Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Apaštalinėje nunciatūroje paminėta Šventojo Tėvo pontifikato sukaktis

Spalio 18 dieną popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato 26-ųjų metinių proga Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje surengė priėmimą. Atvykusius svečius maloniai pasitiko nuncijus arkivyskupas Peter Stephen Zurbriggen ir jo patarėjas monsinjoras Charles Daniel Balvo. Į Apaštalinę nunciatūrą Šventojo Tėvo pontifikato sukaktį paminėti atvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Juozas Tunaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupo generalvikaras kun.dr. Robertas Pukenis, Telšių vyskupo generalvikaras prel.dr. Juozas Šiurys, „Opus Dei” regioninis vikaras Baltijos šalims Andres Lavin, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas prel. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, VDU Socialinio darbo instituto direktorius mons. dr. Artūras Jagelavičius, „Caritas” generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, mons. Alfonsas Svarinskas, kun.dr. Hans Friedrich Fischer, vyrų ir moterų vienuoliškųjų kongregacijų vyresnieji ir vyresniosios, kiti kunigai, vienuoliai ir vienuolės (jonitai, saleziečiai, kazimierietės ir kt.).


Pasauliečių pranciškonų sesija

Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino
Nacionalinės kapitulos
pirmosios sesijos dalyvių
grupė. Dešinėje -
kun. Paulius Vaineikis, OFM

Spalio 15-17 dienomis Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino antroji nacionalinės tarybos rinkimų kapitula ir penktosios Nacionalinės kapitulos pirmoji sesija.

Spalio 15 dieną penktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės kapitulos pirmosios sesijos metu kadenciją baigianti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba delegatams ir svečiams pristatė trejų metų veiklos ataskaitą. Šios sesijos metu taip pat buvo diskutuota pranciškoniškosios tapatybės, pasaulietinio pranciškoniškojo gyvenimo bei dvasingumo temomis.Pirmoji kapitulos sesija pabaigta šv. Mišiomis ir brolijos vakaru.


„...Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“

Gieda „Šarma“

Kai ilgėja vakaro šešėliai ir pagelsta pirmieji medžių lapai, kai žemę vis dažniau drėkina rudens lietūs, o sielą apgaubia vienatvės ilgesys, Šilainiuose, Šv. Kotrynos seserų vienuolyne, spalio 9-ąją buvo organizuota šventė „...Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“. Į ją buvo pakviesti Dievo tautos nariai - besijaučiantys vieniši, turintys negalią, sergantys ir norintys pabendrauti. Šventė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis vienuolyno koplyčioje.


Dvasinio augimo darbai

Mokslinio ugdymo konferencija
Palemono vidurinėje mokykloje

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišias aukojo kunigai
Rytis Gurkšnys,
Maksimo Bianco
ir Viktoras Aukštakalnis

Nedažnai mokyklose vyksta mokslinės konferencijos religine tema. Šį kartą konferenciją „Dorinio ugdymo integracijos reikšmė jaunimo socializacijos procese“ surengė Palemono vidurinės mokyklos tikybos metodikos grupės mokytojai (koordinatorė L.Grybaitė), aktyviai talkino salezietė sesuo Liucija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija