Atnaujintas 2005 sausio 28 d.
Nr.8
(1309)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Talka

Kristus – vienintelis
Bažnyčios pamatas

Šventė ir nerimas –
visada kartu

Ekumeninės
pamaldos

Pasilikite mano
meilėje

Kovokime
gerą kovą...

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Jei Dievas geras
kaip ir tu –
aš Jį įtikėsiu

Gundymas

Ar bus naikinamos
apskritys?

Juodieji pranašai

„Alfa“ kursai
atnaujino tikėjimo
pagrindų žinias

Ateiti pas Jėzų
ir priimti
Jo palaiminimus

Katalikiškas balsas – mūsų namuose

„Marijos radijo“ stoties
direktorius kun. Oskaras
Petras Volskis

Neseniai Kaune, M.Daukšos g. 21, buvo pašventinta radijo stotis „Marijos radijas“ (MR). Stoties koplytėlę, įrengimus, visas patalpas pašventino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Iškilmėse dalyvavo vyskupas Jonas Ivanauskas, Pasaulinės Marijos radijo šeimos atstovas Vittorio Viccardi, tėvas salezietis, Palemono parapijos klebonas kun.Massimo Bianco,SDB, MR prezidentas, Vilniaus pedagoginio universiteto Katalikų tikybos katedros vedėjas doc. dr. Eugenijus Danilevičius, MR direktorius Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios vikaras kun. Oskaras Petras Volskis, kiti bažnytinės, pasaulietinės visuomenės atstovai. Iškilmėse buvo pabrėžta tokios radijo stoties reikšmė ir būtinybė Lietuvoje, kalbėta apie jos plėtojimo galimybes.


Vis pasirengęs dirbti Bažnyčios
ir tautos labui

Popietės Kardinolo
V.Sladkevičiaus muziejuje
metu (iš kairės):
mons. Alfonsas Svarinskas,
kun. Robertas Grigas
ir sovietinių lagerių kalinys
Liudvikas Simutis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kai sekmadienį Kauno tikintieji rinkosi į Arkikatedrą, jie išgirdo seniai čia girdėtą mons. Alfonso Svarinsko balsą. Monsinjoras kartu su jį pakvietusiu arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir kitais kunigais koncelebravo šv. Mišias, skaitė Šventąjį Raštą, sakė pamokslą. Mat šiomis dienomis mons. A. Svarinskas, neseniai atšventęs kunigystės 50-metį (o Kunigystės sakramentą A. Svarinskas priėmė stalinistiniame lageryje iš kartu su juo įkalinto garbingos atminties vyskupo P. Ramanausko rankų), mini savo gyvenimo 80-metį. Monsinjoras išties sakė pamokslą, o ne dabar įprastą homiliją, nes, išreikšdamas savo susirūpinimą dvasine tautos padėtimi, pasakė daug nurodymų ir pamokymų, kaip turėtų elgtis sąmoningas katalikas.


Kunigas neina į dangų vienas

Julė KILČIAUSKIENĖ

Kun. Jonas Boskas 1886 metais.
Pasak senųjų saleziečių,
šioje nuotraukoje jis panašiausias

Šis sekmadienis ypatingas - švenčiame kun. šv. Jono Bosko, našlaičių ir apleistų paauglių globėjo, Saleziečių kongregacijos įkūrėjo, atlaidus. Verta prisiminti, koks buvo kun. J.Bosko gyvenimo kelias į šventumą, nes tai gražus elgesio su jaunimu pavyzdys.

Kelyje

1815 m. rugpjūčio 16 d. Italijoje, vynuogynuose paskendusiame Pjemonte, Beki gyvenvietėje, Margaritos ir Frančesko Boskų šeimoje gimė jauniausias sūnus - Džiovanis (pagal šventųjų vardų rašymo tradiciją toliau bus Jonas). Netikėtai mirus tėvui, dvejų metų Jonukas liko su dviem vyresniais broliukais, sergančia senele ir mama.


Ar atsilaikys prezidentas?

Petras KATINAS

Viktoras Juščenka prisiekė
iškilmingame Ukrainos
Aukščiausiosios Rados posėdyje,
padėjęs ranką ant Konstitucijos
ir vadinamosios Peresopnicos
Evangelijos - XVI amžiaus
evangelijos vertimo į senąją
ukrainiečių kalbą rankraščio

Ukrainos Aukščiausiajam Teismui atmetus Maskvos kandidato V.Janukovičiaus skundus pripažinti prezidento rinkimus negaliojančiais, opozicijos kandidatas Viktoras Juščenka šiomis dienomis pradeda eiti savo pareigas. Užkulisiuose jau iš anksto vyko atkaklios derybos dėl vyriausybės portfelių pasidalijimo. Į premjero postą pretenduoja ne vienas artimas V.Juščenkos bendražygis. Tačiau greičiausiai premjere taps Julija Timošenko, kuri pernelyg nesikuklindama pareiškė: „Aš tikiuosi, kad Viktoras Andrejevičius pasirinks mane“. Tuo labiau kad Lvovo srities vadovai ir žinomi visuomenės atstovai kreipėsi į naująjį prezidentą tokiais žodžiais: „Mes raginame jus paskirti vyriausybės vadove Juliją Vladimirovną Timošenko.


Dėmesys tikybos mokytojams

Po koncerto su renginio
vadovais ir kunigais Rimantu
Gudlinkiu (viršuje kairėje)
ir klebonu dekanu
Stasiu Toleikiu (kairėje)

Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose dirba 41 tikybos mokytojas, turintis katechetinį išsilavinimą arba Telšių vyskupijos Katechetikos centro ir vyskupo dr. Jono Borutos, SJ, leidimą dėstyti tikybą. Rajone tikybos pamokas lanko 57,8 proc. moksleivių, t.y. truputį daugiau negu pusė. Kiti pasirenka etikos pamokas. Telšių vyskupijoje reikalaujama, kad tikybą dėstytų ne bet kas, o katechetinį išsilavinimą turintys pedagogai. Išimtinais atvejais, ypač kaimo mokyklose, tikybos mokyti leidžiama ir su kasmetiniais laikinais (pirma rekomendavus parapijos klebonui) vyskupo dr. J.Borutos išduotais leidimais. Be to, dar būtina išlaikyti pagrindinių tikėjimo tiesų egzaminus. O tai skatina tikybos mokytojus studijuoti universitetuose ir įgyti geresnį katechetinį išsilavinimą. Nelankantiems bažnyčios, neinantiems išpažinties, nepriimantiems Komunijos arba gyvenantiems be bažnytinės santuokos rekomendacijų klebonai nesuteikia ir laikini vyskupo leidimai neišduodami.


Degradacija

Petras KATINAS

Vienas buvęs „LSSR“ partinis ideologinis veikėjas, sovietų invazijos į Afganistaną metu pasiųstas mokyti tenykščių komunistų socializmo statybos ir kovos su „buržuaziniais nacionalistais“, dabar kuriantis vedamuosius viename rusų kalba išeinančiame savaitraštyje, kuriuose gina kagėbistus (tikruosius ir rezervininkus), rašo: „Lietuvai reikia tik džiaugtis, kad per sovietų valdžios metus joje išaugo tiek daug talentingų ir energingų žmonių, kurie išeina net į tarptautinę areną!“ Taip teigdamas autorius pirmiausia turi galvoje ne A.Brazauską ar kitą partinį šulą, o eurokomisarę, buvusią finansų ministrę D.Grybauskaitę, kuri, autoriaus teigimu, buvo „SSKP CK Visuomenės mokslų akademijos aspirantė, ir ši jauna, kukli komunistė dėstė Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija