Atnaujintas 2004 lapkričio 26 d.
Nr.89
(1292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Tėvynę darbais mylėjo

Atlaidų Krikštonyse organizatoriai
ir svečiai. Viduryje - rajono meras
Romas Apanavičius, arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, klebonas
kun. Vytautas Juozas Insoda
ir Alytaus apskrities viršininko
pavaduotoja Onutė Balevičiūtė

Krikštonys. Praėjusį sekmadienį parapijoje vyko dviguba šventė – Kristaus Karaliaus atlaidai ir kunigo Jono Reitelaičio (1884 11 23 – 1966 11 30 ), parapijos įkūrėjo, 120-ųjų gimimo metinių iškilmės.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Jis atlaidų dalyvius tarsi sugrąžino į 1934 metus, kai per Kristaus Karaliaus šventę buvo konsekruoti šie naujai pastatyti maldos namai. „Kristus Karalius atėjo mylėti, tarnauti, gelbėti, tačiau Jis yra ir reiklus. Todėl turime laiku apsispręsti, su kuo eisime: su Kristumi, ar su Jo niekintojais – „Realybės šou“ organizatoriais, interneto kavinių su smurtą propaguojančiais žaidimais savininkais, su pinigų vergais – tautos duobkasiais. Pykstame, kad jaunimas smurtauja, gyvena tarsi vienadienė plaštakė. O ko mes juos įvairiomis žiniasklaidos formomis mokome? Prisiimkime atsakomybę už tą mažą žemės lopinėlį – Lietuvą“, – kvietė arkivyskupas.

Po šv. Mišių gausus būrys kraštiečių bei svečių, aplankę ekspoziciją kun. J.Reitelaičio muziejuje, tylos minute pagerbę ir padėję gėlių ant šventoriuje esančiojo kapo, rinkosi į Kultūros centrą pagerbti krašto šviesuolį raiškiu žodžiu, skambia daina, pavaikščioti jo prasmingo gyvenimo takais.

„Dar būdamas vaikas, 1946–1955 metais, daug bendravau su šia iškilia asmenybe – patarnavau šv. Mišiose, padėdavau tvarkyti gausią biblioteką. Gal ir gyvenimą nusikėliau nuo aukštųjų jo knygų lentynų. Stebino kunigo darbštumas: jis arba rašydavo, arba triūsdavo dirbtuvėse – gamino bažnyčiai, mokyklai langus, įvairius baldus. Susirgęs astma, rašyti galėjo tik klūpėdamas ir atsirėmęs alkūne. Tačiau rašė daug. Netgi mirties akivaizdoje manęs paprašė užbaigti spausdinti rankraštį. Turtai jo neviliojo. Visas santaupas aukojo švietimui, kultūrai, rėmė neturtingus kraštiečius. Jo parapijoje nekildavo jokių konfliktų“, – prisiminė kun. J.Reitelaitį arkiv. S.Tamkevičius. Sūnėnas, gydytojas Antanas Reitelaitis su grauduliu prisiminė savo dėdės kunigo kančias: pokario metais suimtas, Vilniuje buvo tardomas, mušamas, ilgokai dėl kūno sužalojimų negalėjo net atsisėsti. Tačiau visada tikėjo šviesesne Lietuvos ateitimi ir kiek galėdamas dirbo jos labui.

Krikštonių pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Aldona Lepeškienė plačiai apžvelgė šios unikalios asmenybės daugiašakį gyvenimą. 1913 metais baigęs Seinų kunigų seminariją, kun. J. Reitelaitis dirbo Šventežerio, Seirijų parapijose ir 40 metų - Krikštonyse. Čia suprojektavo ir savo bei parapijiečių jėgomis pastatė medinę, o vėliau mūrinę bažnyčias, mokyklą, kleboniją, keletą gyvenamųjų namų. Kunigas sugebėjo ne tik namus statyti, bet ir drabužius siūti, moteris austi pamokydavęs. Mokėjo lotynų, rusų, lenkų, vokiečių kalbas. Parapijiečiai jį gerbė kaip nuoširdų gydytoją bei vaistininką. Klebonas artimai bendravo su žemės ūkio ministru prelatu Mykolu Krupavičiumi, rašytojais V.Mykolaičiu- Putinu, Juozu Baltušiu (pastarąjį ir nuo mirties išgelbėjo), kitais įžymiais žmonėmis.

Kun. J.Reitelaitis – Mokslų akademijos narys – daug laiko skyrė kraštotyrai. Monografijas apie Gudelius, Leipalingį, Veisiejus, kitas vietoves publikavo prieškario Lietuvos žurnaluose. Didelė jo darbų dalis liko rankraščiuose ir yra saugoma LMA, Respublikinės bibliotekos, vyskupijos kurijos, VU saugyklose. Sovietmečiu visi jo moksliniai darbai buvo įslaptinti specfonduose.

Lazdijų rajono meras Romas Apanavičius muziejaus globėjai bei puoselėtojai Aldonai Lepeškienei įteikė padėkos raštą. Taip pat dėkojo Krikštonių pagrindinės mokyklos bendruomenei už nuoširdžias pastangas saugant ir garsinant krašto šviesuolio atminimą.

Daug šiltų žodžių kun. J.Reitelaičiui skyrė kraštietė, Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja Onutė Balevičiūtė, Seirijų Švč.M.Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda.

Renginio meninėje dalyje skambėjo „Ave, Marija“ bei kiti kūriniai, profesionaliai atliekami solistės Elvyros Juknevičienės. Iš jaunuolių širdžių liejosi poetų eilės apie meilę Tėvynei ir pagarbą senolių kapams. Renginį pakiliai ir nuotaikingai vedė Kultūros centro direktorė Daiva Povilanskienė.

Bronislava TAMULYNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija