Atnaujintas 2004 lapkričio 19 d.
Nr.87
(1290)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Glaudus Eucharistijos
ir evangelizacijos
ryšys

Eucharistijoje
juntamas
„amžinosios
puotos“ skonis

Religinės
muzikos vakaras

Jaunimas giedojo
Viešpačiui

Atjaunėjo
Šv. Kazimiero
knygynėlis Panevėžyje

Ne mano kiaulės,
ne mano pupos?

Sudvigubėjimai

Aplankėme
Jotvingių žemę

Nekalbėkime
ultimatumų kalba

Atminties atrofija?

Vieną skelbia,
o kitą daro

Kokia mūsų kalba?

Po kautynių

Beduiniški
pulkininko Kadafio
įpročiai

V.Putino reveransai
monarchijai

Karalius iš kitos
karalystės

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Iškilmingomis šv. Mišiomis praėjusį
sekmadienį prasidėjo visą savaitę
trunkantys svarbiausi Vilniaus
arkivyskupijoje didieji Aušros Vartų
Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Vilnius. Iškilmingomis šv. Mišiomis sekmadienį prasidėjo visą savaitę truksiantys svarbiausi Vilniaus arkivyskupijoje didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Jų pradžios šv. Mišias Aušros Vartų koplyčioje koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas, būrys Lietuvos vyskupų ir kunigų.

Sunkiai sergantys ir neįgalūs maldininkai pirmadienį nuo Vilniaus Misionierių ligoninės keliavo į Aušros Vartus - antrąją Gailestingumo Motinos globos atlaidų dieną, kai tikintieji meldėsi už ligonius ir parapijas. Ligonių ir neįgalių maldininkų kelionė į Aušros Vartus buvo surengta antrąjį kartą. Sunkią negalią turintiems žmonėms talkino savanoriai. Šv. Mišias šv. Teresės bažnyčioje aukojo ir ligonius laimino Pilaitės bažnyčios klebonas kun. Justinas Aleksandravičius.


Giedojo Lietuvos klierikai

Už nuostabią šventę dėkoja
Telšių kunigų seminarijos
rektorius kun. Antanas Lapė

Telšiai. Lapkričio 22-ąją liturginis Bažnyčios kalendorius mini šv. Ceciliją – bažnytinės muzikos globėją. Pirmąkart Lietuvos kunigų seminarijų istorijoje lapkričio 13 -ąją Telšiuose susirinko kunigų seminarijų auklėtiniai į seminarijų chorų bei vokalinių ansamblių festivalį.

Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, aukojo vyskupas emeritas Antanas Vaičius ir būrys kunigų. Per šv. Mišias giedojo jungtinis visų kunigų seminarijų choras. Darni giesmė, giedama būsimųjų kunigų, sujaudino ne vieną. Vyskupas pamoksle kvietė jaunuosius giedotojus neužkasti savyje šio talento. Jis priminė, jog giesmė turi būti giedama ne tik lūpomis, bet ir širdimi. Nes kunigas, anot vyskupo, turi išnaudoti visus įmanomus būdus Evangelijai skleisti, o vienas iš kelių – giesmė.


Paminėjo darbo parapijoje
30-metį

Monsinjoras Vincas Pranckietis

Jonava. Lapkričio pirmą sekmadienį Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios monsinjoras Vincas Pranckietis šventė kunigystės 56-ąsias ir darbo parapijoje 30-ąsias metines. Monsinjoras aukojo Sumos šv. Mišias, meldėsi kartu su gausiai į jo šventę susirinkusiais parapijiečiais. Per pamokslą monsinjoras prisiminė pirmuosius darbo metus Jonavoje. Atvykusiam nuomojamą butą pasiūlė čia dirbęs ir tuo laiku išvykstantis kun. prof. Juozapas Grigaitis, MIC. Tačiau neilgai teko džiaugtis. Sugrįžo šeimininkai, ir reikėjo kraustytis kitur. Tada nusprendė įrengti parapijai kleboniją, kad atvykusiems klebonams nereikėtų su manta tampytis iš vietos į vietą. Netoli bažnyčios kaip tik buvo parduodamas dar nevisiškai įrengtas namas. Pasiskolinęs iš kurijos pinigų, jį nupirko ir įrengė kleboniją, kurioje klebonams dabar geros gyvenimo sąlygos. (Atsisakęs klebono pareigų, pats apsigyveno pas seserį).


Niekada negalėsite pakelti žmogaus į savo lygį, jei pirmiausia nenusileisite į jo

Dėkoju už tai, kad jūs, laikydamiesi jau įsigalėjusios tradicijos, pakvietėte mane dalyvauti šioje svarbioje ceremonijoje ir kalbėti pirmajame naujai išrinkto Seimo posėdyje.

Man, apaštaliniam nuncijui ir diplomatinio korpuso vadovui, didelė garbė ir malonumas Vilniuje akredituotų ambasadorių, diplomatinių misijų vadovų ir tarptautinių organizacijų atstovų vardu pasveikinti jus, gerbiamieji Seimo nariai, ir perduoti jums mūsų geriausius linkėjimus. Aš taip pat esu dėkingas už galimybę šia istorine proga trumpai pasidalyti mintimis apie kai kuriuos mus vienijančius principus.


Kad įstengtumėte ištikimai atlikti jums pavestas pareigas

Dievas yra mūsų prieglauda ir stiprybė, todėl šiandien pradedant darbą dar vienam nepriklausomos Lietuvos Seimui kreipiamės į Aukščiausiąjį, nuo kurio priklauso viskas danguje ir Žemėje. Prašydami Jo palaimos visai mūsų tautai ir mūsų išrinktiems atstovams. Esate išrinkti pagal Dievo valią ir įpareigoti tarnauti Dievui ir žmonėms. Netrukus prisieksite sąžiningai, garbingai ir ištikimai vykdyti parlamentarų pareigas. Maldaujame, kad šią iškilmingą akimirką ir kiekvieną būsimos kadencijos valandą Viešpats kreiptų į jus savo maloningą žvilgsnį. Tebūna Viešpats nuolat pasirengęs jus sustiprinti, jums padėti, bet drauge tirti jūsų sąžinę, jūsų norus ir jūsų pasiryžimus. Prašykime Aukščiausiojo – kad jūsų ištartas priesaikos žodis būtų tiesos žodis. Pirmasis reikalavimas paskirtiems reikalų tvarkytojams, kad jie būtų patikimi. Dievas yra tiesa, ir Jis reikalauja, kad ir mes gyventume tiesoje. Jis reikalauja, kad mes laikytumėmės mūsų ištartų žodžių. Ypač šiandien, kai esate pasiryžę prisiekti ypatinga ištikimybę Lietuvos valstybei.


Advokatas, vertindamas klientą,
tampa psichologu

Advokatas Vytautas Krikščiūnas

Panevėžyje gyvenantis ir dirbantis teisininkas advokatas Vytautas KRIKŠČIŪNAS sutiko kalbėtis su „XXI amžiumi” tik su sąlyga, jeigu jis nebus iškeltas aukščiau savo kolegų.

 

Ar svajonę būti advokatu puoselėjote nuo mažens?

Augau Rabikių kaime, kurį galima pasiekti važiuojant nuo Krekenavos Truskavos link. Vaikystėje labai mėgau techniką, norėjau būti vairuotoju ar karininku, nes mėgau karinius dalykus - ginklus, uniformas, piešdavau tankus. Tarnavau oro desantinėse pajėgose. Tarnyba armijoje buvo susijusi su šuoliais iš lėktuvų ir ginklais, reikalavo didelių fizinių sugebėjimų, todėl buvo artima širdžiai.


Valančiukų žygis „Už blaivią Lietuvą“

Valančiukai Lūginėje, Palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio tėviškėje

Apsiniaukusį spalio 7-osios vidurdienį Marijampolės valančiukai leidosi į žygį, kurio tikslas – Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tėviškė Lūginės kaime, už penkių kilometrų nuo Marijampolės. Šio žygio metu didelis būrys vaikų ir jaunimo su Blaivystės sąjūdžio vėliavomis ir užrašais „Blaivi tauta – laisva tauta“ norėjo atkreipti dėmesį, kaip svarbu jiems ir jų bendraamžiams išlikti blaiviems ir doriems, sekti savo garsaus tėvynainio, uoliai besidarbavusio Bažnyčios ir Tėvynės naudai, pėdomis. Žygis prasidėjo nuo Marijampolės 6-osios vidurinės mokyklos. Jame dalyvavo ir „Ryto“ bei Marijonų vidurinių mokyklų, Varnupių, Daukšių ir Liucinavo pagrindinių mokyklų valančiukai bei blaivystės idėjoms prijaučiantys moksleiviai, taip pat būrelis skautų ir kudirkaičių.


EKOLOGIŠKI PRODUKTAI - SVEIKATOS SAUGIKLIAI

Bronius VERTELKA

Pakruojiškiai Rimvydas
ir Laimutė Gasparavičiai

Parduotos sodiečių vasaros

Klovainiuose (Pakruojo r.) lankiausi dar vasaros pradžioje. Laimutė ir Rimvydas Gasparavičiai tuo metu šiltnamyje sodino pomidorų daigus. Tai padaryti vėlavo, nes nebuvo baigtas statyti naujasis šiltnamis. Su talkininkais miške rinko sausuolius, iš jų pjovė karkasui tinkamą statybos medžiagą. Apvalių kartelių atsisakė, nes polietileno plėvelė ant jų ilgai nesilaiko.

Triūsiant prie šiltnamio statybos, pas Gasparavičius užsuko belgas. Svečias filmavo, fotografavo tokį objektą. Užsienietis pakruojiškius kalbino su juo sudaryti sutartį, tačiau tokiam pasiūlymui ūkininkai nepritarė. Jie tikėjo, kad vasara bus palanki auginti daržoves. Salotų daigai jau buvo pradėję lįsti iš žemės.


Dviprasmybės

Petras KATINAS

Žinoma literatūrologė, daugelio knygų ir straipsnių autorė prof. Vanda Zaborskaitė viename dienraštyje paskelbė straipsnelį, kuriame užsipuolė žurnalistus, politologus ir visus, kurie kritikuoja valdančiąją koaliciją, šaiposi iš jos, nepagarbiai atsiliepia apie dabartinę ir būsimąją valdžią. Pasak profesorės, visiškai tikėtina, kad suformuotos valdančiosios koalicijos iniciatorius ir architektus sieja nuoširdus susirūpinimas viešuoju gėriu, taip pat žmogui būdingas geismas realizuoti save, savo gabumus ir sugebėjimus, palikti pėdsaką visuomenės ir valstybės atmintyje. Taip sakydama, buvusi liūdnai pagarsėjusio Ateities forumo veikėja pirmiausia turėjo galvoje šios prorusiškos koalicijos vyriausiąjį „architektą“ A.Brazauską ir jo komandą. Galbūt ir naujai išrinktą Seimo pirmininką A.Paulauską. Abu jie išdavė savo rinkėjus, numojo ranka į dosniai žarstytus priešrinkiminius pažadus ir prisiglaudė prie rusų geradario V.Uspaskicho iš Archangelsko gubernijos Urdomos gyvenvietės krūtinės.


Rinkimų ypatumai

Pastarieji Seimo rinkimai bei po jų ėję politiniai įvykiai, kaip galima pastebėti, turi savo ypatumų. Keletą jų verta nors trumpai suminėti, juo labiau kad tie ypatumai tampa bendri ir visiems kitiems rinkimams.

Rinkimų kampanijoje partijos faktiškai jau nebekalba apie savo ideologinį pagrindą. Vietoje to imamasi rinkėjams „papirkti” suprantamesnių dalykų: rinkimų kampanija sukoncentruojama tik į įvairiausio lygio pažadų įvairiausiose srityse išreklamavimą ir išgarsinimą. Vyksta savotiškas lenktyniavimas tarp partijų, kuri daugiau pažadės, o ideologinis ir pasaulėžiūrinis pagrindas atmetamas, jis bent neafišuojamas.

 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija