Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Kardinolas pašventino restauruotą bonifratrų vienuolyną

Atstatytą bonifratrų vienuolyną
pašventinęs kardinolas
Audrys Juozas Bačkis (centre)
meldė Viešpatį palaiminti
ir čia besirenkančius,
ir dabartines vienuolyno
gyventojas - 86-ąsias
kongregacijos įkūrimo
metines mininčias Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
vargdienių seseris

Vilnius. Atstatytą bonifratrų vienuolyną spalio 17-ąją pašventinęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis meldė Viešpatį palaiminti ir čia besirenkančius, ir dabartines vienuolyno gyventojas - 86-ąsias kongregacijos įkūrimo metines mininčias Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seseris. Pačiame sostinės centre, priešais Prezidentūrą, esančios Bonifratrų bažnyčios istoriją pašventinimo apeigų dalyviams priminė Prezidento patarėja Irena Vaišvilaitė. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys pasidalijo prisiminimais apie savo gyvenimą vienuolyne sovietmečiu.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Generalvikaro kunigystės jubiliejus

Gėlės kun. dr. Robertui Pukeniui

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio Katedroje sakralinės muzikos pusvalandiniu koncertu prasidėjo prieš dvidešimt penkerius metus šventimus gavusių kunigų iškilmė. Į ją susirinko ir šv. Mišias drauge šventė beveik penkiasdešimt kunigų iš Panevėžio, Kauno, Telšių vyskupijų. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas. Daugiausia pagarbos ir linkėjimų susilaukė Panevėžio vyskupo generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis.


Šventovės skliautus virpino giesmės
ir vargonų muzika

Su tenoru Virgilijumi Noreika
(kairėje) bendrauja Panevėžio
Švč. Trejybės bažnyčios rektorius
kan. Bronius Antanaitis
ir vargonininkas Leopoldas Digrys

Panevėžys. Švč. Trejybės bažnyčioje vyko vargonų ir vokalinės muzikos valanda. Po šventovės skliautais aidėjo J. S. Bacho, M.Redžerio, K. Franko, Dž.Bizė kūriniai. Vargonavo Leopoldas Digrys, giedojo Virgilijus Noreika.

Abu Muzikos akademijos profesorius pristatė ir po pasirodymo jiems dėkojo bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. Atėjusieji pasiklausyti giesmių ir vargonų muzikos svečius iš Vilniaus pagerbė atsistodami ir ilgai trunkančiais plojimais.


Kaišiadorių vyskupijoje

Stakliškių dekanate

Dėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią

Kun. Alfredas Rukšta

Stakliškės. Rugsėjo 26 dieną Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčioje jos klebonas kun. Alfredas Rukšta iškilmingai šventė savo auksinį kunigystės jubiliejų. Pamokslo metu Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis padėkojo kunigui už nueitą gyvenimo kelią tarnaujant Viešpaties vynuogyne bei priminė kai kurias kunigo jubiliato biografijos detales. Kun. A. Rukšta gimė 1926 m. kovo 27 d. Kazokiškių parapijoje (Elektrėnų sav.), tačiau karo metu pasitraukė į Lenkiją, dalyvavo mūšiuose ir buvo kelis kartus sunkiai sužeistas.


Merkinės dekanate

„Pilnų namų“ bendruomenė dalijasi tiesos posmais

Poezijos knygos „Žodžiu
sparnuotu skelbiame
gyvenimą” viršelis

Nemunaitis. Čia pristatyta „Pilnų namų“ bendruomenės narių ir bičiulių poezijos knyga „Žodžiu sparnuotu skelbiame gyvenimą”. Tai socialinio paribio žmonių: narkomanų, buvusių kalinių, alkoholikų, benamių, našlaičių, besiglaudžiančių minėtoje bendruomenėje, poezijos rinkinys – pirmasis tokio pobūdžio mūsų tautos literatūros istorijoje. „Socialinės atskirties poetai – tai gyvenimo šaukliai, suprantantys, jog kiekviena blaiviai nugyventa diena - žygdarbis!“ – rašoma poezijos rinkinyje. Čia atvirai kalbama apie gyvenimą, aprašomas nuosmukis ir kasdienybės priklausomybių skausmas. Bet čia, kaip niekur kitur, suspindi noras atsitiesti, keistis, pradėti gyvenimo rekonstrukciją, kreipti žvilgsnius į Dievą.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

„Kad jo pasėtas dvasingumas nesunyktų...“

Kun. Pranciškui Masilioniui, SJ, atminti

Sidabravas. „Per jį dėkokime Viešpačiui. Prašykime, kad jo pasėta sėkla nesunyktų, bet kad daigai, iš tos sėklos sudygę, augtų ir stiprėtų”,- tokiu kvietimu spalio 8 dieną prasidėjo šv. Mišios. Į Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčią suvažiavo žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninės Latvijos. Buvo minimos kunigo Pranciškaus Masilionio,SJ, dvidešimt ketvirtosios mirties metinės. Ant kapo uždegtų žvakelių šviesa, baltos gėlės kvietė maldai ir susikaupimui.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Paminimas auksinis kunigystės jubiliejus

Ukmergė. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje spalio 17-ąją paminėtas monsinjoro Alfonso Svarinsko kunigystės penkiasdešimtmečio jubiliejus. Jubiliato pasveikinti atvykęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius per pamokslą pastebėjo, kad okupacijos metais buvo palūžusių kunigų, būna ir tokių, kuriems per sunku laikytis celibato ar tarnauti Dievui ir Tėvynei, tačiau mons. A. Svarinskas niekada nesiskundė, jog tarnavimas Dievui ir Tėvynei per sunkus. „Jis tik dėl vieno išgyvena, kad reikės numirti ne ant narų lageryje, kenčiant už Tėvynę, bet matant, kad lietuviai už ledus parduoda savo Tėvynę“, - taip arkivyskupas apibūdino jubiliejų švenčiantį mons. A. Svarinską. Arkiv. S.Tamkevičius tęsė: „Kartais kai kam atrodo, kad monsinjoras per daug radikalus ir per daug nori iš kunigų, vyskupų ir visų tikinčiųjų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija