateise ES ir NATO nare, nes tai net didžiausi Ukrainos euroatlantininkai supranta, jog tai šiuo metu nerealu.


Valstybės „atšviežinimo“ užmačios

Kazimira Prunskienė prieš antrąjį rinkimų ratą nedviprasmiškai išreiškė savo norą tapti Lietuos Premjere. Leisdama suprasti, kad tarp visų kitų besirengiančių juo tapti jai lygių nėra ir būti negali. Netgi A.Brazauskas! Užuomina pakankamai aiški: kol jūs, rinkimų laimėtojai - uspaskichininkai ir brazauskininkai, mirtinai kausitės dėl Premjero ir ministrų kėdžių, štai aš, „gintarinė ledi“, kaip labiausia patyrusi, pateikiu save. Galima būtų tik pasišaipyti iš tokių ambicijų. Juk maža kas iš tam tikros kategorijos žmonių trokšta būti Napoleonas!


Už atsakomybę Seimo rinkimuose

Per šį sekmadienį įvyksiančius Seimo rinkimus galutinai paaiškės, ar Lietuvos piliečiai subrendo valstybingumui. Visuotino džiaugsmo pagauti prieš penkiolika metų mes beveik vieningai pasisakėme už nepriklausomybę, beveik vieningai ėjome prieš agresorių tankus, beveik vieningai atgimėme, o štai taikos sąlygomis atsispirti įvairioms pagundoms, įvairiems pažadams, įvairioms vilionėms ne visai sugebame.


„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

 

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Apaštalinėje
nunciatūroje
paminėta Šventojo
Tėvo pontifikato
sukaktis

„Kad jo pasėtas
dvasingumas
nesunyktų...“

Paminimas auksinis
kunigystės jubiliejus

„Dirbkime,
kovokime
dėl Lietuvos“

Kunigo
Antano Skelčio
vidinis pasaulis

Sostinėje
atnaujinama
Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia

Sutikti Dievą
kalnuose

Konferencijoje
pasveikino vyskupą

Jie garsina
Krekenavą

Kaip auklėjate
jaunimą,
taip ir turite

Lietuva – keista šalis

Kai įvaizdis
neatitinka realybės

Ar ilgai mus
mulkins svetimieji?

Tenegraso mums
okupanto statula

Valdininkams
pensininkai
ir invalidai nerūpi

Jei būčiau
V.Uspaskich

Šliaužianti
raudonoji diktatūra

Nebalsuokime
nė už vieną darbietį

Arabų šalyse
prasidėjo ramadanas

Mirė ilgametis
Vilniaus Šv. Onos
parapijos klebonas
A†A kun. jubil.
Jonas MORKŪNAS
(1918-1945-2004)

Klebonas,
dekanas, dėstytojas,
kapelionas
A†A kun. dr. jubil.
Leonas Lešinskas, MIC
(1924–1950–2004)

Mieli Lietuvos
rinkėjai!

Ar leisime įvesti
„valdomą
demokratiją“?