Atnaujintas 2005 vasario 9 d.
Nr.11
(1312)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ką mena Krekenavos bažnyčios šventorius?

Pirmoji Krekenavos bažnyčia pastatyta ir parapija įsteigta 1484 metais. Švč.Mergelės Marijos paveikslą atvežė iš Krokuvos. XVIII a. pirmojoje pusėje bažnyčia sudegė. Dievo Motinos paveikslą, kuris jau buvo pagarsėjęs, iš liepsnų išnešė vienas senukas, ir Švč. Mergelė Marija čia pradėta dar labiau garbinti. 1750 metais pastatyta nauja bažnyčia, o jai pasenus, 1896-1901 metais pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, turinti Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulą, pagarsėjusi stebuklais ir Žolinės atlaidais.

Bažnyčios šventorius yra jos istorija, daug pasakantis apie XIX-XX amžius. Šventoriaus pakraščiais auga Maironio, kuris Krekenavoje 1915-1918 metais gyveno, kūrė, pasodinti klevai, uosiai, liepos. Viename kleve yra mediko V.Matulaičio sukurtas Maironio medinis bareljefas su užrašu: „... 1918 metais Maironis čia medžius sodino ir Lietuvai giesmes kūrė. 1971“. Sovietmečiu bareljefas buvo dingęs, dabar vėl savo vietoje. Šventoriuje auga ir V.Landsbergio sodintas ąžuoliukas. Yra keturiems kunigams - Boleslovui Baronui, Pranciškui Žukauskui, Jonui Kazėnui ir Juozui Mickevičiui, - čia palaidotiems, paminklai. Kitoje šventoriaus pusėje, ant aukšto cementinio postamento, stovi gipsinė Švč. Mergelės Marijos statula, labai gerbiama žmonių: prie jos meldžiasi, yra pasodintų ir padėtų žydinčių gėlių. Įdomu, kai 2001 metų vasarą audra laužė šventoriuje medžius, šakas, statula išliko sveika. Šventoriuje yra ir keturi kryžiai, kurie, nors ir gražūs, yra ne šventoriaus puošmena, bet ką nors primena. Pats kukliausias kryžius pastatytas buvusios senosios bažnyčios vietoje. Netoli jo esantis kryžius pastatytas bažnyčios ir klebonijos aštuoniems gynėjams, kurie neleido ateistams išniekinti bažnyčios, todėl tremtyje žuvo, atminti. Pats meniškiausias, manau, reiškia pagarbą ir padėką kryžiui: juk kryžius ne kartą lietuvį guodė, teikė viltį, ištvermę. Ketvirtas kryžius pastatytas kunigui A.Mackevičiui, 1863 metais išvedusiam dalgininkus į sukilimą, Maironiui ir V.Svirskiui atminti. Kryžius buvo labai senas, todėl V.Šatinskas padarė naują ir pastatė toje pačioje vietoje. Tegul jis primena Krekenavai ir Lietuvai brangius žmones: 1863 metų sukilimo vadovą kun. Antaną Mackevičių, prisikėlimo iš carinės vergovės dainių Maironį ir liaudies menininką, gimusį netoli Krekenavos, Glitėnų kaime, V.Svirskį. Apie Krekenavos bažnyčios ir šito krašto istoriją galima pasiskaityti klebono kan. Petro Budriūno išleistoje knygelėje. „Krekenavos Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 1901-2001“.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava,

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija